ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
МЕТА - вивчити основні засади планування НДР
Завдання: - ознайомитися із основними видами планування НДР; - розглянути законодавчі акти з планування НДР; - вивчити основні
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830
Планування собівартості НДДКР
Зразок калькуляції кошторисної вартості на НДР
Планування собівартості НДДКР
Планування собівартості НДДКР
Облік витрат
Облік витрат
Облік витрат
Облік витрат
Облік витрат
Облік витрат
Облік витрат
П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ
Порядок складання проектів кошторисів
Порядок складання проектів кошторисів
Порядок складання проектів кошторисів
Порядок складання проектів кошторисів
Порядок складання проектів кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Порядок розгляду і затвердження кошторисів
Основні етапи планування
ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору наукових проектів, які виконуються вищими навчальними закладами III-IV рівнів
Планування тематики НДР
Планування тематики НДР
Планування тематики НДР
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»
840.00K
Category: educationeducation

Планування науково-дослідних робіт

1. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОДОСЛІДНИХ РОБІТ

2. МЕТА - вивчити основні засади планування НДР

3. Завдання: - ознайомитися із основними видами планування НДР; - розглянути законодавчі акти з планування НДР; - вивчити основні

етапи планування НДР

4.

Два види планування:
1.
Бюджетне планування
2.
Планування тематики НДР

5.

1. Бюджетне планування

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

“Про затвердження Типового
положення з планування, oбліку і
калькулювання собівартості
науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт”

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

П.2. До науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт (далі - НДДКР) належать науково-дослідні,
проектні, конструкторські, технологічні роботи та
послуги
П.3. Типове положення встановлює єдині методичні засади
визначення собівартості НДДКР в організаціях, які їх
виконують, незалежно від форм власності й
господарювання.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

Склад і класифікація витрат на виконання НДДКР
П.5. У собівартість НДДКР включаються витрати, пов'язані з їх
виконанням головною організацією, а також витрати на
виконання робіт сторонніми підприємствами, установами і
організаціями.
До витрат, що включаються у собівартість НДДКР, належать:
витрати на теоретичні (пошукові) дослідження,
витрати на винахідництво і раціоналізацію

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

П.7. Витрати, що включаються у собівартість НДДКР,
групуються відповідно до їх економічного змісту за
такими елементами:
матеріальні витрати (з вирахуванням вартості
зворотних відходів);
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
амортизація основних фондів та нематеріальних
активів;
інші витрати.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

П.8. До елемента "Матеріальні витрати" належать:
вартість покупних матеріалів, що використовуються під час
проведення НДДКР для забезпечення нормального
проходження технологічного процесу

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

П.10. До фонду основної заробітної плати належать виплати, які
плануються і включаються у фактичну собівартість НДДКР:
заробітна плата;
оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до
законодавства, грошових компенсацій за невикористану
відпустку

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

П.12. До фонду додаткової заробітної плати належать
виплати, які плануються і включаються у фактичну
собівартість НДДКР:
1) премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за
створення, освоєння та впровадження нової техніки, за
введення в
дію в термін і достроково виробничих потужностей і
об'єктів
будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт
тощо;
2) 2) одноразові заохочення (за виконання особливо
важливих
виробничих завдань);

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

П.12.
3) премії робітникам, керівникам, спеціалістам
та іншим службовцям за виробничі
результати, в тому числі за:
виконання і перевиконання виробничих
завдань;
виконання акордних завдань у встановлений
термін;
підвищення продуктивності праці, виробітку;
поліпшення кінцевих результатів господарської
діяльності бригади, дільниці, цеху.

14.

До статті "Службові відрядження“ належать
витрати на відрядження штатних працівників,
працівників організацій, які
працюють за договорами цивільно-правового
характеру, аспірантів, зайнятих розробленням
НДДКР, відрядження, пов'язані з проведенням
випробувань машин та приладів, а також
витрати на відрядження на наукові з'їзди,
конференції, наради, пов'язані з
виконанням конкретних НДДКР.

15.

23. До статті "Витрати на роботи, які
виконують сторонні підприємства, установи і
організації“ належать витрати на проведення
НДДКР, що не можуть бути виконані штатними
працівниками або наявним обладнанням
організації, а виконуються на договірній основі
іншими підприємствами, установами і
організаціями незалежно від форм власності та
позаштатними працівниками

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

Планування собівартості НДДКР
26. Планування собівартості НДДКР здійснюється під
час розроблення перспективних, річних і
квартальних планів.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

Планування собівартості НДДКР
Об'єктом планування, обліку, калькулювання є
НДДКР в цілому або їх окремі теми (етапи).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

Планування собівартості НДДКР
Проведення НДДКР затверджується
відповідним тематичним планом організації, за
яким складається науковий звіт та здійснюється
державна реєстрація.

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

Планування собівартості НДДКР
Метою планування собівартості НДДКР є економічно обгрунтоване
визначення витрат на їх виконання. спроможності їх використання
для проведення НДДКР.

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830

Планування собівартості НДДКР
Воно здійснюється шляхом
розроблення калькуляцій кошторисної вартості за кожною
темою (етапом), на підставі нормативних і розрахункових даних.
Одночасно проводиться аналіз збалансованості обсягів разрахованих
витрат з наявними виробничими ресурсами і спроможності їх
використання для проведення НДДКР.

21. Планування собівартості НДДКР

28. Планування витрат на проведення
НДДКР здійснюється організацією
самостійно на основі розрахунків,
результати яких відображаються в
калькуляції кошторисної вартості в
цілому за темою, в тому числі вартості
робіт, які підлягають виконанню у
поточному році.

22. Зразок калькуляції кошторисної вартості на НДР

КАЛЬКУЛЯЦІЯ кошторисної вартості
НДДКР_____________________________
(назва)
Підстава для проведення роботи __________________________________
Джерело фінансування ____________________________________
Замовник________________________________________________________
№ з/п
Статті витрат
Усього на весь
Усього на
період (млн. крб.) поточний рік
У тому числі за
кварталами (І,
ІІ, ІІІ, IV)

23. Планування собівартості НДДКР

29. З метою визначення суми витрат за
калькуляційними статтями в цілому за
тематичним планом на рік (квартал)
розробляється "Зведена калькуляція
кошторисної вартості на НДДКР"

24. Планування собівартості НДДКР

Калькуляційні статті витрат:
-Витрати на оплату праці;
-Відрахування на соціальні заходи;
-Матеріали;
-Паливо та енергія;
-Витрати на службові відрядження;
-Спецустаткування для наукових
(експериментальних) робіт;
-Витрати на роботи сторонніх організацій;
-Інші витрати

25. Облік витрат

Метою обліку витрат на проведення
НДДКР є своєчасне, повне і достовірне
визначення фактичних витрат за
місцем їх здійснення (відділ, лабораторія),
контроль за термінами виконання етапів
робіт та джерелами фінансування.

26. Облік витрат

Дані цього обліку використовуються
для оцінки та аналізу виконання
планових показників та аналітичних
розрахунків.

27. Облік витрат

40. Облік фактичних витрат ведеться
по кожній НДДКР окремо

28. Облік витрат

48. НДДКР, що не пройшли всі стадії
виробництва, передбачені
технічним завданням, належать до
незавершеного виробництва.

29. Облік витрат

Витрати щодо незавершеного
виробництва складаються з витрат,
які здійснені безпосередньо
організацією під час проведення
НДДКР

30. Облік витрат

Незавершене виробництво
обчислюється за фактичною та
кошторисною вартістю до повного
його завершення.

31. Облік витрат

Завершення чи припинення проведення
НДДКР здійснюється замовником у
встановленому порядку. При цьому
кошти сплачені за окремі етапи
проведення НДДКР, з балансу
організації не списуються, а
залишаються у незавершеному
виробництві як виконані етапи.

32. П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Порядку
складання, розгляду,
затвердження та основних
вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ
від 28 лютого 2002 р. № 228

33. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

Складові частини кошторису:
Загальний фонд
Спеціальний фонд

34. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

Форма кошторису затверджується
Мінфіном

35. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

План використання бюджетних
коштів - це розподіл бюджетних
асигнувань, затверджених у
кошторисі, в розрізі видатків,
структура яких відповідає повній
економічній класифікації видатків та
класифікації кредитування бюджету.

36. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

Помісячний план використання бюджетних коштів - це
помісячний розподіл бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисі, за скороченою
економічною класифікацією видатків, який регламентує
для вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та
наукових установ, що утримуються за рахунок
бюджетних коштів (далі – вищі навчальні заклади та
наукові установи), протягом року взяття бюджетних
зобов'язань та здійснення платежів відповідно до
зазначених зобов'язань.

37. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

Установа незалежно від того, чи веде вона
облік самостійно, чи обслуговується
централізованою бухгалтерією, для
забезпечення своєї діяльності складає
індивідуальні кошториси,
плани асигнувань загального фонду бюджету

38. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

Кошториси не складаються за
бюджетними програмами,
призначення за якими
встановлюються Законом про
Державний бюджет України

39. ПОРЯДОК складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

Установам можуть виділятися бюджетні кошти
тільки за наявності затверджених кошторисів,
планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів спеціального фонду, а вищим
навчальним закладам та науковим
установам також за наявності затверджених
планів використання бюджетних коштів і
помісячних планів використання
бюджетних коштів.

40. Порядок складання проектів кошторисів

Мінфін доводить до головних розпорядників
відомості про граничні обсяги видатків та
надання кредитів з бюджету загального фонду
проекту відповідного бюджету на наступний
рік, що є підставою для складання проектів
кошторисів.

41. Порядок складання проектів кошторисів

Для правильної та своєчасної організації
роботи, пов'язаної із складанням проектів
кошторисів, головні розпорядники, керуючись
відповідними вказівками Мінфіну щодо
складання проектів відповідних бюджетів на
наступний рік:
встановлюють для розпорядників нижчого
рівня граничні обсяги видатків

42. Порядок складання проектів кошторисів

Головні розпорядники розглядають
показники проектів кошторисів
розпорядників нижчого рівня щодо
законності та правильності розрахунків,
доцільності запланованих видатків

43. Порядок складання проектів кошторисів

На основі проектів зведених кошторисів
головні розпорядники формують
бюджетні запити, які подаються Мінфіну
для включення до проектів відповідних
бюджетів у встановленому ними
порядку

44. Порядок складання проектів кошторисів

У частині надходжень проектів
кошторисів зазначаються планові
обсяги, які передбачається
спрямувати на здійснення видатків

45. Порядок розгляду і затвердження кошторисів

У тижневий термін після
опублікування закону про
Державний бюджет України Мінфін
доводить до головних
розпорядників лімітні довідки про
бюджетні асигнування

46. Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Лімітна довідка про бюджетні
асигнування (далі - лімітна довідка)
- це документ, який містить
затверджені бюджетні
призначення (встановлені
бюджетні асигнування) та їх
помісячний розподіл

47. Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Розпорядники нижчого рівня
уточнюють проекти кошторисів,
складають проекти планів
асигнувань загального фонду
бюджету

48. Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Розпорядники свої витрати
приводять у відповідність з
бюджетними асигнуваннями та
іншими показниками, що доведені
лімітними довідками.

49. Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Для цього чисельність працівників
установи, що пропонується до
затвердження за штатним розписом,
повинна бути приведена у відповідність
з визначеним фондом оплати праці, а
інші витрати - у відповідність з іншими
встановленими асигнуваннями таким
чином, щоб забезпечити виконання
покладених на установу функцій

50. Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Для цього чисельність працівників
установи, що пропонується до
затвердження за штатним розписом,
повинна бути приведена у відповідність
з визначеним фондом оплати праці, а
інші витрати - у відповідність з іншими
встановленими асигнуваннями таким
чином, щоб забезпечити виконання
покладених на установу функцій

51.

2. Планування тематики НДР

52. Основні етапи планування

1. Вивчення досліджуваної проблематики
2. Складання прогнозу:
Формулювання мети (чому?)
Визначення завдань (що саме повинно робитись?)
Визначення об'єкта і предмета дослідження
Продукт, очікувані результати
Оцінка обмежень (часові, фінансові, ресурсні)
3. Написання обґрунтування
4. Складання графіка робіт
5. Аналіз здійсненності:
Технічна
Фінансова
Ресурсна

53. ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору наукових проектів, які виконуються вищими навчальними закладами III-IV рівнів

акредитації та науковими установами за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету
Критерії для досліджень:
-актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики
проекту;
- наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів
досліджень;
- наявність попереднього доробку щодо даної тематики;
- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів,
молодих учених, студентів, захист за результатами досліджень
кандидатських та докторських дисертацій;
- перспективність подальшого використання результатів
досліджень;
-наявність публікацій;
- можливість використання в навчальному процесі;

54. Планування тематики НДР


У сфері інформаційної політики:
проведення фундаментальних та прикладних
досліджень з питань розвитку інформаційного
суспільства.
(Закон України “Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015
роки” від 9 січня 2007 року № 537)

55. Планування тематики НДР

У сфері інноваційної діяльності:
розвиток інноваційної культури суспільства
(визначений Верховною Радою України серед стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в
Україні на 2003-2013 роки згідно Закону України “Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”
16 січня 2003 року № 433)

56. Планування тематики НДР

Розроблення наукових основ формування та
здійснення економічної, науково-технічної,
соціальної політики держави в умовах
створення та розвитку ринкової економіки,
розроблення пропозицій та рекомендацій щодо
вдосконалення діючого законодавства і
механізмів його реалізації, підвищення реальної
гуманітарної спрямованості державотворних
процесів в Україні.
(Концепція пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1994
р. № 429)

57. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»
Пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки на період до 2020 року визначає :
1) фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для
забезпечення конкурентоспроможності України
у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
English     Русский Rules