«Контроль органів ДКСУ»
Таблиця 1 Динаміка попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при взя
Таблиця 2 Динаміка попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при взя
Таблиця 3 Динаміка попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при при
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!
723.67K
Category: financefinance

Контроль органів ДКСУ

1. «Контроль органів ДКСУ»

«КОНТРОЛЬ ОРГАНІВ ДКСУ»
Виконав:
студент групи ФУПОм-12
Баранець Ярослав

2.

Одним із найважливіших принципів бюджетної
системи є принцип ефективності та результативності
використання бюджетних коштів. Він полягає в тому,
що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники
бюджетного процесу в межах встановлених їм
бюджетних повноважень мають прагнути до
досягнення найкращого результату при використанні
визначеного бюджетом обсягу коштів [п. 6 статті 7
Бюджетного кодексу]. За цих умов посилюється
значимість державного фінансового контролю за
виконанням бюджету, дотриманням учасниками
бюджетного процесу бюджетного законодавства.

3.

Невід’ємною складовою державного фінансового
контролю є контроль, який проводиться органами
казначейства й охоплює весь процес касового
виконання державного та місцевих бюджетів.
Фінансовий контроль постійно здійснюється
Казначейством України, яке як зберігач державних
коштів зобов’язане забезпечити ефективне й
раціональне їх використання відповідно до програми
Уряду.

4.

Повноваження органів казначейства щодо контролю за
дотриманням бюджетного законодавства регламентуються
статтею 112 Бюджетного кодексу України та Положенням
про Державну казначейську службу України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
15.04.2015 року № 215. Відповідно до вимог цих
документів до компетенції органів казначейства належить
здійснення контролю за:
дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності про виконання бюджетів,
кошторисів бюджетних установ та інших документів, що
застосовуються у процесі касового виконання бюджетів;
відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних
коштів показникам розписів державного та місцевих
бюджетів;

5.

здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні
надходжень, реєстрації зобов’язань розпорядників
бюджетних коштів та проведенні платежів за цими
зобов’язаннями;
відповідністю взятих розпорядниками коштів
бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним
асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі
застосування програмно-цільового методу у
бюджетному процесі);
відповідністю платежів взятим зобов’язанням та
бюджетним асигнуванням у процесі оплати витрат
бюджетних установ.
дотриманням правил валютного контролю за
операціями з бюджетними коштами в іноземній
валюті;
дотриманням порядку проведення лотерей з
використанням електронних систем прийняття сплати
за участь у лотереї в режимі реального часу;
закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти
при здійсненні розрахунково-касового обслуговування
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а
також інших клієнтів відповідно до законодавства.

6.

Метою фінансового контролю, який здійснюється
органами казначейства, є запобігання здійсненню
порушень бюджетного законодавства та недопущення:
використання бюджетних коштів не за призначенням;
взяття зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів
понад обсяги затверджених бюджетних асигнувань та за
спеціальним фондом понад обсяги бюджетних
надходжень;
фактів порушень фінансового законодавства,
неналежного виконання учасниками фінансової
діяльності своїх зобов’язань.

7.

У процесі касового виконання державного та місцевих
за доходами та видатками органи казначейства
здійснюють попередній, поточний і наступний
контроль, що є запорукою прозорості та
підконтрольності руху грошових потоків і цільового
використання державних коштів:

8.

Попередній контроль здійснюється до проведення
операцій з бюджетними коштами. Його метою є
недопущення виникнення можливих фінансових
порушень в процесі оцінки обґрунтованості доходів і
доцільності видатків. Ефективність цієї форми
контролю полягає в тому, що вона дає можливість
запобігти порушенням законодавства, нецільового
спрямування бюджетних коштів. Попередній
контроль, що проводиться органами казначейства,
передує здійсненню касових видатків, а відтак є
ефективним засобом забезпечення їх цільового
спрямування.

9.

Поточний контроль здійснюється на стадії
проведення фінансових операцій по формуванню,
розподілу та використанню бюджетних коштів. Його
метою є забезпечення дотримання фінансової
дисципліни і недопущення порушення бюджетного
законодавства учасниками бюджетного процесу. На
цьому етапі проводиться контроль відповідності
платіжних документів затвердженому кошторису
бюджетної установи (для одержувачів – плану
використання бюджетних коштів), контроль за
наявністю необхідних підтверджуючих документів,
що є підставою для здійснення платежів.

10.

Наступний контроль здійснюється за
результатами проведених фінансових операцій
шляхом перевірки та аналізу бухгалтерських
балансів і звітів про виконання бюджетів. Органи
казначейства перевіряють правильність
відображення в бухгалтерському обліку операцій з
виконання державного і місцевих бюджетів,
дотримання правил ведення бухгалтерського обліку,
вимог порядків щодо складання та надання
(прийняття) звітності бюджетних установ і звітів про
виконання бюджетів за доходами і видатками.

11.

У процесі обслуговування дохідної частини державного та
місцевих бюджетів органи казначейства виконують
контрольні функції, пов’язані зі здійсненням бюджетних
повноважень при зарахуванні надходжень: з’ясовують
належність відповідного виду надходжень до того чи
іншого бюджету; проводять перевірку на відповідність
бюджетним призначенням річного розпису доходів
бюджету та помісячного розпису доходів загального фонду
бюджету.
Найбільшою мірою контрольні повноваження органів
казначейства реалізуються в процесі виконання
видаткової частини бюджетів. За змістом та логікою
проведених операцій з виконання бюджетів контрольні
заходи органів казначейства при використанні
бюджетних коштів можна виокремити в кілька етапів, що
взаємопов’язані між собою встановленими правилами
автоматизованого ведення казначейського обліку (рис. 1).

12.

Організація роботи органів
казначейства щодо формування
єдиної бази даних мережі
розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів
Перевірка поданої розпорядниками інформації
на відповідність встановленим вимогам щодо
складання
мережі,
даним
Єдиного
реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника /одержувача за Єдиним
реєстром, код за ЄДРПОУ, найменування й
статус установи)
Діяльність
щодо складання,
затвердження, доведення
та виконання паспортів
бюджетних програм
Контроль за дотриманням термінів затвердження
паспортів бюджетних програм, цільового використання бюджетних коштів
Доведення
планових показників
бюджетних розписів
та формування кошторисів
бюджетних установ
Перевірка
відповідності
планових
показників
бюджетних розписів показникам, затвердженим
у кошторисах, планах асигнувань, планах використання бюджетних коштів, взяття їх на позабалансовий облік
Облік і консолідація інформації
за зобов’язаннями
розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів
Перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми шляхом звірки поданих
розпорядниками коштів реєстрів зобов’язань та підтверджуючих документів на предмет відповідності
їх даних кошторисним призначенням, залишкам
невикористаних бюджетних асигнувань та залишкам коштів на рахунках спеціального фонду
Організація роботи
щодо відкриття асигнувань
з державного бюджету
і виділення коштів
з місцевих бюджетів
Контроль відповідності зазначених у розподілах
сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих (виділених) асигнувань, наданій мережі, відповідності напрямку
цільового спрямування відкритих (виділених) асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань загального і спеціального
фондів
Здійснення контрольних
процедур перед здійсненням
видатків (при виконанні
платіжних доручень)
розпорядниками
та одержувачами
бюджетних коштів
Перевірка
підтверджуючих
документів
щодо
правильності та ефективності витрат, контроль
відповідності видатків даним кошторисів, перевірка платіжних доручень на правильність заповнення
Рис. 1. Основні етапи казначейського контролю за виконанням державного та
місцевих бюджетів за видатками

13.

У випадках виявлення порушень органами
Казначейства застосовуються заходи впливу за
порушення бюджетного законодавства відповідно до
статей 116 - 118 Бюджетного кодексу України. За
взяття розпорядниками бюджетних коштів
зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань
або з перевищенням повноважень застосовуються
такі заходи впливу як зупинення операцій з
бюджетними коштами (терміном до 30 календарних
днів) та призупинення бюджетних асигнувань на
підставі протоколу про порушення бюджетного
законодавства.

14.

Статистика порушень бюджетного законодавства при
взятті та реєстрації бюджетних зобов’язань та
бюджетних фінансових зобов’язань з виконання
державного та місцевих бюджетів свідчить, що у 2013–
2015 роках найбільша кількість попереджень,
оформлених органами казначейства Тернопільської
області проводилась з причин:
- порушення термінів реєстрації бюджетних зобов'язань,
встановлених законодавством
- відсутності у розпорядника бюджетних коштів
бюджетних асигнувань встановлених кошторисом
- відсутності затвердженого в установленому порядку
паспорта бюджетної програми
- невідповідності напрямів витрачання бюджетних
коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної
програми.
Найменша кількість попереджень органами
казначейства проводилась через відсутність документів,
які підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання
та недотримання вимог щодо оформлення поданих
документів (табл. 1).

15. Таблиця 1 Динаміка попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при взя

ТАБЛИЦЯ 1
ДИНАМІКА ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОЗПОРЯДНИКАМИ ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПРИ
ВЗЯТТІ ТА РЕЄСТРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ОФОРМЛЕНИХ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
станом на
2013 рік
№ п/п
Причина надання попередження
1
2
1
2
3
4
5
6
7
Відсутність у розпорядника бюджетних коштів
бюджетних асигнувань встановлених
кошторисом
Відсутність документів, які підтверджують
факт узяття бюджетного зобов’язання
Відсутність затвердженого в установленому
порядку паспорта бюджетної програми
Невідповідність напрямів витрачання
бюджетних коштів бюджетному асигнуванню,
паспорту бюджетної програми
Неподання або подання неповного пакету
підтвердних документів щодо проведення
процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти
Недотримання розпорядниками бюджетних
коштів бюджетних повноважень та обмежень,
які вводяться законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами
Недотримання вимог щодо оформлення
поданих документів
кількість
2014 рік
сума, кіль- сума,
тис.грн. кість тис.грн.
2015 рік
кільсума, тис.грн.
кість
01.10.2016 року
кільсума,
кість
тис.грн.
3
4
5
6
7
8
9
10
76
3 475,0
82
1 073.2
29
242,4
39
4 669,3
3
115,1
3
63,2
1
66,1
2
11,3
15
133,5
30
3 789.9
7
297,0
6
127,0
5
9,4
7
67.2
3
104,0
9
20,6
7
319,1
3
142,6
1
16 429,7
11
486,6
7
8 213,6
8
109,8
2
50,6
15
31,0
3
171,8
6
31,7
13
714,0
14
3 266,0
8
Порушення термінів реєстрації бюджетних
зобов'язань, встановлених законодавством
77
1 148,5
101
4 828,6
118
4 880,2
226
40 502,4
9
Інші причини
-
-
2
473,8
2
10,1
8
753,1
193
13 586,1
242
10 580,0
176
22 794,1
330
49 867,3
ВСЬОГО

16.

При реєстрації та взятті на облік бюджетних
фінансових зобов’язань найбільше попереджень
проводилось органами казначейства з причин:
порушення термінів реєстрації бюджетних
зобов'язань, встановлених законодавством;
відсутності відповідного бюджетного зобов’язання
відображеного у бухгалтерському обліку виконання
державного бюджету;
недотримання розпорядниками бюджетних коштів
бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться
законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами.

17.

Незначну питому вагу в загальній
кількості вчинених порушень
становлять: недотримання вимог
щодо оформлення поданих
документів та невідповідності
фінансового зобов’язання
відповідному бюджетному
зобов'язанню, відображеному в
бухгалтерському обліку виконання
державного бюджету (табл. 2).

18. Таблиця 2 Динаміка попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при взя

ТАБЛИЦЯ 2
ДИНАМІКА ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОЗПОРЯДНИКАМИ ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПРИ ВЗЯТТІ ТА РЕЄСТРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ОФОРМЛЕНИХ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2013 рік

п/п
2014 рік
2015 рік
станом на
01.10.2016
року
Причина надання попередження
кіль-кість
сума,
тис.грн.
кількість
сума,
тис.грн.
кількість
сума,
тис.грн.
кількість
сума,
тис.грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Відсутність відповідного бюджетного зобов’язання відображеного
у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету
29
187,1
16
89,0
31
2 724,2
1
18,4
2
Відсутність у розпорядника бюджетних коштів фактичних
надходжень спеціального фонду
3
55,5
-
-
4
54,7
1
13,1
3
Відсутність документів, які підтверджують факт узяття
бюджетного фінансового зобов’язання
1
1,7
1
0,0
1
3,9
0
0,0
4
Недотримання вимог щодо оформлення поданих документів
7
158,2
3
47,5
10
239,5
11
215,3
5
Невідповідності фінансового зобов’язання відповідному
бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському
обліку виконання державного бюджету
7
127,7
8
836,8
6
21,3
1
2,0
6
Недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних
повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та
іншими нормативно-правовими актами
21
113,0
4
408,6
0
0,0
2
12,0
7
Порушення термінів реєстрації бюджетних зобов'язань,
встановлених законодавством
24
235,5
48
502,5
40
2 978,9
65
3 096,5
8
Наявність простроченої кредиторської заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті
комунальні послуги та енергоносії
2
1,2
-
-
3
1,0
11
85,5
9
Інші причини
-
-
7
105,1
0
0,0
3
6,5
94
879,9
87
1 989,5
95
6 023,5
95
3 449,3
ВСЬОГО

19.

При невиконанні встановлених вимог на етапі
оплати рахунків розпорядників коштів орган
казначейства повертає розпорядникам і одержувачам
коштів платіжні доручення без виконання. При
цьому застосовують заходи впливу за порушення
бюджетного законодавства, зокрема, попередження
про неналежне виконання бюджетного законодавства
з вимогою щодо його усунення або інший захід
впливу відповідно до частини другої статті 118
Бюджетного кодексу України на підставі протоколу
про порушення бюджетного законодавства.

20.

Аналіз результатів казначейського контролю при
прийнятті до виконання платіжних доручень
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за
2013–2015 роки показує, що найбільшу питому вагу
в загальній кількості вчинених порушень становить
недотримання розпорядниками бюджетних коштів
бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться
законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами. Значну частку становлять:
- невідповідність платежу зареєстрованим
бюджетним зобов'язанням та бюджетним
фінансовим зобов'язанням;
- відсутність у казначейському обліку бюджетних
зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
-обмеження здійснення видатків, що встановлюється
нормативно-правовими актами;
- відсутність або недостача залишків коштів на
рахунках бюджетних установ.

21.

Найменша кількість
попереджень спостерігалась
через невідповідність
зазначеного коду економічної
класифікації видатків та
кредитування бюджету
економічній характеристиці
платежу та порушення
порядку здійснення
попередньої оплати за товари,
роботи та послуги за рахунок
бюджетних коштів (табл. 3).

22. Таблиця 3 Динаміка попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів при при

ТАБЛИЦЯ 3
ДИНАМІКА ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОЗПОРЯДНИКАМИ ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ДО ВИКОНАННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ,ОФОРМЛЕНИХ
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2013 рік
№ п/п
Причина надання попередження
кіль-кість
1
1
2
3
2
Відсутність затвердженого в установленому порядку
паспорта бюджетної програми, крім бюджетних
програм, за якими не складаються паспорти
бюджетних програм
Відсутність в обліку органів казначейства
відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних
фінансових зобов'язань
Невідповідність платежу зареєстрованим
бюджетним зобов'язанням та бюджетним
фінансовим зобов'язанням
2014 рік
сума,
кіль-кість
тис.грн.
станом на
01.10.2016 року
2015 рік
сума,
тис.грн.
кіль-кість
сума,
тис.грн.
кіль-кість
сума,
тис.грн.
3
4
5
6
7
8
9
10
52
249,4
-
-
0
0,0
0
0,0
6
29,8
6
239,7
6
121,0
0
0,0
22
21,7
1
1,7
12
56,2
8
31,4
4
Обмеження здійснення видатків та надання кредитів,
що встановлюється нормативно-правовими актами
3
8,3
1
0,5
6
4,7
0
0,0
5
Невідповідність зазначеного коду економічної
класифікації видатків та кредитування бюджету
економічній характеристиці платежу
-
-
15
36,7
6
13,5
2
72,3
-
-
-
-
15
29,3
5
13,7
-
-
2
0,6
0
0,0
1
152,3
9
92
15,0
324,2
21
46
54,3
333,5
15
60
76,9
301,6
6
7
8
Перевищення показників, затверджених у
кошторисах, планах асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів
з державного бюджету), планах надання кредитів із
загального фонду державного бюджету, планах
спеціального фонду державного бюджету
Порушення порядку здійснення попередньої оплати
за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних
коштів
Інші причини
ВСЬОГО
№ п/п
Причина надання попередження
2013 рік
2014 рік
2015 рік
12
376,5
28
646,2
станом на
01.10.2016 року

23.

Станом на 01.10.2016 р. органами казначейства
Тернопільської області оформлено 540 попередження на
суму 75,4 млн. грн.:
державний бюджет – 150 шт. на суму 22,8 млн. грн.;
місцевий бюджет – 390 шт. на суму 52,6 млн. грн.)
у тому числі:
при реєстрації зобов’язань/фінансових зобов’язань – 425
попереджень на суму 53,3 млн. грн.;
у прийнятті до виконання платіжних доручень – 28
попереджень на суму 0,6 млн. грн.;
в порушення бюджетного законодавства згідно з ст.51 та
ст.116 Бюджетного кодексу – 87 попереджень на суму
21,5 млн. грн.
Порівняно з відповідним періодом 2015 року кількість
оформлених попереджень збільшилась на 22,8%
(оформлено 417 попереджень), сума збільшилась на
36,6% ( 47,8 млн. грн.).

24.

Станом на 01.10.2016
органами Казначейства
Тернопільської області
складено 26 Протоколів
про бюджетне
правопорушення та
прийнято 13
розпоряджень про
зупинення операцій з
бюджетними коштами.

25.

Вищезазначене переконливо доводить, що
організація фінансового контролю у системі
казначейства має певну особливість. Вона полягає в
тому, що органи казначейства є єдиними
виконавцями попереднього контролю та контролю
на стадії здійснення платежу при виконанні
державного та місцевих бюджетів і здійснюють
такий контроль не вибірково, а тільки на регулярній
основі. Таким чином забезпечується суворий
контроль за правильністю фінансових операцій, їх
бухгалтерським обліком, що є гарантією прийняття
виважених управлінських рішень у бюджетній
сфері.

26.

Контроль, який забезпечується органами
казначейства, дуже різноманітний і охоплює весь
процес касового виконання державного та місцевих
бюджетів починаючи від підготовчих етапів
забезпечення обслуговування, продовжуючи
безпосереднім обслуговуванням та закінчуючи
наданням звітності про виконання бюджетів. Такий
ретельний контроль здійснюється паралельно з
веденням операцій упродовж бюджетного року і
тому він є ефективнішим, ніж контроль за
результатами.

27.

Ефективність казначейського контролю полягає в
тому, що він дає можливість запобігти порушенням
чинного законодавства на етапах забезпечення
обліку та відкриття (виділення) бюджетних
асигнувань, консолідації інформації про
зобов’язання розпорядників коштів та їх
погашення, що спричиняє позитивний вплив на
управління єдиним казначейським рахунком та
державними фінансами в цілому.

28. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!

English     Русский Rules