Астана медицина университеті
Жоспар
гипертрофия
Жүректің оң жақ қарыншасының гипертрофиялану себебі:
Жүрек ақаулары кезінде қолданатын әдістер
Жүректің гипертрофиясы
Электрокардиография
Кеуделік тіркеу
Сол жақ қарыншы гипертрофиясы
рентгенография
Қолданылған әдебиеттер
7.33M
Category: medicinemedicine

Жүректің қарыншалары мен жүрекшелерінің гипертрофиясының визуальді диагностикасының әдістері

1. Астана медицина университеті

А С ТА Н А М Е Д И Ц И Н А У Н И В Е Р С И Т Е Т І
Презентация.
ЖҮРЕКТІҢ ҚАРЫНШАЛАРЫ МЕН ЖҮРЕКШЕЛЕРІНІҢ
ГИПЕРТРОФИЯСЫНЫҢ ВИЗУАЛЬДІ ДИАГНОСТИКАСЫНЫҢ ӘДІСТЕРІ
Орындаған:Олжабай А.
Тексерген:Искакова А.
Астана 2015

2. Жоспар

ЖОСПАР
Гипертрофия түсінігі.
Жүрек ақауларында қолданылатын визуальді
диагностика әдістері
Жүректің гипертрофиясы
Электрокардиография
Рентгенография

3. гипертрофия

ГИПЕРТРОФИЯ
Гипертрофия(грекше hyper –тым көп, артық; trophe –
қоректену, нәрлену)-органның, тканнің және
клеткалардың көлемінің ұлғаюы. Органдардың қалыпты
бітімі сақталғанмен, олардың көлемі ұлғаяды. Жүректің
қарыншалары мен трабекулалары және үрпі тектес
бұлшықеттері қалыңдайды

4. Жүректің оң жақ қарыншасының гипертрофиялану себебі:

ЖҮРЕКТІҢ ОҢ ЖАҚ ҚАРЫНШАСЫНЫ Ң
ГИПЕРТРОФИЯЛАНУ СЕБЕБІ:
Қос
жармалы
қақпақша
ның
жетіспеуш
ілігі.
Үшжармал
ы
қақпақшан
ың
жетіспеуші
лігі
Жүрек
қақпақша
ларының
қабаттасқ
ан
ақаулары

5. Жүрек ақаулары кезінде қолданатын әдістер

Ж Ү Р Е К А Қ АУЛ А Р Ы К Е З І Н Д Е
Қ ОЛ Д А Н А Т Ы Н Ә Д І С Т Е Р

6. Жүректің гипертрофиясы

Ж Ү РЕ К Т І Ң Г И П Е Р Т Р О Ф И Я С Ы
Жүректің гипертрофиясы- компенсациялық
гипертрофияның айқын бейнелі мысалы. Ол, әсіресе
жүрек қақпақшаларының туа және жүре біткен ақауына
атриовентрикулярлық тесіктер мен жүрек
қарыншаларының тарылуы қосарланғанда, гипертония
ауруында, қолқаның тума ауруында, өкпе тамырларының
склерозында және басқат да жағдайларда айқын
дәрежелерде қалыптасады.

7.

8. Электрокардиография

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
. Электрокардиография. Миокард гипертрофиясы және
жүрекше қуысының кеңеюіне байланысты болатын жүрекше
үлкеюі кезінде Р сермесі өзгереді. Үлкейген жүрекшенің қозуы жай
болғандықтан Р сермесінің ұзақтығы 0,1 секундтан ұзақ болады. Р
сермесінің ұзақтығы жоғарылайды. Р сермесіне байланысты I
және II стандартты шықпаларда, оң жүрекшенің үлкеюінен- II
және III шықпалар өзгереді. Егер оң жақ қарына улкейсе электр
осьі оң жаққа , ал сол жақ қарынша гипертрофияланса сол жаққа
ығысады. S –Т аралығы орын ауыстырады, Т сермесі өзгереді. S
сермесі тереңдейді.

9.

10.

11. Кеуделік тіркеу

КЕУДЕЛІК ТІРКЕУ

12. Сол жақ қарыншы гипертрофиясы

СОЛ Ж А Қ Қ А Р Ы Н Ш Ы
ГИПЕРТРОФИЯСЫ

13. рентгенография

РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Жүрек пен кеуделік аортаның алғашқы
сәулелік зерттеу тәсілі рентгенография
болып табылады. Визуальды диагностикада
өте кеңінен және көп қолданылатын негізгі
әдіс болып табылады.

14.

15. Қолданылған әдебиеттер

Қ ОЛ Д А Н Ы Л Ғ А Н Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р
Пропедевтика внутренних болезней
В.Х.Василенко
Пропедевтика внутренних болезней
И.Н.Мухин
Карманный атлас рентгенологической анатомии Мёллер Т.Б. 2-е
изд., М.: БИНОМ, 2007
Эхокардиография Фейгенбаум Х. 5-е изд., 1999
Интернет желісі
English     Русский Rules