АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ
СХЕМА ЕТАЛОННОГО ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ НА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ В МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ТЕП
УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ЗА УМОВ КОЛИВАННЯ ПОПИТУ
АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТЕП ПРИ РИЗИКАХ
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКУ РОБОТИ ТЕП НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ 5-И ЕКСПЕРТІВ
РЕЗУЛЬТАТИ ФАКТОРІВ ОЦІНКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЗОНАМИ ВАЖЛИВОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
6.55M
Category: industryindustry

Удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування населення у місті Луцьку

1.

УДОСКОНАЛЕННЯ
ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У М. ЛУЦЬКУ
Виконавець роботи:
студент гр. ТТм-61
Савчук Павло
Олександрович
Науковий керівник роботи:
К.т.н., доцент каф. АТТ
Шваб’юк Володимир Васильович
1

2. АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ

Актуальність
теми. На сучасному етапі однією з найважливіших задач є розвиток і формування ринку
транспортних і експедиційних послуг, та підвищення конкурентоспроможності українських перевізників і
експедиторів. Недоліки існуючих підходів до підвищення конкурентоспроможності транспортноекспедиційних послуг де не враховується наявність конкуренції на ринку ТЕО; відсутністю комплексного
підходу, до оптимізації транспортного обслуговування населення зумовили вибір теми роботи і її
актуальне значення. Актуальність дослідження полягає в необхідності розробки нових і адаптації до
умов ринкових відносин існуючих методів і моделей підвищення ефективності транспортно-експедиційного
обслуговування населення.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо удосконалення
транспортно-експедиторського обслуговування населення та підвищення їх ефективності.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішувалися такі задачі:
1) аналіз комплексних показників оцінки ефективності ТЕО;
2) дослідження, за системним підходом, по удосконаленню раціональних схем комплексного ТЕО
підприємств і організацій;
3) розробка рекомендацій щодо вдосконалення транспортно-експедиційного обслуговування населення.
Об’єкт дослідження – є аналіз ефективності транспортно-експедиційного обслуговування населення
міста Луцька та впровадження заходів щодо підвищення його ефективності.
Предмет дослідження – шляхи, методи і заходи, що дають можливість організувати ефективне
транспортно-експедиційне обслуговування руху матеріальних потоків для населення на підприємстві.
Методи дослідження. Метод системного аналізу; статистичний метод; метод порівняння, моделювання.
Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи полягає в можливості
використання пропозицій і рекомендацій, які дозволяють розраховувати економічну ефективність
удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування населення.
Апробація результатів роботи. Савчук П. О., магістрант. гр. ТТм-61 «Удосконалення транспортноекспедиційного обслуговування населення у м. Луцьку» // Тези ІХ студентської науково-технічної
конференції машинобудівного факультету «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк,
2018. - С. 236-237.
0
2

3.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО)
населення в Україні здійснюють транспортноекспедиційні підприємства (ТЕП), які мають низький
професійний рівень і характеризується наявністю
гострої конкуренції на ринку.
Транспортно-експедиційні
послуги
використовуються для полегшення здійснення
перевезень та виконують посередницькі функції.
Хоча ця тема є дуже розповсюдженою, вона ще
потребує подальших досліджень і вивчень,
особливо це стосується теоретичних досліджень.
Проведений аналіз робіт в області
підвищення
ефективності
ТЕО
дозволяє
виділити наступні недоліки існуючих підходів:
більшість робіт спрямовано на підвищення
конкурентоспроможності
транспортноекспедиційних перевезень, проте в них не
враховується наявність конкуренції на ринку
ТЕО; існуючі роботи спрямовані на вирішення
приватних
завдань
і
характеризуються
відсутністю комплексного логістичного підходу.
В галузі транспорту і логістики розглядаються
можливі технологічні схеми здійснення ТЕО, проте
нічого не говориться про можливі підходи до
оптимізації процесу та підвищення його ефективності.
3

4. СХЕМА ЕТАЛОННОГО ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

4

5. ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ НА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Вантажне таксі
Офісний переїзд
Перевезення меблів
Дачний переїзд Перевезення речей
Буд. матеріалів Вантажні перевезення Побутова техніка
Квартирний переїзд Вантажник
Умови перевезення Нормативне забезпечення
5

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Рис.1 Фактори, що впливають на необхідність нових
управлінських підходів до управління економічною
ефективністю діяльності ТЕП
Рис.2 Особливості технології транспортної
експедиції
6

7. ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ В МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

7

8. ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ТЕП

Зовнішнє середовище
експедитора
Система управління експедитором
Система управління в ланцюгу доставки
вантажів за участю автотранспорту
Керуюча підсистема
Планування процесів доставки вантажів
Організація процесів доставки вантажів
Мотивування учасників процесів доставки
вантажів
Контроль процесів доставки вантажів
Підсистема забезпечення
ВХІД
Цільова підсистема
Ресурсне забезпечення
процесів доставки х
вантажів
Підсистема методичного
забезпечення та моделювання
Методичне забезпечення
процесів доставки
вантажів
Принципи, методи,
інструменти, методичні
підходи та рекомендації
до вдосконалення процесу
доставки вантажів
Фінансове забезпечення
процесів доставки
вантажів
Підвищення якості
доставки вантажів
Підвищення безпеки
доставки вантажів
ВИХІД
Підвищення рівня
прибутковості та
конкурентоспроможності
ТЕП при доставці
вантажів
Збереження ресурсів та
впровадження
інноваційних технологій в
процесі доставки
вантажів
Інформаційне
забезпечення процесів
доставки вантажів
Функціональна підсистема
Транспортні об’єкти, що приймають
участь у процесі доставки вантажів
Процеси доставки с вантажів за участю
автотранспорту
Зворотний зв’язок
8

9. УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ

Пропозиції щодо умов організації транспортно-експедиційного обслуговування населення
1
Широка мережа диспетчерських пунктів, розташованих у всіх районах і у великих виробників;
2
гарантованість обслуговування за обсягами і термінами доставки вантажів;
виконання для клієнтів, що обслуговується, вантажно-розвантажувальних і складських робіт;
застосування автоматизованих систем збору і обробки даних про розташування вантажів і
місцезнаходження транспортних засобів;
включення до переліку надаваних послуг вибору оптимального виду транспорту та схеми
доставки вантажів;
перехід на тарифи, що стимулюють перевезення великих партій вантажів та дозволяють
отримувати ТЕП прибуток за рахунок оптимізації транспортування вантажів;
доставка вантажів через розподільчі центри (термінали);
прийняття терміналами на себе функцій розподілу вантажів і встановлення розмірів оптимальних
партій;
добровільне об’єднання організацій, юридичних і фізичних осіб, що надають експедиторські
послуги на транспорті;
захист інтересів експедиторів і клієнтів транспортних організацій;
вдосконалення тарифної політики та пільгових тарифів в області перевезення вантажів;
захист економічних і юридичних прав та інтересів перевізників в уповноважених органах.
розумне поєднання централізації управління експедицією з самостійністю підрозділів;
створення в складі ТЕП розподільних центрів, які являють собою комплекс будівель та
пристроїв, що забезпечують переробку, комплектування й зберігання вантажів.
клієнт завжди прави, врахування в транспортному процесі людського фактору;
розширення мережі госпрозрахункових транспортно-експедиційних підрозділів;
збільшення числа диспетчерських пунктів, що організуються на великих підприємствах міст.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
9

10. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ЗА УМОВ КОЛИВАННЯ ПОПИТУ

10

11. АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТЕП ПРИ РИЗИКАХ

11

12. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКУ РОБОТИ ТЕП НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ 5-И ЕКСПЕРТІВ

Розмиті
коефіцнти
переходу
від
бальної до рангової оцінки експертів

1
Фактори оцінки роботи
транспортноекспедиторських
підприємств
Відсоткові значення від 0 до 100%

3
Результати чисельного анкетування
експертів
Експе
рт 1
Експе
рт 2
Експе
рт 3
Експе
рт 4
Експе
рт 5
Сума
балів
35
57
68
34
63
32
43
51
29
55
238
229
17
57
50
66
43
233
90
77
81
99
46
59
81
79
54
75
98
39
63
94
96
408
394
329
21
100
77
31
52
281
33
12
58
26
87
216
47
527
49
527
75
527
16
527
74
527
261
527
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Митно-брокерські послуги
Негабаритні перевезення
Перевезення небезпечних
вантажів
Оформлення товаротранспортної документації
Страхування вантажів
Упакування вантажів
Перевезення збірних
вантажів
Організація експертизи
вантажів
Складування та зберігання
вантажів
СУМА
Фактори
оцінки
роботи транспортноекспедиторських
підприємств
Митно-брокерські
послуги
Негабаритні
перевезення
Перевезення
небезпечних вантажів
Оформлення товаротранспортної
документації
Страхування вантажів
Упакування вантажів
Перевезення збірних
вантажів
Організація експертизи
вантажів
Складування та
зберігання вантажів
СУМА
4
Перевезення
небезпечних вантажів
Оформлення товаротранспортної
документації
5
Страхування вантажів
6
Упакування вантажів
Перевезення збірних
вантажів
Організація
експертизи вантажів
Складування та
зберігання вантажів
Організація охорони
вантажів
3
7
8
9
1
0

4
Експерт
3
Експерт
4
Експерт
5
Експерт 1
Експерт 2
2,57142857
1,470588235
1,412698
2,27907
3,310345
1,57894737
2,941176471
2,78125
1,921569
1,745455
5,29411765
1,754385965
1,78
1,484848
2,232558
4
Фактори оцінки роботи
ТЕП
Митно-брокерські
послуги
Негабаритні перевезення
Перевезення
небезпечних вантажів
Оформлення
тов/трансдокументів
5
Страхування вантажів
6
Упакування вантажів
Перевезення збірних
вантажів
1
2
3
1
1,16883117
1,11111111
1,01010101
2,173913043
1,694915254
1,098765
1,126582
1,648148
1,306667
1
2,51282
1,52381
1,021277
1
4,28571429
1
1,155844
3,16129
1,846154
8
2,72727273
8,333333333
1,534483
3,769231
1,103448
1,91489362
22,9566643
2,040816327
25,19700742
1,186667
14,72444
6,12
43,1605
1,297297
16,9627
9
1
0
Зважена зворотна величина від бальної оцінки експертів
Фактори оцінки
роботи транспортноекспедиторських
підприємств
Митно-брокерські
послуги
Негабаритні
перевезення
7
Експертиза вантажів
Складування та
зберігання вантажів
Охорона вантажів
Експерт
1
Експерт 2
Експерт
3
Експерт
4
Експерт
5
0,112012
0,064059
0,061538
0,099277
0,1442
0,068779
0,128119
0,121152
0,083704
0,076033
0,230614
0,076422
0,077537
0,06468
0,097251
0,04356
0,044
0,047863
0,056919
0,066378
0,050915
0,094696
0,049074
0,04356
0,044487
0,0484
0,073831
0,071794
0,109459
0,04356
0,186687
0,04356
0,050349
0,137707
0,080419
0,118801
0,363003
0,066843
0,164189
0,048067
0,083413
0,088899
0,051692
0,266807
0,056511
0,121001
0,04356
0,853783
0,081996
0,056818
Експер
т1
6,16067
6
3,78287
12,6837
4
2,39581
8
2,80030
7
2,66202
1
10,2677
9
6,53405
4,58773
7
3,12498
1
Експер
т2
3,52326
2
7,04652
4,20319
2,42001
9
5,20830
1
4,06070
9
2,39581
8
19,9651
5
4,88942
5
6,65505
1
Експер
т3
3,38456
9
6,66337
4,26455
7
2,63244
2
2,69908
7
3,94866
4
2,76919
3
3,67634
2
2,84303
8
2,39581
8
Оцінка експертів на основі рангу елементу послідовності (без використання розмитих коефіцієнтів)
Експер
т4
5,46023
7
4,60373
3,55742
7
3,13053
6
2,39581
8
6,02026
2
7,57387
8
9,03039
3
14,6743
9
46,9580
4
Експер
т5
7,93098
5
4,18179
5,34880
4
3,65077
1
2,44679
3
2,39581
8
4,42304
9
2,64366
2
3,10808
9
4,50977
6
12
26,4597
3
26,2782
30,0577
2
14,2295
9
15,5503
1
19,0874
7
27,4297
3
41,8496
30,1026
8
63,6436
7

13. РЕЗУЛЬТАТИ ФАКТОРІВ ОЦІНКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЗОНАМИ ВАЖЛИВОСТІ

Класичний перехід
Зони важливості
Дуже- важливі
Важливі
Середньо-важливі
Слабо-важливі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
Фактори оцінки
роботи транспортноекспедиторських
підприємств
Митно-брокерські
послуги
Негабаритні
перевезення
Перевезення
небезпечних вантажів
Оформлення товаротранспортної
документації
Страхування вантажів
Упакування вантажів
Перевезення збірних
вантажів
Організація
експертизи вантажів
Складування та
зберігання вантажів
Організація охорони
вантажів

4,5
6
1,2,3,7,8,9,10
менше 9,25
від 9,26 до 19,25
від 19,26 до 29,25
більше 29,26
30
26,45973
94,63333
107,2951
34
26,27829
83,5
108,036
37
30,05772
76,72973
94,4516
11
15
21
14,22959
15,55031
19,08747
258,0909
189,2667
135,1905
199,5139
182,5687
148,7363
30
27,42973
94,63333
103,5008
33
41,8496
86,0303
67,83816
30
30,10268
94,63333
94,31055
30
63,64367
94,63333
44,60774
Перехід з використанням розмитих коефіцієнтів

менше 15,9
4,5
від 16,0 до 25,9
6
від 26,0 до 35,9
1,2,3,7,9
більше 36,0
8,10
Вихідні дані для остаточного аналізу результатів експертного опитування
13

14. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

логістикою ТЕОН слід розглядати як комплекс процесів планування, організації, контролю та
управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, доведення
готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання і обробки
відповідної інформації.
2. Аналіз комплексних показників оцінки ефективності ТЕО і етапів розвитку вітчизняного транспортноекспедиційного ринку дозволив встановити основних тенденці ринку ТЕОН України: відсутність чисто логістичних
компаній серед відносно великих його учасників (всі вони, окрім експедитування, займаються іншими видами
діяльності).
3. В роботі доведено, використовуючи системний підхід, що застосування логістичних технологій дає можливість
ТЕП прискорити транспортування вантажів, підвищити якість обслуговування споживачів, скоротити кількість
товарів, що складують на підприємствах, реагувати на зміни ринкових умов.
4. Встановлено, що необхідна розробка нових і адаптація до умов ринкових відносин існуючих методів і моделей
підвищення ефективності ТЕО, розробка комплексних показників оцінки ефективності ТЕО; розробка раціональних
схем комплексного ТЕО підприємств і організацій; визначення оптимальних стратегій функціонування ТЕП на
ринку транспортних послуг.
5. Аналіз ефективності транспортно-експедиційного обслуговування населення міста Луцька показав недостатність
логістики, відсутність ланцюгів постачань, пошана інформованість в наданні послуг населенню, а це веде до
підвищення вартості обслуговування
6. Розроблені комплексні показники оцінки ефективності ТЕО за проведеним порівнянням вітчизняних
транспортно-експедиційні підприємств, організацій з іноземними, для впровадження нових і адаптації до умов
ринкових відносин існуючих методів і моделей підвищення ефективності ТЕО.
7. Розроблені раціональні схеми комплексного ТЕО підприємств і організацій з використанням інформаційнологістичних моделей доставки вантажів та економіко-матеиатичного моделювання процесу доставки.
8. Визначено оптимальні стратегії функціонування ТЕП на ринку транспортних послуг на основі чисельної форми
анкетування експертів. Результати оцінки представити у вигляді відсотків (від 0 до 100%).
9. Проведено оцінку роботи ТЕП на основі опитування експертів та взначені фактори, що впливають на вибір
транспортно-експедиційного підприємства.
10. Здійснювався синтез отриманої інформації і за допомогою класичного методу та методу розмитих коефіцієнтів
визначалась важливість того, чи іншого фактору.
1.Управління
14

15.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Луцький національний технічний університет
м. Луцьк, Україна
2018
15
English     Русский Rules