1. Необхідність, суть і форми кре- диту. 2. Основи банківського кредитува- ння підприємств. 3. Аналіз і оцінка фінансового ста- ну підприємства-
150.00K
Category: financefinance

Фінанси підприємств. Кредитування підприємств. (Тема 8)

1.

ФІНАНСИ
ПІДПРИЄМСТВ

2. 1. Необхідність, суть і форми кре- диту. 2. Основи банківського кредитува- ння підприємств. 3. Аналіз і оцінка фінансового ста- ну підприємства-

Тема 8.
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
1. Необхідність, суть і форми кредиту.
2. Основи банківського кредитування підприємств.
3. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-позичальника.

3.

1. Необхідність, суть і форми
кредиту
Необхідність кредиту
підтримка безперервності руху
виробничих засобів в процесі
кругообороту та їх відновлення.
Кредит
позичка в грошовій або товарній
формах на умовах повернення,
що надається юридичною (або
фізичною) особою кредитором,
іншій особі – позичальнику.
Ком і банк кред

4.

Комерційний кредит
короткостроковий кредит, що надається у товарній формі підприємством (продавцем товарів)
покупцю шляхом відтермінування
оплати за продані товари.
Банківський кредит
це позичка в грошовій формі, яка
надається банком позичальнику у
тимчасове
користування
на
умовах повернення зі сплатою
процента.
Чинники кре-ня

5.

Основні чинники, які зумовлюють
кредитування підприємств
недостатність власних оборотних
1 коштів для формування планових
оборотних засобів;
нерівномірність
кругообороту
кош2 тів в процесі виробництва;
сезонний характер виробництва і
3 реалізації окремих видів продукції
(товарів, робіт, послуг);
недостатність власних коштів для
4 реалізації інвестиційних проектів
тощо.
Кл-ція банк кред

6.

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ
КРЕДИТІВ
За строками Короткострокові - до 1 р.
кредитуДовгострокові - понад 1 р.
вання
Одноразовим внеском
Погашення в розстрочку
За
Достроково (за вимогою
характером банку або позичальника)
погашення З регресією платежів
Після
обумовленого
пе•основні
засоби
ріоду (місяця, кварталу)

7.

1. Забезпечені заставою
(майном, цін. паперами.)
2. Гарантовані банком, фіЗа забез-нансами чи майном 3-ї ос.
печенням3. Забезпечені поручительством, свідоцтвом страхової компанії
4. Кредити незабезпечені
(бланкові)
1. У разовому порядку
За мето- 2. Кредитна лінія
дом на- 3. Гарантійні кредити, з
дання обумовленою датою надання, за потребою.

8.

1. Сплачуються в момент
одержання кредиту
За
методом 2. Під час повернення
сплати
кредиту
банківсь- 3. Сплачуються щомісячкого %
но впродовж строку користування кредитом
1. Кредити стандартні
За
ступенем 2. Кредити з підвищеним
ризику
ризиком
Види кред:лізинг

9.

Лізинговий кредит
форма майнового кредиту. Він
характеризує відносини між суб‘єктами лізингу, які виникають у
разі оренди майна і супроводжується
укладанням
лізингової
угоди.
Іпотечний кредит
довгостроковий кредит, наданий
під заставу нерухомого майна
(землі, виробничих або житлових
приміщень).
Консорц і подат

10.

Консорціумний кредит
кредит, наданий позичальнику
(підприємству)
банківським
консорціумом.
Податковий кредит
це сума, на яку платник податку
має право зменшити податкове
зобов'язання звітного періоду,
відповідно
до
Податкового
кодексу України.
2 пит

11.

2. Основи банківського
кредитування підприємств
Правові основи кредитування визначені нормативними документами НБУ
і Цивільним кодексом України.
Регламентуються Положеннями НБУ
"Про кредитування“, (Постановою
НБУ № 246 від 26 вересня 1995 р.,)
"Про
порядок
формування
та
використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями
банків"
(Постановою
Правління НБУ від 6 липня 2000 р.
№279) та іншими чинними нормативними документами.
Обєкти кред

12.

Об'єкти банківського
кредитування
поточні витрати виробництва і обігу
(пов'язані
з
формуванням
1 планових оборотних засобів), які
не покриваються власними і
залученими оборотними коштами;
інші тимчасові витрати, які не забезпечені надходженнями коштів у
2 відповідному періоді (сезонні запаси та запаси дострокового завозу
товарно-матеріальних цінностей ін;
інвестиції
на
фінансування
капі3 тальних вкладень;
Принципи кред

13.

Забезпеченість
Принципи банківського
кредитування
Означає наявність правового захисту інтересів банку-кредитора,
недопущення збитків від непогашення боргу через неплатоспроможність позичальника (майно,
майнові
права, цінні папери,
гарантійні листи і поручительства
фінансово стійких господарюючих
суб'єктів, свідоцтвастраховоїкомпанії тощо);
Строковості

14.

Строковість Поверненн
кредит, наданий позичальнику,
повинен бути повернений ним
в порядку, передбаченому кредитним договором;
строк користування кредитом
сторони обумовлюють її кредитному договорі;
Ціл призн, і платн

15.

Цільове приз. Платність
за користування кредитом підприємство (позичальник) повинно
сплачувати банківські відсотки в
розмірі, визначеному в кредитному договорі;
Означає використання кредиту
на цілі, передбачені кредитним
договором;
Для отр кред необхідно

16.

Підприємству для отримання
кредиту необхідно:
1
2
3
4
5
звернутися в банк з письмовим
клопотанням (заявою), в якому зазначити суму кредиту, цільове призначення, запропоноване забезпечення, термін користування та
джерела і строки погашення кр-ту;
подати в банк всі необхідні
документи для розгляду питання
про надання кредиту;
укласти кредитний договір;
отримати кредит;
забезпечити цільове вик-ня кредит;
кред дог

17.

Кредитний договір
це документ, на підставі якого
регламентуються
кредитні
взаємовідносини
між
банком
(кредитором) і суб'єктом господарювання (позичальником).
3 пит

18.

3. Аналіз та оцінка фінансового
стану позичальника
Мета аналізу фінансового стану
Зведення до мінімуму кредитного
ризику кредитної операції. Запобігання банкрутству банку.
Нормативні документи, якими
керуються комерційні банки:
1. Рекомендації НБУ щодо визначення фінансового стану позичальників;
2. Власні методичні розробки.
Показн оцінк

19.

Основні показники оцінки фінансового стану позичальника
Коефіцієнт миттєвої
ліквідності (Кмл)
Ав
Кмл =
, НЗ≥0,2
Зп
де Ав – високоліквідні активи
(грошові кошти, їх еквіваленти та
поточні фінансові інвестиції);
Зп - поточні зобов'язання.
К поточ ліквід

20.

Коефіцієнт поточної
ліквідності (Кпл)
Ал
Кпл =
,
Зп
НЗ≥0,5
де Ал – ліквідні активи (високоліквідні активи, дебіторська
заборгованість, векселі одержані).
К заг ліквідн

21.

Коефіцієнт загальної
ліквідності (Кзл)
Ао
Кзл =
*100, НЗ≥0,8
Зп
де Ао – оборотні активи.
Коефіцієнт маневрування
власного капіталу (Км)
ВОК
Км =
, НЗ≥0,5
Кв
де Кв - власний капітал під-ва;
ВОК – власні оборотні кошти.
К фін стійкості

22.

Коефіцієнт фінансової стійкості
Кз + Кп
Кфс =
, НЗ≤1,0
Кв
де Кз - залучений капітал;
Кп – позичений каптіал.
Рентабельність активів (Ра)
Пч
Ра =
,
А
де Пч - чистий прибуток;
А - середня величина активів.
Рент продаж

23.

Рентабельність продажу (Рп)
Пч
Рп =
,
Дч
де Пч - чистий прибуток;
Дч – чистий дохід (обсяг
продукції без ПДВ).
реалізації
Співвід чистих надходж до боргу

24.

Співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника
до суми основного боргу за кредитною операцією разом з
відсотками (К)
Нсм*п – Зм*п – Зі
, НЗ≥1,5
Ск
Ко =
де Нсм - середньомісячні надход-ження на
рахунки позичальника протягом трьох останніх
місяців (за винятком кредитних коштів);

25.

Зм - щомісячні умовно-постійні
зобов'язання позичальника (адміністративно-господарські витрати ін);
п - кількість місяців дії кредитної
угоди;
Зі - податкові платежі та сума інших
зобов'язань перед кредито-рами,
що мають бути сплачені з рахунку
позичальника;
Ск - сума кредиту та відсотки за
ним (за кредитами в іноземній
валюті ця сума приймається з
урахуванням
зміни
валютного
курсу).
©
English     Русский Rules