ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ДИЗАЙН ӨНЕРІ
ДИЗАЙН – КӨРКЕМСУРЕТ ЖӘНЕ СӘУЛЕТ ӨНЕРІНІҢ ӨНЕРКӘСІП  БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК ҮЛГІЛЕРІН ЖАСАУ ЖӘНЕ ЗАТТЫҚ ОРТАНЫ ҮЙЛЕСТІРУ
ЗАМАН ӨТЕ КЕЛЕ ДИЗАЙН ҮРДІСІ ДЕ ӨЗГЕРЕ КЕЛЕДІ
ҚАЗІР
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
3.11M
Category: artart

Қазіргі заманғы дизайн өнері

1. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ДИЗАЙН ӨНЕРІ

Дайындаған: 11“ә”сынып оқушысы
Жолдас Б.

2. ДИЗАЙН – КӨРКЕМСУРЕТ ЖӘНЕ СӘУЛЕТ ӨНЕРІНІҢ ӨНЕРКӘСІП  БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК ҮЛГІЛЕРІН ЖАСАУ ЖӘНЕ ЗАТТЫҚ ОРТАНЫ ҮЙЛЕСТІРУ

ДИЗАЙН – КӨРКЕМСУРЕТ
Ж Ә Н Е С Ә УЛ Е Т Ө Н Е Р І Н І Ң Ө Н Е Р К Ә С І П Б
ҰЙЫМД АРЫНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК ҮЛГІЛЕРІН
Ж А С АУ Ж Ә Н Е З А Т Т Ы Қ О Р ТА Н Ы
Ү Й Л Е С Т І Р У Ш А РА Л А Р Ы Н Қ А М Т И Т Ы Н
Б А Ғ Ы Т Ы Н Ы Ң А ТАУ Ы .

3.

Дизайн қызметінің
ерекшелігі – әсем әрі
көркем жасалған тұтыну
заттары мен бұйымдардың
қоршаған ортаға лайық
үйлесімін жүзеге асырып,
ұдайы олардың жаңа
үлгілерін ойлап табу

4.

1928 ж. АҚШ-та пайда
болды. Терминдік
атауы жаңа
болғанымен, оның
негізі ерте
замандарда-ақ
қалыптасқан

5.

Мысалы, қазақ халқының қолөне
р
бұйымдарының
(қобыз, домбыра, сандық, ожау,то
рсық, қару-жарақтар, сәндік
әшекейлі бұйымдар, т.б.)
қайталанбас түрлері
этнодизайндық үлгіде жасалған

6.

Безендіру өнерінде де
дизайнның әдіс-
тәсілдері мен
тәжірибесі кең
қолданылады.

7.

Дизайн өнері заман
талабына орай
үнемі өзгеріп,
дамып отырады.

8.

ТМД елдерінде, соның
ішінде Қазақстанда дизайн
өнері 1960 жылдан бастап
жүйелі түрде қалыптасып,
дами бастады. 1987 ж.
Қазақстан Дизайнерлер
одағы құрылды

9.

Дизайн өнері қазіргі өскелең
тұрмыстық жағдайлар мен талапсұраныстарға байланысты жаңа
сипаттарға ие болуда. Жарнама,
плакаттар, кітап безендіру, өндіріс
бұйымдарын
жасау, жиhаз бұйымдарының жаңа
үлгілерін өмірге әкелу, т.б. қазіргі
заманғы кәсіптердің дамып-жетілуі
дизайн өнерімен тығыз байланысты

10. ЗАМАН ӨТЕ КЕЛЕ ДИЗАЙН ҮРДІСІ ДЕ ӨЗГЕРЕ КЕЛЕДІ

З А М А Н Ө Т Е К Е Л Е Д И З А Й Н Ү РД І С І
ДЕ ӨЗГЕРЕ КЕЛЕДІ
Бұрын

11. ҚАЗІР

12.

Дизайн- өнердің басты салаларының бірі болып
табылады.

13.

14.

15.

16.

17.

18. НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Н А З А РЛ А Р Ы Ң Ы З Ғ А РА Х М Е Т !
English     Русский Rules