1.54M
Category: managementmanagement

Методи управління

1.

Методи управління
Методи пізнання:
– Загальний метод
пізнання
– загальнонаукові методи
пізнання
– окремо наукові методи
пізнання
Методи впливу:
– спеціальні
– економічні
– організаційно-розпорядчі
– соціально-психологічні
– переконання
– примус (дисциплінарний, адміністративний)
Загальні методи впливу
Примус (спонукання об”єкта до
належної поведінки всупереч його
бажанню)
– дисциплінарний
– адміністративний
– матеріальний
– кримінальний
Переконання (стимулювання
управління до свідомої бажаної
поведінки через його інтереси)
– агітація
– виховання
– роз’яснення
– показ позитивного досвіду
– заохочення
– обговорення поведінки

2.

Л2(2)
ВИДИ МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИ ПІЗНАННЯ
загальний метод пізнання
загальнонаукові методи
пізнання
окремо наукові методи
пізнання
матеріальний
МЕТОДИ ВПЛИВУ
спеціальні
економічні
організаційнорозпорядчі
соціальнопсихологічні
переконання
дисциплінарний
адміністративний
кримінальний
примус
психологічні
Метод управління – це сукупність прийомів, операцій і процедур підготовки
та прийняття, організації та контролю виконання управлінських рішень, які
приймаються учасниками управлінського процесу.

3.

СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ
•мозкової атаки
•дискусія
•ділової гри
•регламентний
•розпорядчий
•колективної та матеріальної мотивації
Л2 (4)
ВИДИ ПЕРЕКОНАННЯ
агітація
виховання
роз’яснення
показ позитивного досвіду
заохочення
обговорення поведінки

4.

Л2 (5)
КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ
ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ
За формою
вираження
За юридичними
властивостями
За способом впливу
на поведінку
об’єкта
За формою
приписів
Адміністративні методи забезпечують
прямий вплив суб’єкта управління на
керований об’єкт. Вони
характеризуються
підпорядкуванням
волі керованого волі керівника за схемою
"влада – підпорядкованість".

5.

Л2 (6)
Адміністративні методи управління
За формою вираження
Адміністративно-правові
методи
Нормативні
Накази
Вказівки
Розпорядження
Рішення
Адміністративноорганізаційні методи
Індивідуальні
– методичні збори
– наради
– засідання
– розстановлення сил і засобів
– давання вказівок, розпоряджень

6.

ЗА СПОСОБОМ ВПЛИВУ
УПОВНОВАЖУЮЧІ
ЗОБОВ’ЯЗУЮЧІ
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ
Забороняючи здійснення тих чи інших дій

7.

Л2 (7)
ЗА ЮРИДИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ХАРАКТЕР
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИЙ
ХАРАКТЕР
ЗА ФОРМОЮ ПРИПИСІВ
доручувальні
Категоричні
(імперативні)
рекомендаційні
диспозитивні

8.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ
ПРОПАГАНДА (розповсюдження передового досвіду)
КООРДИНАЦІЯ
ПОГОДЖЕННЯ
КОНТРОЛЬ
ІНСТРУКТУВАННЯ
ІНСПЕКТУВАННЯ
КОЛЕГІАЛЬНОСТІ ТА ЄДИНОНАЧАЛЬСТВА
Під організаційними розуміються методи впливу на структурну побудову системи з метою надання їй
властивостей налагодженого механізму, здатного функціонувати найбільш раціонально.
Можна виділити два основних напрями організаційного впливу на структуру апарату управління:
якісний, тобто пов’язаний зі зміною змісту діяльності підрозділів, організацій; кількісний, тобто
спрямований на визначення числа та штатної належності організацій та їх структурних ланок.
Організаційна структура того чи іншого апарату управління залежить від ряду чинників, але перш за
все – від виконуваних функцій.

9.

Л2 (9)
ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ
•ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА
•ПРЕМІЯ
•ПРИБУТОК
•МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
•КРЕДИТ
•ГОСПРОЗРАХУНОК
•СУБСИДІЯ
•ЦІНА
•ПОДАТОК
Головна сфера застосування економічних методів – управління виробництвом, де вони виступають як
способи реалізації вимог економічних законів. Основою змісту методів, що розглядаються, є
економічний розрахунок, який здійснюється в двох формах: прямого централізованого розрахунку та
господарського розрахунку. Прямий економічний розрахунок базується на централізованому розподілі
та перерозподілі матеріальних, трудових та фінансових ресурсів з метою досягнення ефективності
суспільного виробництва. Господарський розрахунок ґрунтується на товарних відносинах, з

10.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ
УПРАВЛІННЯ
2.6.
Професійного
відбору
Гуманізації
праці
1
2
комплектування
малих груп і
колективів
3
Психологічного
стимулювання
(мотивації)
4
1
– відбір осіб, яким притаманні психологічні характеристики, що відповідають
виконуваній роботі;
– розвиток необхідних психологічних характеристик
2
– використання психологічного впливу
– виключення монотонності праці
– активізація творчих процесів
3
– вияв симпатій і антипатій в групі
– визначення місця кожного члена групи
4
– формування мотивів праці створення в колективі умов, які відповідають мотивації
співробітників

11.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС
Поняття адміністративного примусу та його види
Адміністративний примус – це владне, здійснюване в односторонньому порядку
та передбачених правовими нормами випадках застосування від імені держави до
суб’єктів правовідносин заходів попередження, припинення правопорушення, та
заходів відповідальності за порушення нормативно-правових установлень у вигляді
адміністративних стягнень.
ВИДИ
Заходи
адміністративного
попередження
Адміністративні
стягнення
Заходи
адміністративного
припинення

12.

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Поняття та види заходів адміністративного попередження
Заходи адміністративного попередження – це діяльність компетентних органів і
посадових осіб по забезпеченню правопорядку, державної і громадської безпеки та
громадського порядку від можливих правопорушень за умови, якщо їх вчинення лише
передбачається.
заборона ввозу та вивозу певного виду вантажу
огляд вантажу, транспортних засобів при перетині кордону
закриття окремих ділянок державного кордону
особистий огляд і огляд речей
перевірка документів
огляд приміщень органами міліції в установлених законом випадках
адміністративний нагляд за особами, які звільнились з місць
позбавлення волі
встановлення карантину
примусове залучення громадян до боротьби зі стихійним лихом,
епідеміями та епізоотіями

13.

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ
Поняття і види заходів припинення
Заходи адміністративного припинення – це дії компетентних органів і осіб, які
спрямовані на примусове припинення протиправної поведінки, усунення шкідливих
наслідків, забезпечення можливості притягнення винних до адміністративної
відповідальності
адміністративне затримання
доставлення порушника
вимога припинити правопорушення
вилучення речей та документів
безпосередній фізичний вплив до злісних порушників
примусове лікування
позбавлення права користування земельною ділянкою
відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,
річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп’яніння
зупинення робіт підприємств, установ, організацій, або
тимчасова заборона експлуатації об’єктів, механізмів та інші.

14.

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ
Заходи адміністративного стягнення – це заходи адміністративного
примусу, які містяться в адміністративно-правових санкціях і застосовуються
уповноваженими на те державними органами, з додержанням встановленої
процедури
Попередження
Штраф
Позбавлення спеціального
права, наданого даному
громадянинові (право
керування транспортними
засобами, право
полювання)
Оплатне вилучення
предмета, що став
знаряддям вчинення чи
безпосереднім об’єктом
адміністративного
правопорушення
Виправні роботи (від
1-го до 2-х місяців) по
місцю постійної праці
Конфіскація предмета, що є
знаряддям вчинення чи
безпосереднім об’єктом
адміністративного
правопорушення, грошей
одержаних внаслідок
вчинення адміністративного
правопорушення
Адміністративний
арешт (до 15 діб)
English     Русский Rules