«Жануар тектес азықтар»
«Жануар тектес азықтар»
Жануар тектес азықтардың құрамы
Назарларыңызға рахмет!
555.48K
Category: biologybiology

Жануар тектес азықтар

1. «Жануар тектес азықтар»

Орындаған: Хадыр Әлия
Қабылдаған: Омарова Қ.М

2. «Жануар тектес азықтар»

Мал азығына өсімдік тептес
жемшөппен қатар жануар тектес
азықтар да қолданылады. Оларға
жаңа туылған төлге берілетін сүт пен
сүт өнімдері, ет өндірісінің қан ұны,
ет ұны, ет –сүйек ұны, сүйек ұны мен
балық зауыттарның балық ұны
түріндегі қалдықтары жатады.

3.

4. Жануар тектес азықтардың құрамы

*
Амидтер. Зоотехникалың түрғыдан ңарағанда,
амид-тер қүрамына бос амин қышқылдарынан
түратын азот-ты органикалық және минералдық
қосылыстар, амин ңышңылдарының амиді,
аммоний түздары, нитраттар мен нитриттер кіреді.
* Шикі протеин амидінің көп бөлігі өсімдіктерде
аңуыз-дың аммиактан толық түзілмеген өнімі
түрінде, ал ке-лесі бөлімі аңуыздардың ферменттер
мен бактериялар әсерінен ыдырауы нәтижесінде
пайда болады. Жас көк өсімдіктер протеиніндегі
амидтің мөлшері протеиннің 30% -ға дейін болады,
себебі онда фотосин-тез процесі тез жүреді.

5.

6.

Протеин. Мал ағзасының дене тіндер негізін аңуыз-дар
ңүрайтындыңтан, азыңтағы аңуызды заттардың ма-ңызы өте зор.
Азықтағы протеин жас мал денесінің өсуі-не, тозған тіндеріның қайта
жетілуіне ңажет. Барлық ферменттер, гормондар, иммунды денелер
аңуыздан түрады.
Азықтың азоты бар заттардың бүкіл кешенін (оларға ақуыздарды да
ңосып есептегенде) протеин деп атайды. Азың протеинінің мал бойына
сіңетін бөлігі ңорытыла-тын протеин деп аталады. Азыңтағы
протеиннің биоло-гиялық қоректілігі оның қүрамындағы амин
ңышқыл-дарына байланысты. Ағзада кейбір амин қышңылдары жаңа
амин ңышңылын түзуге қатысады, бүл процесс бір амин
ңышқылдарының, амин топтарының екінші амин ңышқылдарына
қосылуынан пайда болады. Малдар әдетте мүндай амин
қышңылдарының жеткіліксіздігіне зәру болмайды, дегенмен кейбір
амин ңышңылдары ағзада аз түзіледі, я болмаса мүлдем түзілмейді.
Олардың ңатарына лизин, метионин, триптофан, лейцин, изолейцин,
треонин, гистидин, валин, аргининин, фенилаланин жатады. Бүл амин
ңышқылдар тобы алмаспайтын аминңышқылдары деп аталады.

7.

8.

Майлар. Олар өсімдік және жануар тектес азықтар ңүрамына
кіреді және мал үшін маңызы зор энергия көзі болып табылады.
Майлар — глицирин мен май қышңыл-дарының қосындысы.
Басқа көмірсутегі қосылыстары-на қарағанда 2,25-2,30 есе көп
энергия шығаратындық-тан азықтардың энергиясын арттыратын
маңызды мате-риал болып табылады. Мал денелерінде май ең
алдымен көмірсутегіден (крахмал, қант) сондай-ақ азықтағы май
протеин есебінен пайда болады. Өздерінің физикалық және
химиялық касиеттері жағынан майлар біркелкі болмайды, ол май
қүрамына кіретін май қышқылдары-ның әр түрлі ара қатынасына
байланысты. Май қыш-ңылдары қанықңан және қаныңпаған
болып екіге бөлінеді. Май мал денесіндегі жылу көзі ғана болып
табылмай-ды, сонымен бірге май арқылы ағзаға майда еритін
вита-миндер (А, Д, Е, К) пайда болуына септігін тигізеді.
Қүрамында ңаныңпаған май ңышңылдары өте аз азық-пен
қоректенген малдың үрьщтануы ңиын жағдайда өтеді, көбінесе
ңысыр ңалады, төлді әдеттегіден үзаң көтереді.

9.

10.

Мал азығына ет өндірісінің тағамға жарамсыз қан
ұны, ет ұны, ет-сүйек ұны түріндегі қалдықтары
құнды протеинді, ал сүйек ұны калций фосфорлы
қосынды ретінде мал азығыны жұмсалады. 81%
протеиннен тұратын қан ұнының 1кг-да 0,95а.ө 650г
қорытылатын протеин болады. 65%ет ұнының
протеинде лизин көп, бірақ метионин мен триптофан
аз. Тағамға жарамсыз мал ұшасынан дайындалған етсүйек ұнында 20-25% күл болып, 50% протеинде 5,4%
лизин, 2% метионин мен цистин, 0,75% триптофан
болады.

11. Назарларыңызға рахмет!

English     Русский Rules