Тема: Трудове право
Мета заняття: формування системи знань з трудового права та
План 1.Поняття, предмет, джерела трудового права України. 2. Колективний договір. 3. Трудовий договір. 4. Робочий час. 5. Час відпочинку. 6. Трудов
Основні юридичні терміни з теми:
Предмет трудового права складає широке коло відносин щодо:
Метод трудового права
Джерела трудового права
Слід виділити рішення Конституційного Суду України, а також Постанови Пленуму Верховного Суду України
Суб’єкти трудових правовідносин і суб’єкти трудового права
Стадії укладання колективного договору:
Трудовий договір
Умови трудового договору
Види трудового договору
Контракт
Припинення трудового договору:
Робочий час
Час відпочинку
Хто має право накладати дисциплінарні стягнення
Строк застосування дисциплінарного стягнення (ст.148 КЗпП України)
Стаття 149 КЗпП України:
Ст.151 КЗпП України
Матеріальна відповідальність
Види матеріальної відповідальності працівників
Матеріальна відповідальність роботодавця
Вивчайте Кодекс законів про працю України, а також проект Трудового Кодексу України
6.08M
Category: lawlaw

Трудове право України

1. Тема: Трудове право

України

2.

3. Мета заняття: формування системи знань з трудового права та

практичне
застосування норм
даної галузі

4. План 1.Поняття, предмет, джерела трудового права України. 2. Колективний договір. 3. Трудовий договір. 4. Робочий час. 5. Час відпочинку. 6. Трудов

План
1.Поняття, предмет, джерела трудового права
України.
2. Колективний договір.
3. Трудовий договір.
4. Робочий час.
5. Час відпочинку.
6. Трудова дисципліна.
7. Матеріальна відповідальність сторін трудового
договору.

5. Основні юридичні терміни з теми:

• Трудові
правовідносини,
трудова
правосуб’єктність, колективний договір,
трудовий договір, контракт, робочий
час, час відпочинку, випробувальний
термін, переведення на іншу роботу,
трудова дисципліна, дисциплінарна
відповідальність,
матеріальна
відповідальність сторін трудового

6. Предмет трудового права складає широке коло відносин щодо:

-
-
реалізації права на працю;
працевлаштування;
умов праці, організації та управління нею;
професійного навчання, перепідготовки та
підвищення кваліфікації на виробництві;
договірного регулювання умов праці;
відповідальність роботодавців і працівників;
вирішення трудових спорів;
нагляд і контроль за дотриманням
законодавства про працю.

7. Метод трудового права

• Рекомендація
• Дозвіл
• Заборона

8. Джерела трудового права

• Конституція України;
• Акти міжнародного регулювання праці;
• Закони (КЗпП, Закон «Про зайнятість населення»,
Закон «Про відпустки» та ін.);
• Підзаконні нормативно-правові акти ( Укази
Президента, Постанови КМУ, Накази, листи
міністерства соціальної політики);
• Акти органів місцевого самоврядування;
• Локальні нормативно-правові акти (колективний
договір, правила внутрішнього трудового
розпорядку, посадові інструкції);

9. Слід виділити рішення Конституційного Суду України, а також Постанови Пленуму Верховного Суду України

10. Суб’єкти трудових правовідносин і суб’єкти трудового права

• Індивідуальні трудові правовідносини –
на підставі договору між працівником і
роботодавцем.
• Колективні – на підставі угоди між
власником або уповноваженим ним
органом і виборними органами
первинних профспілкових організацій
або представниками від трудового
колективу

11. Стадії укладання колективного договору:


Колективні переговори
Створення проекту
Схвалення проекту
Підписання і набрання чинності
Реєстрація

12. Трудовий договір

• Угода між працівником та роботодавцем, за
якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з
підляганням внутрішньому трудовому
розпорядку, а роботодавець зобов’язується
виплачувати заробітну плату і забезпечувати
умови праці, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і угодою
сторін.

13. Умови трудового договору

14. Види трудового договору

• Безстрокові - на невизначений строк
• Строкові – на визначений строк, а також
на період виконання певної роботи (
договори на визначений строк, на час
виконання певної роботи, із тимчасовими і
сезонними працівниками, контракт).

15. Контракт

• Особлива форма трудового договору:
• Тільки письмова форма
• Встановлюються як необхідні, так і додаткові умови
праці
• Оплата праці – домовленість, залежать від
виконання умов контракту
• Поглиблений зміст
• Спеціальні заходи забезпечення виконання
прийнятих на себе зобов’язань
• Додаткові підстави припинення, заходи
відповідальності
• Обмежена законодавством сфера застосування

16. Припинення трудового договору:


За взаємною ініціативою
З ініціативи працівника
З ініціативи роботодавця
З ініціативи осіб, які не є його стороною

17. Робочий час

• 40 годин на тиждень (норма)

18. Час відпочинку

Перерва
міжзмінний
Вихідні дні
Святкові та неробочі
дні
Відпустка

19.

.

20.

21.

дисциплінарний
захід особистого
немайнового
характеру,
полягає у
негативній оцінці
і засудженні
пове-дінки
працівника в
трудовому
колективі.
за систематичне порушення трудової
дисципліни
• п. З ст. 40
КЗпП
України
за прогул без поважних причин
• п. 4 ст.40
КЗпП
України
за появу на роботі в стані наркотичного,
токсичного або алкогольного сп'яніння
• п. 7 ст. 40
КЗпП
України
за розкрадання майна власника
• п. 8 ст. 40
КЗпП
України
за разове грубе порушення трудової
дисципліни керівними та деякими іншими
працівниками
• п. 1 ст. 41
КЗпП
України
за вчинення керівником підприємства
винних дій, внаслідок чого заробітна
плата виплачувалася невчасно або в
розмірах, нижчих від установленого
законом розміру мінімальної заробітної
плати
• п. 1’ ст. 41
КЗпП
країни

22.

Лише заходи, зазначені в статті 147
КЗпП, є дисциплінарними стягненнями.
Не вважається дисциплінарним
стягненням позбавлення працівника частково чи в повному обсязі
преміальних виплат. Це є заходами
дисциплінарного
стягненням.
впливу,
а
не

23. Хто має право накладати дисциплінарні стягнення

24. Строк застосування дисциплінарного стягнення (ст.148 КЗпП України)

не пізніше одного
місяця з дня його
виявлення, не
рахуючи часу
звільнення працівника
від роботи у зв'язку з
тимчасовою
непрацездатністю або
перебуванням у
відпустці
дисциплінарне
стягнення не
можна накладати
пізніше шести
місяців з дня
вчинення
проступку

25.

26.

24 вересня 2014 року на уроці фізкультури з
ученицею 5-а класу Томенко В.Т. трапився
нещасний випадок, наслідком якого були легкі
тілесні пошкодження дитини (забиття лівої руки).
Вчитель, вважаючи отримані дівчинкою тілесні
пошкодження
незначними,
не
забезпечила
надання їй своєчасної медичної допомоги та не
повідомила про цей випадок адміністрацію
закладу та батьків дитини.
Прокуратурою Слобожанського району м.
Харкова розглянуто скаргу батьків учениці та
порушено
дисциплінарне
провадження
у
відношенні учителя фізкультури Федорової О.О.
(лист від 13 квітня 2015 року №312).
Дії керівника?

27.

Прокурору
м. Харкова
Ігнатенку О.П.
Шановний Олексію Петровичу!
Слобожанського
району
На Ваш лист від 13.04.2015 №321 щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності
вчителя фізкультури Федорової О.О. повідомляємо:
1. Нещасний випадок з ученицею 5-а класу
Томенко В.Т. стався 26.09.2014. Стаття 148 Кодексу
Законів України про Працю встановлює, що
дисциплінарне стягнення не може бути накладене
пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. Таким
чином, немає законних підстав для притягнення
учителя
фізкультури
Федорової
О.О.
до
дисциплінарної відповідальності

28.

виявлення факту і дати здійснення проступку (певного
діяння),
встановлення особи працівника, який вчинив ці діяння,
встановлення їх протиправності,
встановлення вини працівника,
виявлення шкідливих наслідків,
встановлення причинового зв'язку між
правопорушенням та шкідливими наслідками,
вимога від порушника дисципліни надання письмових
пояснень,
видання наказу роботодавцем або уповноваженою
особою,
ознайомлення працівника з наказом.

29. Стаття 149 КЗпП України:

перед
застосуванням
дисциплінарного
стягнення
від
порушника
трудової
дисципліни
роботодавець
обов'язково
вимагає
письмове пояснення
Відмова
порушником
трудової
дисципліни
на-дати
письмові
пояснення
не
є
перешкодою
для
застосування до нього
дисциплінарного
стягнення.

30.

31.

32.

Стягнення
оголошується
у наказі і
повідомляється
працівникові під
підпис

33.

За
кожне
порушення
трудової дисципліни може
бути
застосо-вано
лише
одне
дисциплінарне
стягнення.
Не можна за прогул оголосити догану і
звільнити з роботи. Проте матеріальна
відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, або адміністративне стягнення не є ще
одним дисциплінарним стягненням.

34.

35.

Відповідно до статті 152 КЗпП замість
накладення
дисциплінарного
стягнення
роботодавець має право передати питання
про порушення трудової дисципліни на
розгляд трудового колективу або його
органу. Право вибору виду дисциплінарного
стягнення, що застосовується до порушника
трудової дисципліни, залишається також за
роботодавцем.
Притягувати до дисциплінарної
відповідальності працівника
за вчинення ним
дисциплінарного проступку —
це право, а не обов'язок

36.

37. Ст.151 КЗпП України

38. Матеріальна відповідальність

39.

40. Види матеріальної відповідальності працівників

• Обмежена
• Повна

41. Матеріальна відповідальність роботодавця

• За шкоду, заподіяну працівникові у
зв’язку з виконанням ним трудових
обов’язків

42.

Тема 8. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Схема № 45-1: Отличие трудового договора от гражданско-правового
вариант схемы
Отличия
Трудовой договор
Договор гражданско-правового характера
Определение,
регулируются
регулируется нормами Трудового права
регулируется нормами Гражданского права
ТД - соглашение между работником и работодателем, согласно
Договором гражданско-правового характера считается выполнение
которому работник обязуется выполнять определенную работу с
работы за вознаграждение одной особой на пользу другой.
подчинением ПВТР, а работодатель - выплачивать работнику заработную
плату и обеспечивать условия труда, необходимые для исполнения работ
Стороны и формы
договора
работодатель и работник
договор, как правило, письменный ТД / КЗОТ-24
допустима устная форма договора
заказчик и исполнитель (подрядчик)
только письменный договор / ГК-208
На неопределенный срок/ КЗОТ-231
На определенный срок
На время исполнения определенной работы (тема 8, схема №52)
Договор подряда / ГК-61
заключается на изготовление, обработку, переработку, ремонт
или исполнение другой работы с передачей результата
заказчику
Договор о предоставлении услуг
Виды, предмет
договора
Порядок оформления
договора
согласно этого договора одна сторона (исполнитель) обязуется
по заданию другой стороны (заказчика) предоставить услугу,
которой пользуются в процессе осуществления определенной
деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю
оказанную услугу.
Предметом договора гражданско-правового характера является
конкретный вид услуги и ее конечный результат, имеющий
количественную и качественную определенность.
при оформлении предоставляются:
при оформлении предоставляются:
документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет,
Документ, удостоверяющий личность
свидетельство о рождении, справка с мест отбывания наказания)
Справка об инд. номере физического лица
Трудовая книжка
Трудовая книжка не подается, период работы по гражданскоправовому договору в нее не заносятся
Справка об инд. номере физического лица
Свидетельство об общеобязательном государственном
социальном страховании
приказ не издается, в ЦЗ не регистрируется
Документ о проф. подготовке (если работа требует такой
подготовки)

43. Вивчайте Кодекс законів про працю України, а також проект Трудового Кодексу України

English     Русский Rules