Teaching Demonstration: Reading -Mandarin
Summary
Family tree:
Activity 1:
Activity 2:
Sentence 1:
Sentence 2:
Sentence 3:
Sentence 4:
Activity 3:
3.72M
Category: lingvisticslingvistics

Teaching Demonstration: Reading -Mandarin

1. Teaching Demonstration: Reading -Mandarin

Group 5:
Yutong Chen
Xiaochen Fu
Jiayi Huang
Yixuan Tong

2. Summary

3.

4. Family tree:

Family tree

5.

bà ba
爸爸
Dad

6.

mā ma
妈妈
Mum

7.

gē ge
哥哥
Older Brother

8.

dì di
弟弟
Younger Brother

9.I

10.

jiě jie
姐姐
Older Sister

11.

mèi mei
妹 妹
Younger Sister

12. Activity 1:

Activity 1
A. 我
B. 妈妈
C. 妹妹
D. 爸爸
*Options could be
used twice.

13.One

14.

èr

Two

15.

sān

Three

16.Four

17.Five

18. Activity 2:

Activity 2

19. Sentence 1:

我 有
哥 哥。
wǒ yǒu
gē ge
I
have
(an)
elder brother.

20. Sentence 2:

我 有
三 个 妹 妹。
wǒ yǒu sān gè mèi mei.
I
have
three
younger sisters.

21. Sentence 3:wǒ yǒu
I
have
(an)
姐姐

弟 弟。
jiě jie

dì di
elder sister and
(a)
younger brother.

22. Sentence 4:

我 有 一 个 爸 爸 和 一 个 妈 妈。
wǒ yǒu yī gè bà ba hé yī gè mā ma
I
have
a
dad and a
mum.

23. Activity 3:

Lily你好
我有一个大家庭 包括爸爸
妈妈 和妹妹。爸爸和妈妈有五
个孩子 我有一个哥哥和三个
妹妹。我爱我家。
Bob
2019.3.19
English     Русский Rules