3.52M
Categories: internetinternet informaticsinformatics

Що таке інтернет

1.

Що таке Інтернет?

2.

1989-1991 –
початок історії
Всесвітньої
м е ре ж і

3.

Ін т е р н ее т -
ї
пишеться з велико
літери, від англ.
Internet, дослівно «міжмерее жа» рів
мільярди комп'юте
бою
пов'язаних між со
і.
по всій земній кул

4.

Хто є винахідником Інтернету?

5.

Винахідник
Всесвітньої мережі
-Тім Бернерс-Лі

6.

Що означають букви www?

7.

т
Так виглядав проек
Тіма Бернерса-Лі
«World Wide Web»
ля
(1989), створений д
ою
спілкування між соб
ії
працівників компан

8.

Ін т е р н ее т -
ї
пишеться з велико
WWW літери, від англ.
англ. World W
ide Web Internet, дослівно В
с
е
с
в
іт
ня павутина,
«міжмерее жа» в
с
е
світня інфор
рів
маційна
мільярди комп'юте
м
е
р
ю
е
бо
е
ж
со
а
,
іж
н
м
а
йбільше
пов'язаних
в
с
е
с
і.
в
л
ітнє багатом
по всій земній ку
овне
сховище інф
ормації в
електронном
у вигляді.

9.

6 серпня 1991 року
з'явився перший у
світі веб-сайт
HYPERLINK

10.

Ін т е р н ее т -
ї
пишеться з велико
літери, від англ.
In te rn et , дослівно
«міжмерее жа» рів
мільярди комп'юте
бою
пов'язаних між со
і.
по всій земній кул
Веб-сайт -
,
англ. w eb si te , місце
WWW майданчик в
англ. W o rl d
W id e W e b - Інтернеті - сукупність
Всесвітня па
вутина,
веб-сторінок, які
всесвітня інф
ормаційна об'єднані за змістом і,
мереежа, най
більше
належать
о,
ил
в
ра
п
як
всесвітнє ба
гатомовне
одному автору.
сховище інф
ормації в
електронном
у вигляді.

11.

Як довго батьки
дозволяють тобі
користуватися
компютером?

12.

Запам'ятай
правила роботи за
комп'ютером!
• Тривалість безп
ечної роботи
за комп'ютером дл
я молодших
школярів - не біль
ше 15 хвилин.
• В перерві бажан
о зробити
зарядку для очей
.
• Кімната повинна
бути добре
освітлена, а твоє
робоче місце
має бути зручним
.
• Відстань від очей
до монітора
повинна бути 50
см.

13.

День безпечнішого
Інтернету - 2016
відзначається
під девізом
у
«Зіграй свою роль
ого
створенні безпечніш
Інтернету»

14.

Для чого ми
використовуємо
Інтернет?

15.

Де можна спілкуватися в Інтернеті?

16.

Соціальна мережа спеціальний сайт,
який надає нам
найбільше
можливостей
«розповісти
про себе».

17.

Що таке Інтернет-етикет?

18.

Мереежевий етикет
правила поведінки
та спілкування
у Мережі Інтернет

19.

Прочитай уважно
і розкажи своїм
друзям!
• Ніколи не надава
й приватну
інформацію, таку
як домашня
адреса, телефон
ний номер, без
дозволу батьків.
• Завжди повідом
ляй своїх
батьків, якщо отри
муєш
повідомлення, як
і примушують
почувати себе за
непокоєно.
• Ніколи не погодж
уйся
зустрітися особи
сто з кимось, з
ким познайомивс
я в Інтернеті,
без дозволу свої
х батьків.

20.

Прочитай уважно
і розкажи своїм
друзям!
• Ніколи не відпра
вляй свої
фотографії іншим
особам по
Інтернету без до
зволу батьків.
• Ніколи не надава
й нікому
(навіть своїм дру
зям) свої паролі
в Інтернеті.
• Ніколи не корист
уйся в
Інтернеті тим, щ
о коштує
грошей, не спита
вши дозволу
своїх батьків.

21.

ємо
а
д
а
Секл
й
кв
н
и
с
н
е
Слово синквейн
походить від
французького
слова «п'ять»
Означає вірш,
що складається з п'яти
неримованих рядків
У кожному р
ядку
задається н
абір слів,
який необхід
но
відобразити
у вірші
1 рядок - один іменник (хто?, що?)
2 рядок - два прикметники (який?), що
характеризують властивості даного предмета
3 рядок - три дієслова (що робить?), що
описують характерні дії предмета
4 рядок - коротка фраза, на тему синквейна, що
виражає особисте ставлення автора до
предмета
5 рядок – за допомогою одного або двох слів
(у формі іменника) характеризується суть
даного предмета, асоціація з першим словом
(синонім)

22.

ємо
а
д
а
Секл
й
кв
н
и
с
н
е
н
синквей
и
т
а
д
а
л
Ск
осто
дуже пр
!
і цікаво
І до того ж,
робота над створенням
синквейна розвиває
образне мислення.
Віршик мож
на
доповнити
кольоровим
и малюнкам
и–
буде веселіш
е!
Ось, наприклад, синквейн на тему
БЕЗПЕЧНИЙ Інтернет:
Інтернет.
Безмежний, безпечний.
Цікавить, навчає, розважає.
Дуже багато корисного має.
Павутина.
Дуже схо
же
на ялинк
у
English     Русский Rules