Міська педагогічна виставка перспективного досвіду
Міська педагогічна виставка перспективного досвіду
Міська педагогічна виставка перспективного досвіду
Міська педагогічна виставка перспективного досвіду
ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1
ДОДАТОК 2
ДОДАТОК 3
ДОДАТОК 4
ДОДАТОК 5
2.08M
Categories: educationeducation pedagogypedagogy

Методичний супровід – найважливіша ланка системи становлення та безперервної освіти молодих вчителів іноземної мови

1. Міська педагогічна виставка перспективного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта:
специфіка навчальних предметів»
Волкова Ольга Євгенівна
вчитель англійської мови
Запорізької гімназії № 71
з поглибленим вивченням іноземної мови
спеціаліст вищої категорії,
учитель – методист
Керівник закладу: Терновська Л.І
пр. Маяковського,8
т.: (061) 233-87-11, 233-73-82, 233-71-32
URL: www.school-71.zp.ua
E-mail: [email protected].

2. Міська педагогічна виставка перспективного досвіду

Тема: «Методичний супровід – найважливіша ланка
системи становлення та безперервної освіти молодих
вчителів іноземної мови».
1. Обґрунтування актуальності досвіду
В умовах кардинального відновлення системи освіти сучасній школі необхідні
професійно-компетентні, самостійно мислячі педагоги, психологічно та технологічно
готові до реалізації гуманістичних цінностей на практиці, до включення в інноваційні
процеси та якісній профільній освіті. Практика роботи з молодими вчителями показує, що
особистісна та професійна адаптація молодого вчителя може протікати довгий час.
Найбільшу важкість у початківців викликають питання дисципліни та порядку, методичне
обґрунтування, оформлення шкільної документації, робота з батьками та найефективніше
планування уроку.
Основна мета роботи школи молодого вчителя постійне обновлення набору
якісних послуг, згідно з вимогами часу, ефективне використання творчого ресурсу
досвідчених вчителів, що створює умови для успішного професійного зростання та
систематичної самоосвіти молодого вчителя.

3. Міська педагогічна виставка перспективного досвіду

2. Теоретична база досвіду
А.Т. Сорока. Сучасні виховні системи та технології; М.В. Гадецький, Т.М.
Хлєбнікова. Організація навчального процесу в сучасній школі; С.Сорочинська.
Методичний посібник з англійської мови для навчальних закладів України.
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські
перспективи О.В. Овчарук.
3. Провідна ідея досвіду
Створити умови для якісного подолання труднощів адаптаційного періоду,
зростання рівня професійної компетенції.
4. Технологія досвіду
- Заходи психологічного моніторингу;
- організація наставництва;
- індивідуальна діагностика та консультування;
- систематичний аналіз динаміки показників.

4. Міська педагогічна виставка перспективного досвіду

5. Прогнозовані результати
Систематично
проводиться
різноманітна
цілеспрямована, методична робота з молодими вчителями,
що сприяє попередженню дезадаптацій та стимулює
молодих вчителів до підвищення рівня професійної
майстерності.
6. Шляхи поширення та впровадження досвіду
Досвід може бути впроваджений в будь-якому
загальноосвітньому навчальному закладі.

5.

Один із секретів педагогічної
творчості полягає в тому, щоб
збудити в учителі інтерес до
пошуку, до аналізу власної роботи
В. Сухомлинський
Після закінчення вищого учбового закладу, молоді
вчителі стикаються з цілою низкою проблем. Перші 3 – 5 років
роботи вчителя, котрі називають періодом професійної
адаптації, є найбільш відповідальними. Саме в цей період
виникають численні нестандартні педагогічні ситуації, які
потребують швидкого рішення. Це може викликати
розгубленість, а іноді і негативне ставлення до професії. Саме
для того, щоб допомогти уникнути таких ситуацій і
якнайшвидше допомогти молодому учителю адаптуватися в
нових умовах і організована в гімназії «Школа молодого
учителя».

6.

Методичні
об’єднання
Тематичні
виставки
Діагностування
Самоосвіта
Школа
молодого
вчителя
Зустріч з
цікавими
людьми
Творчі звіти
Наставництво
Методичні
аукціони
Семінари практикуми
Науоковопрактичні
конференції
Конкурси
педагогічної
майстерності
Дні відкритих дверей
Консультації,
співбесіди

7.

Процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде
поруч із молодим учителем, стане його наставником,, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в
складних ситуаціях, повірити у власні сили.
Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати
рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями.
Переступаючи поріг школи, молодий спеціаліст сподівається реалізуватися в ній як фахівець. Чи
підготовлений він до роботи з учнями? Як зорієнтуватися в школі? Що робити для вдосконалення навчальновиховного процесу? Врешті-решт, у кого про що запитати?
Особливу увагу слід приділити питанням організації стажування. Адже процес адаптації молодих
учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане
його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення в складних ситуаціях, повірити у
власні сили. Педагогічне наставництво дає можливість управляти процесом професійного становлення
молодого педагога, допомагає досвідченому вчителю працювати з молодим спеціалістом у тісному контакті, за
якого передача останнім знань, умінь і навичок, їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної
майстерності є найбільш ефективними.
Відповідну роботу необхідно здійснити з питань добору та навчання тих, кому доручається керівництво
стажуванням молодих учителів.

8.

Треба організувати
де розглянути такі питання:
складання орієнтовного індивідуального плану вчителя-стажиста;
зміст і форми роботи наставника зі стажистом;
формування навичок аналізу та самоаналізу уроку;
форми і методи впровадження досягнень психолого-педагогІчної науки та перспективного
педагогічного досвіду в практику діяльності молодого вчителя;
методика складання проекту підсумкової характеристики вчителя-стажиста;
обмін досвідом звітування тощо.
На допомогу наставникам розроблені пам'ятки, виходячи з умов діяльності педагогічного колективу,
педагогічної майстерності вчителів-наставників, контингенту учнів, умов функціонування навчального
закладу і т.ін.
складання індивідуального плану роботи молодого вчителя з урахуванням його потреб і можливостей;
взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням;
спільні відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз;
спільне складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків;у
допомога молодому вчителю у розробці уроків, позакласних заходів;
надання молодому вчителю рекомендацій щодо самоосвіти;

9.

ознайомлення молодого вчителя з науково-популярною літературою;
обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів;
допомога у роботі з «важкими» дітьми та їх сім'ями;
залучення молодих вчителів до методичної, громадської роботи.
Період стажування молодих вчителів умовно ділиться на три етапи: ознайомлювальний, основний,
заключний.
охоплює період від середини серпня до кількох навчальних тижнів.
Ставляться цілі й завдання майбутньої діяльності, складається індивідуальний план.
- період із середини жовтня до травня. Він має на меті зміцнити активну соціальнопрофесійну позицію через розвиток його творчої самостійності; посилити навчальну функцію.
Наставництво передбачає не лише навчання молодих педагогів, а й забезпечує їхню професійну
адаптацію, формує в них прагнення підвищувати науково-теоретичний рівень і професійну майстерність.
На цьому етапі перед молодими спеціалістами стоять завдання:
оволодіти практичними навичками, необхідними для педагогічної діяльності;
сформувати вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, у конкретній
практичній діяльності;
вивчити перспективний педагогічний досвід з викладання свого предмета, засвоїти різноманітні методи
навчання;
набути та вдосконалити педагогічні навички виховної роботи з дітьми.

10.

В цей період великого значення має знання наставниками можливостей, сильних і слабких сторін
діяльності вчителя-початківця, а також уміння аналізувати хід і результати діяльності, формувати на основі
аналізу конкретні завдання, рекомендації та поради молодим вчителям.
Особливу роль у навчанні фахівця відіграють відкриті уроки та позакласні заходи наставника.
Обговорення відвіданих уроків і позакласних заходів - серйозна школа професійного зростання молодого
педагога.
- травень і початок червня. Він передбачає підбиття підсумків роботи. Це короткий, але
дуже важливий етап у житті школи та молодого спеціаліста. Він дозволяє не тільки виявити рівень підготовки
молодого вчителя, а й намітити перспективи подальшого росту його професійної майстерності
У практику методичної роботи ввійшли місячники молодого вчителя, які передбачають:
співбесіди;
анкетування молодих учителів «Сучасний урок»;
нарада з молодими вчителями «Сто порад учителю»;
ознайомлення з роботою молодих учителів (відвідування уроків наставниками, дирекцією школи);
надання індивідуальної методичної допомоги;
взаємовідвідування уроків (молодий спеціаліст - вчитель-наставник);
консультпункт «Запитуй - відповідаємо»;
дискусія «Обережно: дитина!»;
огляд методичної літератури;
позакласна робота з предмета: олімпіади, конкурси, КВК;

11.

аукціон методичних ідей;
навчально-виховної діяльності, в результаті чого зростає її рівень та ефективність.
відвідування відкритих уроків, позакласних заходів;
випуск тематичних методичних бюлетенів, шкільних газет;
тематична виставка «Впроваджуємо спадщину В.О.Сухомлинського»;
змагання «Шукаємо таланти»;
конкурс «Наші захоплення»;
методична оперативна нарада «Про підсумки проведення місячника молодого вчителя».
Робота з молодим спеціалістом має бути систематичною та спрямованою на забезпечення
вдосконалення всіх компонентів готовності вчителя до навчально-виховної діяльності, в результаті чого
зростає її рівень та ефективність.
Сучасному молодому вчителю потрібна конкретна допомога в підвищенні його психологічної культури
та педагогічного мислення. Вміння психологічно обґрунтувати зміст навчальних програм з кожного предмета,
практичне оволодіння знаннями психологічних механізмів навчальної роботи, методикою психологопедагогічних спостережень за процесом розвитку особистості учнів, діагностико-прогностична діяльність
значною мірою залежать від сформованості в учителя психологічної готовності до навчально-виховної роботи.

12.

Здійснення заходів з
поглиблення педагогічних
знань, методології
навчання, вивчення
директивних матеріалів,
документів Міністерства
освіти і. науки України.
Вивчення теорії, практики
та методики виховання,
психології, етики, аналіз
програмних документів з
питань виховної роботи,
формування у молодих
учителів фахових умінь і
навичок.
Поглиблення науковотеоретичної підготовки з
предмета та методики його
викладання, поповнення
знань із суміжних
предметів.
Науково-методична робота
з вивчення узагальненого
перспективного
педагогічного досвіду,
визначення шляхів його
творчого використання.
Здійснення заходів щодо
підвищення освітнього,
науково-методичного та
культурного рівня
молодого вчителя.
Організація проведення
семінарів, оглядів,
конкурсів, екскурсій,
вечорів відпочинку,
спортивних змагань тощо.

13.

ознайомити молодого спеціаліста з історією розвитку освіти в області, районі, школі;
привернути увагу слухачів до вивчення науково-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського;
надати допомогу у формуванні вмінь застосовувати теоретичні знання, отримані під час навчання у
ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;
сприяти набуттю молодими вчителями практичних навичок, необхідних для практичної роботи;
ознайомити із сучасними засобами навчання, сприяти засвоєнню методики їх використання;
ознайомити із сучасними нетрадиційними методами і прийомами навчання, формами організації
навчальної діяльності дітей на уроці, новими педагогічними технологіями;
ознайомити молодих учителів з перспективним педагогічним досвідом;
надати можливість обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів;
організувати творчу зустріч із досвідченими вчителями - носіями перспективного досвіду;
поступово залучати молодих педагогів до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової
діяльності з питань педагогіки, психології, окремих методик викладання;
озброїти молодих спеціалістів навичками самомоніторингу своєї навчально-виховної діяльності,
моніторингу та аналізу рівня навчальних досягнень учнів, їхнього загального розвитку та
вихованості.

14.

Організація наставництва
Самоосвітня робота
Організація позакласної роботи
Розповсюдження успішного досвіду роботи
Стимулювання роботи
Діагностика роботи
Підвищення кваліфікації
Конкурси та тренінги

15.

Співбесіди
Тренінгові заняття
Зустрічі з досвідченими вчителями
Відкриті уроки
Методичні консультації
Взаємовідвідування уроків
Анкетування та тестування учнів
Семінар-практикум

16.

Організація уроку, який
забезпечує не тільки засвоєння
нового матеріалу, а також і
самоосвітню і пізнавальну
активність учнів
Знаходження способів та
прийомів створення учбових
ситуацій, при яких учні з різними
здібностями активно
працюватимуть на уроці
Комплексне застосовування
різних засобів навчання з метою
підвищення темпу уроку.
Формування мотивів навчання,
підвищення пізнавального
інтересу учнів до теми,
підвищення їх емоційного
настрою та забезпечення єдності
навчання, виховання та розвитку

17.


Урахування
здібностей учнів
Урахування своїх
індивідуальних
особливостей
Рівень навчальних досягнень
Відношення до предмету
Темп роботи
Сформованість навчальних умінь та навичок
Відношення до різних форм навчальної роботи
Дисципліна
Тип нервової системи
Комуникативність
Емоційність при організації навчальної діяльності учнів
Вміння долати свій негативний настрій
Впевненість в своїх знаннях та уміннях
Здібність до імпровізації
Вміння вживати різноманітні засоби навчання

18.

• Перевірочний
• Закріплення знань,
умінь і навичок
• Урок самостійної
роботи
• Урок практичної
роботи
• Комбінований
• Узагальнюючий
• Урок-повторення
• Урок – захист
проектів
• Урок –
презентація
теми
Урок з вживанням інтерактивних
методів навчання
• Тренувальний
Урок з вживанням інноваційних
технологій
Традиційний урок
• вводний
• Кооперативна
учбова
діяльність (мінігрупи)
• Фронтальна
робота (весь
клас)
• Дискусійне
навчання
• Ігрове навчання

19.

Кооперативна
учбова діяльність
Фронтальна
робота
Дискусійне
навчання
Ігрове навчання
Робота в парах
Коло знань
Піраміда
Рольова група
Змінні трійки
Мікрофон
Шумова група
Судове
засідання
Експертні
групи
Мозковий
штурм
Ток-шоу
Ігра-подорож
Карусель
Навчаючи навчаюсь
Дебати
Рольова гра
Акваріум
Дерево
рішень
Імітація

20.

Види домашнього завдання залежать від основних цілей. Вони діляться на
та
Уроків вивчення нового матеріалу
• Переказ матеріалу підручника
• Збір матеріалів із додаткових джерел
До узагальнюючих уроків
• Відповіді на спеціальні питання вчителя
• Самостійне складання плану відповіді
• Самостійні докази того чи іншого положення, подібне тому, яке давалося у класі
• Добір додаткового матеріалу.
До уроків навчання застосування знань
• Практична робота (виготовлення посібників, таблиць, карток)
• Рішення подібних задач
• Рішення нестандартних задач
• Самостійне вивчення нескладного матеріалу
• Робота над помилками
До уроків контролю та перевірка знань
• Письмові відповіді на питання
• Домашня контрольна робота
• Рішення нестандартних задач або виконання нестандартних вправ

21.

1.
Виконати завдання по зразку. На картках зразок виконання (слабкому учню)
2.
Самостійно вивчити матеріал підручника. Скласти план відповіді. Планом можна користуватися під час
відповіді.
3.
Колективне домашнє завдання. Клас об'єднується в групи. Кожна група отримує завдання.
4.
Добровільно обране завдання
5.
Картки для слабих учнів:
з пропусками, які треба заповнити;
з помилками, які треба виправити;
з незакінченою вправою, реченням або задачею.
6. Індивідуальні додаткові завдання (учні з низьким рівнем навчальних досягнень).
Необхідно здійснювати постійний контроль виконання домашнього завдання. Для цього можливо призначити
консультантів із учнів з високим рівнем навчальних досягнень. Вони перед початком уроку перевіряють наявність
виконаного письмового домашнього завдання. До них учні можуть звернутися за допомогою.

22.

Фронтально опитування
Опитування у дошки
Виконання завдання аналогічному домашньому
Опитування по індивідуальним карткам
Диктант
Тестова робота

23.

Вади та помилки
Шляхи подолання
Учитель дуже тихо говорить, окремі слова Запитайте, чи чують вас учні, які сидять за останніми партами.
вимовляє нечітко, учням важко стежити за Готуючись до уроку, кілька разів запишіть пояснення навчального
ходом розповіді
матеріалу на магнітофон, а потім прослухайте на відстані, що
дорівнює відстані від учительського стола до останньої парти
Голос учителя надмірно гучний, школярі Постійно змінюйте тональність свого голосу залежно від змісту
швидко втомлюються
матеріалу й видів навчальної діяльності
Учитель говорить у дуже швидкому темпі, Пам’ятайте, що швидкість мовлення на уроці не має
учні не в змозі стежити за розвитком його перевищувати 40-50 слів за хвилину. З допомогою магнітофона час
думки, поступово «виключаються» з від часу перевіряйте себе вдома, а на уроці вдавайтеся до
навчальної роботи
самоконтролю
Учитель частенько вживає так звані слова – Під час самоаналізу чітко виділіть найчастіше вживані словапаразити: «е-е-е», «так от» тощо
паразити. Удома підготуйте невеличкий плакат із написом: «Не
вживати слів: «е-е-е», «так от», «ну». Непомітно для учнів кладіть
його перед собою. Згодом потреба в ньому відпаде
Пояснюючи навчальний матеріал, учитель Намагайтеся тримати в полі свого зору всіх учнів, непомітно
спрямовує погляд на стіни, поверх голів або переводячи погляд з одного на іншого; намагайтеся по їхніх очах
за вікно
визначити, як вони сприймають зміст вашої розповіді
Розміщуючи таблиці або картки на дошці, Карти й великі таблиці треба вішати праворуч або ліворуч від
учитель затуляє частину ілюстративного дошки на спеціальних планках, залишаючи її вільною для записів.
матеріалу. Коли на дошці треба щось Працюючи з картою або таблицею, користуйтесь указкою, а самі
написати, відшуковує місце між таблицями ставайте збоку
Звертаючись до деяких учнів, учитель Запам’ятайте прізвища й імена всіх своїх вихованців. Звертаючись
указує пальцем, додаючи: «Ось ти»
до конкретного учня на уроці, називайте ім’я або прізвище та ім’я,
додаючи слова «будь ласка»
Учитель заходить до класу через 2-3 хв Заходьте до класу через 1-2 секунди після першого дзвінка на
після дзвінка на урок
урок, демонструючи таким чином пунктуальність і ощадливе
ставлення до навчального часу

24.

Вади та помилки
Шляхи подолання
Оцінюючи якість знань, учитель нечітко Вузлові запитання для перевірки знань, умінь і навичок ретельно
формулює запитання
продумуйте, дбайте, щоб вони спонукали школярів до роздумів, сприяли
активізації мислення
Під час усної перевірки знань учитель Постійно привчайтеся розподіляти увагу. Це дасть вам змогу бачити всіх
надає перевагу спілкуванню лише з одним- учнів, уважно слухати відповіді вихованців, водночас контролюючи тих, хто
двома учнями, не контролюючи діяльність виконує завдання біля дошки. Якщо відчуваєте труднощі, вдавайтеся до
інших
спеціальних вправ
Учень запізнився на кілька хвилин. Мімікою висловіть своє невдоволення учневі і, не припиняючи роботи,
Учитель припиняє навчальну роботу й жестом запропонуйте йому сісти за парту. Лише після уроку можете
з’ясовує причини затримки, вдається до з’ясувати причини запізнення й зробити відповідне зауваження
моралізування
Учень відповідає на поставлене запитання, Виявляйте цілеспрямовану увагу до учня й щирий інтерес до змісту його
а вчитель у цей час говорить з іншим учнем відповіді
або порається у своїх паперах чи байдуже
дивиться у вікно
Після привітання учні, сівши за парти, Привітавшись, зосередьте свою увагу на вихованцях, помовчіть, поки в
продовжують
гомоніти,
а
вчитель, класі не настане тиша. Лише після цього запропонуйте їм сісти й одразу
намагаючись перекрити гамір, починає залучіть до конкретної діяльності
щось розповідати
Учитель допускає мовні огріхи: русизми, Готуючись до уроку, перевіряйте з допомогою словника правильність
неправильне вживання наголосів
вживання тих чи інших мовних форм. На полях свого робочого зошита
записуйте найбільш складні слова, проставляйте наголоси, робіть
підкреслення червоним чорнилом, тренуйтесь удома у вимові окремих слів,
виразів
Учитель використовує складні іншомовні Уникайте насичення мови іншомовними словами, складними науковими
наукові терміни, незрозумілі слова
термінами. Завжди намагайтеся відшукати рівнозначне слово чи вираз
рідною мовою. У тих випадках, коли певний термін або слово не має
точного відповідника в рідній мові, зупиніться на поясненні етимології
цього слова, запишіть на дошці, а учні нехай зафіксують його у своїх
словниках чи робочих зошитах

25.

Вади та помилки
Учитель перериває свою розповідь час від
часу паузами, щоб зробити зауваження
учням; підвищує голос, говорить із
роздратуванням
Під час пояснення навчального матеріалу
вчитель перебуває в одній позі (стоїть біля
стільця, міцно стиснувши руки на його
спинці, або перед дошкою, нервово
перебираючи пальцями)
Під час самостійної роботи учнів учитель на
перші прохання про допомогу «бігає» по
класу,
вистукуючи
підборами,
або
намагається ходити навшпиньках
Учитель пише на дошці нерозбірливо,
спотворюючи букви. Витирає лише частину
дошки, залишає на іншій уривки попередніх
записів
Під час пояснення нового матеріалу окремі
школярі починають розмовляти, до них
приєднуються інші, але вчитель продовжує
розповідь
Шляхи подолання
Намагайтеся не розривати логічної канви своєї розповіді. Якщо
хтось порушує дисципліну, зробіть паузу й зосередьте увагу на
конкретному вихованцеві. Можна підійти до нього й тихенько
попросити не заважати
Уникайте статичної пози. Вдавайтеся до наочних посібників,
технічних засобів навчання. Постійно тренуйтеся, щоб подолати
нервове напруження
Привчайте учнів до самостійного виконання завдань. Подбайте
про взуття, яке б не стукотіло й не привертало до себе уваги. По
класу ходіть поважно, впевнено
Перш ніж писати на дошці, слід повністю стерти непотрібне.
Чітко, правильно пишіть літери
Намагайтеся помічати найменші порушення поведінки окремими
учнями, не даючи можливості залучитися до цього процесу
іншим. Зробіть паузу, уважно подивіться на недисциплінованого
учня, висловіть мімікою й жестом своє незадоволення. Аналізуйте
зміст і методи роботи: якщо учні втратили інтерес до вашої
розповіді, треба шукати інші засоби викладу матеріалу
На уроці вчитель аналізує негативні дії й Намагайтеся нейтралізувати негативні дії вихованців засобом
учинки або конфлікти учнів, що призводить «підміни», тобто негайно переключивши їхню увагу на інший вид
до марнування часу й нервово збудження діяльності, насамперед навчальної. Конфлікти аналізуйте за
вихованців
межами уроку

26.

Вади та помилки
Шляхи подолання
Учень не хоче працювати на уроці, всіляко
демонструючи це. Учитель будь-що
намагається залучити його до навчальної
роботи, вдаючись навіть до авторитарних
засобів впливу
Не варто бурхливо реагувати на таку поведінку школяра. Краще
залишити його в спокої. Якщо всі учні класу активно виконують
конкретне завдання, недисциплінований вихованець може
вгамуватися й також взятися до роботи
Учитель, вислухавши відповідь учня, Намагайтеся завжди аналізувати відповіді, підкреслюючи
оцінює її, не аргументуючи. На запитання позитивне й указуючи на помилки. Можна також спонукати
учня «А цьому низький бал?» відповідає: школяра до самоаналізу
«Бо ти знаєш цей матеріал недостатньо»
Учитель оцінює учнів, виходячи
особистого ставлення до них
з Будьте об’єктивні в оцінюванні знань – не виявляйте власних
симпатій чи антипатій. Це призводить до втрати вчителем
авторитету
Учитель під тиском батьків або учнів іноді Виявляйте твердість і послідовність, оцінюючи знання школярів.
змінєю раніше виставлені бали, особливо Якщо припустилися помилки, у присутності всіх учнів
застосовуючи «поурочні бали»
проаналізуйте ситуацію, попросіть вибачення та поставте інший
бал
Наприкінці семестру, прагнучи мати
добрий показник успішності класного
колективу, чи під тиском учнів або їхніх
батьків учитель іноді ліберально ставиться
до підсумкового оцінювання
Завжди будьте об’єктивні. Якщо хтось із учнів або батьків не
згоден із майбутнім підсумковим балом за семестр, можна,
установивши коло навчальних завдань для опрацювання з певних
розділів, у присутності всіх учнів (або навіть батьків) ретельно
перевірити рівень знань, умінь, навичок та об’єктивно їх оцінити,
не допускаючи найменшої прискіпливості
Учитель надмірно балакучий, повідомляє
забагато інформації, хоче вразити учнів
ерудицією
Уникайте балакучості й показного демонстрування ерудованості,
оскільки це відвертає увагу школярів від головного – засвоєння
теми уроку. Зважайте на конкретні розумові можливості учнів

27.

Вади та помилки
Шляхи подолання
Учитель намагається перевірити, як
школярі зрозуміли навчальний матеріал,
зясовуючи, у кого з них і які виникли
запитання
Учитель викликає певного учня, а потім
ставить йому запитання
Під час пояснення нового матеріалу чи
інструктуючи учнів, учитель тримає руки в
кишенях, вертить у руках
ключі,
подзенькує дрібними грошима, сідає на
підвіконня чи на край стола, «грається»
окулярами, гудзиками, краваткою чи
кучерями,
часто
поправляє
зачіску,
підкручує вуса тощо
Необхідно з’ясувати ступінь усвідомлення суті вивченого,
запропонувавши учням проблемне завдання
Учитель виявляє нерішучість, бажання
обійти складні моменти в спілкуванні з
учнями
Усі проблеми, зокрема особисті, що
постають перед окремими учнями, учитель
намагаєтьсявирішувати
у
присутності
всього класу
Учитель виявляє надмірну суворість
Пам’ятайте й зрозумійте: ніхто не розв’яже за вас педагогічні
завдання. Активно й наполегливо долайте труднощі, які
виникають у процесі спілкування із школярами
Є питання, які можна обговорювати лише віч-на-віч
Запитання треба ставити всьому класу, а потім пропонувати
певному учневі відповісти на нього
Намагайтеся позбутися таких звичок. Можна записати їх на
аркуші паперу, повісити вдома над робочим столом із
нагадуванням: «Я повинен позбутися цих звичок!»
У розумних межах суворість іноді, звичайно, потрібна. Але
головною вашою зброєю має бути здоровий гумор
Учитель зосереджує увагу на помилках Насамперед відзначайте успіхи (навіть найменші) у навчанні
учнів, дорікає їм, що часто стає причиною кожного учня, заохочуйте за старанність, усіляко формуйте у
негативного ставлення вихованців до нього вихованців віру у власні сили й можливості

28.

Вади та помилки
Шляхи подолання
Учитель виявляє дрібязкову прискіпливість,
часто погрожує учням: «Я вам покажу!»,
«Стань у куток», «Замовчи, бо підеш до
директора» тощо
Жодний учитель, дотримуючись авторитарно-командного стилю
взаємин, ще не зміг досягти вагомих успіхів у навчально-виховній
роботі. Спілкування має будуватися за принципом: «Найбільше
поваги до особистості і водночас найбільше вимогливості до неї»
За найменшого порушення дисципліни
вчитель залякує учня записом у щоденнику,
вважаючи, що такий запис змусить батьків
зайнятися вихованням своєї дитини
Рішуче відмовтеся від цього. Таким чином ви формуєте у
вихованця негативне ставлення до себе. Неодмінно записуйте в
щоденник подяку батькам за навчальні успіхи їхньої дитини, її
дисциплінованість, старанність, доброту тощо
Розпочавши
виконання
самостійних
завдань, учні запитують учителя про
порядок дій, способи роботи
Під час самостійної діяльності частина
учнів за найменших утруднень звертається
до вчителя за допомогою, яку він поспішає
надати
Перш ніж залучити учнів до самостійної роботи, необхідно
озброїти їх раціональними способами дій, допомогти
зорієнтуватися щодо послідовності навчальних операцій
Не варто квапитися з допомогою, коли йдеться про дріб’язкові
речі. Адже це не сприяє розвиткові розумових здібностей і
можливостей, формуванню вмінь самостійної навчальної
діяльності. Хай школярі привчаються власними зусиллями долати
труднощі
Пояснюючи навчальний матеріал, учитель Потрібно намагатися стояти праворуч від дошки, а також час від
робить записи на дошці, при цьому затуляє часу відступати, щоб учні могли добре бачити написане на ній
їх собою
Основою роботи з учителями-початківцями є педагогічно грамотний аналіз і надання рекомендацій, які
допомагають вчителеві й стимулюють його до підвищення рівня педагогічної майстерності. Методична
служба гімназії визначає конкретні завдання щодо роботи з молодими спеціалістами, засоби досягнення
поставлених цілей в умовах використання різноманітних форм діяльності.

29. ДОДАТКИ

30. ДОДАТОК 1

31.

Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроді, а в деяких випадках - і в
пояснювальну записку до програми.
Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів осягнути в результаті його проведення,
сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів,
використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до
досягнення мети.
Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальні для даного матеріалу і для даних учнів.
Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в план-конспекті.
Підготуй наочні й навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної
техніки.
Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і
зафіксуй запасні варіанти.
Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

32. ДОДАТОК 2

33.

- це насамперед урок, на якому вчитель вміло використовує всі сучасні технології для озброєння
учнів глибокими й усвідомленими знаннями, використовує індивідуально-особистісний підхід до учнів, задіє всі
можливості учня для осмисленого засвоєння знань.
Ось чому якість підготовки учнів по тій або іншій навчальній дисципліні багато в чому визначається рівнем
проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того, щоб цей рівень був
достатньо високим, треба, щоб вчитель в ході підготовки уроку намагався зробити його своєрідним твором із своїм
задумом, зав'язкою і розв'язкою подібно будь-якому витвору мистецтва.
Як же побудувати такий урок? Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями і уміннями,
значущість яких неможливо оспорити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало у дітей щирий інтерес,
справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?
Початковою науковою ідеєю сучасного уроку є єдність навчання, виховання і освіти.
Загальною функцією уроку є цілісне формування і розвиток особи школяра на основі розвиваючого і виховного
навчання.
1. Озброєння глибокими і усвідомленими знаннями, використовуванням цього процесу для всебічного розвитку
особи.
2. Формування міцних мотивів навчання, постійного самовдосконалення, самонавчання, самовиховання.
3. Ефективна дія урок - на розумовий розвиток учнів.
4. Виховання вольових якостей, мотивів і досвіду поведінки.
5. Формування етичних основ особи, орієнтованих на загальнолюдські цінності.
6. Виховання культури відчуттів.

34.

Мета уроку носить
і складається з трьох взаємозв'язаних, взаємодіючих аспектів:
.
Триєдина мета уроку - це наперед запрограмований вчителем результат, який повинен бути досягнутий
вчителем і учнями в кінці уроку.
Триєдина мета уроку вбирає в себе 3 аспекти: пізнавальний, виховний і розвиваючий.
Учити і навчити кожного учня самостійно здобувати знання. Здійснювати виконання головних вимог до
оволодіння знаннями: повноту, глибину, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, оперативність,
міцність. Формувати навики - точні, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму. Формувати уміння поєднання знань і навиків, які забезпечують успішне виконання діяльності. Доцільно при плануванні освітньої мети
уроку вказати, якого рівня якість знань, умінь і навиків що вчиться пропонується досягти на даному уроці:
репродуктивного, конструктивного або творчого.
Один і той же розвиваючий аспект мети уроку може бути сформульований для триєдиної мети декількох
уроків, а іноді і для уроків цілої теми. Розвиваючий аспект складається з декількох блоків:
Розвиток мови
Розвиток мислення
Розвиток сенсорної сфери (окомір)
Розвиток рухової сфери.

35.

Виховний аспект мети повинен передбачати використовування змісту учбового матеріалу, методів навчання,
форм організації пізнавальної діяльності в їх взаємодії для здійснення формування і розвитку етичних, трудових,
естетичних, патріотичних, екологічних і інших якостей особи школяра. Він повинен бути направлений на виховання
правильного відношення до загальнолюдських цінностей, високого почуття цивільного обов'язку.
- це таке навчання, в процесі якого організовується цілеспрямоване формування
запланованих педагогом відносин учнів до різних явищ навколишнього життя
Результат роботи вчителя оцінюється через
:
1 - цілеспрямованість його діяльності на уроці;
2 - характер відносин з учнями;
3 - індивідуально-особовий підхід до учнів;
4 - диференційований підхід до навчання;
5 - уміння педагога приводити у відповідність зміст учбового матеріалу,
методи навчання і форми організації пізнавальної діяльності учнів;
6 - робота вчителя по формуванню і розвитку загальнонавчальних навиків і умінь;
7 - робота по розвитку пізнавального інтересу;
8 - робота вчителя по формуванню знань, умінь і навиків і озброєнню
учнів способами пізнавальної діяльності;
9 - розвиток здібностей учнів;
10 - об'єктивність оцінки знань учнів,
11 - ефективність зусиль, що розвивають особу;
12 - ефективність виховних впливів.
Як бачимо, оцінка результату роботи вчителя на уроці - процес достатньо багатоаспектний і складний. Він не
закінчується на характеристиці цих критеріїв, бо результати роботи учнів на уроці є також і критеріями роботи
вчителя.

36.

1.
Яке місце даного уроку в темі? Як цей урок пов'язаний з попереднім. як цей урок працює на подальші
уроки?
2.
Психолого-педагогічна характеристика класу (кількість слабих та сильних учнів). Які особливості учнів
були враховані при плануванні уроку?
3.
Яка триєдина дидактична мета уроку?
4.
Підбір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети уроку. Виділити головний етап і дати повний
його аналіз, ґрунтуючись на результатах навчання на уроці. Яке поєднання методів навчання було вибрано
для пояснення нового матеріалу?
5.
Раціонально чи був розподілений час, відведений на. всі етапи уроку? Чи логічні "зв'язки" між цими
етапами?
6.
Підготовка дидактичних матеріалів, таблиць відповідно до мети?
7.
Як організований контроль засвоєння знань, умінь і навиків учнів? На яких етапах уроку? В яких формах і
якими методами здійснювався? Як організовано регулювання і корекцію знань учнів?
8.
Психологічна атмосфера на уроці і спілкування вчителя та учнів.
9.
Як ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалося реалізувати всі поставлені задачі уроку? Якщо не вдалося,
то чому?
10. Намітити перспективи своєї діяльності.

37. ДОДАТОК 3

38.

Поповнення словникового запасу - одна з найважливіших складових вивчення
іноземної мови. Коли ми кажемо: «Наші учні знають цю лексику», це має означати, що вони
знають, як ці слова пишуться, вимовляються, яке їхнє значення, коли та як їх треба вживати.
Існує чотири принципи, які допоможуть відповісти на це питання.
2. Зробіть
презентацію нових
слів цікавою
1. Дотримуйтеся
продуктивних етапів
ведення уроку
4
4. Аналізуйте
помилки
результативно
3. Навчіть учнів
правильно записувати
нові слова

39.

На цьому етапі можна використати малюнки, текст або аудіоматеріал. Також
доцільно запропонувати учням у групах написати всі слова та вирази, які, на їхню
думку, пов'язані та асоціюються з темою уроку. Важливо пам'ятати, що учням спершу
треба почути правильну вимову слова, і лише потім побачити його на письмі.
Учні мають не тільки розуміти значення слова чи фрази, але й знати, як їх
правильно вживати. А цього можна досягти тільки тоді, коли на уроці виконано
достатньо вправ на відпрацювання та практичне застосування нової лексики.
Запропонуйте учням такі завдання:
з'єднати слова та малюнки,
зіставити слова та їхні визначення (дефініції),
вставити пропущені слова в речення,
додати слова до категорій.
На цьому етапі треба зосередити увагу на використанні нової лексики під час
говоріння. Спочатку запропонуйте учням обговорити в парах або групах твердження з
підручника, а потім організуйте щось на кшталт інтерв'ю (учні в парах відповідають на
питання). Продукування створює міцніший зв'язок (асоціацію) в пам'яті учнів. А ми ж
вчимо мову саме для того, щоб спілкуватися з іншими людьми та розповідати їм про
своє життя та інші речі.

40.

Щоб полегшити запам'ятовування значень та заохотити подальше вживання
нових слів, треба зробити так, щоб учні вивчали їх у контексті, через
словосполучення та тематичні групи.
Одне й те саме слово може мати кілька значень, що залежать від контексту, у якому
вжито слово. Не примушуйте учнів завчати всі можливі значення слова, це недоцільно учні просто не зможуть їх запам'ятати.
Групування слів та фраз за темами допоможе учням швидше їх запам'ятати й
доречно вживати. Використайте на уроках такі розминки:
намалюйте так звані word maps (семантичні мапи слова) на дошці
проведіть brainstorming (мозковий штурм) за темами (наприклад, хто напише
більше слів за темою індивідуально, в парах або групах)
пограйте в асоціації (наприклад, учні пишуть слова з якоїсь теми, й кожне з них
починається з наступної літери абетки; або пишуть будь-які слова та фрази, які вони
асоціюють саме з цією темою)
Нагадуйте учням, що важливо вчити нові слова у сполученні з іншими частинами
мови.
Вивчення лексики через групи слів, які природнім чином поєднуються в мовленні
(lexical chunks), допоможе учням правильно та адекватно висловлювати свої думки.

41.

Ефективно поповнювати словниковий запас навряд чи вдасться, якщо не
систематизувати записування нових слів. Ось кілька практичних порад:
учні в парах або цілим класом заповнюють word map словами на дошці, потім
переписують їх у зошити. Доцільно порадити учням розділити свій словничок на
теми;
порадьте учням записувати не окремі слова, а словосполучення (наприклад,
писати не a glass, a a glass of milk);
учні мають записувати не тільки переклад слова, а й обов'язково приклад його
вживання з підручника. Запропонуйте учням скласти власне речення саме з цим
словом (наприклад, I drink a glass of milk every morning.). Такий нескладний
прийом зробить вивчення нових слів більш персоналізованим, а це завжди
полегшує запам'ятовування;
Коли учні звикнуть до різних прийомів записування нової лексики, вони зможуть
вибрати саме ті, які їм видаються найзручнішими та найефективнішими для
запам'ятовування.

42.

Без сумніву, треба звертати увагу тільки на суттєві помилки учнів, щоб не відбити
їм бажання спілкуватися. На етапі продукування виправляйте помилки тільки в
уживанні тієї лексики, яку ви вивчили на уроці, або грубі помилки в базовій лексиці.
Ось кілька порад, як треба виправляти помилки учнів:
використайте зоровий контакт, міміку обличчя або жести. Якщо ви не раз
вказували учневі на правильний наголос у слові 'hotel', досить лише підвести
брови, щоб учень зрозумів свою помилку та виправив її;
застосовуйте техніку «відлуння» - повторюйте все, що каже учень, але з
питальною інтонацією, це загострить його увагу та змусить ще раз подумати, чи
правильною була його відповідь. Швидше за все, у цьому випадку він виправить
помилку сам;
використайте метод альтернативи. Повторіть, що сказав учень, потім
запропонуйте правильний варіант і дайте учневі зробити вибір;
заохочуйте інших учнів допомагати. Якщо вони помітили, що їхній
однокласник допустився помилки, вони зможуть її виправити. Але будьте
обережні! Нагадайте учням, що виправляти інших треба дуже тактовно;
переформулюйте. Ви можете повторити речення учня з правильною лексикою/
інтонацією/ наголосом. Після цього запропонуйте учневі повторити все за вами.
Якщо ж ви бачите, що учні не засвоїли матеріал уповні, - не засмучуйтеся, просто
ретельно повторіть етапи презентації та практики.

43. ДОДАТОК 4

44.

Граматика, як і лексика, є одним із найважливіших аспектів вивчення мови.
Але досить часто саме цю складову мовного курсу наші учні вважають
складною та нудною. Велика кількість часових форм дієслова та безліч правил
знеохочують учнів, і щоб запобігти цьому, пропонуємо використати наступні
підходи до викладання граматики.
Дайте можливість учням думати самостійно
Попросіть учнів пояснити вам правило
Приділіть увагу практиці
Зробіть структуру уроку різноманітною
Створіть ситуацію на уроці

45.

Як треба вводити нові граматичні структури? Це питання завжди хвилювало та хвилює
вчителів англійської мови. Традиційно вважається, що спочатку треба ввести правило, а потім
вже відпрацювати його за допомогою різноманітних вправ.
Коли учні зрозуміють правило самостійно, без допомоги вчителя, вони запам'ятають його
значно краще та усвідомлять певні функціональні особливості мови.
Спочатку запропонуйте вправу на активізацію знань учнів, що зосереджує їхню увагу на
конкретній граматичній структурі. Ця вправа завжди пов'язана з текстом, який учні читали чи
чули раніше на уроці.
Потім запропонуйте до кожного правила декілька прикладів - це дає можливість представити
граматичну структуру максимально чітко та зрозуміло.
За такого підходу до презентації нових граматичних структур можено бути впевненими, що
учні працюють самостійно та незалежно на кожному етапі ознайомлення.
На рівні pre-intermediate особливо важлива перша стадія - фокусування, адже презентована
структура може бути знайома учням з попередніх уроків, і такий підхід дасть їм змогу
вдосконалити та покращити свої знання завдяки вже наявній базі.

46.

Коли ви пояснюєте граматичні правила, то часом важко позбутися сумнівів - чи все
учні зрозуміли. А якщо ви попросите учнів пояснити правило вам, то відразу побачите,
наскільки добре вони засвоїли матеріал. Буде набагато краще, якщо ви запропонуєте їм
навести власні приклади, замість запитувати «Do you understand?» - адже відповідь
однозначно буде «Yes», навіть якщо це не так.
Учні мають наводити і приклади з текстів, і свої власні. І якщо їхні приклади
адекватні, то можна бути певним, що вони засвоїли граматику уроку. Якщо ж ні повторіть стадію фокусування, приділяючи більше часу та уваги значенню та формі
нової граматичної структури.
Найімовірніше, що на початковому етапі ваші учні будуть це робити неохоче,
сподіваючись, що ви зробите роботу за них. Але будьте терплячими та наполегливими і
допоможіть учням стати більш упевненими та самостійними за допомогою нових
методів роботи з граматичним матеріалом. Коли учні відчують переваги такого підходу,
вони з більшою охотою вивчатимуть граматику.

47.

Після введення нової граматичної структури слід належно відпрацювати її.
Якщо учні не вповні засвоїли нову граматичну структуру, поясніть та відпрацюйте її ще раз.
Тільки коли ви будете впевнені, що цю граматичну структуру повністю засвоєно, переходьте
до стадії говоріння. Цей етап можна назвати продукцією, бо говоріння - це не тільки передавання
інформації вже наданої їм, але й тієї, яку набуто власним досвідом.
Наведена вище схема подання та закріплення нового матеріалу у класичному
комунікативному підході до вивчення іноземних мов має назву Presentation - Practice - Production
(введення - відпрацювання - продукція).
Але не слід догматично дотримуватися цієї формули. Зробіть презентацію нових граматичних
структур різноманітною, використовуючи, наприклад, підхід Test-Teach-Test.
Ось як він працює:
Найімовірніше, ваші учні вже стикалися зі структурою, що є предметом вивчення. Якщо це
так - не пояснюйте їм нічого, натомість попросіть виконати вправу, у якій треба вжити цю
граматичну структуру (етап Test).
Учні в парах перевіряють варіанти відповідей, пояснюючи свій вибір. Після цього проведіть
фронтальну перевірку всім класом. Це значно спростить ваше завдання - ви будете розбирати
тільки моменти, які були незрозумілими для учнів (етап Teach).
Після обговорення запропонуйте учням знову виконати завдання - це дасть вам змогу перевірити, чи добре вони засвоїли вивчений матеріал (етап Test).

48.

А ось іще один приклад презентації нового граматичного матеріалу: створіть
ситуацію, коли в учнів не буде іншого варіанту ніж ужити граматичну структуру, яку ви
хочете розглянути на уроці. Наприклад, тема вашого уроку Future intentions (be going to,
planning to, want to, would like to). Почніть урок запитанням "What are your future plans
and ambitions?". Таким чином ви створюєте ситуацію, за якої учням доведеться вживати
конструкції майбутнього часу. Під час обговорення ви зрозумієте, наскільки успішно
вони їх використовують. Запишіть на дошці приклади правильно та неправильно
побудованих речень, і вже на основі цього викладайте нову тему. Таким чином ви не
тільки перевірите, що учні знають, але й створите контекст для сприйняття граматики.
Після відпрацювання нової структури поставте те саме питання, але наголосіть, що
учні мають відповідати уважно, використовуючи нові знання.
Основні переваги поданих вище методів полягають у тому, що:
ви заощаджуєте час, не зосереджуючись зайве на матеріалі, який учні вже
знають, а пояснюючи тільки нові поняття;
ви створюєте на уроці елемент змагання, і той, хто дає більше правильних
відповідей, буде задоволений своєю роботою й відчує впевненість у власних
силах;
за наявності в класі учнів із різним рівнем володіння мовою ви зможете
запропонувати сильнішим учням виступити в ролі вчителів та пояснити правила
слабшим;
створюється контекст та необхідність вживати ту чи іншу структуру, а це
сприяє кращому запам'ятовуванню та робить сприйняття інформації більш
свідомо.

49. ДОДАТОК 5

50.

У процесі письмової продуктивної
діяльності користувач мови має
висловлювати свої думки в формі
зв'язного та логічного тексту.
На рівні pre-intermediate годі чекати, що наші
учні зможуть вільно й невимушено писати
англійською мовою; їм знадобиться допомога та
ретельна підготовка - попередні вправи,
обговорення, введення необхідної лексики
тощо.
За шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної
освіти учні на рівні pre-intermediate, повинні вміти складати
короткі, прості письмові висловлювання: особисті листи,
листівки, повідомлення, записки, тексти, в яких переважно
йдеться про загальні потреби, знайомі місця, хобі, роботу
тощо. Як правило, це тексти, що складаються з коротких,
елементарних речень. Написати довгий зв'язний текст - ще
непосильне завдання для учнів на цьому рівні.

51.

Етапи роботи над розвитком навички письма слід будувати за принципом ретельної
підготовки до створення письмового повідомлення, згідно з яким учні:
колективне/парне обговорення питань, обмінюються ідеями та розвивають їх;
окреслюють, про що вони збираються писати (ідеї, лексика тощо);
планують, як вони будуть писати (формат, стиль, кількість абзаців);
у класі пишуть чорновий варіант;
перевіряють та редагують свою чернетку та чернетку іншого учня;
пишуть остаточний варіант письмової роботи (в класі або вдома).
Такий підхід дуже важливий ще й тому, що:
1. Для продукування тексту треба мати ідеї (про що писати) та знання мови (яку
граматику та лексику вживати).
2. Учні повинні мати певне уявлення про структуру й вигляд письмового
повідомлення (як його оформити) та редагування (перевірка та створення остаточного
варіанту).

52.

Усім письмовим завданням передують інші, у яких учні ознайомлюються з лексикою та
відпрацьовують її застосування, щоб потім за потреби використати. Але крім відповідної лексики
та граматики, на цьому рівні важливо також дати учням чітку модель, зразок або приклад того, що
вони мають написати.
Тому конче необхідно обговорити з учнями, як буде виглядати текст (його структуру, поділ на
абзаци) перед тим, як вони почнуть писати чорновий варіант.
У робочому зошиті учні знайдуть докладний, систематичний і поетапний розбір процесу
виконання всіх видів письмових робіт, які запропоновано в підручнику.
Не варто сподіватися від наших учнів на рівні pre-intermediate бездоганного письма. Якщо ми
надмірно наголошуватимемо на помилках учнів, це може знеохотити їх виконувати письмові
завдання - вони просто втратять впевненість у своїх силах та здібностях.
Щоб не позбавити учнів мотивації (якої, зазвичай, і так бракує) та справді допомогти їм
розвинути навички письма, треба проаналізувати, а можливо - навіть переглянути власний підхід
до виправлення помилок.
Які критерії оцінювання письмових робіт слід застосовувати?
Перевіряючи роботи, ми маємо бути чесними, неупередженими та послідовними. Важливо
усвідомити, чого саме ми сподіваємося від робіт наших учнів, виходячи з самого завдання.
Вашим учням не завадило б також знати критерії оцінювання, щоб зрозуміти, чого ви від них
сподіваєтеся, до того як вони почнуть писати.
Звичайно ж, крім вищезгаданих критеріїв ми повинні також брати до уваги використання
мови на письмі.

53.

Перевіряючи роботи, необхідно бути чесними, неупередженими та послідовними. Важливо
усвідомити, які сподівання маємо від робіт наших учнів, виходячи з самого завдання.
Критеріями оцінювання мають стати такі показники:
чи виконав учень усі пункти завдання;
чи правильно він використав матеріал;
чи дотримався він запропонованого формату;
чи те, що він написав, загалом зрозуміле.
Учням також не завадило б знати критерії оцінювання, щоб зрозуміти, чого від них очікують,
до того як вони почнуть писати.
Звичайно ж, крім вищезгаданих критеріїв необхідно також брати до уваги використання мови
на письмі.
Виправляються тільки ті помилки, які виявляються за критеріями оцінювання, що були
попередньо розроблені та обговорені з учнями.
Увага не концентрується виключно на правильності граматики та правопису. Безперечно,
вчителі, відразу бачать всі лексико-граматичні помилки та бажають дати учням правильний
варіант.
Але не менш важливо брати до уваги такі речі:
наскільки логічно висловлено основну думку;
чи використано відповідну лексику;
чи достатньо розбірливий почерк;
чи дотримано формату письмової роботи;
чи правильно вжито пунктуацію.

54.

У всіх учителів відразу виникає бажання виправити: закреслити помилку й
написати правильний варіант. Але такий підхід не допоможе нашим учням розвивати
важливу навичку - вдосконалювати написане та самостійно виправляти помилки.
Позначення
Значення
Приклад
T
Wrong Tense
1 lived here all my life.
WW
Wrong Word
1 did a mistake.
Art.
Article
Mv father is enaineer.
Gr.
Grammar mistake
Whv vou not tell me this?
Sp.
Spelling mistake
1 went on hollidav.
WO
Word Order
1 never am late for work.
Prep.
Preposition
1 go to school on car.
P
Punctuation
/ don't studv on sundavs.
?
Meaning isn't clear
1 was aoina but 1 know it.
ƛ
Missing word
Iwent Lviv last month.

55.

Набагато ефективніший прийом - підкреслити помилку в тексті, а на
полях поставити значок, що вказує на тип помилки (correction code).
Наприклад:
Учні мають самі знайти помилку та виправити її.
В учнівських письмових роботах неодмінно будуть
знаходитись помилки. Однак не слід звертати увагу тільки на
них. Треба похвалити учнів за те, що вони написали
правильно побудовані та зрозумілі речення - виділяйте ці
речення зеленим текстовим маркером або ставте позначку на
полях.
Учні мають відчувати, що вони впоралися з завданням та
досягли певних успіхів. Якщо частіше заохочувати їх, тоді
вони будуть впевненіші у власних силах та знаннях.
English     Русский Rules