Саяси мјдениет жјне саяси јлеуметтену
Саяси мјдениеттіѕ міндеті мен ќызметтері:
Саяси мјдениеттіѕ ќўрамдас бґліктеріне жатады:
Саяси мјдениеттіѕ ерекшеліктері:
Саяси мјдениетті ќалыптастыратын негізгі кїштер:
Саяси мјдениеттіѕ жіктелуі:
Саяси јлеуметтену
Саяси јлеуметтену процесі їш негізгі мјселені шешуге баєытталады:
Саяси јлеуметтенудіѕ кезеѕдері мен институттары
Саяси јлеуметтенудіѕ институттарына мыналар жатады:
Америка єалымдары Д.Итсон мен Дж. Деннис 12 мыѕ Америка балаларын сўраќ- жауап арќылы зертеп, саяси јлеуметтенудіѕ 4 кезеѕнен
Саяси јлеуметтенудіѕ типтері:
Назарларыѕызєа рахмет !
850.50K
Category: policypolicy

Саяси мјдениет жјне саяси јлеуметтену

1. Саяси мјдениет жјне саяси јлеуметтену

Саяси мәдениет және
саяси әлеуметтену

2.

• «Саяси мәдениет“ деген ұғымды бірінші
қолдап ,ғылыми әдебиетке енгізуші деп
18 ғасырда өмір сүрген немістің
ағартушысы, фәлсафашы Иоганн
Гердерді санайды.

3.

Саяси мәдениет деп белгілі бір қоғамға
немесе әлеуметтік қауымдастыққа
тән саяси сана мен іс- әрекеттердің
ұқсастық жиынтығын айтады.

4. Саяси мјдениеттіѕ міндеті мен ќызметтері:

Саяси мәдениеттің міндеті
мен қызметтері:

5.

Танымдық қызметі- қоғам мен саясаттың дамуын
айқындайтын заңдылықтар мен принцептерді таныпбілуге, субъектіні саяси салада табысты жұмыс істеуге
керекті біліммен, қоғамды басқарудың әдіс- тәсілдерімен
қаруландыру.
Реттеушілік қызметі- саяси жүйенің қалыпты
жұмысын, дамуын, саналы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз
ету, әлеуметтік- таптық, ұлттық қатынастарды реттеу.
Тәрбиелік қызметі-әркімді қоғамдық-саяси
қызметке, әрекетке, саяси белсенділікке ынталандыру,
табандылыққа, кеңшіліке, төзімділікке, қоғам алдында
жауапкершілікке баулу.

6.

Біріктірушілік қызметі- қазіргі өмір сүріп отырған
саяси жүйені қолдау арқылы әлеуметтік топтар,
таптарды біріктіру, бұқараны мемлекет пен қоғам
жұмыстарын басқаруға жұмылдыру.
Қорғау қызметі- қоғамның қарыштап алға дамуына
сәйкес келетін саяси құндылықтарды, қазыналарды
сақтау.
Сабақтастық қызметі- саяси тәжербиені бір ұрпақтан
екінші ұрпаққа жалғастырып, саяси процестің тоқтаусыз
ұласып дамуын қамтамасыз ететін тарихи сабақтастық.

7. Саяси мјдениеттіѕ ќўрамдас бґліктеріне жатады:

Саяси мәдениеттің құрамдас
бөліктеріне жатады:

8.

• Біріншісі- кейбір адамдар, топтар,тіпті
тұтас ұлттар теңдікті қастерлеп, соған
тұрақты бет бұрады.
• Екіншісі- еркіндікті, бостандықты аңсайды,
ең бастысы байлық деп санайды.
• Үшіншісі- әлеуметтік қорғанышты бәрінен
артық көреді.
• Төртіншісі-автаномияны қалайды.

9. Саяси мјдениеттіѕ ерекшеліктері:

Саяси мәдениеттің
ерекшеліктері:
Адамдардың мемлекетке, саяси партиялар
мен ұйымдарға қатынасы.
Саяси бағдар ұстау.
Әдет-ғұрып, жүріс-тұрыс.
Саяси жүйенің және оның
институттарының қызмет етуі кіреді.

10. Саяси мјдениетті ќалыптастыратын негізгі кїштер:

Саяси мәдениетті
қалыптастыратын негізгі
күштер:
Мемлекет
Қоғамдық ұйымдар мен партиялар
Діни ұйымдар
Ақпарат құралдары

11. Саяси мјдениеттіѕ жіктелуі:

Саяси мәдениеттің жіктелуі:
Патриархтық
азаматтық
қоғамшыл

12. Саяси јлеуметтену

Саяси әлеуметтену

13.

• Саяси әлеуметтену деп- адамның
саяси ілімдерді, ережелерді,
құндылықтарды бойына сіңіріп,
оларды өзінің рухани ішкі дүниесіне
айналдырып, сол арқылы өзінің
саяси санасы мен мәдениетін
қалыптастыру, саяси іс-әрекетке
дайындалу процесін айтады.

14.

“Әлеуметтену“ деген ұғымды
19 ғасырдың аяғында Америка
әлеуметтанушысы Ф.Гидденс
және француз
әлеуметтанушысы және
психологі Г. Тар ғылыми
айналымға енгізді.

15. Саяси јлеуметтену процесі їш негізгі мјселені шешуге баєытталады:

Саяси әлеуметтену процесі үш
негізгі мәселені шешуге
бағытталады:
Қоғамның жаңа
Саяси мәдемүшелеріне саяси
ниеттің элемәдениеттің негізгі
менттерін өзэлементтерін жеткізу
герту
Қоғам мүшелеріне
қажетті саяси тәжербие
алуға,саяси іс-әрекет етуге
қолайлы жағдай жасау

16. Саяси јлеуметтенудіѕ кезеѕдері мен институттары

Саяси әлеуметтенудің
кезеңдері мен
институттары

17. Саяси јлеуметтенудіѕ институттарына мыналар жатады:

Саяси әлеуметтенудің
институттарына мыналар
жатады:
Отбасы:
Білім жүйесі:
Ақпарат құралдары:
Мемлекет:
Партия:
Діни ұйымдар:
Саяси оқиғалар:

18. Америка єалымдары Д.Итсон мен Дж. Деннис 12 мыѕ Америка балаларын сўраќ- жауап арќылы зертеп, саяси јлеуметтенудіѕ 4 кезеѕнен

Америка ғалымдары Д.Итсон мен Дж.
Деннис 12 мың Америка балаларын сұрақжауап арқылы зертеп, саяси әлеуметтенудің
4 кезеңнен тұратынын көрсетті:
Саясаттану,яғни балдырғанның ата-ана билігінен де
жоғарғы саяси билік барын ұғыну;
Жекелеу,мұнда бала саяси билікті президент, полицейский
деп ұғыну;
Дәріптеу,яғни саяси қайраикерлерге тек жақсы қасиеттерді
таныту;
Институционалдандыру, саяси билікті жеке тұлғалар
арқылы емес, иесіз институттар арқылы қабылдау;

19. Саяси јлеуметтенудіѕ типтері:

Саяси әлеуметтенудің типтері:
• Гегемонистік-саяси
әлеуметтену бір таптық,
діннің немесе идеологияның
негізінде қалыптасады.
Плюристік-адам басқа
азаматтардың, олардың
құқығы мен еркіндігін
тегін мойындайды

20. Назарларыѕызєа рахмет !

Назарларыңызға
рахмет !
English     Русский Rules