СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї  Загальні поняття
План
СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї -
Основні проблеми, які вивчаються:
Об'єкт соціології сім’ї -
Предмет соціології сім’ї
Макросоціологічний підхід сім’я як соціальний інститут
Аналізуючи сім’ю як соціальний інститут, дослідники розглядають:
 Мікросоціологічний підхід сім’я як соціальна група
В межах мікросоціологічного підходу вивчаються:
Три типи характеристик сім’ї як малої соціальної групи
Фамілістичний підхід до  вивчення сім’ї
Базові категорії соціології сім’ї
179.50K
Categories: psychologypsychology sociologysociology

Соціологія сім’ї. Загальні поняття

1. СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї Загальні поняття

СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї
Загальні поняття

2. План

Предмет та об'єкт соціології сім’ї
Специфіка макросоціологічного та
мікросоціологічного підходу до вивчення
сім’ї
Основні категорії соціології сім’ї

3. СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї -

це спеціальна соціологічна теорія, що
вивчає формування, розвиток і
функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних
відносин у конкретних культурних і
соціально-економічних умовах.

4. Основні проблеми, які вивчаються:

процеси формування сім’ї та її розпаду
специфіка виховання дітей та підлітків в
сім’ї
особливості подружніх стосунків та
причини сімейних конфліктів
взаємодія поколінь в сім’ї
соціокультурні та соціоекономічні чинники,
що визначають спосіб життя в сім’ї...

5. Об'єкт соціології сім’ї -

Об'єкт соціології сім’ї сім’я як унікальна соціокультурна система,
яка в будь-якому суспільстві має подвійну
природу:
Макросоціологічний підхід: сім’я - як
соціальний інститут;
Мікросоціологічний підхід: сім’я як мала
соціальна група, що має особливості
функціонування і розвитку.

6. Предмет соціології сім’ї

Закономірності формування,
розвитку і функціонування сім’ї як
соціального інституту, успішність
виконання нею своїх функцій;
а також аналіз сім’ї як первинної групи
особистостей, що узгоджено
взаємодіють між собою

7. Макросоціологічний підхід сім’я як соціальний інститут

Для аналізу соціальних інститутів в соціології
зазвичай використовують наступні критерії:
цілі інституту;
його функції по відношенню до суспільства,
інших інститутів та особистості;
норми, що підтримуються даним інститутом і
санкції за їх невиконання.
Даний підхід застосовується коли треба
з’ясувати, наскільки спосіб життя сім’ї
відповідає або не відповідає тим чи іншим
суспільним потребам

8. Аналізуючи сім’ю як соціальний інститут, дослідники розглядають:

Зразки сімейної поведінки та ролі, що
склалися в сім’ї, особливості формальних
та неформальних норм та санкцій в галузі
шлюбно-сімейних стосунків;
Процес формування сім’ї розглядається як
сукупність норм та стандартів знайомства,
залицяння, вибору партнера, сексуальної
поведінки, взаємовідносин з батьками
майбутніх чоловіка та дружини та
відповідних санкцій за невиконання цих
норм та недотримання стандартів.

9. Мікросоціологічний підхід сім’я як соціальна група

Мікросоціологічний підхід
сім’я як соціальна група
Аналізуючи сім’ю як малу групу, дослідники
розглядають людину, як члена родини,
(тобто, як складову частину цілого, яку не
можна звести до окремої особистості, бо
розглядається вона крізь призму
внутрішньосімейних ролей, зв'язків та
контактів, сімейної приналежності).

10. В межах мікросоціологічного підходу вивчаються:

мотиви та причини розлучень;
динаміка подружніх взаємин;
характер стосунків між батьками та дітьми;
міжособистісна взаємодія в межах сім’ї.

11. Три типи характеристик сім’ї як малої соціальної групи

1.Характеристики групи в цілому:
цілі та завдання сімейної групи
склад та структура сім’ї
групова згуртованість
групова діяльність і характер групової взаємодії
структура влади, комунікацій в родині тощо
2. Характеристики зв'язків та відносин сімейної групи з більш
широкими соціальними системами в межах соціальної системи
суспільства
Функції сім’ї по відношенню до суспільства
3. Цілі, задачі та функції по відношенню до індивіда
Групова регуляція поведінки та взаємодії індивідів у сім’ї
Груповий контроль, групові санкції
Сімейні цінності, норми та зразки поведінки
включеність індивіда в сім’ю та його задоволен6ість від перебування у її межах.

12. Фамілістичний підхід до вивчення сім’ї

Фамілістичний підхід до
вивчення сім’ї
Системний міждисциплінарний підхід до
вивчення, опису та пояснення процесів, що
відбуваються у шлюбно-сімейній сфері із
застосуванням надбань соціології,
психології, демографії, економіки, історії та
інших наук

13. Базові категорії соціології сім’ї

Умови життя сім’ї – це сукупність факторів
макросередовища (загальні соціальні умови) та
мікросередовища (найближче соціальне оточення).
Структура сім’ї – це вся сукупність стосунків між її
членами, включаючи окрім стосунків родинності,
систему духовних, моральних відносин, в тому числі
відносини влади, авторитету тощо.
Функції сім’ї – це способи прояву її активності,
життєдіяльності всієї сім’ї та її окремих членів.
Життєвий цикл сім’ї – це категорія, що характеризує
динаміку сімейних змін, які відбуваються в сім’ї від її
формування до розпаду.
English     Русский Rules