133.10K
Category: mechanicsmechanics

Ортадан тепкіш сораптардың сипаттамалары

1.

Орындаған: Ерманбаева А.
Қабылдаған: Сексенбай М.

2.

Сораптың негізгі техникалық көсеткіштерінің, яғни
арын, қуаттылық, пайдалы әсер коэфицентінің тұрақты
айналу жиілігі мен сұйықтың тұтқырлығы мен
тығыздықғының өзгеріссіз жағдайындағы сорапқа кірер
жердегі өнімділік пен графикалық байланысын сораптың
сипаттамасы деп атаймыз.

3.

Сипаттамалар сорғы түріне, оның дизайнын және оның негізгі
компоненттері мен бөлшектерінің мөлшеріне байланысты.
Сорғылардың теориялық және тәжірибелік сипаттамалары
бар.
Кейбір жағдайларда сорғылар оларды орнату орнында
сыналады (мысалы, сорғы станциясында).
Бұл, бірінші
кезекте, үлкен сорғыларға, сондай-ақ, сорғының сипаттамалары
жұмыс жағдайларының әсерінен айтарлықтай өзгеретін
жағдайларда қолданылады.
Эксперименттік өлшемдерден алынған Q, H басы және
қуаттылықтың Q коэффициентінің мәндері, сондай-ақ осы
мәндерден есептелген тиімділіктің мәндері тегіс қисық
сызықтармен байланысқан. Әдетте, барлық үш қисық бір
бағытта ординат осі бойынша әртүрлі таразылармен белгіленеді.

4.

Сорап сипаттамасы бірнеше бөлек нүктелерден немесе аймақтардан құралады.
Олардың ішіндегі:
1 нүкте. Бастапқы нүкте Q=0. Сораптың жабық ысырма кезіндегі жұмысын
сипаттайды.Бұл кезде сорап Hₒ арын дамытады да N қуатын тудырады.
2 нүкте. Тиімді нүкте оған сипаттамадағы екінші нүкте жатады, яғни пайдалы әсер
коэффициенттің ең жоғарғы мәніне сай нүкте жатады. Q-η сипаттамасы осы аймақта
доғал түрде көрінеді. Q- η сипаттамасының 1 мен 3 нүктесінің арасы сорап
қондырғысын пайдаланудың тиімді аймағына жатады.
3 нүкте .Ол өнімділіктің ең жоғарғы мәнін сипаттайтын нүкте.
Өнімділікті одан әрі арттырған жағдайда сорап қондырғысы кавитация режимге түсіп
кетуі мүмкін.

5.

Q- η - п.ә.к. пен өнімділіктің арасындағы байланысты
сипаттайтын қисық.
Q-H- арын мен өнімділіктің арасындағы байланысты
сипаттайтын қисық.
Q-N-қуат пен өнімділіктің арасындағы байланысты
сипаттайтын қисық.
Осы сипаттамалардың арасындағы негізгі қисық
ретінде Q-H қисығы саналады
Сорап конструкциясына қарай бұл қисықтар әр түрлі
күйде кездеседі: үздіксіз төмендейтін, жоғарлайтын
учаскелері бар түрде кездеседі.
Олар жазықтыққа жақын, тік құлайтын, орташа болып
кездеседі.

6.

Өндірістік жабдықтар мен машина жасаудың
гидравликалық жүйелерінде технологиялық және
операциялық тиімділікпен көрсетілген өндіріс пен
пайдаланудың қарапайымдылығы арқасында ортадан
тепкіш сораптар көп пайдаланылды.
Ортадан тепкіш сораптың принципі дөңгелектердің
айналасындағы сұйықтықтың динамикалық өзара ісқимылына негізделген, ал дөңгелектерге берілетін жетек
қозғалтқыштың энергиясы сұйықтыққа ауысады. Ортадан
тепкіш сораптың корпусының және ортадан ттепкіш
күштің арнайы формасы арқасында қабылдау саңылауы
арқылы түсетін көлем қозғалыстың кинетикалық
энергиясымен бағытталған ағынға айналады.

7.

Сораптың қандай режимде жұмыс атқаратынын тек жүйенің сипаттамасы белгілі болған
жағдайда ғана анықтайды.
Жүйе- сорап пен сыйымдылықты жалғайтын арынды құбыр.
Бізге белгілі болғандай сораптың дамытылатын арыны сұйықты көтеретін геометриялық
биіктіктен және гидравликалық кедергінің қосындысынан тұрады.
H=Hr+∑h;
∑h=SQ² немесе (Rl+Rж∑ ζ)·Q²
∑h-гидравликалық кедергілердің қосындысының мәні,( гидравликалық шығын мөлшері);
Q-өнімділік;
S-жүйенің толық кедергісі;

8.

9.

1-суретте – ортадан тепкіш сораптың
конструкторлық схемасы көрсетілген.
Сорап үш негізгі элементтен тұрады:
жеткізу, жұмыс дөңгелегі және бөлу.
Сұйықтық жеткізу арқылы жұмыс дөңгелегіне сору құбырынан
келеді. Кіріс айналу осіне симметриялы доңғалақтың кіреберісінде
сұйықтық ағынын қамтамасыз етуі керек. 1-суретте жұмыс дөңгелегі
бар конфузер түрінде жасалған жеткізукөрсетеді.
Доңғалақ әдетте жетекші және басқарылатын дискіден тұрады, оның
ішінде қалақшалар орналасқан. Кейде ортадан тепкіш сораптардың
жұмыс доңғалағының жұмысы ашық орындалады (1-суретте
көрсетілгендей), жетекші дискісіз, бұл жағдайда қалақшалар электр
қозғалтқыштың қозғалтқышынан айналатын сорғы жүйесіндегі 4
жетекші білікке арналған торға тікелей бекітіледі.

10.

Шығарудың мақсаты, әдетте, спираль түрінде орындалады - доңғалақтың
шеткі бөлігінен шығатын сұйықтық жинағы, жүйенің қысым сызығына келіп,
сұйықтың жылдамдығын төмендетеді, кейбір кинетикалық энергияны
мүмкіндігінше аз гидравликалық жоғалтумен потенциялды энергияға
айналдырады.
Схемада спиральды бөлк көрсетілген , оның осьтік бөліктері 2-ден бастап
бірте-бірте көбейеді. Спиральды бөліу жүйенің қысым сызығына қосылған 1
диффузорына өтеді.
Жұмыс басталар алдында сорап пен сорғыш құбырлары желісі кіріс және
шығатын бөліктерді бөлетін сұйықтықпен толтырылып, тығыздағыш ретінде
әрекет етуі керек. Осы талапты орындау үшін өнеркәсіптік жабдықтардың
гидравликалық жүйелерінің орталықтан тепкіш сорғылары және басқа жабдық
әдетте жеткізу көлемінде орналасқан (сұйықтыққа) батырылады.

11.

Сораптың дөңгелегі электр қозғалтқыш арқылы басқарылады. Сорапта ортадан
тепкіш күш әсерінен сұйықтық доңғалақтың қалақшалары ортасынан периферияға, яғни
спираль қабырғаларына дейінгі аралықтар бойымен жылжи бастайды.
Нәтижесінде, дөңгелектің кіреберісінде орталық бөлігінде вакуум (вакуум) пайда
болады, қысымның өзгеруіне байланысты резервуардағы сұйықтық сору құбыры мен
кіріс сорапқа сорылады.
Спиральдың қабырғалары бойындағы дөңгелектегі қалақшалардың әсерінен
қозғалатын сұйықтық 2 клин арқылы кесіліп, жүйенің қысым құбырына қосылған 1
диффузорға жіберіледі.
Осылайша, дөңгелектің тұрақты айналуы кезінде сұйықтық қысым сызығына
пульсациясыз үздіксіз ағын арқылы жеткізіледі.
Орталықтан тепкіш сораптың жұмысы, осы сияқты барлық басқа гидравликалық
машиналар сияқты, сипатталады:
• көлемді беру;
• қысым;
• пайдалы әлеует;
• қуатты тұтыну;
• тиімділігі мен жылдамдығы.
English     Русский Rules