Электрмагниттік толқын жылдамдығы
Электрмагниттік толқынның аумағы
Жазық айнадығы кескін
Дене мен кескіннің оң солы
Cфералық айнадағы кескін (ойыс, a > f )
Cфералық айнадағы кескін (ойыс, a < f )
Cфералық айнадағы кескін (дөңес, a > f )
Дөңес және ойыс линзалар
Линзаның пішіні
Жинағыш линза
Шашыратқыш линза
Шашыратқыш линзаның кескіні
Шашыратқыш линзаның кескіні
Шашыратқыш линзаның кескіні
Шашыратқыш линзаның кескіні
Шашыратқыш линзаның кескіні
Жинағыш линзаның кескіні
Жинағыш линзаның кескіні
Жинағыш линза кескіні
Жинағыш линза кескіні
Жинағыш линза кескіні
Жұқа линзаның теңдеуі
Юнг интерференциясы
5.10M
Category: physicsphysics

Оптика

1.

ОПТИКА
Оптика − жарықты зерттейтін физиканың бөлімі. Жарық −
 
көзге көрінетін электромагниттік толқын.
Электрмагниттік толқын деп электрмагниттік өрістің кеңістікте
таралуын айтады.
ÃÅÎÌÅÒÐÈßËÛ? ÎÏÒÈÊÀ.pptx
МАКСВЕЛЛ ТЕҢДЕУЛЕРІ
uruur
Фm
Ñ
Ed l t
uu
r uur
Фe
Ñ
H d l t
Магнит ағынының өзгерісі электр өрісін
тудырады.
Электр ағынының өзгерісі магнит өрісін
тудырады.

2. Электрмагниттік толқын жылдамдығы

Bz0 0 0 Ez0 v
B 0 0 Ev
E Bv
B 0 0 ( Bv)v
1 0 0 v 2
1
v
0 0
v
1
8.85 10 12 4 10 7
v 3 108 м/с

3. Электрмагниттік толқынның аумағы

Электрмагниттік толқын жылдамдығы
c f
:
3 10
8
Жарықтың вакуумдағы толқын ұзындығы (0,40 ∼ 0,76) мкм.

4.

УМОВ-ПОЙТИНГ ВЕКТОРЫ
Электрмагниттік өріс кеңістікте тарала отырып, энергия
тасымалдайды.
1

0
Электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы:
e
2
wm
Магнит өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы:
1
0 H 2
2
Электрмагниттік өріс энергиясының көлемдік
тығыздығы:
1
wЕH
0
2
2
1
0
2
2
Вакуумде таралған электрмагниттік өріс энергиясының
тығыздығы:
S E H
Бұл өрнек ─ Умов-Пойнтинг векторы деп аталады.
2

5.

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА
Геометриялық оптика жарықтың таралу заңдылығын
жарық сәулелері арқылы қарастыратын оптиканың бір
бөлімі.
Жарық сәулелері геометриялық сызық арқылы
Нормал
сипатталады.
α =
α’
Түсу бұрышы шағылу бұрышына
тең
ЖАРЫҚТЫҢ ШАҒЫЛУ
ЗАҢЫ :
болады.
Түсу бұрышы түскен сәуле мен
нормал арасындағы бұрыш.
Шағылу бұрышы шағылған
сәуле мен нормал арасындағы
бұрыш.
Шағылға
н сәуле
α’
θr
Айна
α
Түске
н
сәуле

6.

ЖАРЫҚТЫҢ СЫНУ ЗАҢЫ
sin n2
sin n1
n2
1
n1
2
немесе
sin 1
sin 2
ауа
немесе
n1 1 n2 2
Егер 1-орта ауа, екінші ортаны су деп
қарастырақ
n1 = 1,
1.33
ϑ1
ϑ1 = c,
n2 =
су
ϑ2
c/n
c = 3.108 м/с

7.

Түскен сәуле мен әйнекті тесіп өткен сәуле бір-біріне
параллель
нормаль
α
ауа
θβr
әйнек
θβ
i
α
нормаль
ауа

8.

ЖАРЫҚТЫҢ ТҮЗУ СЫЗЫҚТЫ ТАРАЛУ
ЗАҢЫ
Оптикалық біркелкі ортада жарық сәулесі түзу сызық
бойымен таралады. Егер сыну көрсеткіші барлық жерде
бірдей болса, ондай орта оптикалық біртекті орта деп
аталады. ЖАРЫҚ ШОҚТАРЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ЗАҢЫ
Бір нүктеге түскен жарық сәулелері бір-біріне тәуелсіз
болады.
ЖАРЫҚ СӘУЛЕЛЕРІНІҢ ҚАЙТЫМДЫЛЫҚ ЗАҢЫ
Егер сәуле α бұрышымен түссе және екінші ортада β
бұрышымен сынса, онда екінші ортадан кейінгі бағытта β
түсу бұрышымен жіберілген жағдайда, бірінші ортаға α
бұрышымен тарайды.

9.

ТОЛЫҚ ІШКІ ШАҒЫЛУ ҚҰБЫЛЫСЫ
Егер жарық сәулесі оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек
ортаға өтсе, және түсу бұрышы шектік бұрыштан үлкен болса,
толық шағылу құбылысы байқалады. Сыну бұрышы 90о-қа тең
кездегі түсу бұрышы αш шекті бұрыш деп аталады.
n2
sin ш
n1
β
n1 >
n2
α
P
β
α α
ауа
β
α
α’
су
n2
n1

10.

11. Жазық айнадығы кескін

Нәрсе мен
айна аралығы
a
Айна мен кескін аралығы
b
h
H
дене
кескі
н
Үлкею еселігі: Г
H b
h a
Кескін: жалған кескін (үзік сызық) және оң кескін
Кескін үлкейтілмеген: дене биіктігі (h) = кескін биіктігі (H).
Дене аралығы (а) = кескін аралығы (b).
J.M. Gabrielse

12. Дене мен кескіннің оң солы

Жазық айнадағы дене мен кескіннің оң солы
алмасады.
J.M. Gabrielse

13. Cфералық айнадағы кескін (ойыс, a > f )

Cфералық айнадағы кескін
(ойыс, a > f )
Г
H
b
h
a
Нәрсе
кескі
н
F
Бас оптикалық ось
Кескін: теріс, кішірейген, шын (нақты) кескін
Бірінші сызық оптикалық өске параллель, шағылған сәуле
фокусты басып өтеді.
Екінші сызық фокустан өтіп шағылған соң оптикалық өске
J.M. Gabrielse
параллель таралады.

14. Cфералық айнадағы кескін (ойыс, a < f )

Cфералық айнадағы кескін
(ойыс, a < f )
нәрсе
F
кескін
Бас оптикалық ось
Г
H
b
h
a
Кескін: оң, үлкейген, жалған кескін (үзік
сызық).
Бірінші сәуле оптикалық өске параллель түсіп, фокус арқылы
шағылады.
Екінші сәуле фокус арқылы түсіп, өске параллель шағылады.
J.M. Gabrielse

15. Cфералық айнадағы кескін (дөңес, a > f )

Cфералық айнадағы кескін
(дөңес, a > f )
F
Бас оптикалық ось
Бірінші сәуле оптикалық өске параллель түсіп, фокус арқылы
шағылады
Екінші сәуле фокус бағыты бойынша түсіп, өске параллель
шағылады.
Кескін: кішірейген, оң, жалған кескін. J.M. Gabrielse

16. Дөңес және ойыс линзалар

• Линза : екі немесе бір жағы сфералық б
етпен шектелген мөлдір дене.
• Линза пішініен қарай: дөңес линза жән
е ойыс линза деп екіге бөлінеді.
• Қасиетіне қарай: жинағыш линза және
шашыратқыш линза болып бөлінеді.
• Жинағыш: ортасы екі шетінен қалың.
• Шашыратқыш: Ортасы шетінен жұқа.
J.M. Gabrielse

17. Линзаның пішіні

Жинағыш линзалар:
қос дөңес, ойысдөңес және жазықдөңес.
Шашыратқыш
линзалар: қос ойыс,
ойыс-дөңес және
жазық-дөңес.
J.M. Gabrielse

18. Жинағыш линза

Фокус аралығы:
f
Оптикалық центр
Оптикалық өс
F
Оптикалық өске параллель түскен сәулелер фокус нүктесінде
жиналады.
Линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін өтетін сәуленің бағыты
J.M. Gabrielse

19. Шашыратқыш линза

Оптикалық өске параллель түскен сәулелер линзадан
өткен соң, фокустан шыққан сәуле бағытында
шашырайды.
F
Бас оптикалық ось
Фокус аралығы: f
J.M. Gabrielse

20. Шашыратқыш линзаның кескіні

Дененің басынан шығатын екі сәуле арқылы кескінді
салуға болады.
a<f
F
нәрсе
Бас оптикалық ось
Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель линзаға
түседі.
J.M. Gabrielse

21. Шашыратқыш линзаның кескіні


F
Бас оптикалық ось
Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель линзаға
түседі,
Линзадан өткен сәуле фокус нүктесі бойынша шашырап шығады.
J.M. Gabrielse

22. Шашыратқыш линзаның кескіні


F
Бас оптикалық ось
Екінші сәуле дененің басынан шығып, оптикалық центр арқылы
линзадан
өтеді. Оптикалық центр арқылы өткен сәуленің бағыты өзгермейді.
J.M. Gabrielse

23. Шашыратқыш линзаның кескіні

a<f
F
Бас оптикалық ось
Линзаның оң жағындағы екі шын сәуле қилыспайды. Линзаның сол
жағындағы
жалған (үзік) сәуле мен шын сәуле қилысады. Дәл сол қилысқан
нүктеде
J.M. Gabrielse
кескіннің басы болады. Дененің аяғы мен кескіннің аяғы оптикалық
өсте

24. Шашыратқыш линзаның кескіні

a>f
нәрсе
• кескін
F
Бас оптикалық о
Үлкею
еселігі:
Г
H
b
h
a
Шашыратқыш
линза
Кескін: оң, кішірейген, жалған кескін (үлкею еселігі бірден кіші).
J.M. Gabrielse

25. Жинағыш линзаның кескіні

a<f
Бас оптикалық ось
F
Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель шығып,
линзадан өткен соң фокус нүктесінде жиналады.
J.M. Gabrielse

26. Жинағыш линзаның кескіні

a<f
Бас оптикалық ось
F
Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель шығып,
линзадан өткен соң фокус нүктесінде жиналады. Екінші сәуле
оптикалық
центр арқылы өтеді, өткен сәуленің бағыты өзгермейді.
J.M. Gabrielse

27. Жинағыш линза кескіні

a<f
Бас Оптикалық ось
F
Линзаның оң жағындағы шын сәулелер бір-бірімен қилыспайды.
Линзаның сол
жағындағы жалған (үзік) сәулелер қилысады. Қилысқан жерде кескін
пайда болады (жалған кескін).
J.M. Gabrielse

28. Жинағыш линза кескіні

a<f
Бас оптикалық ось
Г
F
H
b
h
a
Кескін: оң, үлкейтілген, жалған кескін (Лупа)
J.M. Gabrielse

29. Жинағыш линза кескіні

a>f
Бас оптикалық ось
кескін
F
нәрсе
Жинағыш
линза
• Кескін: төңкерілген (теріс), үлкейтілген, шын кескін.
J.M. Gabrielse

30. Жұқа линзаның теңдеуі

Жұқа линза деп линзаның қалыңдығы
d << R
d , оның қисықтық радиусынан R көп
кіші линзаны айтады.
d - линза қалыңдығы
1 1 1
f
a b
ƒ = фокус аралығы
α = нәрсе мен линза аралығы
b = линза мен кескін аралығы
J.M. Gabrielse

31.

Қисықтық радиустары R1, R2
линзаның теңдеуі
d - линза қалыңдығы
: фокус аралығы
n : сыну
көрсеткіші
R1, R2 : линза бетінің
қисықтық радиусы.
J.M. Gabrielse

32.

Фотометрлік шамалар және олардың өлшем
бірліктері
Жарықтың интенсивтігімен және жарық көзімен немесе
жарық ағындарымен және олармен байланысты шамалармен
айналысатын оптика бөлімін фотометрия деп атайды.
Жарық көзі − өздігінен жарық шығаратын дене.
Нүктелік жарық көзі − бақылау нүктесіне дейінгі
қашықтықпен салыстырғандағы мөлшері ескермеуге
болатын жарық көзі.
J.M. Gabrielse

33.

Жарық күші ─ dω денелік бұрышқа келетін Ф жарық ағыны.

I
d
Жарық күшінің өлшемі бірлігі –
кандела (кд)
Денелік бұрыш өлшемі болып, сфера бетінде конус тәрізді
кесілген dS0 аудан бөлігінің r радиус квадратына қатынасын
айтады.
dS0
d 2
r
Денелік бұрыштың өлшем бірлігі –
стередиан (ср).
Жарық ағыны ─ бірлік уақытта тасымалданатын жарық
энергиясына тең шама.
W
Ф
t
Жарық ағынының өлшем бірлігі – люмен.
J.M. Gabrielse

34.

Жарықталыну – дененің сыртқы бетінің бірлік ауданына
түсетін жарық ағынына тең шама.
E

dS
Жарықталыну өлшем бірлігі – люкс (лк).
Нүктелік жарық көзі жасайтын жарықталынуды жарық күші I,
қашықтық r және бұрышы α арқылы өрнектеуге болады.
E
I cos
r2
Жарқырау – жарық көзінің сыртқы бетінің бірлік ауданынан
шашырап шығатын жарық ағынына тең шама.
R

dS
Жарқырау өлшем бірлігі – люкс (лк).
J.M. Gabrielse

35.

Жарық толқындарының интерференциясы
~
,
Екі немесе ондан көп когерентті жарық толқындарының
өзара тоғысу кезінде пайда болатын жарықтың күшею
(max) және әлсіреу (min) құбылысын интерференция деп
атайды.
Когерентті жарық толқындары дегеніміз жиіліктері бірдей
фазалар айырымы тұрақты жарық толқындары.
Қортқы кернеулігі : E E E
1
2
Интенсивтігі :
I= E
2
E ( E1 E2 ) E E 2 E1 E2
2
Қортқы
интенсивтік
2
2
1
2
2
I I1 I 2 2 I1 I 2 cos
J.M. Gabrielse

36.

Интерференция құбылысының пайда
болуы
J.M. Gabrielse

37. Юнг интерференциясы

Интерференция шарты : L y
r2 r1 d sin
Геометриялық жол
y
sin tan
L
y
d
L

38.

S1 және S2 жарық көздері мен экран орналасқан ортаның
сыну көрсеткіштері n2 ,n1 болса, онда жарық толқындарының
оптикалық жол айырымы мынадай болады:
Δ = L2 - L1=l2⋅n2 - l1⋅n1
Оптикалық жол ұзындығы: L = l⋅n
мұндағы l - геометриялық жол ұзындығы, n – ортаның
абсолют сыну көрсеткіші.
nd
(r2 r1 )n
y
L
Р
нүктесіндегі жарықталудың максимум шарты:
m 2m
2
мұндағы m = 1, 2, 3, … ( жарты толқынның жұп сан
еселігі )
Р
нүктесіндегі жарықталудың минимум шарты:
(2m 1)
2
мұндағы m = 0,1, 2, 3, … ( жарты толқынның тақ
сан еселігі )

39.

Максимум және минимум
координаталарының
анықталуы
mL
L
L
ymax
m
2m
d n
d
2d
ymin (2m 1)
L
L
(2m 1)
2d n
2d
Көршілес екі максимум немесе минимумдардың ара
қашықтығы
L
y
d
Интерференциялық жолақтардың ені осы формуламен
анықталады.

40.

Жұқа жазық пластинкадағы
интерференциясы
Қалыңдығы d пластина бетіне
бұрышпен түскен сәуле пластина
беттерінде бірнеше рет шағылып және
сынады, сөйтіп жарық ағынының біраз
бөлігі пластина арқылы өтеді.
Біз пластинадан бір рет шағылған
сәулені қарастырайық, ол түскен
жарық ағыны А нүктесінде шағылған
және сынған екі сәулеге жіктеледі.
α
сынған сәуле С нүктесінде шағылып, В
нүктесінде сынып пластинкадан ауаға
қайта шығады, ол шағылған сәулеге
параллель болады. Пластина бетінен
шыққан екі сәуленің оптикалық жол
айырымы мынаған тең болады.
( AC CB )n AD
2
Сәуле оптикалық тығыз ортадан шағылғанда жарты толқын
жоғалтады.

41.

АСВ және АBD үшбұрыштарын қарастыра отырып, түсу
бұрышы мен пластинканың d қалыңдығына оптикалық жол
айырымының тәуелділігін төмендегідей қорытып шығаруға
болады.
2d n sin
2
2
2
Р нүктесінде байқалатын максимум
2d n 2 sin 2
2
2
және минимум 2d n sin
m 0 2m
2
2
1
(m ) (2m 1)
2
2
2
мұндағы m=0,1,2,... интерференция реттері.
Жұқа пластинкадағы интерференция пластинканың үстіңгі
және астыңғы беттерінен шағылып шыққан сәулелердің
тоғысуынан пайда болады.

42.

Ньютон сақиналары
(интерференциясы)
Дөңес линза және жазық
пластина арқылы
микроскоптың көмегімен
Ньютон сақинасын байқауға
Ньютон
сақинасы линзаның
болады.
төменгі қабатынан және
пластинаның жоғарғы қабатынан
шағылған когерентті сәулелердің
тоғысуынан пайда болады.

43.

Ньютон сақинасының радиусы r мен
линза радиусы R арасындағы
байланыс
r :
Ақ сақиналардың радиусы (max)
1
m
R
2
2m 1 R
мұндағы m = 1, 2, 3, … натурал сандар (сақинанаң рет
нөмірі).
Қара сақиналардың радиусы (min)r
: mR 2mR
2
Интерференциялық бейненің центрінде интенсивтік
минимумы болуы керек, өйткені ол қара дақ түрінде
байқалады.
2

44.

ЖАРЫҚ
ДИФРАКЦИЯСЫ
Дифракция — жарық толқындарының
таралу бағытынан ауытқу құбылысы.
Дифракция — жарық толқындары
бөгеттерді айналып өтуі.
Дифракция — жарық толқындарының
геометриялық көлеңке аймағына өтуі.
Френель дифракциясы — нүктелік жарық
көзінен шыққан жарық толқындарының
дөңгелек тесіктен өтуінен пайда болады.
Френель дифракциясы — сфералық жарық
толқындарының саңылаудан өтуінен пайда
болады.
Френель дифракциясының шарты: жарық
көзі мен тар саңылау арасындағы қашықтық

45.

ФРЕНЕЛЬ ДИФРАКЦИЯСЫ

46.

Фраунгофер дифракциясы — шекс із алыста ға н үктел ік
жары қ к ө з і нен немесе параллель жары қ тол қындары
ны ң тар са ңылаудын өту інен пайда болады.
саңылау
линза
жарық
көзі
линза
экран

47.

A
C
B
bsin
Бір саңылаудан алынатын Фраунгофер
дифракциясы
R
L
f
P
Q
b
o
b sinθ : шеткі сәулелер арасындағы жол
айырымы.

48.

Бір саңылаудан алынатын Фраунгофер
дифракциясының минимумдар мен
максимумдар шарты
Орталық бас мақсимумдар
шарты :
b sin 0
Минимумдар шарты : b sin 2k k
2
Максимумдар
b sin (2k 1)
2
шарты :
мұндағы
( k 0,1, 2, 3,L )
English     Русский Rules