Предложениебала жураби белгидарая.
Предложениеби пикридарая.
Предложениеби пикридарая.
Тема: Предложениела бекI членти.
Пикридарая предложениеби.
Ахтардилис
КIел хьулчила дегI предложениеби
Предложениела бекI члентицун кайсули, делкIеная тетрадунази.
ХIяз «Светофор»
ХIяз «Светофор»
Рефлексия
Хъули хIянчи
5.65M
Category: lingvisticslingvistics
Similar presentations:

Дарган мез

1.

Салам, дурхIни!
Салам, хIурматла
гIяхIли!

2.

Дурая чедиути секIултала лишанти.

3.

Дугьбала диктант
гIинц
вякья
тIутIи
къабакъ
хъяр
жерши

4. Предложениебала жураби белгидарая.

ХIерейс дягI хIярхIбиуб.(Хабар)
Нешли се бирули? (Суал)
ДурхIни хъа гьала дурабухъун. (Хабар)
Дудеш чарухъуну? (Суал)
Дудеш чарухъун! (Вяв)

5. Предложениеби пикридарая.

10

6. Предложениеби пикридарая.

Нешли каш бариб.
Нешли кашли бахун лебилра.
Нешли кабихьиб каш житасра.

7.

ГIяхIмадхан Абу-Бакар
ХIеб садаиб
… , хIеб садаиб
… ,
хили
Нушаб ванадеш

!
Яни
… бебшиб, яни
… бебшиб,
БугIярдеш
арбухили!

8. Тема: Предложениела бекI членти.

Мурад: дяркъурти гъайла бутIни тикрардарни;
кIирка хIурпри дархьли лукIахъес ва тIамри
дархьли ирахънила чебкад хIянчи дураберкIни;
предложениела жураби гьандикахъни;
предложениела бекI члентачил дурхIни
тянишбарни; дарсла тема кагахъни.

9.

Предложениела бекI членти.
СКАЗУЕМОЕ
ПОДЛЕЖАЩЕЕ
ОБЪЕКТ

10.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ
Чи? Се?
Савли арцанти черсаргъиб.
ДурхIни хъа гьала дурабухъун.

11.

СКАЗУЕМОЕ
Се бариба?
Се бирули?
Се биру?
Нешли (се бариба?) кьацI берцIиб.
Нешли (се бирули?) кьацI буцIули сари.
Нешли (се биру?) кьацI буцIа.

12.

ОБЪЕКТ
Чи? Се?
Чили?
Нешли
Се?
кьацI
Се бариба?
берцIиб.

13. Пикридарая предложениеби.

14. Ахтардилис

Жита
Хя
мявбикIар.
гъямбикIар.
Маза мебикIар.
Урчи хIихIибикIар.

15.

Нешли мезли лукIулра,
Нешла мезли дучIулра,
Дурхъати нешла мезлис
Даим деза викIулра.
Физкультминутка!
(далай белчIес)

16.

Нешли мезли
Нешла мезли
Дурхъати нешла
Даим
деза
Аудирование!
…. ,
… ,
мезлис

.

17. КIел хьулчила дегI предложениеби

18. Предложениела бекI члентицун кайсули, делкIеная тетрадунази.

Неш савли хIянчила дурарухъун.
ГIебшни цIедеш дикьур.
Дубуртачибад бугIярси дягI
кабухъун.

19. ХIяз «Светофор»

Предложениела кIел бекI член
дирар.
Объектли чи? ва се? ибти
суалтала цалис жаваб луга.
Сказуемоели секIай се бирулил
чеахъу.

20. ХIяз «Светофор»

Полежащеели сегъуна? ибси
суайс жаваб луга.
Автобус батбихьиб ибси предложениелизиб подлежащее агара.
Предложениела бекI членти сари:
подлежащее, определение, объект.

21. Рефлексия

ГIяхIбизуру хIушаб
ишбархIила дарс?
Дарсличир нуша селичила
гъайдикIули калунра?
Аргъираяв хIушани
дарсла тема?

22. Хъули хIянчи

Пикридарая шел
предложение ва тугъаили
чедаахъая илдазирти
бекI членти
(предложениебала
хьулчиби).

23.

БархIи гIяхIдираб
English     Русский Rules