Тема 11. Фінансова санація підприємств
Література
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
Фази кризи:
Види кризи:
Принципи санації:
771.22K
Category: financefinance

Фінансова санація підприємств

1. Тема 11. Фінансова санація підприємств

2. Література


Література
Господарський кодекс України (ГКУ)
Цивільний кодекс України (ЦКУ)
Податковий кодекс України (ПКУ)
Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом. Закон України
від 14.05.1992 № 2343-XII // www. rada.kiev.ua
(редакція від 07.03.2018)
Управління фінансовою санацією підприємств.
О.О. Терещенко Видавництво: К.: КНЕУ, 2006
Обсяг: 536 с.

3.

1. Фінансова криза на підприємстві та
причини її виникнення
2. Фінансова санація підприємств, її
економічний зміст та порядок
проведення.
3. Класична модель санації
підприємства
4. Санація реорганізацією.

4.

% до загальної кількості великих та середніх підприємств за видами
економічної діяльності за січень-вересень 2017 року, які одержали збиток
Усього
сільське, лісове та рибне господарство
промисловість
будівництво
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
тимчасове розміщування й організація харчування
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
професійна, наукова та технічна діяльність
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
надання інших видів послуг
30,3
10,1
31,0
27,5
24,8
41,5
39,2
32,2
30,7
36,1
31,5
34,3
30,8
21,2
44,9
34,1

5. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

Організаційно-правова форма
господарювання
Усього юридичних осіб
у тому числі
фермерське господарство
приватне підприємство
державне підприємство
казенне підприємство
комунальне підприємство
дочірнє підприємство
іноземне підприємство
підприємство громадського
об'єднання
(релігійної
організації, профспілки)
підприємство
споживчої
кооперації
акціонерні товариства
ТОВ
01.01.13
01.01.15
01.01.16 01.01.2017 01.01.2018 01.04.2018
1 341 781 1 331 230 1 121 347 1 185 071 1 235 024 1 247 161
49095
280073
6075
38
15207
18594
2176
47356
259772
5559
32
13778
16981
1988
43743
201788
4019
33
11438
12336
676
44409
202352
3982
32
11677
12266
670
45035
200295
3893
32
11640
12068
653
45280
199752
3875
32
11735
11988
649
4498
4056
3288
3313
3276
3267
1360
1299
1254
1234
1213
1209
25531
488781
23110
519607
15571
488205
15206
532401
14710
576554
1453
14629
587063

6.

7.

• Суб'єкт банкрутства (банкрут) — боржник,
неспроможність якого виконати свої грошові
зобов’язання встановлена господарським судом».
• Боржник - суб'єкт підприємницької діяльності,
неспроможний виконати свої грошові зобов'язання
перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування та інші види
загальнообов'язкового державного соціального
страхування, податків і зборів (обов’язкових
платежів), протягом трьох місяців після настання
встановленого строку їх сплати

8.

• Криза (від грец. krisis - рішення, поворотний пункт,
результат):
• різкий крутий перелом у чому-небудь, важкий
перехідний стан;
• гостре утруднення з чим-небудь; важке положення

9. Фази кризи:

• Фінансова криза - фаза розбалансованої
діяльності підприємства та обмежених
можливостей впливу його керівництва на
фінансові відносини, що виникають на
цьому підприємстві.
Фази кризи:
І - зниження обсягів виробництва і прибутку
ІІ - збитковість виробництва, зростання
кредиторської і дебіторської заборгованості
ІІІ - неспроможність

10. Види кризи:

• Криза стратегії
• Криза прибутковості
• Криза ліквідності

11.

Судові процедури:
• розпорядження майном боржника;
• мирова угода;
• санація боржника (відновлення
платоспроможності);
• ліквідація банкрута.

12.

• Санація — система заходів, що здійснюється
під час провадження у справі про банкрутство
з метою запобігання визнанню боржника
банкрутом та його ліквідації, спрямована на
оздоровлення фінансово-господарського
становища боржника, а також задоволення в
повному обсязі або частково вимог
кредиторів шляхом кредитування,
реструктуризації підприємства, боргів і
капіталу та (або) зміну організаційноправової та виробничої структури боржника .

13.

14. Принципи санації:

• комплексний підхід;
• інтегрованість у загальну систему управління
підприємством;
• гнучкість;
• адекватність реагування підприємства ;
• компетентність;
• державний контроль та регулювання;
• контроль кредиторів;
• захист прав боржника;
• строковість;
• індивідуальний підхід;
• направленість на довгостроковий результат.

15.


Рішення про проведення санації може прийматися в таких
основних випадках:
з ініціативи суб’єкта господарювання;
з ініціативи боржника після звернення до суду;
по закінченні місяця після опублікування оголошення про
порушення справи про банкрутство;
з ініціативи фінансово-кредитної установи;
з ініціативи заставодержателя цілісного майнового комплексу
підприємства;
з ініціативи Міністерства юстиції (державного органу з питань
банкрутства);
з ініціативи Національного банку, якщо йдеться про фінансове
оздоровлення комерційного банку.

16.

• Санаційна спроможність - це наявність у
підприємства, що перебуває у фінансовій кризі,
фінансових, організаційно-технічних та правових
можливостей, які визначають його здатність до
успішного проведення санації.
Додаткові фактори, які підвищують санаційну
спроможність :
гарна репутація підприємства;
наявність ефективної санаційної концепції;
конкурентоспроможність;
наявність висококваліфікованих трудових ресурсів.

17.

• Види банкрутства
• Реальне банкрутство
• Технічне банкрутство
• Навмисне банкрутство

18.

Аналіз причин виникнення кризової ситуації
(причинно-наслідковий аналіз)
Заходи для
ліквідації:
•- на добровільно
основі
•- примусовими
методами
Санаці
я
НІ
Рішення
щодо
ліквідації
чи санації
Санаці
я
ТАК
Визначення цілей санації
Формування стратегії
санації
Розробка санаційних заходів
Програма сананції
Проект санації
Реалізація, координація й нагляд
Негайні
першочергові
заходи для
санації

19.

• Модель Альтмана :
Z = 1,2A + 1,4B + 3,ЗС + 0,6Д + 1,0E,
де А - робочий капітал / загальна вартість активів;
В - чистий прибуток / загальна вартість активів;
С - чистий дохід / загальна вартість активів;
Д - ринкова капіталізація компанії (ринкова вартість акцій) /
сума заборгованості;
• Е - обсяг продажу / загальна вартість активів.
Якщо значення < 1,8, то ймовірність банкрутства дуже висока.
Якщо = 1,81— 2,7, то ймовірність банкрутства висока.
Якщо = 2,71 —2,99, то банкрутство можливе.
Якщо = 3,0 — імовірність банкрутства дуже низька, тоді
точність прогнозування банкрутства за цією моделлю
становить 95%.

20.

• Коефіцієнт Бівера
• КБ = (Ф1+Ф2) / (П1+П2), де
• Ф1, Ф2 – відповідно чистий прибуток і
амортизація;
• П1, П2 – довгострокові і поточні зобов'язання.
• Значення коефіцієнта Бівера, що рекомендується
за міжнародними стандартами, знаходиться в
інтервалі 0,17–0,40.

21.

• Модель оцінки ризику банкрутства:
R = 8,38K1 + К2 + 0,054K3 + 0,63K4,
де R - показник ризику банкрутства підприємства;
К1 - оборотний капітал / вартість активів;
К2 - чистий прибуток / власний капітал;
К3 - дохід від реалізації продукції / вартість активів;
K4 - чистий прибуток / загальні витрати.
• - значення R до 1,8 - імовірність банкрутства висока,
• - в рамках 1,8-2,67 - не можна однозначно визначити,
• - 2,67 і вище - ймовірність банкрутства низька.

22.

• Реорганізація - це повна або часткова
заміна власників корпоративних прав
підприємства, заміна організаційноправової форми організації бізнесу,
ліквідація окремих структурних підрозділів
або створення на базі одного підприємства
кількох, наслідком чого є передача або
прийняття його майна, коштів, прав та
обов’язків правонаступником.

23.

Реструктуризація
виробництва
Реструктуриза
ція активів
Фінансова
реструктуризація
Корпоративна
реструктуризація
Заходи:
зміна керівництва
підприємства,
запровадження
нових, прогресивних
форм та методів
управління,
диверсифікація
асортименту
продукції,
поліпшення якості
продукції,
підвищення
ефективності
маркетингу,
зменшення витрат на
виробництво,
скорочення
чисельності зайнятих
на підприємстві.
Заходи:
продаж частини
основних фондів,
продаж зайвого
обладнання,
запасів сировини
та матеріалів
тощо,
продаж окремих
підрозділів
підприємства,
зворотній лізинг,
реалізація
окремих видів
фінансових
вкладень,
рефінансування
дебіторської
заборгованості.
Заходи:
реструктуризація
кредиторської
заборгованості,
одержання
додаткових кредитів,
збільшення
статутного фонду,
заморожування
інвестиційних
вкладень.
Заходи:
часткова або повна
приватизація,
поділ великих
підприємств на
частини,
виокремлення із
великих підприємств
окремих підрозділів,
виокремлення
об’єктів
соцкультпобуту та
інших непрофільних
підрозділів,
приєднання до інших,
більш потужних
підприємств чи злиття
з ними.

24.

• ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules