Операції банків із векселями
Ве́ксель (нім. Wechsel) — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму
   За формою та способом використання векселі поділяють на прості і переказні.
   Залежно від характеру угод, що спричинили появу векселя, розрізняють комерційні та фінансові векселі.
   Розглянем обов’язкові реквізити векселя:
Розрахункова діяльність банків полягає у виконанні доручень клієнтів з оплати векселів шляхом проведення двох операцій:
Акцепт векселя
Авалювання
319.36K
Category: financefinance

Операції банків із векселями

1. Операції банків із векселями

Виконали:
Москалюк Олександр

2. Ве́ксель (нім. Wechsel) — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму

3.    За формою та способом використання векселі поділяють на прості і переказні.

Простий вексель означає зобов’язання однієї
особи виплатити зазначену суму коштів іншій
особі за поставлені товари чи надані послуги.
Переказний вексель є наказом позичальнику
виплатити певну суму коштів пред’явнику векселя.
Залежно від характеру угод, що спричинили
появу векселя, розрізняють комерційні та
фінансові векселі.

4.    Залежно від характеру угод, що спричинили появу векселя, розрізняють комерційні та фінансові векселі.

Комерційний вексель з’являється в обігу в
результаті реальної угоди з купівлі-продажу
цінностей, виконаних робіт, наданих послуг. Звідси
походять синоніми комерційного векселя:
товарний, торговий.
Фінансовий вексель виникає внаслідок
фінансової операції і засвідчує отримання
грошової позики.

5.    Розглянем обов’язкові реквізити векселя:

Реквізити переказного векселя
Реквізити простого векселя
Якщо вексельна сума позначена словами і цифрами, то у разі розбіжнос
1. Найменування “Вексель”
1. Найменування “Вексель”
2. Простий і нічим не зумовлений
наказ сплатити певну суму
2. Просте і нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму
3. Найменування платника
4. Зазначення строку платежу
3. Зазначення строку платежу
5. Зазначення місця платежу
4. Зазначення місця платежу
6. Найменування того, кому або за наказом кого має бути
здійснений платіж
5. Найменування того, кому або за наказом кого має бути
здійснений платіж
7. Дата і місце складання векселя
6. Дата і місце складання векселя
8. Підпис векселедавця
7. Підпис векселедавця

6.

7.

8.

У сучасній ринковій економіці вексель відіграє
помітну роль у господарській практиці та у
діяльності комерційних банків. Вексельні операції
комерційних банків в Україні регулюються
Положенням “Про операції банків з векселями”,
затвердженим Постановою Правління
Національного банку України 25 травня 1999 р. Цим
документом визначено, що комерційні банки у сфері
вексельного обігу можуть здійснювати кредитні,
торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні та
довірчі операції.

9.

Кредитними вважаються вексельні операції, котрі
супроводжуються наданням або залученням
грошових коштів проти векселів чи під
забезпечення векселями. Кредитні операції банків
з векселями можуть бути активними - врахування
векселів, надання кредитів під заставу векселів або
пасивними - переврахування придбаних векселів,
одержання кредитів під заставу векселів.

10.

Торговельними є операції з купівлі або продажу
векселів за ціною, що встановлюється у відсотках
до суми векселя. До активних торговельних
операцій належить придбання векселів, а до
пасивних - продаж придбаних векселів. Вони
здійснюються банками на підставі укладеного з
продавцем (покупцем) договору про купівлю
(продаж) векселів.

11.

Гарантійні операції – операції з надання гарантій
оплати векселів третіх осіб за певних обставин і в
обумовлений строк: авалювання векселів, видача
гарантій на забезпечення оплати векселів. Вони
полягають у наданні банком забезпечення платежу
за векселем за будь-яку із зобов'язаних ним осіб.
Гарантування оплати векселів є формою
кредитування банком суб'єкта господарювання і
здійснюється на загальних принципах
банківського кредитування за дорученням та за
рахунок клієнтів.

12.

Розрахункові операції поділяються на операції з
оформлення заборгованості векселями
(акцептування переказних векселів банком,
виданих на банк кредитором банку; видача
простих векселів банком кредиторові банку; видача
банком переказних векселів на боржника банку;
видача банку простих векселів боржником банку)
та на операції з розрахунків із використанням
векселів (вексельний платіж банку кредиторові;
вексельний платіж боржника банку).

13.

Розрахункові операції – операції з оформлення
заборгованості векселями: прийняття до сплати
переказних векселів, виданих на банк
кредиторами; видача простих векселів кредиторам
банку; видача переказних векселів на боржників
банку; видача банку простих векселів боржниками
банку; вексельні платежі.
– Комісійні та довірчі операції – операції з
інкасування векселів; доміціляція векселів;
зберігання векселів; купівля, продаж та обмін
векселів за дорученням клієнтів.

14.

Врахування векселів – операція з кредитування банком
суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до
настання строку платежу за ним за грошові кошти з
метою одержання прибутку від погашення векселя за
номінальною вартістю. При цьому сума дисконту
утримується наперед і вираховується відповідно із
номінальної суми векселя, виходячи з кількості днів,
що залишаються до строку платежу за ним з
прийняттям до розрахунку дня врахування і дня
платежу.

15. Розрахункова діяльність банків полягає у виконанні доручень клієнтів з оплати векселів шляхом проведення двох операцій:

16.

Інкасування векселя полягає у виконанні банком
доручення векселеутримувача щодо стягнення
платежу з боржника при настанні терміну оплати.
Отримання в банку готівкових грошей за векселем
– це інкасація векселя. Банківська черговість, яка
полягає в отриманні банком грошей за різними
документами (векселями, чеками тощо) від імені та
за рахунок своїх клієнтів, називається інкасо.

17.

Доміціляція(від лат. domicilium –
місцеперебування) векселя – це призначення
платником за векселем якої-небудь третьої особи.
Іншими словами – це доручення векселедавця
банку сплатити за векселем у встановлений термін
за рахунок заздалегідь внесеної в банк суми чи за
рахунок рештки грошей на його рахунку. За цю
операцію банк може стягувати з платника
комісійну плату, особливо якщо його
розрахунковий рахунок знаходиться в іншому
банку.

18. Акцепт векселя

– це підтвердження платником
згоди на оплату за переказним векселем (тратті).
Він висловлюється словами: "Акцептовано",
"Прийнято", "Заплачу", що зроблені на лицьовій
стороні векселя. Векселя, акцептовані банком,
тобто банківський акцепт, широко застосовуються
у зовнішньоторговельних операціях. Акцепт
банком термінових тратт, що виставляються на
нього експортером або імпортером, розглядається
як одна із форм кредиту. Це акцептований кредит.
Акцептант несе відповідальність за оплату векселя
у встановлений термін.

19. Авалювання

– це взяття на себе зобов'язання
оплатити вексель повністю або частково за одну із
зобов'язаних за ним осіб, якщо платник не оплатив
вексель у строк. Як правило, можуть бути
авальовані векселі з точно визначеним строком
платежу.
English     Русский Rules