949.28K
Category: physicsphysics

Магнітний запис інформації

1.

Презентацію підготу
вав
Учень 9 класу
Iгор Охотський

2.

Магнітний запис інформації, спосіб запису елект
ричних сигналів на шарі оксиду заліза чи іншому м
агнітному матеріалі, нанесеному на тонку пластик
ову стрічку.

3.

Електричний сигнал з мікрофона подається на електромагнітн
у головку, яка намагнічує стрічку відповідно до частоти й амплі
туді вихідного сигналу. Імпульси можуть бути звуковими (звуко
запис), візуальними (відеозапис) або нести інформацію (для к
омп'ютера).

4.

При програванні стрічка пропускається через ту ж, або інш
у головку, магнітні сигнали перетворюються в електричні,
котрі потім підсилюються при відтворенні.

5.

Історія
Роком народження магнітного запи
су вважається 1898 рік, коли датськ
ий фізик Поульсен Вальдемар впе
рше здійснив магнітний запис звук
у на стальну дротину. Свій винахі
д В.Паульсен назвав телеграфоном
, через те що пристрій був призначе
ний для роботи разом зтелефоно
м для виконання функцій, схожих д
о функцій сучасного автовідповідач
а. В 1928 році в США був запатенто
ваний носій магнітного запису у виг
ляді гнучкої стрічки на паперовій ос
нові з нанесеним на неї робочим ш
аром - магнітним порошком.
Патент США Поульсена на за
писывающее устройство на
магнитной проволоке.

6.

Тільки в 1935 році німецька фірм
а AEG розробила пристрій для за
пису та відтворення аудіосигналу,
який отримав назву магнітофон.
Робочий шар магнітофонної стрі
чки складався із штучно створен
ого порошку - мікрочастинок окис
у заліза -Fe2O3. Основа стрічки б
ула вже не паперова, а із діацети
лцелюлози. Але почалася ІІ світо
ва війна, і тільки в 1948 році фірм
а Ampex почала промисловий ви
пуск побутових аудіомагнітофоні
в.

7.

Але, крім звуку, треба бу
ло записувати та відтвор
ювати відеоінформацію:
післявоєнний період - це
час широкого впровадже
ння телевізорів. В 195
1 році компанія ЗМ прод
емонструвала можливіст
ь магнітного відеозапису
, а в 1956 році фірма Am
pex виготовила перший
відеомагнітофон.

8.

В тому ж 1956 році фірма IBM використала магнітний запис д
ля обчислювальної техніки - створила пристрій на жорсткому
магнітному диску (ЖМД) ємністю 5 Мегабайт. Вага цього при
строю - 1 тонна, вартість - 50 тис. доларів. До речі: якщо варт
ість 1 Мбайта на першому ЖМД складала 10 тис. доларів, то
сучасні ЖМД ха-рактеризує вартість 1 Мбайта в 0.04 долара.

9.

Помітними етапами в розвитку апаратури магнітного запис
у були випуски в 1963 році фірмою Phylips аудімагнітофон
а на компакт-касеті, а в 1973 році - гнучкого магнітного дис
ку (флоппі-диску) для комп`ютера.

10.

Магнітний запис о
снований на власт
ивості феромагніт
них матеріалів на
магнічуватися при
дії на них магнітно
го поля і зберігати
залишкову намагні
ченість після прип
инення його дії.

11.

Запис сигналів на магнітну стрічку.
При підключенні головки зап
ису до підсилювача через її
обмотку проходить змінний
струм, викликаючи появу в о
серді змінного магнітного по
току. В області робочого заз
ору головки відбувається ви
пучування магнітних силови
х ліній. Магнітне поле зосер
еджене над робочим зазоро
м головки, діє на маг-нітну с
трічку, утворюючи в її робоч
ому шарі залишкову намагні
ченість.

12.

Робочий шар стрічки намагнічується то в одному, то іншому
напрямку, утворюючи повздовжню сигналограму. Робочий ш
ар стрічки з такою сигналограмою представляє собою немов
би сукупність елементарних постійних магнітів, ширина яких
дорівнює ширині сигналограми, а довжина – половині довжин
и хвилі запису

13.

Стирання сигналограми
Процес стирання необхідний для підготовки магнітної стрічк
и до запису. Існують способи стирання магнітного запису роз
магнічуванням або намагнічуванням до насичення. В звуков
ому і телевізійному мовленні використовують перший спосіб.

14.

Проходячи повз робочий зазор ст
ираючої головки, ділянка магнітно
ї стрічки потрапляє під дію інтенс
ивного змінного симетричного маг
нітного поля, яке змінюється з вис
окою частотою. При віддаленні ді
лянки стрічки від зазору ГС магніт
не поле плавно спадає до нуля. В
результаті дії такого поля в робоч
ому шарі магнітної стрічки руйнує
ться упорядкована структура оріє
нтації доменів, яка була викликан
а дією поля запису. Домени орієн
туються хаотично, залишкова нам
агніченість стає рівною нулю і до г
оловки запису магнітна стрічка пр
иходить розмагніченою.

15.

Перевага Магнітно гапису полягає в пр
остоті апаратури, моментальної готовнос
ті запису, практичної незношуваності сиг
налограмми і можливості багаторазового
використання носія. До недоліків М. з. в
ідносяться її невидимість, що в деяких в
ипадках (наприклад, в звуковому кіно ) ут
рудняє монтаж сигналограмми, спотворе
ння інформації із-за відносно великих шу
мів, що виникають від магнітної і механіч
ної неоднорідності носія, і копіреффект
а . Копії магнітних сигналограмм виготов
ляються або перезаписом (інколи на підв
ищеній швидкості), або контактним копію
ванням в тепловому і магнітному полі. Ос
новним напрямом розвитку М. з. є вдоско
налення носія з метою підвищення щільн
ості запису і збільшення її достовірності.

16.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%B
C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://vseslova.com.ua/word/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D
1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1
%81-60213u
http://radio-vtc.inf.ua/ZVUKOZAPUS/3.html
English     Русский Rules