Тұлға. Топ жән ұжым.
Тұлғаның психикалық дамуының қозғаушы күші
«Индивид», «Тұлға», «Субьект», «Даралық» ұғымына түсінік
Отандық психологтардың тұлғаны тану жөніндегі пікірлері
Адамның тұлға ретінде өсу үдерісінің кезеңдері
Адамның тұлға ретінде өсу үдерісінің кезеңдері
Жоғары оқу орындары оқушыларының ТҰЛҒА РЕТІНДЕГІ ӨСУ КЕЗЕҢДЕРІ
Студенттің тұлға ретіндегі дамуына ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР
Әлеуметтік топтар
Кіші топтағы психикалық іс-әрекеттер
3.80M
Category: psychologypsychology

Тұлға. Топ жән ұжым

1.

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық
Университеті

2. Тұлға. Топ жән ұжым.

Орындаған: Қадырханова Ж.Ж
6М011600-география
1 курс магистранты

3.

ЖОСПАРЫ:
1. Тұлға құрылымы
2. Тұлға туралы теориялар
3. Топ пен ұжымның классификациясы

4.

ТҰЛҒА дегеніміз – өз өмірінің
субъектісі, иесі. Ол сыртқы ортамен,
яғни өзге адамдармен қарым-қатынас
жасау арқылы, әрі өзінің ішкі жандүниесіне бойлай отырып көптеген
даму сатыларын бастан кешетін, өз
өміріне деген жауапкершілікті
сезінетін адам.

5. Тұлғаның психикалық дамуының қозғаушы күші

ТҰЛҒАНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ
Психикалық
дамудың
факторлары
Сыртқы
Психикалық
дамудың
алдыңғы
жағдайы
Сыртқы
Ішкі
Ішкі
Тұлғаның психикалық дамуының қозғаушы
күші
Тұлғаның психикалық
дамуының көрсетікші
Актуальді даму
көрсеткіші
ЖДК
АДК
Жақын
арадағы даму
көрсетікші

6.

ЖЕКЕ ТҰЛҒА РЕТІНДЕ ӨСУ - бұл
тұлғаның тұтас әлемге, өзге адамдар
мен жеке өзіне деген гуманистік
құндылықтарға негізделген көзқарасы
мен қарым-қатынасының дамуы.

7. «Индивид», «Тұлға», «Субьект», «Даралық» ұғымына түсінік

«Индивид»,
«Тұлға», «Субьект»,
«Даралық»
Индивид»,
«Тұлға»,
«Субьект»,
«Даралық»
ұғымына түсінік
ұғымына
түсінік
ТҰЛҒА
СУБЪЕКТ
ИНДИВИД
ДАРАЛЫҚ
әлеуметтік
биологиялық
жеке
жалпы
ТҰЛҒА
ТҰЛҒА
ИНДИВИД
ТҰЛҒА
СУБЪЕКТ
ДАРАЛЫҚ
ИНДИВИД
ИНДИВИД
СУБЪЕКТ
СУБЪЕКТ
тұтас
дара
ДАРАЛЫҚ
ДАРАЛЫҚ
Сыртқы
ТҰЛҒА
Ішкі
ДАРАЛЫҚ
ИНДИВИД
СУБЪЕКТ

8. Отандық психологтардың тұлғаны тану жөніндегі пікірлері

Б.Г.Ананьев
пікірі
В.В.Мясищев
пікірі
К.К.Платонов
пікірі
К.А.Абульханова
пікірі
ТҰЛҒА және
оның дамуы
Д.Н.Узнадзе
пікірі
Д.И.Фельдштейн
пікірі
А.Н.Леоньтев
және А.В.Петров
ікірі
Әскери
псхологтар
пікірі

9.

Тұлғаның теориялары
Тәжірибелік тұлға теориясы
Фрейдизм және неофрейдизмнің
тұлға теориялары

10. Адамның тұлға ретінде өсу үдерісінің кезеңдері

Өзін-өзі іштей қабылдау;
Қазіргі жағдайын бағалау;
Мақсат қою;
Дамуын жоспарлау;
Мақсатына
жеткізетін
ең
ұтымды
жолдарды/мүмкіндіктерді таңдау;
Атқарған жұмысын, оның нәтижелерін
бағалау және соған сәйкес даму жоспарын
қайта
қарау/түзетулер
енгізу/жаңа
мақсаттар қою.

11. Адамның тұлға ретінде өсу үдерісінің кезеңдері

Мен
кіммін?
(өзін-өзі
бағалау)
Неге қол
жеткізгім
келеді?
(мақсат
қою)
Неліктен
бұл мен
үшін
маңызды?
(құндылық
бағдарлар)
Мақсатыма
қалай
жетемін?
(даму
жоспары)
Мақсаты
ма
жеткенім
ді қалай
білем?
(өзін-өзі
талдау)
Мен
қандай
тұлға
болып
қалыпта
самын?
(өзіндік
иденти
фикация)

12. Жоғары оқу орындары оқушыларының ТҰЛҒА РЕТІНДЕГІ ӨСУ КЕЗЕҢДЕРІ

КӘСІБИ БІЛІКТІ, ЖАН-ЖАҚТЫЛЫ
ДАМЫҒАН ТҰЛҒА
ТҰЛҒА РЕТІНДЕ ЖАН-ЖАҚТЫЛЫ
ДАМУҒА ДЕГЕН МЫҚТЫ ҰМТЫЛЫС
КҮШТІ ЫНТА (МОТИВАЦИЯ) МЕН ЫЖДАҺАТТЫЛЫҚ
АКАДЕМИЯЛЫҚ ОРТАҒА БЕЙІМДЕЛУ

13. Студенттің тұлға ретіндегі дамуына ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР

Ішкі (тұлғалық)
Өзін-өзі тануы
Өзіне деген сенім
Позитивті және ұтымды ойлау
Білім
Эмоционалды интеллект
Қабілеттер
Мықты ынта (мотивация)
Ерік-жігер
Психологиялық қорғаныс
Шығармашылық тұрғыда ойлау
қабілеті
Ішкі түйсік (интуиция)
Сыртқы
Материалдық ресурстар:
Тұрмыстық жағдай
Жеткілікті қаражат
Өмір сүру қауіпсіздігі
Білім алуға оңтайлы жағдай
Әлеуметтік қолдау:
Ақпараттық қолдау
Мемлекеттік қолдау
Отбасы, дос-жаран, топ мүшелері,
жағымды әлеуметтік орта

14. Әлеуметтік топтар

Топтар
шартты
нақты
лабораторлық
табиғи
үлкен
ұйымдаспаған
ұйымдасқан
кіші
ұжым
дайындалатын
Жетекшіліктердің түрлері
Әміршіл
Демократияшыл
Өздігімен

15.

Кіші топ – барлық мүшелері бір –
бірімен тікелей қарым-қатынасқа
келген адамдар бірлестігі. Әдетте,
мұндай бірлестік өз ішіне екі не
одан көп бірнеше ондаған адамды
қамтиды.

16. Кіші топтағы психикалық іс-әрекеттер

Білім және даму
Ұйымдастыру
Басқару және
жетекшілік
Кіші топтағы
психикалық ісәрекеттер
Шешім қабылдау
Конфликт
Топтардағы
қысым

17.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1.
2.
3.
Сәбет Бап-Баба. Психология негіздері: оқу-анықтамалық
қолданба. –Алматы: “Нұр-пресс”, 2007.-106б.
Ерментаева А.Р. Жоғары мектеп психологиясы: Оқулық. –
Алматы: “Дәуір”, 2012.-492б.
Қ.Жарықбаев. - 4-шi бас., өнделiп. Жантану негiздерi: оқулық
–Алматы: “Кiтап”, 2002. -415б.
English     Русский Rules