Програмне забезпечення ПК
Структура програмного забезпечення сучасного комп’ютера
Групи програмного забезпечення
Системні програми
Операційні системи
Вимоги до ОС
Системні утиліти
Різновидності утиліт
Програми-драйвери
Прикладні програми
Прикладні програми
Інструментальні мови та системи програмування
Файли та папки
4.87M
Category: softwaresoftware

Програмне забезпечення ПК. Лекція 3

1. Програмне забезпечення ПК

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПК
1. СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО
КОМП’ЮТЕРА.
2. ФАЙЛИ ТА ПАПКИ.

2. Структура програмного забезпечення сучасного комп’ютера

• Програмне забезпечення ПК – це
комплекс програм, описів,
інструкцій, які дозволяють
керувати комп’ютером та
автоматизувати обчислювальні
процеси при вирішенні
поставлених задач

3. Групи програмного забезпечення

• СИСТЕМНЕ
• ПРИКЛАДНЕ
• ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ (СЛУЖБОВЕ)

4. Системні програми

• ЦЕ ПРОГРАМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НОРМАЛЬНУ РОБОТУ КОМП’ЮТЕРА, ЙОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ
ВІДНОСЯТЬСЯ:
• ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
• ПРОГРАМИ ДРАЙВЕРИ
• РЯД ДОПОМІЖНИХ ПРОГРАМ – УТИЛІТИ

5.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА –
СУКУПНІСТЬ ПРОГРАМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ І ВЗАЄМОДІЮ МІЖ АПАРАТНИМИ ЗАСОБАМИ І
КОРИСТУВАЧЕМ ПК
• УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОРОМ
• УПРАВЛІННЯ ПАМ ЯТТЮ
• УПРАВЛІННЯ
ПРИЛАДАМИ
ПЕРИФЕРІЙНИ
• УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕСАМИ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИ
• ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

6. Операційні системи

• CP/M (CONTROL PROGRAM FOR MICROCOMPUTER, ФІРМА DIGITAL
RESEARCH) – Є СТАНДАРТОМ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ВИРОБНИКІВ ЕОМ У
США І ЯПОНІЇ
• WINDOWS (ФІРМА MICROSOFT),
• MAC OS
• LINUX

7. Вимоги до ОС

Легка
в
освоєнні
та
зрозуміла для користувача
Досить
потужна
та
універсальна
Легка в налаштуванні
Надійна
Займати мало місця
Мати
своєчасну
та
кваліфіковану
технічну
підтримку
Мати
широкий
вибір
програмного забезпечення

8. Системні утиліти

Програми допоміжного призначення, оформлені як вбудовані
службові програми системи.
характеризуються
швидкодією,
багатофункціональністю,
можливістю працювати в середовищі сучасних операційних
систем, інтеграцією в браузери та програми-додатки.

9. Різновидності утиліт

Файлові
менеджери
Засоби
стиснення даних
(архіватори)
• операції по обслуговуванню файлової
структури: копіювання, переміщення,
перейменування файлів, створення
каталогів (папок), знищення об'єктів,
пошук файлів та навігація
• для створення архівів. Архівні файли мають
підвищену щільність запису інформації і,
відповідно, ефективніше використовуються
носії інформації

10.

Засоби
діагностики
Програми
інсталяції
• для автоматизації процесів
діагностування програмного та
апаратного забезпечення.
Використовують для виправлення
помилок та оптимізації роботи
комп'ютерної системи
• для контролю за додаванням у
програмну конфігурацію нового
програмного забезпечення

11.

Засоби
комунікації
Засоби
перегляду та
відтворення
• дозволяють встановлювати з'єднання з
віддаленими комп'ютерами, передають
повідомлення електронної пошти,
пересилають факсимільні повідомлення
тощо
• переважно для роботи з файлами.
Універсальні засоби для перегляду
(у випадку тексту) або відтворення
(у випадку звука або відео) даних

12.

Засоби
комп'ютерної
безпеки
• засоби пасивного та активного
захисту даних від пошкодження,
несанкціонованого доступу,
перегляду та зміни даних
• засоби пасивного захисту це
службові програми для
резервного копіювання
• засоби активного захисту – це
антивірусне програмне
забезпечення.
• спеціальні системи, базовані на
криптографії

13. Програми-драйвери

• РОЗШИРЮЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЯМИ
ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ ПК;
• ЗА ДОПОМОГОЮ ДРАЙВЕРІВ МОЖНА
ПІДКЛЮЧИТИ ДО КОМП’ЮТЕРА НОВІ ПРИСТРОЇ.

14. Прикладні програми

Наявність засобів
забезпечення взаємодії тексту,
графіки, таблиць та інших
об'єктів в документі.
Автоматизація процесів
редагування та форматування.
Редагування та форматування
паперових та електронних
документів.
Електронні таблиці
Текстові процесори
Текстові редактори
Основними
функціями є
введення та
редагування
текстових даних
Широкі функціональні
можливості з форматування
тексту.
Автоматична зміна
вмісту комірок при
зміні відношень,
заданих
математичними
або логічними
формулами.
Застосування:
бухгалтерський
облік, аналіз
фінансових та
торгівельних
ринків, обробка
результатів
експериментів.

15.

Основні функції створення бази даних,
імпорт даних з інших
джерел, організація
пошуку, фільтрації,
вибірки даних.
СКБД працюють з
віддаленими й
розподіленими
ресурсами, що
знаходяться на серверах
Інтернету.
Застосовуються у
машинобудуванні,
приладобудуванні,
архітектурі.
Особливість CAD-систем
полягає у автоматичному
забезпеченні на всіх
етапах проектування
технічних умов, норм та
правил.
Настільні видавничі системи
База даних – це
сукупність даних,
організованих у певні
структури.
Системи автоматизованого
проектування (CAD-системи)
Системи керування базами
даних (СКБД)
Для автоматизації
проектноконструкторських робіт.
Автоматизують
процес верстання
поліграфічних
видань.
Мають засоби
управління
взаємодії тексту з
параметрами
сторінки і
графічними
об'єктами.
Обмежені
можливості
автоматизації
введення та
редагування тексту.

16. Прикладні програми

Призначені для
створення і
редагування Webсторінок Інтернету.
Підготовка
електронних
документів та
мультимедійних
видань.
Браузери (засоби перегляду
Web-документів)
Редактори HTML (Webредактори)
Об'єднують
можливості
текстових та
графічних
редакторів.
Для перегляду
електронних
документів, створених
у форматі HTML.
Відтворюють текст,
графіку, музику,
людську мову,
радіопередачі,
відеоконференції.
Дозволяють
працювати з
електронною поштою.

17.

Контроль та прогноз
ситуації на
фінансових,
торгівельних та
ринках сировини,
аналіз поточних
подій, підготовка
звітів.
Геоінформаційні системи (ГІС)
Фінансові аналітичні системи.
Бухгалтерські системи
Автоматизація
підготовки
початкових
бухгалтерських
документів
підприємства та їх
обліку, регулярних
звітів по підсумках
виробничої,
господарської та
фінансової
діяльності у формі
прийнятної для
податкових органів,
позабюджетних
фондів та органів
статистичного
обліку.
Автоматизація
картографічних та
геодезичних робіт
на основі
інформації,
отриманої
топографічним або
аерокосмічними
методами.

18.

Електронні словники. Засоби для перекладу окремих слів у
документі. Потрібні для професійних перекладачів, які
самостійно перекладають текст.
Системи
Програми автоматичного перекладу.
автомаДоцільно використовувати:
тизованого
- при незнанні іноземної мови;
перек-ладу
- при необхідності швидкого ознайомлення з
документом;
- для перекладу на іноземну мову;
- для створення чернетки, що потім буде
підправлено повноцінним перекладом.

19. Інструментальні мови та системи програмування

Це комплекс програмних засобів, що
використовуються для розробки
нових програм
• КОМПІЛЯТОРИ
• БІБЛІОТЕКИ ПІДПРОГРАМ
• ДОПОМІЖНІ
ПРОГРАМИ
(АБО
ЗАСОБИ
ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ ПРОГРАМУВАННЯ),
НАПРИКЛАД
НАЛАГОДЖУВАЧІ,
РЕДАКТОРИ
ЗВ’ЯЗКІВ,
КОМПОНУВАЛЬНИКИ ТА ІНШІ

20.

Транслятори
інтерпретатори
Інтерпретатор
читає
один
оператор програми, аналізує його
і відразу виконує, після чого
переходить
до
оброблення
наступного оператора
компілятори
Компілятор
спочатку
читає,
аналізує
та
перекладає
в
машинний код усю програму і
тільки після завершення всієї
трансляції програма виконується
перекладають текст програми в
машинний код

21.

Інструментальні мови
мови низького рівня
(близькі до машинної
мови)
асемблери
мови високого рівня
(близькі до мови
людини)
Pascal, Basic, CC++, мови баз даних

22. Файли та папки

ФАЙЛ – це будь-яка послідовність однорідних за своїм
призначенням записів на зовнішніх носіях, які розглядаються при
зберіганні як одне ціле
*.EXE – виконуваний файл, зберігає в собі програму
*.BAT – пакетний файл, призначений для послідовного
запуску декількох програм чи команд
*.CFG – конфігурований файл, в якому програма вказує
параметри своєї роботи
*.DLL – динамічна бібліотека даних, до якої за
необхідності можуть підключитися зразу декілька
програм
*.TXT, .DOC – текстові файли
*.HLP – файли довідки
*.ARJ, .RAR, .ZIP– архівні файли
*.MP3, .WAV, .CDA − звукові та музичні файли
*.GIF, .TIF, .JPG, .JPEG − файли графічних зображень
English     Русский Rules