2.99M
Category: literatureliterature

Лiтературний процес 40 — 60-х рокiв XIX століття. Розвиток української літератури в Західній Україні

1.

Лiтературний
процес 40 — 60-х
рокiв XIX ст
Розвиток
української
літератури в
Західній Україні.

2.

Друге украïнське
Вiдродження.
Характерна особливість цього періоду:
-високий розвиток романтизму ;
- формування якісно нових напрямів реалізму
(критичний реалізм).
-вихiд альманахiв:
«Украïнський альманах» (1831р,,м.Харкiв );
« Снiп»(1841 р., м. Харкiв);
«Молодик»(1843 р., м. Харкiв);
« Ластiвка»Євгена Гребiнки
(м. Петербург);
журнал «Основа».

3.

Виникнення
украïнськоï школи в середовищi
польських письменникiв
Активний
перiод творчостi
Миколи Гоголя («Тарас Бульба « ),
Миколи Маркевича («Ук
раïнськi мелодiï»),
Петра
Гулака-Артемовського
(байка « Пан та
Собака»та iн.)

4.

Романтизм - художнiй метод у лiтературi й
мистецтвi першоï половини
XIX ст., коли реальнiй дiйсностi, що не задовольн
яє митця,
протиставляються картини життя бажаного, витво
реного мрiєю,
пiднесеного над дiйснiстю.
Характернi особливостi: винятковi характери у
виняткових обставинах, лiризм, фантастика, увага
до iсторичного минулого, героïв-лицарiв,
звернення до фольклору

5.

Украïнський романтизм демонстрував
повернення до правди, простоти i народностi
(нацiональностi), що
дало окриленi образи, простiр живому
вираженню письменницькоï iндивiдуальностi,
Украïнський романтизму подiляється на три
перiоди:
1) 1835- 1844 рр. — харкiвський;
2) 1840 -1847 рр. — киïвський;
3) 1855 - 1862 рр. — петербурзький

6.

Украïнськi романтики:
Євген Гребiнка (1812 1848) прозаïк, байкар,
Лiрик (байки «Ведмежий суд»,» Рибалка», «Ячмiнь»,
Сонце та Хмари , пiснi Очи черные, очи страстные, Нi, Мамо,
не можна нелюба любить та Iн.);
Левко Боровиковський (1811 1889) — перекладач, поет
(збiрка поезiй Байки i прибаютки); автор романтичних
балад, написаних на сюжети украïнських народних переказiв;
Амвросiй Метлинський (1814 1870) - автор етнографiчних збiрок
(Южньïй русский сборник), романтичних вiршiв (Думки i
пiснi та ще
дещо Амвросiя Могили), спiвець
героïчного
минулого
украïнського народу (поезiï Гетьман, Козача смерть, Степ та
iн.);
Микола Костомаров (1817 1885) — поет, прозаïк,
драматург, учений -iсторик. Головна праця Костомарова
«Книга буття
украïнського народу», у якiй пiдноситься
нацiональна свiдомiсть,
гiднiсть украïнського народу, християнська мораль як
основа
суспiльства;

7.

Вiктор
Забiла (1808 1869) —
автор романтичних поезiй про
нещасливе кохання (стали пiснями
Не щебечи, соловейку, Гуде вiтер
вельми в полi, Туга серця та iн.);
Михайло Петренко — автор пiснi
«Дивлюсь я на небо»;
Олександр Афанасьєв-Чужбинський
— автор романсу «Скажи менi правду»;
Марта Писаревська; Ганна Барвiнок та iншi.

8.

Основоположником критичного
реалiзму в украïнськiй лiтерат
урi є Тарас Шевченко .
Реалiзм
(вiд лат. рiч, дiло, матерiальний) -
художнiй метод у мистецтвi й
лiтературi, що характеризується увагою до
повсякденного суспiльнопобутового життя, типiзацiєю, епiчнiстю;
провiдний
критерiй художностi — вiрнiсть
дiйсностi, прагнення до безпосередньоï
достовiрностi, вiдтворення життя у фор

9.

Критичний
реалiзм -
художнiй метод, для якого характерне
: смiливе викриття вад суспiльного устрою,
заперечення законiв iснуючоï системи.
*
Украïнська поезiя представлена творчiстю
Т. Шевченка, Л. Глiбова, С. Руданського,
П. Кулiша,
Ю. Федьковича.

10.

* Украïнська проза прдставлена
Творчiстю
Марка Вовчка,
П. Кулiша,
О.
Стороженка

11.

Становлення новоï
лiтератури в Галичинi
Iсторичне
пiдґрунтя
З 1772 р, територiя Надднiпрянщини перебувала
пiд владою Австро-Угорщини.
1848 р. скасовано крiпацтво. Але особливо гостро
вiдчувався нацiональний гнiт.
1834 р,- У Львiвськiй
духовнiйсемiнарiï органiзовано
нелегальний лiтературний гурток
«Руська трiйця»,
засновниками якого були Маркiян
Шашкевич (псевдонiм — Руслан),

12.

Девiз
гуртка слова народноï пiснi зi збiрки Михайла
Максимовича «Свiти, зоре, на все поле,
закiль мiсяць зiйде.»
Клятва, яку давали
тi, хто вступав до гуртка:
«Чесним словом
протягом усього життя працювати на
користь народу i вiдродження

13.

1833
р. — члени гуртка уклали
рукописну збiрку «Син Русi;»
1834 р. — фольклорнолiтературна збiрка «Зоря»
(заборонена цензурою),
1837 р. збiрку «Зоря» пiд назвою
«Русалка Днiстровая «видано в
Будапештi. На зворотi титульноï
сторiнки мiстилися слова
чеського вченого Яна Коллара:
« Не тодi, коли очi сумнi,
а коли руки дiяльнi, розквiтає
надiя.»

14.

Теми, яких торкалися митцi:
-
рiдна мова i лiтература;
тяжке становище украïнського народу;
iсторiя Украïни;
фольклор та iн.
English     Русский Rules