Основні розділи навчальної дисципліни
Становлення міжнародного маркетингу
Визначення міжнародного маркетингу
Об’єкт та предмет міжнародного маркетингу
Методи міжнародного маркетингу
Сутність і принципи міжнародного маркетингу
Задачі міжнародного маркетингу
Основні функції міжнародного маркетингу
Суб’єкти міжнародного маркетингу
0.98M
Category: marketingmarketing

Теоретичні та методологічні основи міжнародного маркетингу

1.

2. Основні розділи навчальної дисципліни

Теоретичні та методологічні основи
міжнародного маркетингу
Середовище міжнародного маркетингу
Міжнародні маркетингові дослідження
Комплекс міжнародного маркетингу
- Товарна політика
- Цінова політика
- Збутова політика
- Комунікаційна політика
Вихід на зарубіжні ринки
Організація міжнародного маркетингу

3. Становлення міжнародного маркетингу

Основні етапи еволюції стратегій поведінки
підприємців на ринку:
1. Виробнича концепція (сер. ХІХ – поч. ХХ
ст.).
2. Товарна концепція (1900 – 1930 рр.).
3. Збутова концепція (1930 – 1950 рр.).
4. Маркетингова концепція (1950 – 1970 рр).
5. Концепція соціально-етичного маркетингу
(сер. 1970 – по цей час).

4. Визначення міжнародного маркетингу

Під міжнародним маркетингом розуміють прикладну
дисципліну і практичний вид діяльності, які спрямовані на
задоволення потреб споживачів за допомогою обміну між
суб'єктами ринку, що знаходяться в різних державах
Міжнародний маркетинг – маркетинг через національні
кордони
Зарубіжний маркетинг – маркетинг всередині інших країн
Транснаціональний (мультинаціональний) маркетинг –
координація маркетингових дій на ринках багатьох країн

5. Об’єкт та предмет міжнародного маркетингу

Об'єктом міжнародного маркетингу
виступають закордонні ринки
Предмет міжнародного маркетингу —
співвідношення попиту і пропозиції на
закордонних ринках, їхня кон’юнктура,
а також способи формування попиту на
закордонних ринках

6. Методи міжнародного маркетингу

Системний підхід
Економіко-математичні методи
обробки маркетингової інформації
Методи експертних оцінок
Методи збору первинної
маркетингової інформації
- Спостереження
- Опитування
- Експеримент

7. Сутність і принципи міжнародного маркетингу

Сутність міжнародного маркетингу, як і маркетингу в цілому,
1.
2.
3.
4.
5.
полягає в наступному: виробляти і пропонувати ринку (у даному
випадку — зовнішньому ринку) тільки те, що безумовно знайде
споживача і буде продано, а не намагатися нав'язати покупцю
попередньо не погоджену продукцію.
Із сутності маркетингу випливають основні принципи, а саме:
Націленість на досягнення кінцевого практичного результату —
одержання підприємцем певної вигоди (прибутку) при
одночасному якісному задоволенні потреб споживачів.
Спрямованість підприємства на довгостроковий результат
маркетингової діяльності. Це вимагає особливої уваги до
прогнозних досліджень, розробці на їхній основі товарів
ринкової новизни, що забезпечують високоприбуткову
господарську діяльність.
Застосування в єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики
активного пристосування до вимог потенційних покупців з
одночасним цілеспрямованим впливом на них.
Комплексний підхід до досягнення поставлених цілей (комплекс
маркетингу — взаємопов`язані товарна, цінова, збутова і
комунікаційна стратегії міжнародного маркетингу).
Швидка і чітка реакція на поточні зміни зовнішнього стосовно
організації середовища, що складають споживачі,
постачальники, посередники, конкуренти, контактні аудиторії;
економічні, політико-правові, соціокультурні фактори.

8. Задачі міжнародного маркетингу

одержання надійної, достовірної і своєчасної інформації про
зовнішні ринки, структуру і динаміку конкретного попиту,
смаки і переваги покупців, тобто інформації про зовнішні
умови функціонування фірми
створення такого товару чи набору товарів (асортименту),
що більш повно задовольняє вимоги світового ринку, аніж
товари конкурентів
необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що
забезпечує максимально можливий контроль сфери
реалізації
забезпечення перспективи розвитку міжнародного бізнесу
на основі прогнозування потреб потенційних покупців та
задоволення цих потреб шляхом пропозиції більш
конкурентноспроможних товарів, послуг, технологій, ідей,
організацій, людей, місць і т. ін.

9. Основні функції міжнародного маркетингу

аналітична — збір і обробка надійної, достовірної і
своєчасної інформації про міжнародні ринки
виробнича — організація виробництва такого товару, що
найбільш точно відповідає умовам зовнішнього ринку в
порівнянні з товарами-аналогами інших виробників
збутова — організація просування товару по міжнародних
каналах розподілу, формування попиту на нього і
стимулювання збуту
управлінська — планування, інформаційне забезпечення і
контроль заходів маркетингу, націленого на зовнішні ринки,
з оцінкою ризику, прибутку, ефективності

10. Суб’єкти міжнародного маркетингу

експортер – фірма, яка виготовляє продукцію в якій-
небудь країні і продає її за межі цієї країни
імпортер – фірма, яка знаходиться на території однієї
країни, але яка має постачальників чи партнерів по
кооперації за рубежем
міжнародна корпорація – форма структурної організації
великої фірми, яка здійснює прямі інвестиції в різні країни
світу; буває двох основних видів
- транснаціональна корпорація (ТНК) — корпорація, головна
компанія якої належить капіталу однієї країни, а філії розкидані по
багатьом країнам світу
- багатонаціональна корпорація (БНК) — корпорація, головна
компанія якої належить капіталу двох і більше країн, а філії також
розкидані по усьому світі
посередники
English     Русский Rules