Дипломна робота на тему
Структура роботи:
Мета дипломної роботи полягає у визначенні соціальних детермінант соціальних конфліктів в молодіжному середовищі та шляхи їх локалізаці
Завдання роботи:
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В СОЦІОЛОГІЇ
Об’єктивною основою виникнення конфліктів в суспільстві є наявність у ньому сукупності соціальних взаємовідносин особливого роду—між н
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
РОЗДІЛ 3 СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТІВ У СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ
Завдання емпіричного дослідження:
6.16M
Category: sociologysociology

Соціальний конфлікт в молодіжному середовищі

1. Дипломна робота на тему

Соціальний конфлікт в
молодіжному
середовищі
Міхневич Наталя Анатоліївна
Науковий керівник
к. соц. н. Чутова Н.П.

2.

3. Структура роботи:

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ
ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В СОЦІОЛОГІЇ
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ
КОНФЛІКТІВ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ
КОНФЛІКТІВ У СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІ ПРОМИСЛОВОГО
РЕГІОНУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

4. Мета дипломної роботи полягає у визначенні соціальних детермінант соціальних конфліктів в молодіжному середовищі та шляхи їх локалізаці

Мета дипломної роботи полягає у визначенні
соціальних детермінант соціальних конфліктів в
молодіжному середовищі та шляхи їх локалізації.
Об’єктом дипломного дослідження постає
соціальний конфлікт у молодіжному середовищі.
Предмет дослідження – є особливості прояву
соціальних конфліктів в молодіжному середовищі.

5. Завдання роботи:

опрацювати науково-методологічну
соціологічну літературу з проблематики
конфліктів;
- здійснити теоретичну інтерпретацію понять,
«конфлікт», «соціальний конфлікт», «молодь»,
«молодіжне середовище», та ін.;
- дослідити особливості конфліктів в
молодіжному середовищі у промисловому регіоні;
- визначити умови реалізації конфліктів молоді
промислового регіону;
- розробити практичні рекомендації щодо
локалізації конфліктів в молодіжному середовищі
населення.
-

6. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В СОЦІОЛОГІЇ

Конфлікт є відкритою соціальною системою, на
яку прямо чи побічно можуть впливати інші
суб’єкти.[18] Кожна із сторін перш ніж сформувати
особисту конфліктну позицію приймає певний
обсяг інформації із зовнішніх джерел (думки
співробітників, погляди керівництва) і просіює її
крізь призму власного розуму та особистої
психологічної структури (темперамент, характер,
ціннісні установки на інш.). Одна й та сама
конфліктна ситуація може визначатися
різноманіттям позицій конфліктуючих сторін.[50]

7.

Соціальні конфлікти—являють собою
найвищу стадію розвитку протиріччя у
системи відносин людей, соціальних груп і
суспільства в цілому, яка характеризується
посиленням протилежних тенденцій та
інтересів громади й індивіду.

8.

Різновидом соціальних конфліктів є
трудові і соціально-трудові конфлікти. Це
велика група конфліктів, які виникають
останнім часом дуже часто внаслідок
складної економічної ситуації в країнах
СНД у формі страйків, пікетів тощо.

9.

Суспільство як складний соціальний організм
живе і розвивається за своїми законами. У
ньому, як і в іншій соціальній системі,
виникають конфлікти, адже економіка, політика,
духовна сфера, організаційні та управлінські
аспекти вносять певні корективи в соціальні
взаємовідносини.

10. Об’єктивною основою виникнення конфліктів в суспільстві є наявність у ньому сукупності соціальних взаємовідносин особливого роду—між н

Об’єктивною основою виникнення конфліктів в
суспільстві є наявність у ньому сукупності соціальних
взаємовідносин особливого роду—між націями,
державами, класами (соціальними групами).
Під конфліктами в суспільстві розуміють
конфлікти різноманітних сфер суспільного
життя (економічного, політичного,
соціального, духовного), в якому
відбувається зіткнення інтересів, цінностей,
поглядів і цілей окремих специфічних
суб’єктів соціальних взаємовідносин—націй,
держав, класів, партій, спілок тощо.

11.

Найчастіше конфлікт виявляє себе в
соціальному середовищі, постаючи як
соціальний конфлікт. Соціальний
конфлікт—зіткнення інтересів двох чи
більшої кількості індивідів, соціальних
груп. .

12. РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

«Молодь - це відносно більша
соціально-демографічна група, яка
відокремлюється на основі сукупності
вікових характеристик, особливостей
соціального стану, соціальнопсихологічних властивостей, які
визначаються суспільним ладом,
культурою, закономірностями
соціалізації й виховання в даному
суспільстві».

13.

У молодому віці відбувається розвиток інтересів.
Проте вони ще нестійкі і різнопланові. Для підлітків
характерне прагнення до новизни. Так звана
сенсорна спрага - потреба в отриманні нових
відчуттів, з одного боку, сприяє розвитку
допитливості, з іншої - швидкому перемиканню з
однієї справи на іншу при поверхневому її вивченні.
Це відноситься і до субкультурного інтересу
підлітків.

14.

15.

16. РОЗДІЛ 3 СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТІВ У СЕРЕДОВИЩІ МОЛОДІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

17.

Обґрунтування проблеми дослідження. З кожним роком
чисельність неформальних молодіжних напрямів та рухів
стрімко зростає. Вони трансформуються, адаптуються у
відповідності до особливостей масової культури, деякі стають
особливо модними, популярними на певний період, інші
переступають межі власне молодіжного руху і зберігають свій
вплив на суспільство впродовж тривалого часу. Особливе місце
серед даної проблематики дослідження займає місце вивчення
праворадикальних рухів та організацій, які, як правило,
відносять до субкультури скінхедів.
Мета дослідження: дослідити місце, роль і функціонування
молодіжної субкультури скінхедів, її вплив на світоглядноціннісні та життєві орієнтації особистості, традиції і зміни
соціально-психологічного сприйняття сучасної субкультури
скінхедів та відображення їх у суспільній свідомості.
Об’єкт за фокусом дослідження: підлітки у віці від 11 до 18
Предмет дослідження: визначення специфіки ідентифікації і
соціалізації особистості скінхедів як суб’єкта молодіжної
субкультури.

18. Завдання емпіричного дослідження:

19.

20.

60
50
боротьба з тероризмом
40
відсутність молодіжної політики
відправка солдат в гарячі точки
проблема зайнятості молоді
релігійні конфлікти
30
дискримінація за нац.ознакою
проблема російської мови
проблема розколу України
обмеження прав нац.меншинста
20
хаотична політика підтримки молоді
важко відповісти
1—конфліктність-суперництво;
10
2—компроміс-співпраця;
3—пристосування-тактичність.
Рис. 3.2.1. Рівень конфліктності серед респондентів віком від 18-25 років
0
дівчата
хлопці
всього
Найбільш
цікаві політичні
теми для
молоді

21.

22.

23.

В ході дослідження також з’ясувалося, що молодь має
розпливчасті уявлення не лише про ультраправі рухи, а
й про всі інші, що також належать до субкультури
молоді. На наш погляд причиною такого
інформаційного хаосу є нерозбірливе сприйняття
Інтернету. Останнє призводить до того, що уявлення
молоді про будь-що стають не цілісними, змістовними,
а фрагментарними, не сутнісними.
Також видно, що все таки більша частина респондентів
ухилилися від відповіді стосовно свого ставлення до
ультраправих рухів та організацій. Субкультура
скінхедів, як правого так і лівого напрямку не особливо
популярні серед підлітків регіону.
English     Русский Rules