3.04M
Category: warfarewarfare
Similar presentations:

Види відстрочок

1.

ВИДИ ВІДСТРОЧОК
за сімейними
обставинами
ВІДСТРОЧКИ
ВІД ПРИЗОВУ
НА СТРОКОВУ
ВІЙСЬКОВУ
СЛУЖБУ
для здобуття
освіти
за станом
здоров'я
для
продовження
професійної
діяльності

2.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.1:
Непрацездатні батько і матір чи
одинокий непрацездатний батько
(одинока непрацездатна матір) або
непрацездатні особи, під опікою,
піклуванням чи на утриманні яких
перебував призовник, або особи,
над якими призовник здійснює
опіку чи піклування.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- завірені копії документів про непрацездатність вищевказаних
осіб (паспорт, посвідчення інваліда);
- довідка про склад сім’ї призовника;
- відомості, які підтверджують, що дані особи не мають
працездатних осіб, які повинні їх утримувати (довідки органів
місцевої влади, реєстрації соціального стану).

3.

НЕПРАЦЕЗДАТНІ ГРОМАДЯНИ
Непрацездатні громадяни - це особи, які досягли
встановленого законом пенсійного віку або визнані
інвалідами (ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» ).
Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла
чотирнадцяти років, а піклування - над дитиною у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ч. 2 ст. 243 Сімейного
кодексу України).
Утримання дитини здійснює особа, яка позбавлена
батьківських прав.
Опіка над повнолітньою особою встановлюється у тому
випадку, якщо за рішенням суду вона була визнана
недієздатною і суд прийняв рішення щодо встановлення
над нею опіки (ст. 40 Цивільного кодексу України).

4.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.2:
Неповнолітні рідні (повнорідні чи
неповнорідні) брати і сестри або
непрацездатні рідні (повнорідні чи
неповнорідні)
брати і сестри
незалежно від їх віку.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- завірені копії свідоцтв про народження братів чи сестер;
- відомості про батьків (рішення суду, що позбавлені
батьківських прав, свідоцтво про смерть, довідки сільських
рад, що батьки покинули
дітей та місце їх знаходження
невідомо і інше);
- довідка про склад сім’ї призовника;
- рішення суду про призначення призовника опікуном;
- довідка медико-соціальної експертної комісії про інвалідність.

5.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.3:
Одинокий батько або одинока
матір,
у яких на утримані
перебувають
двоє
і
більше
неповнолітніх
дітей,
до
досягнення
старшим
із
них
повноліття за умови офіційного
працевлаштування призовника.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- завірені копії свідоцтв про народження братів чи сестер;
- відомості про батьків які відсутні (копія свідоцтва про смерть,
копія свідоцтва про розірвання шлюбу і інше);
- довідка про склад сім’ї призовника;
- довідка з місця роботи призовника.

6.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.4:
Дитина віком до трьох років або
старше
трьох
років,
яка
виховується без матері у зв’язку з
її смертю або за рішенням суду.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- завірена копія свідоцтва про народження дитини;
- завірена копія свідоцтва про шлюб (інші документи, що
підтверджують утримання дитини);
- довідка про склад сім`ї призовника (інші документи, що
підтверджують утримання дитини);
- в разі коли дитина виховується без матері – відомості
про матір (свідоцтво про смерть, рішення суду і інше).

7.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.5:
Двоє і більше дітей.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- завірені копії свідоцтв про народження дітей;
- завірена копія свідоцтва про шлюб (інші документи, що
підтверджують утримання дітей);
- довідка про склад сім`ї призовника (інші документи, що
підтверджують утримання дітей).

8.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.6:
Дитина інвалід.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- довідка медико-санітарної експертної комісії про
інвалідність дитини;
- завірена копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка про склад сім`ї призовника (інші документи,
що підтверджують утримання дитини).

9.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.7:
Дружина інвалід.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- довідка медико-санітарної експертної комісії про
інвалідність дружини;
- завірена копія свідоцтва про шлюб;
- довідка про склад сім`ї призовника.

10.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 2.8:
Вагітна дружина.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- медична довідка про вагітність дружини;
- завірена копія свідоцтва про шлюб;
- довідка про склад сім`ї призовника.

11.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 3:
Призовник є особою з числа
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- відомості про батьків, які відсутні (копія свідоцтва про
смерть, копія свідоцтва про розірвання шлюбу і інше);
- довідка про склад сім`ї призовника.

12.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування»:
дитина-сирота
- дитина, в якої померли чи загинули батьки;
діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без
піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав,
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням
батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами
внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а
також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти,
від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;
особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років
померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей,
позбавлених батьківського піклування.

13.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 17 пункт 5:
У разі якщо призову на строкову
військову
службу
підлягають
кілька синів одночасно, відстрочка
може надаватись одному з них за їх
бажанням
з
урахуванням
пропозиції батьків.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання відстрочки;
- заява батьків про надання одному з синів відстрочки
від призову;
- виписка з протоколу районної призовної комісії про
призов брата;
- довідка про склад сім`ї призовника.

14.

ВІДСТРОЧКА ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Призовник, який має право на відстрочку за
сімейними
обставинами,
але
не
бажає
нею
скористатися, повинен подати відповідну письмову
заяву на ім'я голови призовної комісії.
Районна (міська) призовна комісія може прийняти
рішення про надання призовнику відстрочки від
призову на строкову військову службу за сімейними
обставинами, незважаючи на небажання призовника
нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його
призов
може
суттєво
погіршити
матеріальне
становище осіб, яких відповідно до законодавства він
повинен утримувати.

15.

ВІДСТРОЧКА ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я
Стаття 17 п. 7
Відстрочка від призову
на строкову військову
службу
на
строк
до
одного року надається
призовникам, які визнані
під час медичного огляду
тимчасово непридатними
до військової служби.
Право на відстрочку підтверджується медичними
документами.

16.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Стаття 17 п. 8
Навчається у загальноосвітніх
та
професійно-технічних
навчальних закладах з денною
формою навчання. У разі
досягнення
такими
призовниками 21-річного віку
відстрочка втрачає силу.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- довідка з навчального закладу про навчання
встановленого
взірця,
яка
підписується
керівником навчального закладу та завіряється
гербовою печаткою.

17.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Штамп навчального
закладу
ДОВІДКА
Видана
призовнику ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________
року народження про те, що він у 20__ році вступив в
___________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу, рівень акредитації навчального закладу)
і зараз навчається на ____ курсі (класі) денного (вечірнього, заочного)
відділення. Термін закінчення навчального закладу __ _______ 20__ р.
Довідка видана для подання в _________________________________________
.
(найменування районного військового комісаріату)
Директор __________________________________________________________
(назва посади керівника навчального закладу) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П

18.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Стаття 17 п. 8
Навчається
у вищих
навчальних
закладах
з
денною формою навчання, у
тому числі під час здобуття
наступного вищого освітньокваліфікаційного
рівня
вищої освіти.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- довідка з навчального закладу про навчання
встановленого
взірця,
яка
підписується
керівником навчального закладу та завіряється
гербовою печаткою.

19.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Стаття 17 п. 8
Навчається
у
середніх або вищих
духовних навчальних
закладах з денною
формою навчання.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- довідка з навчального закладу про навчання
встановленого
взірця,
яка
підписується
керівником навчального закладу та завіряється
печаткою.

20.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Стаття 17 п. 8
Навчається в інтернатурі,
аспірантурі або докторантурі
з відривом або без відриву
від виробництва.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- довідка з навчального закладу про навчання
встановленого
взірця,
яка
підписується
керівником навчального закладу та завіряється
гербовою печаткою.

21.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Стаття 17 п. 9
Право
на
відстрочку
від
призову на строкову військову
службу для здобуття освіти
також
мають
громадяни
України,
які
в
рамках
міжнародних договорів України
навчаються
у
навчальних
закладах інших держав.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- довідка з навчального закладу про навчання
(завірений переклад);
- довідка з головного управління освіти і науки
області про наявність міжнародного договору
щодо навчання у даному закладі.

22.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Стаття 17. п. 11. Громадяни призовного віку, які перервали
навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують
право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі
вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову
військову службу не втрачають.
Стаття 17. п. 12. У разі переведення призовників, які навчаються у
вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для
навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою
навчання право на відстрочку від призову на строкову військову
службу не втрачається.

23.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 17. п. 13.
Педагогічний працівник з повною вищою
освітою, основним місцем роботи якого є
загальноосвітні навчальні заклади, за
умови повного навантаження на займаній
посаді, - на весь період його роботи за
спеціальністю.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання йому відстрочки;
- довідка загальноосвітнього навчального закладу про
повне завантаження на займаній посаді;
- довідка з органу управління освіти про направлення в
даний навчальний заклад;
- копія трудової книжки призовника;
- копія диплома вищого навчального закладу.

24.

ПОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
Закон
України «Про загальну середню освіту»:
Повне педагогічне навантаження – 18 годин на
тиждень.

25.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 17. п. 13.
Медичний працівник, за
умови
повного
навантаження на займаній
посаді, - на весь період їх
роботи за фахом у сільській
місцевості.
Документи,
які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання йому відстрочки;
- довідка медичного закладу про повне завантаження на
займаній посаді;
- довідка з органу охорони здоров'я про направлення в
даний медичний заклад;
- копія трудової книжки призовника;
- копія диплома медичного навчального закладу.

26.

ПОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
Наказ Міністра охорони здоров’я від 25.05.2006
року №319 «Про затвердження норм робочого часу
для працівників закладів та установ охорони
здоров’я»:
Повне навантаження для медичних працівників
– 38,5 годин на тиждень.

27.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 17. п. 13.
Священнослужитель, який закінчив
вищий
або
середній
духовний
навчальний заклад і займає посаду в
релігійній організації, що діє за
статутом
(положенням),
зареєстрованим
у
встановленому
порядку, - на час виконання обов’язків
священнослужителя.
Документи, які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання йому відстрочки;
- довідка з релігійної конфесії про те, що призовник
займає посаду священнослужителя;
- копія диплома вищого чи середнього духовного
навчального закладу;
- довідка районної державної адміністрація про статус
релігійної організації.

28.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 17. п. 13.
Сільський, селищний,
міський голова - на
строк виконання ними
цих повноважень.
Документи, які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання йому відстрочки;
- довідка відповідної ради депутатів, де призовник виконує
свої повноваження.

29.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття
17. п. 13.
Має науковий ступінь кандидата
(доктора) наук та працює на
посаді
за
спеціальністю
відповідно
до
групи
спеціальностей галузі науки, з
якої
присуджено
науковий
ступінь, - на весь період його
роботи за цією спеціальністю.
Документи, які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання йому відстрочки;
- довідка з вищезазначеної установи про те, що він дійсно працює
на посаді за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей
галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь;
- диплом кандидата (доктора) наук.

30.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття
17. п. 13.
Резервіст - на весь
період
служби
у
військовому резерві.
Документи, які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання йому відстрочки;
- витяг з наказу командира військової частини про зарахування в
резерв;
- копія контракту про проходження військової служби у резерві.

31.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття
17. п. 13.
Поліцейський - на
весь
період
його
служби.
Документи, які підтверджують право на відстрочку:
- заява призовника про надання йому відстрочки;
- витяг з наказу керівника відповідного органу Національної
поліції про прийняття на службу.

32.

ІНШІ ВИДИ ВІДСТРОЧОК
Стаття
17. п. 14.
Призовнику повідомлено про
підозру
у
вчиненні
кримінального правопорушення
або стосовно нього кримінальна
справа розглядається судом - до
прийняття відповідного рішення.
Документи, які підтверджують право на відстрочку:
Повідомлення правоохоронних органів, прокуратури, суду.

33.

ІНШІ ВИДИ ВІДСТРОЧОК
Стаття 17. п. 15.
У випадках, не передбачених Законом, відстрочка від
призову на строкову військову службу може бути
надана призовникам згідно з рішеннями обласних
призовних комісій за поданням районних (міських)
призовних комісій.

34.

ВІДСТРОЧКИ ВІД ПРИЗОВУ
Призовники, яким надано відстрочку від
призову на строкову військову службу, зобов'язані
щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські)
військові комісаріати документи, що підтверджують їх
право на відстрочку.
Призовники, які втратили підстави для надання
відстрочки від призову на строкову військову службу, а
також особи, які не мають права на відстрочку або
підстав для звільнення від призову на строкову
військову службу, передбачених статтями 17 та 18
Закону, і не призвані з різних причин на строкову
військову службу у встановлені строки, повинні бути
призвані під час здійснення чергового призову.

35.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ
СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються
громадяни України:
які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в
мирний час
які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного
віку
які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків
першого та другого контрактів
батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких
загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової
служби або зборів військовозобов'язаних
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших
державах
які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження
волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання
яким після закінчення ВНЗ присвоєно військові (спеціальні) звання
офіцерського (начальницького) складу
English     Русский Rules