ІІ. Структура господарства
14.57M
Category: industryindustry

Зміни в господарському комплексі України за роки незалежності

1.

2.

Мета уроку:
Учень:
визначає : суттєві ознаки понять
“господарство ”, “галузь ”,
“інфраструкт ура ”;
на зиває: галузі виробничої і
невиробничої сфери; риси ринкової
системи господарювання;
пояснює: зміни в господарському
комплексі України за роки незалежності

3.

І. Поняття про господарство і національний
господарський комплекс.

4.

5.

6.

7.

Господарство –
це історично сформована найважливіша сфера (система)
суспільного життя, у якій на основі використання
різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін та
споживання продуктів людської діяльності.

8.

Національний господарський комплекс (НГК)
це поєднання підприємств і установ у межах
території країни, які покликані задовольняти
матеріальні й духовні потреби населення держави,
виробляючи товари і надаючи послуги
Головною умовою створення НГК є виникнення
Територіального
поділу праці – процес
спеціалізації
територій на випуску
певної продукції або
наданні певних
послуг.
Господарської спеціалізації –
переважний розвиток тих
галузей господарства, для
яких на даній території
найкращі умови, і значна
частина продукції йде на
обмін.

9. ІІ. Структура господарства

Галузева структура –
відображає поділ
господарства на галузі,
співвідношення і
взаємозв'язки між ними.
Галузь
Підгалузь
Первинна ланка:
1) Підприємство
(завод, фабрика,шахта),
що виробляє певну
продукцію
2. Установа
(лікарня, школа, театр,
магазин), що надають
різноманітні послуги
Функціональна
структура
відображає поділ
господарства на
міжгалузеві комплекси –
поєднання галузей, між
якими сформувалися
стійкі й тісні зв'язки.
Територіальна
структура
відображає
розміщення галузей
господарства,
виробництв,
підприємств по
території країни.

10.

1.
Виробнича сфера
Промисловість
Сільське
господарство
Транспорт
Будівництво
Зв'язок
Лісове г-во
Рибальство
Невиробнича
сфера
Житлове і
комунальне
господарство
Побутове
обслуговування
Охорона здоров`я
Наука
Освіта
Культура
Спорт

11.

2. Функціональна
структура
Промисловість
Паливна
ПЕК
Електроенергетика
Чорна металургія
МК
Кольорова металургія
Машинобудування
МБК
Хімічна
ХІК
Будівельних матеріалів
Будівництво
БІК
Лісова
ЛВК
Легка
КЛП
Харчова
Транспорт
Сільське господарство
АПК
ТК

12.

ІІІ.
Типи економічних систем
Планова
Перехідна
Ринкова
Державна власність
Приватна власність
Централізоване управління
Свобода підприємництва
Державне планування
Вільна конкуренція
Соціальний захист
Попит та пропозиція
Безкоштовні медицина і освіта
Платні медичні і освітні
послуги
+Змішана+

13.

ІV. Шляхи розвитку господарства
•Кількісні показники
•Додаткове залучення робочої сили
•Розширення посівних площ
•Будівництво нових об’єктів
•Якісні показники
•Досягнення науково-технічного
прогресу
•Створення нових високоврожайних
сортів
•Вдосконалення виробничого
обладнання

14.

V.

сукупність галузей та видів
діяльності, що
обслуговують як виборчу,
так і невиробничу сферу
економіки.
English     Русский Rules