СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІМ
Вправа
СТРУКТУРА ВПРАВИ
Приклади вправ:
Вимоги до вправ:
Вимоги до вправ:
Вимоги до вправ:
Вимоги до вправ:
Вимоги до вправ
Типи вправ для навчання ІМ
Рецептивна вправа
Рецептивна вправа
Рецептивно-репродуктивна вправа
Продуктивна вправа
Продуктивна вправа
Типи вправ для навчання ІМ
Визначення ступеню комунікативності вправи
Некомунікативна вправа
Некомунікативна вправа
Комунікативна вправа
Комунікативна вправа
Умовно-комунікативна вправа
Типи вправ для навчання ІМ
Типи вправ для навчання ІМ
Приклади вправ
Приклади вправ
Приклади вправ
Read the two texts and complete the table. The polar bear lives in the Arctic. It likes the cold! It's over 2,5 meters long…
Ваші запитання
4.51M
Category: englishenglish

Система вправ для навчання іноземноі мови

1. СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІМ

2. Вправа

- спеціально організоване багаторазове
виконання окремих операцій, дій або
діяльності з метою оволодіння ними або їх
удосконалення

3. СТРУКТУРА ВПРАВИ

Завдання (має містити мотив діяльності,
ситуацію, ролі комунікантів, що має зробити
учень, у якій формі, в зошиті чи на дошці, в
групах, парах, індивідуально).
Зразок виконання (якщо є потреба, тобто
відсутні опори).
Виконання завдання (і є власне вправою).
Контроль (з боку вчителя, самоконтроль,
взаємоконтроль).

4. Приклади вправ:

Play your guessing game. Work in a
group. One of you shows what he did
yesterday. The rest of the group are trying
to guess asking questions.
Pupil 1: Did you listen to the news?
Pupil 2: No, I didn't.
Pupil 3: Did you phone to your friend?
Pupil 2: Yes, I did. (O.Karpiuk, N.Kohut ENGLISH 3,
2007)

5.

Oxford Team 1, SB P. 79

6.

Oxford Team 1, SB P. 91

7. Вимоги до вправ:

1.
Вмотивованість навчальної дії (для чого
потрібно говорити/ писати/ слухати/
читати).
Мотив до навчальної дії НЕ ЗАВЖДИ
відображений у формулюванні завдання
до вправи у підручнику.
Якщо підручник не містить експліцитної
мети навчальної діяльності учня, учитель
сам формулює цю мету.

8.

O.Karpiuk English PB 5 P. 93

9. Вимоги до вправ:

2. Наявність елементу новизни.
Якщо матеріал вправи необхідно
опрацювати інтенсивно, мовні дії
доцільно повторити кілька разів. У
такому випадку новизну забезпечують:
зміна завдання до вправи (зміна
мотивації)
зміна наочності;
зміна режимів роботи.

10.

Get Set Go! PB 2 P. 62

11. Вимоги до вправ:

3. Двоплановість завдання (завдання -
для учня, практична мета – для
вчителя)
Завдання для учня:
Do you think this story is about this dog? Is
it a sad or a happy story? Let’s read and
learn.
Практична мета (для вчителя):
Розвиток умінь ознайомлювального читання.

12.

Завдання для учня:
Guess the time on my clock.
Практична мета (для вчителя):
1. Вдосконалення граматичної навички
побудови запитання у безособовому
реченні;
2. Вдосконалення лексичної навички
позначення часу.

13. Вимоги до вправ:

4. Моделювання відрізка
реального спілкування,
зберігаючи його суттєві
риси.

14.

SpeakOut Intermediate SB P. 77

15. Вимоги до вправ

5. Культурологічна
спрямованість.
3, 4, 5 – вимоги до комунікативних вправ

16. Типи вправ для навчання ІМ

КРИТЕРІЇ
1. СПРЯМОВАНІСТЬ
ВПРАВИ НА ПРИЙОМ
АБО ВИДАЧУ
ІНФОРМАЦІЇ
ТИПИ ВПРАВ
Рецептивні
Репродуктивні
Рецептивнорепродуктивні
Продуктивні
Рецептивнопродуктивні

17. Рецептивна вправа

18. Рецептивна вправа

19. Рецептивно-репродуктивна вправа

20. Продуктивна вправа

21. Продуктивна вправа

22. Типи вправ для навчання ІМ

КРИТЕРІЇ
2. КОМУНІКАТИВНІСТЬ
ТИПИ ВПРАВ
Комунікативні
(мовленнєві)
Умовно-комунікативні
(умовно-мовленнєві)
Некомунікативні
(мовні)

23. Визначення ступеню комунікативності вправи

Наявність
ситуації і
мовленнєвого
завдання
Навчальний
матеріал
Спрямованіст
ь
У
центрі
уваги
Комунікативна
(мовленнєва)
+
необмежений
уміння
зміст
Умовнокомунікативна
(умовномовленнєва)
+
обмежений
навички
зміст/форма
Некомунікативна
(мовна)
-
обмежений
навички
форма

24.

Рецептивні
репродуктивні
продуктивні
Некомунікативні
умовно-комунікативні
комунікативні
впізнавання або
розрізнення звука,
орфограми, лексичної
одиниці, граматичної
структури
аудіювання/ читання
повідомлень, запитань,
розпоряджень тощо на рівні
фрази, речення, групи речень
аудіювання/ читання
тексту з метою
одержання
інформації,
досягнення
позамовних цілей
заучування напам'ять,
повторення, заміна/вставка
лексичних одиниць, заміна
граматичної форми,
переклад
імітація зразка мовлення (ЗМ),
підстановка у ЗМ,
трансформація ЗМ,
розширення ЗМ, відповіді на
запитання, переказ тексту
(відомого слухачам але з
певними змінами)
переказ невідомого
слухачам / читачам
тексту
Обєднання ЗМ у
понадфразову / діалогічну
єдність
Повідомлення
фактів, невідомих
слухачам / читачам

25. Некомунікативна вправа

26. Некомунікативна вправа

27. Комунікативна вправа

28. Комунікативна вправа

29. Умовно-комунікативна вправа

30. Типи вправ для навчання ІМ

КРИТЕРІЇ
3. ХАРАКТЕР ВИКОНАННЯ
ТИПИ ВПРАВ
Усні
Письмові
4. УЧАСТЬ РІДНОЇ МОВИ
5. ФУНКЦІЯ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Одномовні
Двомовні (перекладні)
Тренувальні
Контрольні

31. Типи вправ для навчання ІМ

КРИТЕРІЇ
6. МІСЦЕ ВИКОНАННЯ
ТИПИ ВПРАВ
Класні
Домашні
Лабораторні

32.

Загальна система вправ
Система вправ
для навчання
аудіювання
Система вправ
для навчання
говоріння
Система вправ
для навчання
читання
підсистема вправ
для формування
фонетичних навичок
підсистема вправ
підсистема вправ
для формування
для формування
фонетичних навичок орфографічних навичок
підсистема вправ
для формування
лексичних навичок
підсистема вправ підсистема вправ
для формування
для формування
лексичних навичок
лексичних навичок
підсистема вправ
для формування
граматичних навичок
підсистема вправ підсистема вправ
підсистема вправ
для формування
для формування
для формування
граматичних навичок
граматичних навичок
граматичних нав.
підсистема вправ
для розвитку
умінь аудіювання
підсистема вправ підсистема вправ
для розвитку
для розвитку
умінь говоріння
умінь читання
СКК
Система вправ
для навчання
письма
підсистема вправ
для формування
орфографічних
нав.
підсистема вправ
для формування
лексичних навичок
підсистема вправ
для розвитку
умінь письма

33.

creation
evaluation

34. Приклади вправ

Introduce yourself.
Hi! My name is … .
I am … (years old).
I come from… .
I like … .
(O.Karpiuk, N.Kohut ENGLISH 3, 2007)

35. Приклади вправ

Complete the conversation. Use some or any.
Jess
Patty
I'm hungry. let's make some pancakes!
Great idea! Have we got everything we
need?
Jess
Well, there's … flour in the cupboard.
Patty
Are there … eggs?
Jess
Yes, there are … in the fridge.
Patty
Good. is there … milk?...
…(Whіtney N., White L. Oxford Team. SB1, 2001)

36. Приклади вправ

Mickey and Millie are lost. Put these
sentences in the correct order and make
a story. Act the story.
Can you wait, please? My sister's in the shop.
We're lost. I can't find this village on the map.
You can buy a drink at the shop.
No, I'm sorry, I can't wait for you.
But the bus is gone!
….(Hutchinson T. ENGLISH PROJECT 1,
1985)

37. Read the two texts and complete the table. The polar bear lives in the Arctic. It likes the cold! It's over 2,5 meters long…

The American bison is from North America. About
30 000 bison live in the United states and Canada.
It's two meters tall…

38.

Polar Bear
Where from?
Weight?

America Bison

39. Ваші запитання

English     Русский Rules