Лекция 10
Тамақ өнімдерін спектроскопиялық зерттеу әдістері
айқын сәуле шығару спектрі
Сәуле шығару түрлері
Кесте – Спектральдік әдістер классификациясы
Спектраль әдістер
Приборлар
Жарықтың комбинациялы шашырап тарау спектроскопия
Спектрлер
Прибор
225.29K
Category: physicsphysics

Тамақ өнімдерін спектроскопиялық зерттеу әдістері

1. Лекция 10

1. Тамақ
өнімдерін
спектроскопия-лық
зерттеу әдістері.
2. Шикізат пен дайын өнімдерінің сапасын
бағалауда спектрлерді қолдану.
3. Химиялық құрамды анықтаудың экспресс
әдісі ретінде анализдің спектральді
әдістері. Электро-магниттік сәулеленудің
(ЭМС)
толқынды
және
квантты
сипаттамасы.
4. Атомды-эмиссиялық
және
атомдыабсорбциялық спектроскопия.

2. Тамақ өнімдерін спектроскопиялық зерттеу әдістері

Қазіргі уақытта 20 000 көп қосылыстың инфрақызыл
спектрлері зерттелінген және жүйеленген, бұл анализдің
практикалық жүргізуді жеңілдетеді. Алғашқы жуық
болжамды мәліметтерді алу үшін Колтуп картасы деп
аталатын сипатты жиіліктің спектральді аймағын қолданады.
Соңғы қорытынды үшін көп жағдайда спектрдің жете
анализін талап етеді. Кейбір жағдайда белгілі қосылыс
спектрімен анализденетін заттың спектрін салыстыру
сапалық анализ мақсатының шешімі болып табылады.

3. айқын сәуле шығару спектрі

4. Сәуле шығару түрлері

Сіңіруден туындайтын ауысу
түрлері
Ішкі электрондардың ауысуы • Ренгендік сәуле шығару
Сыртқы электрондардың
ауысу
Молекулярлыауытқу
Молекулярлы айналу
УК-вакуумді
УК-айқын
ИҚ
Микро-
Магниттік өріс әсерінен күйдің• толқындық
өзгеруі
Радио сәуле шығару

5. Кесте – Спектральдік әдістер классификациясы

Спектроско
пия
Молекуляр
лық
Кесте – Спектральдік әдістер
классификациясы
Источник
Аналитический сигнал
Метод
аналитического
сигнала
Молекула
Сіңіру(абсорбция)
молекулярлытүсіру (люминесценция) абсорбциялық
спектрометрия
(МАС)
Молекулярлылюминесцентті (МЛС), н/е
флуориметрия
Атомдық
Атом
Сіңіру
(абсорбция)
түсіру (эмиссия)
атомды-абсорбциялық
(ААС)
Атомды-эмиссиялық (АЭС)
Магнитті
резонанс
Атомдар ядросы
(ядроның магнитті
сәті)
Электрон
(электронныі
магнитті сәті)
Ядеролық магнитті
резонанс – ЯМР-спектр
Электронды
парамагнитті резонанс –
ЭПР-спектр
ЯМР
спектометриясы
(ЯМР)
Электрондың парамагнитті
резонанс спектрометриясы
(ЭПР)
Ион
Масс-спектр
Масс-спек-
Масс-спектрометрия

6. Спектраль әдістер

Анализ электромагнитті сәуле шығару (жарық
кванты)
мен зат арасындағы әрекеттесуге
негізделген. Электромагнитті сәуле шығару толқын
ұзындығының жиынтығы (спектральдік линия) белгілі
бір атом немесе молекулаға жатады және сол атом
немесе
молекуланың
спектрі
деп
аталады.
Спектральді әдістер тіркеуге және элеткромагнитті
сәуле шығарудың әртүрлі спектрінде тиесілі
сигналдарды зерттеуге мүмкіндік береді.

7. Приборлар

Рентгендіканализаторлард
ы
қолдану
өндіріс
лабораторияларының
мүмкіндігін
кеңейтеді
уақытысында
технологиялық
процестерді
басқаруға
және сапаны бақылау
жүйесін жаға заманауи
деңгейге
көтеруге
мүмкіндік береді.

8. Жарықтың комбинациялы шашырап тарау спектроскопия

9. Спектрлер

10. Прибор

K-ALPHA — толық интегрирленген
рентгенді
фотоэлектронды
спектрометр (РФЭС), максимальді
компактты және қарапайым прибор,
функциональдігінен бағасы сәйкес.
Барлық
процесстер
максимальді
автоматтандырылған,
барлық
операциялар
пайдаланушы
қатысынсыз
жүргізеді
(үлгіні
жүктеуден басқа).
English     Русский Rules