21.27M
Category: historyhistory

Українські землі наприкінці 50-х - у 80-ті роки XVII століття

1.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
НАПРИКІНЦІ 50-Х - У
80-ТІ РР. XVII СТ.

2.

26 серпня 1657р. - Старшинська
козацька рада в Чигирині
ухвалила рішення передати
гетьманство до повноліття Юрія
Хмельницькому Іванові
Виговському

3.

25 жовтня
1657р. переобраний
гетьманом на
загальновійськовій раді в
Корсуні

4.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
прагнув задовольнити передусім інтереси старшинської
верхівки та української покозаченої шляхти
ігнорувала інтереси селянства й міщан, рядового козацтва,
запорожців
виступив за пріоритетну роль шляхти, ігноруючи давні
принципи соціальної організації України, засновані на
традиціях козацтва

5.

Повстання
М.Пушкаря і
Я.Барабаша
1657-1658 РР.
15 травня 1658р. розгром І.Виговським

6.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
❏ спрямована на зміцнення міжнародного авторитету України
❏ прагнув продовжувати політику Богдана Хмельницького
❏ оформлено договір зі Швецією (передбачалось створення українсько-шведського
військово-політичного союзу)
❏ Рада ухвалила також відновити союзи з Туреччиною і Кримським ханством та укласти
перемир'я з Польщею
❏ намагався уникнути ускладнень у відносинах із Москвою (передбачалось введення до
найбільших міст - Переяслава, Ніжина й Чернігова московських залог на чолі з
воєводами)
❏ невдоволений втручанням російських чиновників у справи України, він починає мирні
переговори з Польщею
❏ прагнув до утвердження державності в Україні на зразок шляхетської Польщі

7.

ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 6 вересня 1658р.
Велике князівство Руське очолював гетьман з довічною владою
кількість збройних сил становила 30 тис. козаків і 10 тис. найманців
Велике князівство Руське не мало права на окрему зовнішню політику
окремий монетний двір для карбування грошей із зображенням спільного
короля
❏ відновлення великого землеволодіння, кріпацтва, усіх повинностей, що
існували до 1648 р.
❏ скасування церковної унії, свобода віросповідання, слова, друку,
заснування двох академій
❏ польські та литовські війська не мали права перебувати на території
Руського князівства

8.

9.

УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКА ВІЙНА
1658-1659 РР.
Головна битва відбулася 28
червня 1659 р. під Конотопом

10.

РУЇНА-назва, вживана в іст. л-рі для
означення періоду громадянських війн,
вторгнень іноземців в Україну, її поділу між
Річчю Посполитою, Османською імперією
та Московією, розколу Гетьманщини,
страхітливого спустошення Правобережжя;
криза укр. державності у 60-70-х рр. XVII
ст., розорення України.

11.

Причини Руїни
❏ активне втручання у внутрішні справи й пряма
агресія проти Гетьманщини Московії, Речі Посполитої,
Кримського ханства, Османської імперії
❏ загострення суперечок у середовищі української
національної еліти
❏ виникнення гострих соціальних конфліктів,
охоплення значної частини народних, перш за все
козацтва, мас бунтівними настроями, небажання
підпорядковуватися будь-якій владі

12.

Юрій
Хмельницький
(1659-1663)

13.

Переяславські статті 1659р.
❏ московські воєводи отримали право прибути з військом не тільки в Київ, а
й у Брацлав, Ніжин, Переяслав, Умань, Чернігів, заборона гетьманові
допомагати іншій стороні;
❏ Військо Запорізьке не мало права переобирати гетьмана без дозволу царя;
❏ гетьман не мав права призначати полковників і старшину без згоди
козацьких рад;
❏ Українська держава втрачала незалежність, перетворюючись на
автономну частину Московії
❏ Київська митрополія підпорядковувалась Московському патріархату

14.

Слободищенський трактат1660р.
❏ усунено статтю про Велике князівство Руське;
❏ гетьман не тільки позбавлявся права
зовнішньополітичних відносин, а й зобов’язувався
надавати військову допомогу Польщі у війнах з
іншими державами
❏ польській шляхті і магнатам надавалось право
повернення всіх маєтностей в Україні

15.

“Чорна рада”, Ніжин
1663р.

16.

Гетьман
Лівобережної
України Іван
Брюховецький з
1663 по 1668 рр.

17.

Гетьман
Правобережної
України Павло
Тетеря
з 1663
по 1665 рр.

18.

Петро
Дорошенко
Гетьман
Правобережжя
1665-1676рр.
“Сонце Руїни”

19.

20.

Темно зеленим
позначені
території, що
відійшли
Москві за
Андрусівським
миром

21.

РЕФОРМИ
систематично
скликає
військову раду
створює
сердюцькі
полки
на кордоні
проводить
нову митну
лінію
заселяє
спустошені р-ни
Правобережжя
розпочинає
карбувати
власну монету

22.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
❏ постійно в пошуках союзника в боротьбі за незалежність України
❏ 1667 р. домігся визнання польського короля суверенітету гетьманату
Правобережжя
❏ у 1668 р. відправляє до Стамбула делегацію з метою гарантій єдності
українських земель
❏ 1668р. стає гетьманом обох берегів Дніпра
❏ Корсунські статті – договір, укладений правобережним гетьманом
Дорошенком з Османською імперією і затверджений Загальною
(Генеральною) військовою радою в Корсуні 12 березня 1669 р.

23.

24.

25.

Дем’ян
Многогрішний
Гетьман
Лівобережної
України
1669-1672 рр.

26.

ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669Р.
❏ московські воєводи залишились лише в п'ятьох містах — Києві,
Переяславі, Чернігові, Ніжині і Острі, де вони не мали права
втручатись у справи місцевої адміністрації;
❏ козацький реєстр встановлювався в розмірі 30 тис. чоловік;
❏ гетьман мав право утримувати 1 тис. чоловік найманого війська;
❏ податки збирались винятково козацькою старшиною;
❏ одночасно гетьману заборонялось вступати у відносини з
іноземними державами;
❏ значно обмежувався перехід селян у козацтво.

27.

Гетьман
Лівобережної
України
Іван
Самойлович
1672-1687рр.

28.

КОНОТОПСЬКІ СТАТТІ 1672Р.
❏ скасовувалися компанійські (наймані) полки;
❏ гетьман позбавлявся права знімати старшину з
посади без вироку військового суду або згоди
старшинської ради;
❏ гетьманові заборонялося підтримувати зовнішні
відносини без царської згоди, особливо з
П.Дорошенком

29.

ВЕЛИКИЙ ЗГІН

30.

31.

32.

33.

“Вічний мир” 1686р.
● Лівобережжя, Запорожжя й Київ з околицями визнавалися за Московією, а
більша частина Правобережжя (Північна Київщина й Волинь) — за Польщею.
Московія також визнавала за Польщею Поділля, якщо та згодом відвоює його в
Туреччини.
● кордон між Річчю Посполитою та Московською державою пролягав по Дніпру;
Південна Київщина і Брацлавщина залишалися незаселеною нейтральною
зоною;
● Запоріжжя відходило Москві;
● за відмову від Києва Річ Посполита отримувала викуп у 146 тис. карбованців;
● сторони домовилися про спільну боротьбу проти Туреччини та Кримського
ханства. Московська держава вступила до антитурецької Священної ліги.

34.

35.

У 1687 р. І. Самойлович брав
участь разом з російською
армією на чолі з князем В.
Голіциним у спільному
першому Кримському поході
проти татар. Похід завершився
невдало.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Гетьман
Іван Виговський
(1657-1659)
English     Русский Rules