Структурна ботаніка: АНАТОМІЯ РОСЛИН
ЩО ВИВЧАЄ?
Анатомія рослин – самостійна дисципліна
РОСЛИНИ У ЖИВОМУ СВІТІ
ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ
Розділ 1. Рослинна клітина
Форма рослинної клітини
Основні форми рослинних клітин
Будова рослинної клітини
Протопласт- живий вміст клітини
Хімічний склад
Плазматична мембрана
Рух цитоплазми
Ендоплазматичний ретикулум
Апарат Гольджі
Концепція ендомембран
Мікротільця
Рибосоми
Мітохондрії
Пластиди
Хлоропласти
Принцип функціонування двомембранних органел
Клітинна оболонка
Склад клітинної оболонки
Молекулярна структура целюлози
Структура целюлозних волокон
Утворення клітинної оболонки
Структура клітинної оболонки
Структура вторинної клітинної оболонки
Потовщення клітинної оболонки ксилемних елементів
Видозміни клітинної оболонки
Пори
Міжклітинники
Вакуоля
Вакуоля
Відкладення оксалату кальція
Осмотична комірка
Рослинна клітина як осмотична система
Плазмоліз
Запасний крохмаль
29.66M
Category: biologybiology

Структурна ботаніка: анатомія рослин

1. Структурна ботаніка: АНАТОМІЯ РОСЛИН

загальний курс
Структурна ботаніка:
АНАТОМІЯ РОСЛИН
лектор: Юхно Юлія Юріївна
старший викладач кафедри
фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів

2.

3. ЩО ВИВЧАЄ?

Анатомія рослин —
наука,
• клітини;яка вивчає
• тканини;ЩО будову
ВИВЧАЄ?
внутрішню
рослин
• вегетативні органи
(стебло, листок, корінь)
• генеративні органи
(квітка насіння, плід)

4. Анатомія рослин – самостійна дисципліна

• Предмет (напрями) –
вивчає особливості
внутрішньої будови рослинного організму (клітин,
тканин, вегетативних органів); зв′язок структури із
функціями; формування елементів внутрішньої
структури в онтогенезі, у процесі еволюції рослин,
під дією факторів зовнішнього середовища
• Об′єкт – висщі рослини
• Методи:
мікроскопічний;
цитологічний,
гістологічний;
цито- й гістохімічний

5. РОСЛИНИ У ЖИВОМУ СВІТІ

ПРОКАРІОТИ
Бактерії
Рослини
ЕУКАРІОТИ
Археї
Еукаріа
Тварини
Гриби
фототрофи
автотрофи
літотрофи
хемотрофи
гетеротрофи
органотрофи
ФОТОАВТОЛІТОТРОФИ
ХЕМОГЕТЕРООРГАНОТРОФИ

6. ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ

Фотоавтолітотрофи
Прикріплений спосіб життя (рухатися здатні тільки
окремі органи)
Ріст необмежений
Велика поверхня організму
Дві системи живлення:
— вуглецева (фотосинтез)
— мінеральне (через корені)
Економний метаболизм (немає органів виділення)
Наявність плазмодесм: клітини об’єднані у єдину
систему (симпласт)
Наявність клітинної оболонки (апопласт)
Наявність пластид
Наявність великої центральної вакуолі
(осморегуляція)

7. Розділ 1. Рослинна клітина

8. Форма рослинної клітини

9. Основні форми рослинних клітин

паренхімні
прозенхімні

10. Будова рослинної клітини

клітинна
оболонка
протопласт
плазматична
мембрана
тонопласт
вакуоля

11. Протопласт- живий вміст клітини

Фізико-хімічні властивості
Безбарвний
Золь і прозорий гідрофільний
Гель
колоїд
рідкий,
щільнодраглистий,
Дисперсійне
Дисперсна фаза –
водянистий,
за
навіть
твердий,
за
середовище
- вода
частинки в
рахунок утворення роздрібленому
рахунок часткової
стані
гідратованих
втрати колоїдами
Колоїдні
частинки утворюють
гідратніоболонок
оболоки,
колоїдів
гідратних
завдяки яким утримються у воді у завислому
клітини з активноюстані клітини у стані
життєдіяльністю
спокою

12. Хімічний склад

Протопласт
Хімічний склад
Водасередовище
для
хімічних
реакцій
Вода- основа протопласта
Білки є хімічною
Ліпіди преставлені
60-90%
основою всіх
триацилгліцеридами
органел
жири) та
Білки
Ліпіди(запасні
Вуглеводи
жироподібними
Вуглеводи

10-20%
2-3% речовинами
1-2%
моносахариди
Мінеральні речовини –
олігосахариди
Мінеральнісолі
речовини
та поєднання з
та висщі
1% речовинами
органічними
полісахариди близько

13. Плазматична мембрана

Билипидный
слой

14. Рух цитоплазми

15. Ендоплазматичний ретикулум

16. Апарат Гольджі

17. Концепція ендомембран

18. Мікротільця

Пероксисоми
Гліоксисоми
Сферосоми (олеосоми)

19. Рибосоми

Цитоплазматичні 80 S
(60 S и 40 S)
Хлоропластні 70 S (50
S и 30 S )
Мітохондріальні
70 S (50 S и 30 S )
Полісома (5-70
рибосом)

20. Мітохондрії

mycarose

21. Пластиди

22. Хлоропласти

(E)
(B)
(F)
(D)
(C)
(A)

23. Принцип функціонування двомембранних органел

H+
Енергія
H+
ЕТЛ
H+
e
H+
H+
Цитоплазма
H+
ММП
H+
Фн
АДФ
pH 7,4
pH < 5
H+
H+
Матрикс
H+
АТФ
H+
H+
H+
H+

24.

Хромопласти
Лейкопласти

25.

26. Клітинна оболонка

Функції
Захистна
Підтримка форми–
тургорний тиск
Транспорт речовин
Механічна
(видозміни клітинної
об.)

27. Склад клітинної оболонки

Вуглеводи
Мікрофібрили (целюлоза)
Компоненти матриксу:
— геміцелюлози
— пектини
Невуглеводні компоненти
Білки (екстенсин, ферменти)
Лігнін
Суберин
Кутин
Воск

28. Молекулярна структура целюлози

29. Структура целюлозних волокон

30. Утворення клітинної оболонки

Розетка
целюлозосинтази

31. Структура клітинної оболонки

32. Структура вторинної клітинної оболонки

33. Потовщення клітинної оболонки ксилемних елементів

34. Видозміни клітинної оболонки

інкрустація лігніном
відкладання
слизуватих
полісахаридів
відкладання
суберину
відкладання кутину
інкрустація мінеральніми солями
(найчастіше – кремнезем)

35. Пори

36. Міжклітинники

Схізогенні (губчастий мезофіл)
Рексигенні (порожнина соломини)
Лізигенні (смоляні ходи, вмістища масел)

37. Вакуоля

Функції
Запасна
Осмотична
(погллинання та
транспорт речовин)
Тургор –
підтримання форми
клітини
Гідролітична

38. Вакуоля

Хімічний склад
Цукри
Органічні кислоти
Глікозиди
Таніни (дубільні речовини)
Терпени (каучук, гута)
Пігменти (антоциани, антохлори)
Мінеральні речовини (катіони, аніони)
Тверді включення (оксалати, гіпс)

39. Відкладення оксалату кальція

40. Осмотична комірка

F
Гідростатичний
тиск рідини у
трубці
P = rShg
Осмотичний
тиск
* = P
P
H
h
сахароза
H2O

41. Рослинна клітина як осмотична система

клітинна
оболонка
*
цитоплазма
плазматична
мембрана
тонопласт
T
H 2O
вакуоля
Плазмоліз
S = * – T

42. Плазмоліз

43. Запасний крохмаль

картопля
кукурудза
пшениця
рис
овес
гречка

44.

Білок
Складні зерна рицини
English     Русский Rules