Обґрунтування фінансового розділу бізнес-плану
Закон фінансів: Гривня сьогодні коштує більше, ніж гривня завтра.
Особливості фінансового розділу бізнес-плану:
Розрахунки, які містить фінансовий розділ, мають дати чіткі та ясні відповіді на такі питання:
Початкові інвестиції характеризують розмір капітальних вкладень, необхідних для реалізації бізнес-ідеї.
Початкові інвестиції згідно календарного плану
Поточні витрати, тис. грн. на міс.
Планові надходження від реалізації товарів/послуг
Прогноз фінансових результатів
Ризик - це потенційна, можливість втрати, яку можливо визначити кількісно.
Метою аналізу ризиків є:
2.25M
Category: businessbusiness

Обґрунтування фінансового розділу бізнес-плану

1. Обґрунтування фінансового розділу бізнес-плану

2. Закон фінансів: Гривня сьогодні коштує більше, ніж гривня завтра.

3.

Головна мета фінансового розділу узагальнити основні положення всіх
попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в
одне ціле у вартісній формі, та обґрунтувати
доцільність реалізації даного
підприємницького проекту з економічного
погляду.

4. Особливості фінансового розділу бізнес-плану:

Особливості фінансового розділу бізнесплану:
1. У багатьох відношеннях фінансовий план є найменш
гнучкою за формою частиною бізнес-плану. Він має
містити відповідний перелік фінансових документів (у
тому числі таблиць і графіків) кожен з яких повинен
мати стандартну форму.
2. Інвестори та кредитори, як правило, вимагають, щоб
фінансовий план складався з перспективою на три
роки (до того ж із щомісячними показниками за
перший рік та щоквартальними — за другий і третій).
3. Фінансовий план не може мати розбіжностей з
іншими розділами бізнес-плану.
4. У зв’язку з тим, що будь-який фінансовий аналіз
майбутнього неминуче характеризується певним
ступенем невизначеності, у фінансовому плані
доцільно опрацювати кілька сценаріїв розвитку подій.
5. У фінансовому плані треба (по можливості)
підкреслювати достовірність інформації, яку він
містить.

5. Розрахунки, які містить фінансовий розділ, мають дати чіткі та ясні відповіді на такі питання:

- звідки підприємство отримуватиме кошти і на
що конкретно вони будуть витрачені?
- як співвідносяться поточні потреби фірми у
грошах з рухом готівки?
- яким буде фінансовий стан підприємства на
кінець прогнозованого періоду?
- чи зможе підприємець виконати взяті на себе
зобов’язання?
- чи здатний підприємець належно
розпорядитися отриманими коштами, щоб
своєчасно повернути борги та забезпечити
достатній прибуток на вкладений капітал?

6.

Елементи
фінансового
розділу
Аналіз доходів та
витрат
Розрахунок
показників
ефективності
Аналіз ризиків

7.

Для вже існуючого бізнесу, що планує
розширити масштаби своєї діяльності,
доцільно представити фінансові дані за
попередні роки. Необхідно також у ясній і
стислій формі викласти всі вихідні
припущення, які стали основою проектних
показників, що представляються.

8.

Важливою особливістю фінансового розділу є
подання розрахунків по рокам реалізації бізнеспроекту. Тобто інвестору необхідно надати
можливість оцінити перспективу проекту не тільки в
цілому, але і показати можливість підтримувати
нормальну платоспроможність протягом всього
планового періоду.

9. Початкові інвестиції характеризують розмір капітальних вкладень, необхідних для реалізації бізнес-ідеї.

Початкові інвестиції
Статті витрат
Сума,
тис.
грн.
Всього
120,2

10. Початкові інвестиції згідно календарного плану

11.

Серед поточних витрат підприємства розрізняють
постійні та змінні витрати виробництва.
Постійні витрати залишаються незмінними незалежно
від того, скільки продукції виготовляє підприємство.
Вони оплачуються навіть тоді, коли продукція не
виробляється.
Змінні витрати зростають зі збільшенням обсягів
випуску продукції.
При відсутності продукції ці витрати не оплачуються.

12. Поточні витрати, тис. грн. на міс.

Статті витрат
Постійні витрати
Валові змінні витрати
Всього
Сума

13. Планові надходження від реалізації товарів/послуг


п
/
п
Стаття надходжень
1
2
РАЗОМ
Сума
реалізац
ії за
місяць
Сума
реалізац
ії за рік

14. Прогноз фінансових результатів

N
п
/
п
Показники
1.
Виручка від реалізації
1.1
Обсяг реалізації у натуральному виразі
1.2
Ціна одиниці продукції
2.
Витрати на виробництво реалізованої продукції
3.
Результат від реалізації
4.
Результат від іншої реалізації
5.
Доходи й витрати від позареалізаційних операцій
6.
Валовий прибуток
7.
Платежі в бюджет з прибутку
8.
Чистий прибуток (рядок 6 - рядок 7)
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
Усього

15.

Рентабельність - це співвідношення прибутку з
понесеними витратами (один із основних показників
ефективності діяльності суб'єктів господарювання
різних форм власності, який характеризує
інтенсивність їх роботи).
К рентабельності власного капіталу = Чистий
прибуток/ Власний капітал
К рентабельності продажу = Балансовий
прибуток/Виручка від реалізації

16.

Точка беззбитковості (або поріг
рентабельності), розглядається як певний
обсяг виробництва та реалізації товару або
послуги, при якому вже немає збитків, але ще
немає прибутків.
Тб = Пост витрати/ (Ціна – Змінні витрати)

17.

Під терміном окупності розуміється очікуваний період
відшкодування початкових вкладень із чистих
надходжень.
Якщо прибутки розподілені рівномірно за роками, то
термін окупності розраховується за такою
формулою:
Т= C0/r
У випадку різноманітних щорічних грошових
надходжень розрахунок провадиться поступово:
для кожного інтервалу планування із загального
обсягу початкових витрат відраховується сума
амортизаційних відрахувань і чистого прибутку, до
того моменту поки залишок не стане негативним.

18.

У якості основного вимірювача прибутковості,
скоригованого з урахуванням тимчасового
чинника, використовується показник чистого
приведеного прибутку (net present value,
NPV). Цей показник характеризує загальний
абсолютний
результат
інвестиційної
діяльності, її кінцевий ефект.
n
B(t ) C (t ) n R(t )
n
NPV
R
(
t
)
V
n
n
(1 i)
t 1
t 1 (1 i )
t 1
n

19.

Індекс прибутковості (profitability index,
PI) показує відносну прибутковість
проекту або дисконтовану вартість
грошових надходжень від проекту в
розрахунку на одиницю вкладень.
PI = NPV / Co

20.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) - це
значення процентної ставки q при котрому
NPV = 0. У цій точці сумарний дисконтований
потік витрат дорівнює сумарному
дисконтованому потокові вигод.

21. Ризик - це потенційна, можливість втрати, яку можливо визначити кількісно.

22. Метою аналізу ризиків є:

а) надання оцінки
всім видам ризиків
у бізнес-плані;
б) визначення
ступеня доцільності
реалізації бізнесідеї.
в) визначення
можливих шляхів
зниження ризиків

23.

Вид ризику
Джерело
виникнення
Можливий
негативний
вплив
Методи
мінімізації та
боротьби з
ризиком

24.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
English     Русский Rules