Переробка та утилізація відходів нафтопереробної галузі
Карта розміщення підприємств галузі.
Процес перобки нафти можна розділити на 3 основних етапи
Екологічні проблеми переробки нафти
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ
Забруднення води призводить до:
ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ
2.81M
Category: industryindustry

Переробка та утилізація відходів нафтопереробної галузі

1. Переробка та утилізація відходів нафтопереробної галузі

Виконав:
Студент групи ЕКОс-11
Гнідець Роман Аандрійович

2.

Нафтова газова промисловість є складовою частиною паливноенергетичного комплексу України. Нафта є не тільки цінним
паливом, але й сировиною для різних галузей промисловості.
Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - це складна міжгалузева
система видобутку й виробництва палива та енергії, їх
транспортування, розподілу та використання.
Важливу роль в економіці країни відіграє нафтова промисловість.
Вона забезпечує більшість галузей народного господарства
необхідною сировиною, продуктами нафтопереробки. Сучасний
рівень розвитку науки і техніки дозволяє одержувати з нафти
різноманітні продукти і вироби: паливо (бензин, дизель),
паливний мазут, каучук, синтетичні волокна, технічний спирт,
розчинники, медичні препарати тощо. Саме в цьому
народногосподарське значення нафтової промисловості.

3.

Нафтовидобувна промисловість орієнтується на нафтові родовища суходолу і
континентального шельфу. Нафтопереробна промисловість розміщується
поблизу нафтопромислів, у портах ввозу сирої нафти або на трасах
магістральних нафтопроводів. Газова промисловість розвивається на базі
газових родовищ.
Для розвитку нафтової, нафтопереробної промисловостей необхідне
устаткування, яке виробляють різні галузі машинобудування. На основі районів
видобутку паливних ресурсів виникають населені пункти, так як розвиток цих
промисловостей потребує певної кількості трудових ресурсів.
Трубопроводний транспорт призначений для транспортування нафти, газу та
інших рідких, газоподібних та сипучих речовин. Довжина газопроводів у межах
нашої країни сягає близько 35 тис. км, нафтопроводів - 2,5 тис. км,
нафтопродуктопроводів - близько 3 тис. км.
Найбільший нафтопровід "Дружба" є трансєвропейською магістраллю і в межах
України має протяжність 680 км. Прокладено декілька нафтопроводів з Росії до
великих НПЗ нашої держави в Кременчузі, Лисичанську і Херсоні. В межах
України нафтопроводи тягнуться від родовищ нафти до переробних заводів у
Передкарпатті.

4. Карта розміщення підприємств галузі.

5. Процес перобки нафти можна розділити на 3 основних етапи

6.

У СХЕМІ СУЧАСНОГО НАФТОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ,
ОДНИМ ІЗ ПРОВІДНИХ ПРОЦЕСІВ Є ПРОЦЕС
КОМПАУНДУВАННЯ. ЦЕЙ ПРОЦЕС ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ОДЕРЖАННЯ ВИСОКООКТАНОВОГО БЕНЗИНУ, ЩО
ВІДПОВІДАЄ ВСІМ ВИМОГАМ
ГОСТ. У ТОЙ ЖЕ ЧАС
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОТРИМУВАНОГО БЕНЗИНУ
І ЙОГО ВИХОДУ ПОСТІЙНО ВЕДЕТЬСЯ ПОШУК
ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДАНОГО
ПРОЦЕСУ. ЦЕ ЗАВДАННЯ ВИРІШУЄТЬСЯ ЯК
ДОРОГИМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ СПОСОБАМИ
(ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКООКТАНОВИХ
КОМПОНЕНТІВ; ЗАСТОСУВАННЯ АНТИДЕТОНАЦІЙНИХ
ПРИСАДОК І Т.Д.), ТАК І МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ.

7.

8.

Переробка нафти являє собою
багатостадійний процес з
розділення нафти на фракції
(первинна переробка) і зміні
структури молекул окремих фракцій
(вторинна переробка).
Однак цей процес не є
безвідходним. Значна кількість
отруйних речовин потрапляє в

9. Екологічні проблеми переробки нафти

10. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

Основним джерелом забруднення
служать нафтопереробні заводи.
Практично в кожній країні ці заводи
викидають в атмосферу
неприйнятну, за екологічними
стандартами, кількість
забруднюючих речовин.

11.

Найбільший обсяг шкідливих речовин утворюється в
ході процесів каталітичного крекінгу. До складу
викидів входить близько ста найменувань речовин :
важкі метали (свинець);
оксид сірки чотирьохвалентної (SO2);
оксид азоту чотирьохвалентного( NO2);
вуглекислоту;
чадний газ;
діоксини;
хлор;
бензол;
плавикову кислоту (HF).

12.

Більшість газів, що викидаються нафтопереробними
заводами в атмосферу, є шкідливими для будьякого живого організму.Це призводить до:
патології дихальної системи ;
зміни кліматичних умов на Землі;
кислотних дощів;
формуваня озонових дір;
мутації тварин;

13. ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Стічні води нафтопереробних
підприємств відводяться за двома
системами каналізації. Води першої
системи використовуються
повторно . Води другої потрапляють
у природні водойми.

14.

Незважаючи на очищення, стічні води
містять велику кількість забруднюючих
речовин:
бензоли;
феноли;
алкани;
алкени та інші вуглеводневі сполуки.
Всі ці речовини чинять несприятливий ефект
на гідробіонти.

15. Забруднення води призводить до:

загибель гідробіонтів;
перетворення водоймів
в мляві відстійники;
отруення через споживання
морепродуктів;

16. ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ

Екологічні проблеми переробки нафти
зачіпають і тверду оболонку Землі.

17.

Головним джерелом забруднення служать
відходи нафтопереробних заводів, які
містять:
золу;
адсорбенти,;
різноманітні опади;
пил;
смолу та інші тверді речовини;
що утворюються безпосередньо при переробці
нафти, а також при очищенні стічних вод і
атмосферних вихлопів.

18.

Враховуючи можливість поширення отруйних
речовин за допомогою ґрунтових вод, збиток
від забруднення літосфери продуктами
нафтопереробки колосальний.;
Негативний вплив особливо гостро
позначається на рослинних організмах і інших
живих істот, чия життєдіяльність пов'язана з
ґрунтом;
Таким чином, проблема негативного впливу
процесів переробки нафти на екологію планети
стає з кожним днем все більш актуальною;
Впливає це багатогранно: забрудненню
піддаються всі оболонки Землі (атмосфера,
гідросфера, літосфера і біосфера);
English     Русский Rules