4.35M
Category: chemistrychemistry

Теоретичні основи локалізації та ліквідації пожеж. Визначення витрати вогнегасних речовин для гасіння пожеж

1.

ТЕМА:
Теоретичні основи локалізації
та ліквідації пожеж.
Визначення витрати
вогнегасних речовин для
гасіння пожеж

2.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
ВСТУП
1. Класифікація пожеж та вогнегасних
речовин. Критерії вибору ВР та способів їх
подачі.
2. Визначення інтенсивності подачі ВР
3. Розрахунок витрат ВР
ВИСНОВКИ
ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ

3.

Вогнегасна речовина – це хімічна речовина
або однорідна суміш, за своїми фізикохімічними властивостями придатна до
застосування в технічних засобах з метою
припинення горіння. (ДСТУ 2272-2006 Пожежна
безпека. Терміни та визначення основних понять).
Вогнегасні речовини – це такі речовини
що, можуть безпосередньо впливати на
процес горіння і створювати умови для його
припинення, або попереджати процес
виникнення горіння.

4.

Гасіння пожежі - дії, спрямовані на
припинення горіння у вогнищі пожежі,
обмеження впливу небезпечних чинників
пожежі та усунення умов для її самочинного
повторного виникнення. (ДСТУ 2272-2006 Пожежна
безпека. Терміни та визначення основних понять).

5.

ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ
Тгор < Тпот
Збільшення швидкості
тепловідводу qто
Збільшення
поверхні
тепловідводу
(застосування
вогнеперешкодж
увачів)
Стикання зони
реакції з менш
нагрітими
речовинами
Зменшення швидкості
тепловиділення qтв
Фізичне
гальмування
реакції горіння
Хімічне
гальмування
реакції горіння

6.

Фізичне гальмування реакції
горіння
Охолодження
речовини, що
горить
Подав
ання
охолод
жувал
ьної
речов
ини
Перем
ішува
ння
речов
ин,
що
горять
Розбавлення
Речови
ни, що
горять
Компо
нентів
смішу
у зоні
горіння
Хімічне гальмування реакції
горіння
Ізоляція речовин, що
реагують
Повітр
яу
примі
щенні
Горю
чих
речов
ин від
зони
горін
ня
Зони
горінн
я від
повітр
я
Подавання речовин
інгібіторів
У
повітр
я
примі
щення
В
речови
ну, що
горить
Безпо
серед
ньо у
зону
горін
ня

7.

Класифікація вогнегасних речовин
(за домінуючим механізмом припинення горіння):
- ВР охолоджуючої дії (вода, водні розчини
змочувачів, двооксид вуглецю та ін.);
- ВР розбавлюючої дії (негорючі гази, водяний
пар та ін.);
- ВР ізолюючої дії (різноманітні піни, вогнегасні
порошки, сипучі негорючі матеріали);
- ВР інгібіруючої дії (голоїдовуглеводні та їх
похідні, вогнегасні порошкові склади, хладони та ін.).

8.

9.

СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ НА ПОЖЕЖІ
Спосіб
Спосіб
охолодження
охолодження
Спосіб
Спосіб
флегматизації
флегматизації
(розбавлення)
(розбавлення)
Спосіб
Спосіб
ізоляції
ізоляції
Суцільними
струменями
Дрібнорозпиленою водою
Ізоляція шаром піни
Розпиленими
струменями
Газоводяними
струменями від
АГВГ
Шаром вогнегасного
порошку
Охолодження
перемішуванням
речовини
Розбавлення
горючих рідин
водою
Ізоляція розривами в
горючих матеріалах
Охолодження
діоксидом вуглецю
Розбавлення
негорючою парою та
газами
Ізоляція брезентом та
листовими матеріалами
Ізоляція продуктами
вибуху
Спосіб
інгібування
Вогнегасними
порошками
Гальмування
хладонами

10.

Критерії вибору ВР:
- економічні показники;
- тривалість (ефективність) гасіння;
- безпечність застосування;
- екологічність;
- доступність.

11.

Способи подавання вогнегасних речовин
Подавання на
протязі всього
часу гасіння
Послідовне
подавання 2-х
ВР
Одночасне
подавання 2-х
ВР
Одночаснщ-послідовне
подавання 2-х ВР
(вода= піна; вода= порошок)
Прийоми подачі ВР:
- подача компактними навісними або S- подібними струменями;
- подача розпиленими або тонкорозпиленими струменями;
- подача за допомогою пневмоімпульсних установок (постріл);
- закачування або налив ВР у об’єм або на поверхню горіння;
- заповнення об'єму з витискуванням повітря;
-подавання ВР у об'єм з наступним підсмоктуванням їх до осередку
горіння.

12.

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВР ТА СПОСОБІВ
ПОДАЧІ
Об'ємне гасіння повітряно механічною піною
Гасіння компактними
струменями
Гасіння порошковими
складами
Гасіння розпиленими
струменями
Гасіння рідинними хімічними
складами

13.

Інтенсивність (I) подачі - кількість ВР, що
подається за одиницю часу на одиницю
розрахункового параметра пожежі.

14.

15.

Графічна залежність для визначення раціональної
інтенсивності подачі ВР

16.

Глибина гасіння (hг)
Глибина
гасіння пожежі (hг)
залежить від виду приладів, що
подають вогнегасний засіб у
зону горіння:
• для ручних стволів «Б» (РС-50)
hг =5 м;
•для ручних стволів «А» (РС-70)
hг =7 м;
•для лафетних hг =10 м.
При hг R, Sг=Sп
Sп Sг - завжди!!!

17.

Подавання по фронту пожежі
Подавання по періметру пожежі

18.

При круговій формі
При R < hг → Sг = Sп
Sп.= R2
При R hг → Sг < Sп
Sг= (R2-r2),
де r=R-h.

19.

При кутовій формі при гасінні по фронту
• При R < hг → Sг = Sп
Sп=0,5 R2
Sгас =Sпож
При R hг → Sг < Sп
Sг= 0,5 (R2-r2),
де r=R-h.
R
h
rSп
Sпож

Sгас

20.

При кутовій формі при гасінні по периметру
• Sг=0,5 (R2-r2),
де r=R-2h.
h
R

21.

При прямокутній формі пожежі
• По фронту
Sг=a h
в
а
Sг=2a h
(Sг=п a h)
По периметру
Sг=2h(а+в-2h)
в
а
в
а

22.

23.

Потрібні витрати
або об’ємна кількість ВР,
подаватись для гасіння
забезпечення
інтенсивності гасіння.
– це вагова
що повинна
пожежі для
оптимальної

24.

25.

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ
КІЛЬКОСТІ ПРИЛАДІВ ПОДАЧІ

26.

Фактичні витрати Qфакт - це вагова або
об’ємна кількість ВР, що фактично
подається за одиницю часу на величину
відповідну параметру гасіння пожежі або
захисту об’єкту, якому загрожує небезпека.

27.

Локалізація
пожежі
стадія
пожежогасіння, на якій зупинено розвиток
пожежі і створено умови для її ліквідації.
(ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення
основних понять).
Ліквідація пожежі - стадія пожежогасіння,
на якій припинено горіння, діяння
небезпечних чинників пожежі, а також
усунено умови для її самочинного
повторного виникнення. (ДСТУ 2272-2006 Пожежна
безпека. Терміни та визначення основних понять).

28.

УМОВА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОЖЕЖІ:
;

29.

Завдання на самопідготовку:
-Основи пожежної тактики 2015 р. Глава
1. стор. 6-33
-Пожежна тактика 1998 р. Стор. 148 –
159.
-Довідник КГП стор. 37-63.
-Статут дій у НС. Додаток 6-1,2,8,9.
English     Русский Rules