Знайомство
МОДУЛЬ 1 РОДИНА І СУСПІЛЬСТВО
На думку академіка М. Стельмаховича, ефективність родинного виховання забезпечується неухильним дотриманням провідних
3. Нормативні документи у сфері сімейних відносин:
Сімейний кодекс (2002)
Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” (згідно змін, внесених Законом від 27.03.2014)
Закон України “Про попередження насильства в сім'ї” (2002)
Постанова ВР України “Про Концепцію державної сімейної політики”(1999)
Конвенція про права дитини (1991)
Закон України «Про охорону дитинства» (2001)
Закон України «Про дошкільну освіту» (2013)
5. Функції сім’ї:
6. Традиції сімейного виховання в українських родинах як педагогічна система
Українські традиції
9.62M
Categories: psychologypsychology pedagogypedagogy

Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування. (Лекція 1)

1.

2. Знайомство

1) Моє ім'я
2) Мій улюблений колір
3) Моя улюблена квітка
4) Моя улюблена пора року
5) Мої три позитивні риси

3.

Разом: 108 год., з них:
• лекції – 16 год.,
• семінарські заняття – 12 год.,
• модульний контроль – 4 год.,
• самостійна робота - 36 год.,
• семестровий контроль – 36 год.,
• Екзамен

4. МОДУЛЬ 1 РОДИНА І СУСПІЛЬСТВО

Тема 1. Сучасна родина
в контексті
соціокультурних реалій

5.

1. Мета і значення навчальної дисципліни
2. Родина як первинний інститут
соціалізації особистості
3. Нормативні документи у сфері сімейних
відносин
4. Характеристика сучасних сімей, їх типи
та структура
5. Функції сім’ї
6. Традиції сімейного виховання в
українських родинах як педагогічна
система

6.

Рекомендована література:
• Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року
№2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22
• Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: у 3-х т. Том
ІІ. // Основи родинного виховання: навчальнометодичний посібник / Богдан Ковбас, Володимир
Костів. – Івано-Франківськ, 2006. – 288с.
• Психологія сім’ї : навч.посібн. / Поліщук В.М., Ільїна
Н.М., Поліщук С.А. та ін. ; за заг.ред. В.М. Поліщука.
– 2-ге вид., доп. – Суми: Університетська книга,
2009. – 282 с.
• Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка:
Навч.-метод.посібн. / М.Г. Стельмахович. – К.: ІЗМН,
1997. – 232 с.

7.

формування професійної компетентності
у майбутніх вихователів ДНЗ щодо
організації і проведення психологопедагогічного консультування родин з
питань виховання дітей дошкільного
віку

8.

• ознайомлення з особливостями виховного впливу сім’ї на
особистість та сучасними проблемами родинного
виховання;
• формування готовності майбутнього вихователя
дошкільного навчального закладу до співпраці з родинами
вихованців;
• ознайомлення студентів з професійними вимогами, що
висуваються перед вихователем як консультантом;
• оволодіння студентами основними методами, прийомами
і техніками психолого-педагогічного консультування
батьків дітей дошкільного віку;
• виховання у майбутніх вихователів культури взаємодії з
родинами тощо.

9.

«Якби ми могли лікувати
сім’ю, то могли б лікувати
суспільство»
(Вірджинія Сатір)

10.

доброзичливою
спокійною
гуманною
оптимістичною
добрим товаришем
здатною до співчуття
має тверді
етичні правила
з почуттям гумору

11.

1. Духовно збагачувати дитину
3. Впливати на її розвиток
2. Формувати її як особистість
4. Пробуджувати добрі почуття
5. Сприяти виробленню морально-етичних
норм співжиття у суспільстві
6. Формувати майбутнього громадянина незалежної
держави України

12.

Сім'я створює
передумови для
взаємопроникнення
світу дітей і світу
дорослих, що є
важливим чинником
соціалізації
особистості.
Унікальні виховні
можливості сім'ї
впливають на людину
протягом усього її
життя.

13.

Статистика:
• 90 – 97% неповнолітніх
правопорушників із неблагополучний
сімей;
• кожна 5 дитина хвора на невроз –
пережила розлуку з батьками;
• 60% відстаючих учнів виховуються в
родині без батька.

14.

Характерною особливістю виховного
впливу сім'ї є його первинність: сім'я є
першим джерелом цього впливу.
«Кожен наступний вихователь
значно слабше впливає на дитину,
ніж попередній»
(Ж.-Ж. Руссо)

15.

Сім’я – це спільнота, заснована на
шлюбі подружжя (батька, матері) та
їх неодружених дітей (власних та
усиновлених), пов’язаних духовно,
спільністю побуту та взаємною
моральною відповідальністю.

16.

Родина – спільнота людей, об’єднаних
на основі шлюбних і кровних зв’язків, що
складається з чоловіка, жінки, дітей та
інших близьких родичів, які живуть разом,
ведуть спільне господарство і між якими
встановлюються багатосторонні стосунки:
між чоловіком і дружиною, батьками і
дітьми, братами і сестрами й іншими
родичами.
(Родинно-сімейна енциклопедія)

17.

Батько
Сім’я
Дитина
Мати

18.

• Родинне виховання – цілеспрямований
процес організації взаємодії дорослих і
дітей у родині в їхній спільній творчій
діяльності, яка стимулює розвиток і
саморозвиток особистості в процесі
включення її в систему різноманітних
відносин спілкування й
життєдіяльності (Б. Ковбас)

19. На думку академіка М. Стельмаховича, ефективність родинного виховання забезпечується неухильним дотриманням провідних

принципів:
народності;
наступності й спадкоємності поколінь;
участь у праці;
природовідповідності;
культуровідповідності;
активності і ініціативи;
педагогічної компетентності батьків;
єдність вимог і виховних напрямів.

20. 3. Нормативні документи у сфері сімейних відносин:

• Сімейний кодекс (2002)
• Закон України “Про державну допомогу сім'ям з
дітьми” (згідно змін, внесених Законом від
27.03.2014)
• Закон України “Про попередження насильства в сім'ї”
(2002)
• Постанова ВР України “Про Концепцію державної
сімейної політики” (1999)
• Конвенція про права дитини (1991)
• Закон України «Про охорону дитинства»(2001)
• Закон України «Про дошкільну освіту»(2009)
• Закон України «Про освіту»(із змінами від 03.07.2014)

21. Сімейний кодекс (2002)

• визначає засади шлюбу,
особисті немайнові та
майнові права і обов'язки
подружжя, підстави
виникнення, зміст
особистих немайнових і
майнових прав та
обов'язків батьків і дітей,
усиновлювачів та
усиновлених, інших членів
сім'ї та родичів.

22. Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” (згідно змін, внесених Законом від 27.03.2014)

• встановлює
гарантований
державою
рівень матеріальної підтримки сімей з
дітьми
шляхом
надання
державної
грошової допомоги з урахуванням складу
сім'ї…

23. Закон України “Про попередження насильства в сім'ї” (2002)

• визначає правові і організаційні основи
попередження насильства в сім'ї, органи та
установи, на які покладається здійснення
заходів з попередження насильства в сім'ї

24. Постанова ВР України “Про Концепцію державної сімейної політики”(1999)

• визначено шляхи стабільного існування та
розвитку сім'ї, поліпшення її життєвого рівня,
створення соціально-економічних, політичних,
організаційних, правових умов і гарантій для
життєвого визначення, інтелектуального,
духовного, фізичного розвитку особистості
починаючи з дитячого віку

25. Конвенція про права дитини (1991)

• Метою цієї Конвенції є встановлення
стандартів для захисту дітей від зневаги та
образ. На першому плані в цьому документі
стоять інтереси самої дитини.

26.

Забезпеч
ення
Конвенція
про права
дитини
Участь
Захист

27.

28. Закон України «Про охорону дитинства» (2001)

• визначає охорону дитинства в Україні як
стратегічний загальнонаціональний пріоритет і
з метою забезпечення реалізації прав дитини
на життя,охорону здоров'я, освіту, соціальний
захист та всебічний розвиток встановлює
основні засади державної політики у цій сфері

29. Закон України «Про дошкільну освіту» (2013)

• визначає
правові,
організаційні
та
фінансові
засади
функціонування
і
розвитку системи дошкільної освіти, яка
забезпечує розвиток, виховання і навчання
дитини,
ґрунтується
на
поєднанні
сімейного та суспільного виховання….

30.

4. Характеристика сучасних сімей, їх
типи та структура
За кількістю
дітей
бездітна
сім'я
малодітна
багатодітна

31.

За складом
неповна
проста чи
нуклеарна
складна
(сім'я кількох
поколінь)
сім'я
повторного
шлюбу

32.

егалітарна
(демократична)
за
структурою
лідерства в
сім'ї
традиційна
(авторитарна)

33.

немолода
подружня пара
старшого
подружнього віку
родина середнього
подружнього віку
родина чекає
дитину
молода сім'я
молодята
За сімейним
стажем

34.

дезорганізована
нестабільна
педагогічно слабка
неблагополучна
благополучна
За якістю відносин
та атмосфері в сім'ї

35.

міська
За
географічною
ознакою
віддален
а сім'я
сільська

36.

студентська
За особливими
умовами сімейного
життя
"позашлюбна"
"дистантна"

37.

За характером
проведення
дозвілля
відкрита
закрита

38.

реактивна
З соціальної
мобільності
активна
сім'я
середньої
активності

39.

елітарна
За рівнем
матеріальн
ого
достатку
заможна
малозабез
печена

40.

фостерна
(прийомна сім’я)

41. 5. Функції сім’ї:


5. Функції сім’ї:
Відтворююча
Емоційна
Економічна
Соціально-правова
Фізична
Психологічна
Соціальна
Виховна
Організаторська

42. 6. Традиції сімейного виховання в українських родинах як педагогічна система

Сімейні традиції - предмет особливої
гордості родини

43. Українські традиції


Традиції майстрів і трудових династій
Родинно-оздоровчі традиції
Родинно-мистецькі традиції
Побутові традиції
Родинно-громадські традиції

44.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules