ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ І КОНСТРУЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Основні критерії роботоздатності деталей машин
Основні питання
Основні терміни
Основні критерії роботоздатності деталей машин
Самостійне вивчення:
Умова міцності: Робоче напруження  не повинно бути більшим за допустиме 
Формула Герца
Надійність машини обумовлена:
Довговічність
Безвідказність
Ремонтопридатність
Стандартизація
Проектний і перевірний розрахунки.
Дайте відповіді на питання:
На самостійне вивчення виносяться питання:
Джерела інформації
173.50K
Categories: mechanicsmechanics industryindustry

Критерії роботоздатності деталей машин. (Лекція 2)

1. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ І КОНСТРУЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Лекція 2
31.01.2018
1

2. Основні критерії роботоздатності деталей машин

Дати означення машині, вузлу
та деталі.
Навести класіфікацію деталей і
вузлів загального призначення.
Назвати основні вимоги до
деталей і вузлів машин.
31.01.2018
2

3. Основні питання

Основні критерії роботоздатності
деталей машин.
Міцність . Загальна міцність.
Контактна міцність.
Контакт сферичних тіл і циліндрів
без зовнішнього навантаження і з
зовнішнім навантаженням. Форма
площадок контакту.
31.01.2018
3

4.

Формула Герца для визначення
контактних
напружень
на
площадці контактів циліндрів,
аналіз формули.
Основні поняття про надійність
машин і їх деталей.
Стандартизація.
Проектний і перевірний
розрахунки.
31.01.2018
4

5. Основні терміни

Роботоздатність
- стан деталі, при якому вона
здатна виконувати задані
функції з параметрами,
установленими вимогами
нормативно-технічної
документації.
31.01.2018
5

6.

Міцність
- властивість матеріалу
деталі у визначених умовах і
межах сприймати ті або інші
впливи (навантаження,
нерівномірні температурні
поля й ін.), не руйнуючись.
31.01.2018
6

7.

Надійність
властивість
виробів
виконувати
на
протязі
заданого відрізку часу свої
функції, зберігаючи в заданих
межах
експлуатаційні
показники.
31.01.2018
7

8. Основні критерії роботоздатності деталей машин

Міцність;
Жорсткість;
Зносостійкість;
Теплостійкість;
Вібростійкість.
31.01.2018
8

9. Самостійне вивчення:

Жорсткість;
Зносостійкість; зношування,
знос
Теплостійкість;
Вібростійкість
31.01.2018
9

10.

У більшості технічних розрахунків під
порушенням міцності розуміють не
тільки руйнування, але й виникнення
пластичних деформацій.
Найбільш поширеним методом оцінки
міцності деталей машин є порівняння
розрахункових (робочих) напружень,
що виникають у деталях машин під
дією навантажень, з допустимими
напруженнями.
31.01.2018
10

11. Умова міцності: Робоче напруження  не повинно бути більшим за допустиме 

Умова міцності:
Робоче напруження не повинно
бути більшим за допустиме
31.01.2018
11

12.

Напруження, яке
виникає в зоні
контакту деталей
називається
контактним
напруженням Н
H H
Умова міцності за
контактним
напруженням
31.01.2018
12

13.

При контакті деталей без навантаження
форма поверхні контакту може бути
точкою ( контакт двох сфер) або лінія
(контакт двох циліндрів)
При контакті деталей під
навантаженням форма поверхні
контакту може бути еліпсом ( контакт
двох сфер) або площиною (контакт двох
циліндрів)
31.01.2018
13

14. Формула Герца

E зв
H 0,418 q
зв
q – навантаження на одиницю довжини
контакту;
Езв – зведений модуль пружності;
зв – зведений радіус кривини.
31.01.2018
14

15. Надійність машини обумовлена:

Роботоздатністю;
Довговічністю;
Ремонтопридатністю;
Безвідказністю
31.01.2018
15

16. Довговічність

-
властивість об’єкта зберігати
роботоздатність
до
настання
крайнього стану при встановленій
системі технічного обслуговування
та ремонту.
31.01.2018
16

17. Безвідказність

- властивість об’єкта неперервно
зберігати
роботоздатність
протягом
деякого,
наперед
встановленого, проміжку часу.
31.01.2018
17

18. Ремонтопридатність

-
Пристосованість об’єкта до
запобігання
та
виявлення
причин
його
відказів,
пошкоджень та усунення їхніх
наслідків виконанням ремонтів і
технічного обслуговування.
31.01.2018
18

19. Стандартизація

-
встановлення
спеціальних
обов’язкових норм та правил, яким
повинні відповідати певні види
виробів або окремі їхні параметри.
31.01.2018
19

20. Проектний і перевірний розрахунки.

Проектним
розрахунком
називають
визначення розмірів деталей за формулами,
що відповідають основним критеріям
роботоздатності
за
допустимим
напруженням.
Перевірочний розрахунок відрізняється від
проектного тим, що за відомими розмірами
деталі конструктор перевіряє виконання
основної умови міцності.
31.01.2018
20

21. Дайте відповіді на питання:

За яким розрахунком (перевірочний чи
проектний) визначається діаметр
вала?
За яким розрахунком (перевірочний
чи проектний) проводиться оцінка
міцності деталі ?
31.01.2018
21

22. На самостійне вивчення виносяться питання:

Жорсткість;
Зносостійкість; зношування, знос
Теплостійкість;
Вібростійкість
Характеристика і призначення основних
матеріалів, що використовуються для
деталей в машинобудуванні.
Види навантажень в машинах, що діють
на деталі.
31.01.2018
22

23. Джерела інформації

1. Мархель І.І. Деталі машин: Навчальний
посібник.- К.:Алеута, 2005, -368 с. С. 15-18
2. В.Т. Павлище, Основи конструювання та
розрахунок деталей машин; Підручник; 2-е
вид. перероб.- Львів: Афіша, 2003, -560 с.
С. 67-70; 78,79
http://vk.com/club57275038
31.01.2018
23
English     Русский Rules