Trzymajmy się razem!
Definicja
Symbole Kościoła
Kręgi przynależności do Kościoła wg. Soboru Watykańskiego II
Przynależność do Kościoła Katolickiego
Przymioty Kościoła
Kościół jest jeden
Warunki dialogu ekumenicznego
Kościół jest święty
Kościół jest powszechny
Kościół jest apostolski
Hierarchiczna struktura Kościoła
Kościół hierarchiczny dziś
Trochę mody
Dziękuję za uwagę!
2.79M
Category: religionreligion

Trzymajmy się razem! Czyli kilka słów o Kościele

1. Trzymajmy się razem!

czyli kilka słów o Kościele

2. Definicja

Słowo „Kościół” pochodzi od
greckiego ekklesia, ek-kalein
- „wołać poza”. Oznacza
„zwołanie”.
Określa
ono
zgromadzenie ludu, na ogół o
charakterze religijnym.
W
języku
chrześcijańskim
pojęcie „Kościół” oznacza
zgromadzenie liturgiczne, a
także wspólnotę lokalną lub
całą powszechną wspólnotę
wierzących.
por. KKK 751-752

3. Symbole Kościoła

Kościół jest owczarnią:
Iz 40,11; J 10, 11-15
Kościół
jest
polem
uprawnym
lub
rolą
Bożą: 1 Kor 3, 9; Mt 21,
33-43; J 15, 1-5
Kościół
jest
Bożą
budowlą:
1 Kor 3, 9-17; Ap 21. 1-4
Kościół
jest
Ciałem
Chrystusa: Kol 1, 18; Ef
4, 15-16

4. Kręgi przynależności do Kościoła wg. Soboru Watykańskiego II

Katolicy
Wyznania chrześcijańskie
Judaizm
Religie monoteistyczne
Religie politeistyczne
Ludzie dobrej woli

5. Przynależność do Kościoła Katolickiego

Jedna wiara
Siedem
sakramentów
Zwierzchność
papieża

6. Przymioty Kościoła

Kościół jest:
Jeden
Święty
Powszechny
Apostolski

7. Kościół jest jeden

Kościół jest jeden, bo
ma jednego założyciela
Jezusa Chrystusa
Bo w każdym z nas
działa Duch Święty
Mimo,
że
Jezus
wzywał do jedności,
nastąpiły rozłamy w
łonie Kościoła. Kościół
katolicki
działa
na
rzecz ekumenizmu

8. Warunki dialogu ekumenicznego

Stała odnowa Kościoła w wierności
jego powołaniu
„nawrócenie serca”, bo niewierność
Ewangelii powoduje podziały
Wspólna modlitwa, „bo gdzie dwaj
albo trzej, zebrani w Imię Moje...”
Wzajemne poznanie braterskie
Formacja ekumeniczna wiernych
(szczególnie duchownych)
Dialog między teologami i spotkania
między wiernymi
Współpraca między chrześcijanami
w różnych dziedzinach służby
ludziom

9. Kościół jest święty

Kościół jest święty, bo Założyciel jest
Święty
Ponieważ każdy z nas jest powołany
do świętości
Bycie w stanie łaski (przyjaźń z
Bogiem) to udział w świętości Boga
Ponieważ Kościół uznaje „świętych
obcowanie”, kanonizując niektórych z
nas. Mamy w nich świadków, wzór i
orędowników przed Bogiem. Nie
należy tu zapomnieć, że jedynym
prawdziwym Orędownikiem jest tylko
Chrystus

10. Kościół jest powszechny

Ponieważ jest w nim obecny
Chrystus, a tam gdzie jest Chrystus,
tam Kościół powszechny
Ponieważ Jezus posłał Kościół do
całego rodzaju ludzkiego - Kościół ze
swej natury jest misyjny
Kościół
jest
Chrystusowym,
w
każdym prawowitym miejscu zebrania
wierzących
Przez
pojęcie
Kościoła
partykularnego należy na pierwszym
miejscu rozumieć diecezję (wspólnota
wiernych
w
jedności
wiary
i
sakramentów
z
biskupem
wyświęconym
w
sukcesji
apostolskiej)

11. Kościół jest apostolski

Ponieważ
oparty
jest
na
„fundamencie Apostołów” (Ef 2,
20; Ap 21, 14)
Ponieważ zachowuje i przekazuje,
z pomocą Ducha Świętego, który
w nim mieszka, nauczanie, dobry
depozyt
i
zdrowe
zasady
usłyszane od Apostołów
Ponieważ aż do powrotu Jezusa,
jest nauczany, uświęcany i
prowadzony przez Apostołów
dzięki tym, którzy są ich
następcami
Kolegium
Biskupów, z bp Rzymu na czele

12. Hierarchiczna struktura Kościoła

Wspólnota
Jezusa
też
podlegała hierarchii:
Apostołowie (12) - por. Mk
3, 13-19
Inni uczniowie (72) - por. Łk
10, 1-2
Kościół pierwotny:
Biskup por. Tt 1, 7-9
Prezbiter por.
Diakon por. 1Tm 3, 8-10
Wierni

13. Kościół hierarchiczny dziś

Papież wraz z Kolegium
Biskupów = Piotr i
Apostołowie
Prezbiterzy i diakoni
Wierni świeccy
Przedstawiciele życia
konsekrowanego (Zakony
i Instytuty zakonne)

14. Trochę mody

Modne dziś jest powiedzenie:
„Chrystus TAK, Kościół NIE”
Wypowiedź taka jest niezgodna z
nauką Pisma św. (por. Dz 9, 16), gdzie Jezus utożsamia się z
Kościołem.
Potrzebne
jest
odpowiednie
świadectwo życia w oparciu o
Ewangelię, dlatego powinniśmy
wspierać
się
przykładem
świętych, którzy poprzedzili nas
w drodze do domu Ojca.

15. Dziękuję za uwagę!

English     Русский Rules