Ѕлеуметтік психология:
ЅП-ныњ ѓылыми білім жџйесіндегі орны:
ЅП зерттеу объектісі:
ЅП-ныњ басќа ѓылымдармен љзара байланысы:
Ѕлеуметтік-психологиялыќ кљзќарастардыњ негізгі даму кезењдері:
ЅП салалары:
шет елдердегі ѕлеуметтік психологияныњ феномендерініњ методологиялыќ ђѓыну амалдары:
ЅП тѕсілдері
271.00K
Categories: psychologypsychology sociologysociology

Әлеуметтік-психология. Мінез құлықтың ерекшелігін, адамдардың қарым-қатынасын

1. Ѕлеуметтік психология:

Әлеуметтік
психология:
Әлеуметтік-психология құбылыстарының
заңдылығын зерттейтін психологияның
саласы, яғни: мінез құлықтың ерекшелігін,
адамдардың қарым-қатынасын,
индивидтердің кіші және үлкен әлеуметтік
топтарға қосылуын.

2. ЅП-ныњ ѓылыми білім жџйесіндегі орны:

ӘП-ның ғылыми білім
жүйесіндегі орны:
Әлеуметтік психология – әлеуметтану бөлігі
Әлеуметтік психология – психология бөлігі
Әлеуметтік психология – психология мен
әлеуметтанудың түйіскен түріндегі ғылым

3. ЅП зерттеу объектісі:

ӘП зерттеу объектісі:
адамдар арасындағы ақпарат алмасу және өзара әрекеттесу
заңдылықтары, атап айтқанда, қоғамдық және тұлғааралық
қатынастар құрылымындағы жүздесудің рөлі, оның құрылымы,
атқаратын қызметі, жүздесу үдерісінде әсер ету амалдары;
таптар мен ұлттар сияқты ірі және еңбек ұжымы мен отбасы
сияқты шағын әлеуметтік топтардың психологиялық
мінездемелері, бұған қоса ұжымшылдық, басқару және
жетекшілік, топ болып шешім қабылдау, топ қызметінің
тиімділігі сияқты үдерістерді зерттеу;
тұлғаның әлеуметтік психологиясы, оның коммуникативтік
сапалықтарына талдау жасау, әлеуметтену мәселелері,
әлеуметтік мақсаттардың қалыптасуы және ауысуы, т.б.

4. ЅП-ныњ басќа ѓылымдармен љзара байланысы:

ӘП-ның басқа
ғылымдармен өзара
байланысы:
тарих
философия
ӘП
педагогика
әлеуметтану

5. Ѕлеуметтік-психологиялыќ кљзќарастардыњ негізгі даму кезењдері:

Әлеуметтік-психологиялық
көзқарастардың негізгі
даму кезеңдері:
1. сипаттамалық кезең
(Viғ. б.з.д. – ХIXғ. ортасы)
2. әлеуметтік-психологиялық білімнің қалыптасу кезеңі
(XIXғ 60жж. – XXғ 20жж.)
3. ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІКТЕОРЕТИЯЛЫҚ ДАМУ КЕЗЕҢІ
(ХХғ 20-ж бастап)

6. ЅП салалары:

ӘП салалары:
Этникалық психология
Діндер Психологиясы
саяси психология
Басқару Психологиясы
Әлеуметтік қарым-қатынас Психологиясы
Қарым-қатынас Психологиясы
Тұлғаның әлеуметтік психологиясы
Жанұя Психологиясы
Көпшілік Психологиясы
Конфликттік қатынас Психологиясы

7. шет елдердегі ѕлеуметтік психологияныњ феномендерініњ методологиялыќ ђѓыну амалдары:

шет елдердегі әлеуметтік
психологияның феномендерінің
методологиялық ұғыну амалдары:
Психоанализ
Бихевиоризм
Гештальтпсихология
Когнитивизм
Интеракционизм

8. ЅП тѕсілдері

ӘП тәсілдері
Методы СП
бақылау
күнделікті
тұрмыстағы
сауалнама
негізгі
эксперимент
лабораториялық
ғылыми
табиғи
социометрия
қосалқы
1. Іс-әрекет нәтижесін
анализдеу
2. тестілеу
English     Русский Rules