679.50K
Category: economicseconomics

Ринкова система та її структура

1.

Тема 10: Ринкова система та її структура
1. Сегментація ринку.
2. Ринок і держава.
3. Міжнародні
ринки
глобального ринку.
та
становлення

2.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ
за економічним призначенням об’єктів
ринок засобів
виробництва
фінансовий
ринок
ринок предметів
споживання і послуг
ринок науково-технічних
розробок та інформації
ринок праці
валютний ринок
за ступенем зрілості ринкових відносин
розвинений
Р
И
Н
О
К
ринок, що формується
за територіальною ознакою
внутрішній (національний)
місцевий
зовнішній (світовий)
регіональний
відповідно до чинного законодавства
легальний (офіційний)
нелегальний (тіньовий)
за співвідношенням попиту та пропозиції
збалансований
ринок продавця
незбалансований
ринок покупця
за типом конкуренції
ринок досконалої конкуренції
ринок чистої монополії
ринок недосконалої конкуренції
ринок олігополії
ринок монополістичної конкуренції

3.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКУ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА
Ринок засобів
виробництва
палива та
мінеральної
сировини
об’єктів промислового
будівництва
сільськогосподарської
сировини, продовольчих
та лісних товарів
машин та
обладнання
науково-технічних
розробок

4.

ЧИННИКИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА
РИНКУ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА
попит на
споживчі
товари
величина
відсотку
взаємозаміна
факторів
виробництва
П
о
п
и
т
Ціна
П
р
о
п
о
з
и
ц
і
я
рівень продуктивності
праці
закон відносної
рідкісності ресурсів

5.

ВІДМІННОСТІ МІЖ РИНКОМ ЗАСОБІВ
ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКОМ ПРЕДМЕТІВ
СПОЖИВАННЯ
Підприємствавиробники
Ринок
ресурсів
Ринок
предметів
споживання
Домашні
господарства

6.

КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКУ ПРЕДМЕТІВ СПОЖИВАННЯ
Ринок предметів
споживання
за терміном
користування
ринок товарів
тривалого
користування
автомобілів;
холодильників;
пральних машин;
телевізорів тощо
ринок товарів
короткостроко
вого
(поточного)
користування
продуктів
харчування;
одягу;
взуття;
пального
тощо
за призначенням
ринок
продовольчих
товарів
хліба;
молочних
продуктів;
м’яса;
цукру тощо
ринок послуг
ринок непродовольчих (промислових) товарів
одягу;
взуття;
миючих засобів;
автомобілів тощо

7.

РИНОК НЕРУХОМОСТІ
господарські
суб’єкти
населення
с
у
б’
є
к
т
и
РИНОК
НЕРУХОМОСТІ
о
б

є
к
т
и
земельні та лісові
угіддя
родовища корисних копалин
водні ресурси
будівлі, споруди
ВИДИ
ринок
землі
ринок
промислової
нерухомості
ринок
комерційної
нерухомості
ринок
житла

8.

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛІ ЯК ОБ’ЄКТА
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Особливості землі як об’єкта купівліпродажу
є безкоштовним
даром природи,
що дозволяє
говорити про
ірраціональний
характер її
вартості
є абсолютно
обмеженим
ресурсом
не підлягає
переміщенню у часі
та
просторі
земля є
природною
монополією, що
дає можливість
власнику
привласнювати
ренту

9.

КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ ЗЕМЛІ
R
0
S
R – величина ренти
Q – величина земельних угідь
S – пропозиція землі
Q

10.

СПОСОБИ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Мета
закупівлі
землі
виробництво сільськогосподарської
продукції
забудова
видобуток корисних копалин

11.

СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Фінансовий ринок
Ринок капіталу
Короткотерміновий
(грошовий)
Ринок цінних
паперів
Довготерміновий
(кредитів)

12.

СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
акції
облігації
депозитні
сертифікати
зобов’язання
державних
казначейств
векселі та ін.
біржовий
(фондовий)
о
б’
є
к
т
и
РИНОК
ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
ВИДИ
за організаційною
формою
позабіржовий
(вуличний)
с
у
б’
є
к
т
и
емітенти
інвестори
посередники
за порядком розміщення
цінних паперів
первинний
вторинний

13.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Акції
Цінні папери
Облігації
Похідні

14.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ
Акції
Облігації
власник акції є
співвласником акціонерного
товариства
власник облігації є
кредитором
власник акції має право
брати участь в управлінні
власник облігації
такого права не має
по акції виплачується
дивіденд, величина якого
залежить від прибутку
певний, заздалегідь
визначений процент
акції не підлягають викупу
після завершення
зазначеного терміну
викупляються

15.

ТРАКТУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
РИНОК ПРАЦІ
система суспільних
відносин – що
пов’язані з наймом та
пропозицією праці,
тобто з купівлею і
продажем послуг праці
механізм – забезпечує
узгодження ціни робочої сили і
умов праці між роботодавцями і
найманими працівниками та
регулює попит і пропозицію
робочої сили
економічний простір –
сфера працевлаштування, в
якій взаємодіють покупці і
продавці робочої сили

16.

СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТОВАРУ – РОБОЧА СИЛА
відсутність потреби
у зберіганні,
складуванні
потреба у
реалізації та
утримуванні
живий
індивідуалізован
ий товар
Товар – робоча
сила
невичерпність та
примноження
капіталоємність
диференційованість
унеможливлений
процес
відчуження
безперервність
трудового процесу

17.

ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ
РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ
Попит
попит на товари та послуги;
рівень технічної оснащеності;
інтенсивність та продуктивність
праці;
форми і методи організації
виробництва;
економічна кон’юнктура;
якість робочої сили та якість
праці;
обсяги інвестування;
технічна будова капіталу та ін..
Пропозиція
демографічна ситуація;
міграційні процеси;
тривалість освіти та
набуття кваліфікації;
престижність праці;
рівень пенсійного
забезпечення;
масштаби соціального
захисту та ін.
Ціна робочої сили
(заробітна плата)

18.

ТИПИ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ
Трудонадлишковий
ринок (безробіття)
Попит < Пропозиції
Трудодефіцитний ринок
(ринок вакансій)
РИНОК ПРАЦІ
Рівноважний ринок
(повна зайнятість)
Попит = Пропозиції
Попит > Пропозиції

19.

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ
Р
И
Н
О
К
ринок праці у сфері матеріального виробництва
ринок праці у сфері нематеріального
виробництва
висококваліфікованої робочої сили
середньокваліфікованої робочої сили
П
низькокваліфікованої робочої сили
Р
переважно розумової праці
А
переважно фізичної праці
Ц
переважно творчої праці
І
у передових наукомістких галузях
у традиційних галузях

20.

ТИПИ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Класичний тип
Інверсійний тип
реформаторський
РИНКОВА
ЕКОНОМІКА

21.

НЕДОЛІКИ РИНКУ
РИНКОВА ЕКОНОМІКА
«–»
контрольний механізм ринкової системи і конкуренція
з часом слабшають;
байдужість до виробництва суспільних благ;
неспроможність врегулювання «зовнішніх ефектів»;
ігнорування соціальних проблем;
нескінченна циклічна природа, нестабільність;
відсутність дієвої мотивації фундаментальних
досліджень в науці

22.

ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
економічний
цикл
платіжний
баланс
грошовий обіг
галузева і
регіональна
структура
зайнятість
Об’єкти
державного
регулювання
економіки
охорона
навколишнього
середовища
розподіл доходів
населення
зовнішньоекономічні зв’язки

23.

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
ОСНОВНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
бюджетноподаткова
(фіскальна)
соціальна
політика
(політика доходів)
кредитно-грошова
політика
(монетарна)
структурна
політика
державне
планування та
прогнозування
політика
ціноутворення

24.

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ
Економічні
Методи непрямого
(опосередкованого) впливу:
ставки податків, облікова ставка,
митний тариф, податкові пільги тощо
Адміністративні
Методи прямого впливу, що базуються на силі
державної влади (примус, дозвіл, заборона):
ліцензування, квотування, держзамовлення,
дотації, фіксовані ціни, державні стандарти тощо
СПІЛЬНЕ
будь-який економічний регулятор
містить елементи адміністрування,
оскільки контролюється певною
державною службою
у кожному адміністративному регуляторі є
дещо економічне, оскільки опосередковано
він позначається на поведінці господарських
суб’єктів
ВІДМІННЕ
економічні не звужують свободу
вибору для суб’єктів
суттєво обмежують свободу
вибору, а іноді зводять її до нуля
економічного

25.

ОЗНАКИ ЗМІШАНОГО ТИПУ УПРАВЛІННЯ
ЗМІШАНИЙ ТИП
УПРАВЛІННЯ
органічно
об’єднує
стійкість
державного управління та гнучкість
ринкового саморегулювання
дозволяє оптимально поєднувати
найвищі макроекономічні цілі
здатний збалансувати сукупний попит
та сукупну пропозицію
ефективність
господарювання
соціальну
справедливість
стабільність
економічного
зростання

26.

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА РИНКУ В
ЕКОНОМІЦІ ЗМІШАНОГО ТИПУ
РИНОК
ДЕРЖАВА
стратегічне планування;
здійснення грошової і
фінансової політики;
забезпечення
зайнятості;
розвиток
фундаментальної науки;
розвиток виробничої та
соціальної
інфраструктури
що виробляти, як
виробляти, на основі
якої технології;
скільки виробляти, де
виробляти,
кому
продавати, по якій ціні,
як розподіляти;
які галузі виробництва
згортати, виробництво
яких
товарів
розпочинати
ЕКОНОМІКА

27.

сприяє підвищенню ефективності виробництва
національних економік
Функції
світового
ринку
є джерелом постачання інвестиційних,
сировинно-паливних товарів, предметів
широкого вжитку
оптимізує використання факторів виробництва у
світовому просторі
інформує виробників, споживачів про наявність
і ціну товарів
дає об’єктивну оцінку діяльності з позицій
міжнародних стандартів та критеріїв якості
товарів

28.

СВІТОВИЙ РИНОК
Світовий
товарний ринок
Ринок
споживчих
товарів
Ринок
послуг
Ринок
засобів
виробників
Світовий
фінансовий ринок
Інвестиційний
ринок
Валютний
ринок
Ринок
позичкових
капіталів
Світовий ринок
праці
Ринок
спеціалістів
Ринок
некваліфікованої
робочої сили
Ринок
кваліфікованої
робочої сили

29.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ БЛОКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Глобальне
виробництво
Глобальна фінансова
система
ГЛОБАЛЬНА
ЕКОНОМІКА
Глобальна система
обміну результатами
інтелектуальної
діяльності
Глобальна система
просування товарів і
послуг
Глобальні ринки
робочої сили, капіталів,
інформації тощо

30.

СЕГМЕНТАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ
English     Русский Rules