Поняття інновація:
Інновація в педагогіці - це
Освітні інновації поділяються на:
ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА:
Класифікація педагогічних інновацій за мірою новизни та потенціалом
Можна погрупувати інновації і так:
Закон України «Про освіту» ст. 35. Загальна середня освіта ст.36. Середні навчальні заклади
УМОВИ впровадження інновацій:
ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
КРИТЕРІЇ оцінювання інноваційного потенціалу педагогічного колективу:
Показники оцінки готовності вчителя до інноваційної діяльності (О.Г. Козлова)
Інновації реалізуються через педагогічні технології
Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання
Найбільш відомі технології навчання та їх автори:
Ставлення до нововведень (анкетування):
-діти стають активнішими; -підвищується пізнавальна самостійність дітей; -підвищується рівень пізнавального інтересу; -інші зміни у розвит
Висновки:
Починати впроваджувати новітні технології потрібно поступово, адже до них потрібно звикнути.
Головне завдання сучасного етапу:
1.38M
Category: educationeducation

Впровадження інновацій в навчально-виховний процес закладу освіти

1.

2.

“Скажіть мені і я
забуду.
Покажіть мені і я
запам'ятаю.
Дайте можливість
обговорити і я зрозумію.
Дайте можливість
навчити іншого і я
досягну досконалості”.
Конфуцій

3.

Лекція 5 %
Читання 10 %
Аудіо-візуальні методи
20%
Демонстрування 30%
Групові дискусії 50%
Дидактичні ігри 70%
Навчання інших 90%
10% того, що прочитав ;
20% того, що почув;
З0% того, що бачив;
50% того, що чули і бачили;
70% того, про що самі говорили;
90% того, коли виконали якесь завдання, організували справу

4.

.
Між системою освіти і новими умовами життя виник розрив
Традиційна школа, орієнтована на знання, уміння і
навички, не встигає за темпами їх нарощування
Сучасна школа недостатньо розвиває здібності, необхідні
її випускникам для самовизначення у майбутньому
Традиційна система освіти породила невміння і
небажання дітей вчитися, самостійно здобувати знання
Сучасна школа не розвиває життєві компетентності, не
формує соціальну мобільність, здатність до змін

5. Поняття інновація:

• Інновація – це процес упровадження
якогось нововведення в практику
• Інновація – це цілеспрямована зміна , що
вносить у визначену соціальну одиницю –
організацію, поселення, суспільство, групу
- нові, відносно стабільні елементи.
О. Пригожий

6. Інновація в педагогіці - це

Процес створення та впровадження нових
засобів ( нововведень) для розв'язання тих
педагогічних проблем, які досі розв'язувалися по-іншому, відкриття нових форм ,
методів, способів педагогічної діяльності,
вихід за межі відомого в науці й масовій
практиці , творча реалізація нових
теоретичних концепцій, ідей, технологій,
систем навчання і виховання.

7. Освітні інновації поділяються на:

Психолого-педагогічні (нововведення в
навчальний, виховний та управлінський
процеси)
Науково-виробничі (комп'ютерні та
мультимедійні технології, сучасне
матеріально-технічне обладнання)
Соціально-економічні ( юридичні, правові,
економічні нововведення)

8. ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА:

1.Принцип інтеграції освіти: увага до кожної
дитини як особистості , громадянина з
високими інтелектуальними, моральними,
фізичними якостями.
2.Принцип диференціації та індивідуалізації
освіти: максимальний розвиток кожної
дитини.
3.Принцип демократизації освіти: залучення
громадськості до управління школою.

9.

.
.
Інновація - вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи,
їх компоненти, що суттєво поліпшують результати
освітньої діяльності.
Інноваційні уміння - володіння способами і прийомами
інноваційної діяльності, що дають змогу виокремити проблему, проникнути в її суть і на цій основі конструювати і продуктивно розв'язувати інноваційні професійно-педагогічні
завдання.

10.

Інноваційна компетентність педагога - система мотивів, знань, умінь,
навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність
використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.
Інноваційна культура педагога - система освоєних особистістю
педагогічних засобів, що забезпечують інноваційний спосіб діяльності,
системоутворюючим елементом якої є цінності інноваційного плану.
І. к. п. виконує раціонально-праксіологічну, організаційно-впорядковуючу,
описово-пояснювальну, прогностико-управлінську, евристико-пізнавальну
і комунікативно-трансляційну функції.
Інноваційна педагогічна діяльність - заснована на осмисленні
практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність,
зорієнтована на зміну та розвиток навчально-виховного процесу з метою
досягнення вищих результатів, одержання нового
знання, формування якісно іншої педагогічної практики.

11.

Інноваційна поведінка педагога - сукупність зовнішніх виявів його
особистості, в яких розкривається внутрішнє «Я» (світовідчуття,
світогляд, особистісні особливості), спрямовані на зміну складових
сучасної системи освіти.
Інноваційні ідеї - засновані на новому знанні про процеси
людського розвитку ідеї, які пропонують невикористовувані раніше
теоретичні підходи до розв'язання педагогічних проблем, конкретні
практичні технології отримання високих результатів.
Педагогічна майстерність - високий рівень оволодіння
педагогічною діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь і навичок,
професійно важливих якостей особистості, що дають змогу педагогу
ефективно організовувати навчально-пізнавальну діяльність тих, хто
навчається, і здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив і
взаємодію.

12. Класифікація педагогічних інновацій за мірою новизни та потенціалом

Педагогічні
Інновації
Радикальні
інновації
Абсолютна
новизна
Відносна
новизна
Базові
інновації
Модифікаційні
інновації
Комбінаторні
інновації

13.

1.Психологопедагогічні
інновації :
2.Наукововиробничі:
комп’ютеризація,
телекомунікація,
матеріально –
технічне
оснащення.
нововведення у
навчальному,
виховному та
управлінському
процесах.
3.Соціально-економічні:
сучасні технології розвитку
особистості; правове
забезпечення освіти;
нововведення в економіку
освіти.

14.

Проблема розвитку інноваційного потенціалу вчителя в останнє
десятиліття широко розглядається в роботах М.В. Кларін, В.Я. Ляудіс,
Л.С. Подимова, С.Д. Полякова, Н.Р. Юсуфбекова де розкривається сутність
нововведень в галузі освіти. Науковому обгрунтуванню системи
управління інноваційними процесами, визначення критеріїв оцінки
діяльності вчителів - новаторів присвячені дослідження В.П. Кваші, Н.В.
Коноплін, В.М. Лазарєва, М.М. Поташника, А. Тубельского, Т.І. Шамовой,
О.Г. Хмарка. Механізми педагогічної творчості, що є основою інноваційної
діяльності вчителя, проаналізовано в працях В.І. Загвязинского, С.Б.
Елканова, В.А. Кан-Каліка,
Н.В. Кухарева, В.Я. Ляудіс, А.К. Маркової, Л.М. Митіної, Л.М. Фрідмана.
Під інноваційним потенціалом педагога ми розуміємо сукупність
соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, що
виражає готовність удосконалювати педагогічну діяльність та наявність
внутрішніх, що забезпечують цю готовність, засобів і методів. В
інноваційний потенціал педагога також включається бажання і можливість
розвивати свої інтереси та уявлення, шукати власні нетрадиційні рішення
виникаючих проблем, сприймати і творчо втілювати вже існуючі
нестандартні підходи в освіті.

15.

Для успішної роботи в області інноваційної педагогіки вчитель
повинен володіти наступними характеристиками:
творчою здатністю генерувати і продукувати нові уявлення та ідеї,
проектувати і моделювати їх у практичних формах, у конкретній
діяльності;
культурно-естетичної розвиненістю і освіченістю, що припускає
інтелектуальну і емоційну розвиненість і високий рівень культурної
письменності педагога;
відкритістю особистості до нового, що базується на толерантності
особистості і гнучкості мислення.
Також необхідно відзначити, що реалізація на практиці
інноваційного потенціалу окремого педагога виявляється особливо
результативною за наявності педагогічного колективу однодумців, здатних
до реалізації в сфері освіти інноваційних ідей, проектів і технологій. Тому
необхідною умовою здійснення інноваційної діяльності є цілеспрямована
робота всього педагогічного колективу, яка забезпечує готовність педагога
до здійснення інноваційної діяльності.

16. Можна погрупувати інновації і так:

У змісті навчання і виховання
Введення державних стандартів
Оновлення навчальних планів та програм
Нові підручники, навчальні посібники
Нові системи виховної роботи
Нова система оцінювання навчальних
досягнень учнів
Запровадження профільного навчання

17. Закон України «Про освіту» ст. 35. Загальна середня освіта ст.36. Середні навчальні заклади

Закон України
«Про інноваційну діяльність»,
«Про загальну середню освіту»
Розділ 2. Стаття 8
Розділ 3. Стаття 15
Наказ МО № 522 від 7 листопада 2000 р.
«Положення про порядок здійснення
інноваційної освітньої діяльності»,
Концепція розвитку національної інноваційної
системи(схвалено розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17.06.2009 №680-р

18. УМОВИ впровадження інновацій:

соціально-педагогічні (розвиток творчого
потенціалу учасників навчально-виховного
процесу);
організаційно-педагогічні (фінансування
інноваційної діяльності закладу);
психолого-педагогічні (інформаційнометодичне забезпечення працівників;
готовність працівників закладу працювати в
інноваційному режимі).

19.

Інноваційний розвиток школи не може відбутися за принципом
"все і відразу". Педагогічному колективу необхідно подолати чимало
інновації на
рівні окремих
учителів
(через
підвищення
їхньої фахової
кваліфікації та
розвиток
компетентност
ей)
інновації на рівні
наявних процедур
(нові форми
проведення
педагогічних рад
та педагогічного
контролю)
5
4
3
2
1
труднощів і перешкод та пройти п’ять рівнів:
зміни в
організаційній
структурі
(перерозподіл
повноважень
та зміна
функціональни
х обов’язків)
зміна стратегії
розвитку
організації
зміна
організаційної
(управлінської
) культури
Тож, долаючи крок за кроком, учителі йдуть до визначеної мети.

20.

Дидактичні принципи
Інноваційна
діяльність
.
Вивчення завдань, передбачених нормативними документами;
Аналіз практики і зіставлення отриманих у його процесі даних
із соціальними вимогами;
Моделювання еталонних результатів, яких очікують результаті
перетворення педагогічної практики;
Пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені;
Розроблення комплексної програми, яка охоплює закономірності впровадження нового;
Відбір дидактичних, матеріальних, інформаційних ,
організаторських засобів тощо;
Встановлення зв’язку з авторами рекомендацій

21.

1.Усвідомлення колективом необхідності змін та
впровадження нововведень
2.Пошук та актуалізація нових ідей
3.Здійснення проектування нововведення
творчою групою.
4.Управління процесом впровадження нововведення
(апробація нової педагогічної ідеї)
5.Стратегія управління та підготовка суб’єктів
інноваційної діяльності до роботи в нових умовах.
6.Подолання опору та психологічного
дискомфорту.
7.Оприлюднення результатів інноваційної педагогічної
діяльності (на рівні батьків, школярів, громадськості ).

22. ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ – це метод
емпіричного пізнання, за допомогою якого в
природних або штучностворених, контрольованих і керованих умовах досліджується
педагогічне явище,триває пошук нового,
ефективнішого способу розв’язання педагогічної
проблеми

23. КРИТЕРІЇ оцінювання інноваційного потенціалу педагогічного колективу:

1.Сприйнятливість до нового.
2.Підготовленість до освоєння нововведень.
3.Ступінь новаторства педагогів і колективу
навчального закладу.
4.Інноваційний менеджмент навчального
закладу.

24.

Розвиток інноваційного потенціалу педагога, орієнтованого на інноваційну діяльність,
і його супровід повинні здійснюватися на основі компетентнісного підходу;
Процес розвитку інноваційного потенціалу педагога, що займається інноваційною
діяльністю, повинен бути безперервний, так як становлення інноваційної практики - це
постійно змінюється процес;
Процес розвитку інноваційного потенціалу педагога, орієнтованого на інноваційну
діяльність, відбувається за рахунок його участі в інноваційній діяльності та спеціально
організованих рефлексивно-аналітичних, проектувальних і освітніх заходах (події);
Освіту педагога, що займається інноваційною діяльністю, має бути організоване як
безперервний процес досягнення поставлених освітніх завдань і оформлення нових;
Так як будь-яка діяльність людини включає вирішення завдань, саме тому доцільно
організовувати супровід розвитку інноваційного потенціалу фахівця на основі рішення
їм завдань, властивих даному виду діяльності;
Для здійснення розвитку інноваційного потенціалу педагога необхідно формувати
уявлення про образ віддаленого майбутнього, про інноваційну діяльність найближчого
періоду, а також організовувати спільне проектування майбутньої діяльності і освоєння
кожним педагогом знань, умінь, способів, необхідних йому для її реалізації.
Сутність процесу розвитку інноваційного потенціалу педагога полягає в дозволі
індивідуальних освітніх дефіцитів, які виникають у процесі здійснення інноваційної
діяльності. Даний процес припускає збагачення знань і вмінь педагога, формування
професійної компетентності, необхідної для успішного виконання інноваційної
діяльності за допомогою залучення їх в інноваціоннийпоіск, дослідноекспериментальну роботу, в безперервне творче переосмислення дійсності, що
призводить до вдосконалення майстерності та професіоналізму.

25.

Сутність інноваційних процесів в освіті - це рішення двох проблем - вивчення і
узагальнення передового педагогічного досвіду та його поширення, впровадження
досягнення психолого-педагогічної науки в практику.
Учитель інноваційного типу виступає в якості автора і розробника нових навчальних
програм. У тому числі він дослідник, користувач і в той же час пропагандист новітніх
технологій і концепцій у педагогічному процесі. Педагог проводить відбір і оцінку
можливості застосування нових ідей та методик, пропонованих колегами та
педагогічною наукою. В даний час виникла необхідність в інноваційній педагогічної
діяльності і визначається вона умовами розвитку суспільства, культури і поруч
життєвих обставин.
Поняття "вчитель інноваційного типу" передбачає відкритість педагога
експериментів, інновацій і змін в педагогічному процесі. Педагог повинен сприймати
різні точки зору, не змінюючи власне бачення проблеми. Такий вчитель орієнтований
на сьогодення і майбутнє, але не на минуле. Він долає створені життям перешкоди,
планує майбутнє, всі свої дії і досягнення. Йому властиве почуття справедливості і він
бачить високу цінність навчання і освіти.
Учитель інноваційного типу - це творча
особистість,
яка сама компонент інноваційного процесу в педагогіці.
Сучасне суспільство, його розвиток, вимагає
від вчителя інноваційної поведінки. Це
означає активне і систематичне творчість при здійсненні педагогічної діяльності.
Постійне вивчення і вбирання досвіду колег, але при цьому не втрачати власний рівень
креативності і таким чином входити в педагогічне співтовариство.

26.

.
.
У змісті освіти (оновлення змісту
навчальних програм, підручників, посібників)
У технології навчання та виховання (оновлення
методик навчання та виховання)
В організації педагогічного процесу
(оновлення форм і засобів здійснення
навчально-виховного процесу
В управлінні освітою (оновлення
структури навчального закладу)
В освітній екології (будівництво,
інтер’єр приміщень)

27.

Модель технології підготовки вчителя до інноваційної діяльності
складається з трьох компонентів (О.Г. Козлова):
Змістовий
компонент
Готовність
вчителя до
інноваційної
діяльності
Результативно-оцінний
Процесуальний
компонент

28.

особистісно-гуманістична орієнтація вчителя;
здатність до системного бачення педагогічної реальності та
системної дії в професійно-педагогічних ситуаціях;
креативність у професійній сфері;
наявність комунікативної і рефлексивної культури;
володіння сучасними педагогічними технологіями.
− етапи підготовки вчителя
до інноваційної діяльності:
• організаційно-діагностичний;
• навчально-регулятивний;
• корекційно-діяльнісний;
• аналітико-рефлексивний.
Результативно-оцінний компонент моделі − основні показники
сформованості до інноваційної діяльності:
мотиваційна активність;
технолого-педагогічна підготовленість;
ставлення до педагогічної діяльності.
В даній моделі кожний показник розкривається через систему
параметрів − ознак, які описують його ступінь реалізації .

29.

Виробляти
особисту стратегію
саморозвитку
Приймати оптимальні
педагогічні рішення в умовах
невизначеності
Володіти варіативним педагогічним
мислення, знаходити декілька способів
вирішення однієї задачі.
Глибоко перебудовувати педагогічні цілі у зв’язку
зі змінами педагогічної ситуації
Передбачати близькі та віддалені результати вирішення
педагогічних задач

30. Показники оцінки готовності вчителя до інноваційної діяльності (О.Г. Козлова)

Показники
оцінки
Параметри
оцінки
Ознаки виявлення параметрів
Мотиваційна
готовність
Готовність до змін
Творчо-перетворююче ставлення до дійсності,
відхід від нормативів.
Усвідомлення необхідності в інноваційній
діяльності.
Позитивне сприйняття власного минулого
досвіду в контексті інноваційної діяльності.
Узгодженість власних цілей з проблемами
інноваційної діяльності.
Готовність до участі в проектуванні нових
освітніх систем.
Відкритість
внутрішнього
світу
вчителя
культурі, суспільству.
Здатність
до
подолання
стереотипів
у
педагогічній діяльності.
Готовність до подолання творчих невдач.
Рівень включеності в інноваційні рішення.
Самостійність у прийнятті рішень.
Подолання психологічних бар’єрів.
Сприйнятливість до
нововведень

31.

Технологопедагогічна
підготовленість
Теоретикометодологічна
обізнаність
Технологія
прийняття рішення
Технологія пошукової
діяльності
Наявність глибоких теоретичних знань і вмінь з
предмета.
Уміння співвідносити з базовими знаннями свою
практику, вдосконалювати на основі базових знань
власну практичну діяльність.
Наукова обґрунтованість, включення нових ідей у
практику.
Концептуальність, можливість розповсюдження і
використання розроблених ідей.
Органічне поєднання інноваційної діяльності та
особистої культури.
Уміння використовувати способи вирішення аналітикорефлексивних,
конструктивно-прогностичних,
організаційно-діяльнісних,
оцінювальноінформаційних, корекційно-регулюючих педагогічних
завдань.
Уміння здійснювати вибір інноваційної проблеми і
теми.
Володіння
евристичними
методами
розв’язання
проблеми.
Володіння методикою складання авторських програм,
навчальних планів, моделювання та конструювання
елементів уроку.
Володіння способами модернізації, систематизації
засобів навчання.
Уміння оперувати категоріями: мета, завдання,
проблема, задум, гіпотеза, інструментарій дослідження.
Уміння складати розгорнуту програму експерименту.
Застосування засобів діагностики, корекції просування
учнів у навчанні та розвитку.

32. Інновації реалізуються через педагогічні технології

Інноваційна педагогічна технологія це сукупність форм, методів,
прийомів і засобів навчання,
виховання та управління,
об'єднаних однією метою

33. Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання

Дистанційна форма навчання;
Інтерактивні методи навчання;
Діалогові, діагностичні методи
навчання;
Альтернативні навчальні технології:
1. Розвивальна технологія;
2. Модульна технологія;
3. Диференційована технологія;
4. Ігрова;
5. Алгоритмізована;
6. Проектна;
7. Рейтингова;
8. Особистісно-зоорієнтована

34.

Технологія
“прямого
викладання”
Класифікація
технологій
.
.
Головне призначення
Освітня
технологія
“прямого
викладання”
полягає
передбачає
загальну
стратегію
у викладенні
вчителем
розвиткуположень,
освіти: концепції
основних
які
освіти, освітні закони,
вивчаються в межах
освітні системи
навчальної дисципліни
.
.
Навчальний матеріал подається
невеликими
з
Педагогічнапорціями
технологія
періодичною
ступеня
відображаєперевіркою
модель навчальнорозуміннятайого
змісту учнями
та
виховного
управлінського
процесів
у ЗНЗ, об’єднує
в собі
їх зміст,
залучення
школярів
до практики
форми,набутої
і засоби
із застосування
інформації
Суть технології
Суть технології
Технологія навчання (виховання, управління)
моделює шлях освоєння конкретного навчального матеріалу
(поняття) в межах відповідного навчального
предмета, теми, питання

35.

Інноваційні педагогічні технології
.
Перелік
.
Технологія “прямого викладання”
Технологія кооперативного навчання
Технологія особистісно зорієнтованого навчання
Технологія інтенсивного навчання (укрупнення частин)
Технологія розвивального навчання
Технологія інтерактивного навчання
Технологія проектного навчання
Технологія модульного навчання
Технологія комбінованого уроку
Педагогічні технології повинні сприяти співробітництву, давати
можливість дійсно реалізувати особистісно-зорієнтоване навчання

36. Найбільш відомі технології навчання та їх автори:

Розвивальне навчання
(Д Єльконін, В Давидов)
Особистісно зоорієнтоване навчання
(І. Якіманська, О. Савченко, С. Подмазін)
Модульно-розвивальне навчання
(А. Фурман)
Диференційоване навчання
(Н. Бібік, Н. Софій)
Гуманістичне навчання
(Т. Пушкарьова)
Комп'ютеризоване навчання
(Н. Морзе)
Інтегративне навчання
(В. Ільченко)
Навчання як дослідження
Проектна технологія
Життєтворчості
Інтеграційна природнича освіта
Колективне навчання
Ігрові та інтерактивні технології

37. Ставлення до нововведень (анкетування):

1.Які нововведення ви внесли у навчальновиховний процес за останні 1-3 роки? Що
спонукало вас до цього?
2.На вирішення якої проблеми були спрямовані
ініційовані вами нововведення?
3.Яких результатів ви досягли за допомогою
нововведення у навчанні та вихованні дітей:
-досягнуто кращих результатів;
-результати є такими, як попередні;
-результати гірші за попередні;
-невідомо.

38. -діти стають активнішими; -підвищується пізнавальна самостійність дітей; -підвищується рівень пізнавального інтересу; -інші зміни у розвит

4.Які зміни відбуваються в діяльності дітей на уроках
і в повсякденному житті внаслідок запровадження
нововведень:
-ДІТИ СТАЮТЬ АКТИВНІШИМИ;
-ПІДВИЩУЄТЬСЯ ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ ДІТЕЙ;
-ПІДВИЩУЄТЬСЯ РІВЕНЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ;
-ІНШІ ЗМІНИ У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ (НАЗВАТИ);
-НЕМАЄ ЗМІН.
5.Від участі в інноваційній діяльності ви очікуєте:
-особистого задоволення своєю працею;
-громадського визнання;
-збільшення кількості годин;
-пріоритетного становища (уваги) в колективі;
-матеріальної винагороди

39. Висновки:

• Інновації є об'єктивним і необхідним процесом еволюції
освіти
• Інновація – це процес упровадження якогось нововведення
в педагогічну практику
• Класифікувати інновації можна по-різному:
у змісті навчання і виховання;
у формах, методах і технологіях навчання і виховання;
у змісті, формах, методах управління освітою
• За мірою новизни інновації бувають: радикальні, базові,
модифікаційні, комбінаторні
Інновації реалізуються через спеціальні педагогічні
технології.
Жодна інноваційна технологія не є універсальною
Запровадження будь-яких інновацій потребує змін –
матеріально-технічних, психологічних
• Новітні технології потребують програмного і методичного
забезпечення, знання методики запровадження інновацій

40.

• Новітні технології потребують зміни робочого ритму і
життя всього класу, багато часу для підготовки як учнів,
так і вчителя
• Кожна школа приймає участь у інноваційні діяльності, яку
ініціює міністерство освіти
• Для здійснення інноваційної діяльності існує законодавча
база
• Роль адміністрації у впровадження інноваційних процесів
керівна і спрямовуюча: інформує, пояснює, заохочує,
створює сприятливий психологічний клімат, консультує,
допомагає, підтримує, пропагує, рекламує.

41. Починати впроваджувати новітні технології потрібно поступово, адже до них потрібно звикнути.

Краще старанно підготувати кілька занять у
навчальному році, ніж часто їх проводити
нашвидкуруч.
Використання педагогічних інновацій не
самоціль. Це лише засіб досягнення
максимально можливого результату
Кожен учитель творець власної технології,
бо головне результат, а не інновації собі по
собі

42. Головне завдання сучасного етапу:

Ламати стереотипи педагогічної
діяльності;
Максимально ознайомлювати
вчителів з новими технологіями;
Зацікавлювати можливістю їх
впроваджень;
Створювати максимально
сприятливий клімат для вчителя,
що шукає і експериментує
English     Русский Rules