Өткен тақырыптарды еске түсірейік
Изотоптар дегеніміз протон сандары бірдей , нейтрон сандары әртүрлі атомдар түрі
Көміртектің изотоптары
Элементар бөлшектер
Kinds of Radioactivity
Three Common Types of Radioactive Emissions - Penetrability
Which is more penetrating? Why?
Another Contribution from Rutherford: Half-life of Radioactive Atoms
Тапсырма
Үйге:
2.36M
Categories: physicsphysics chemistrychemistry

Радиохимия. Альфа-бета, және гамма-сәулеленудің табиғаты және қасиеті

1.

СУРЕТКЕ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Видеодағы көрініс арқылы сабақ тақырыбын анықтауға
тырысыңыз
https://www.youtube.com/watch?v=Gj_2JpqZnP4

2. Өткен тақырыптарды еске түсірейік

• Атом құрылысы (7.1B)
• Химиялық реакция мысалдары: периодтық
кесте (7.2B)
• Формулалар және химиялық теңдеулер
(8.3A)

3.

9.4C Радиохимия
• Альфа- бета, және гамма-сәулеленудің
табиғаты және қасиеті
• Радиоактивті ыдырау
• Радиоизотоптың жартылай ыдырау
кезеңі
• Ядролық энергия
•Қазақстанның ядролық энергетикасы

4.

Химиялық элементтің толық сипаттамасын қайталау;
Атомдағы протон саны артқан сайын ядроның тұрақтылығы
кемитінін түсіну;
Радиоактивті сәулеленудің қасиеттерін білу және түсіну

5.

Атом дегеніміз оң зарядты ядродан және теріс зарядты электроннан тұратын
электробейтарап микрожүйе. Атом массасы ядрода жинақталған. Атом ядросы
протондар мен нейтрондардан тұрады. Ядроны тұйық орбиталар бойымен электрондар
айналып жүреді, олардың жалпы саны электрондар санына тең болады.
Элементар бөлшектер
Салыс массасы
Заряды
Протон
1
+1
Нейтрон
1
0
Электрон
0
-1

6.

Массалық сан
Атомның реттік
нөмірі = протондар
саны
нейтрондар саны
Элементтің химиялық
символы

7.

8. Изотоптар дегеніміз протон сандары бірдей , нейтрон сандары әртүрлі атомдар түрі

Сутектің үш изотопы
ПРОТИЙ
1 протон
ДЕИТЕРИЙ
1 протон, 1
нейтрон
ТРИТИЙ
1 протон, 2
нейтрон

9. Көміртектің изотоптары

Тұрақты
Тұрақсыздау
Тұрақсыз

10.

Атом ядролары тұрақты және
тұрақсыз болады?
Протон мен нейтрон – элементар бөлшектер, себебі оларды
әрі қарай бөлшектеу қиын, олар тұрақты атом
ядроларында ғана бөлшектенбейді, ал тұрақты емес бос
күйінде нейтрон мен протон басқа үш бөлшекке бөлінеді
деп болжанған, олар кварк деп аталады.

11.

12.

13.

Ядро тұрақтылығы
Күшті күш
p
n
n
p
Күшті күш
Атом ядросы
тұрақты

14.

15.

16.

Нуклидтер өздігінен өзгере алуы немесе
тұрақты болуына байланысты радиоактивті
және тұрақты болып бөлінеді. Табиғатта
кездесетін нуклидтердің көпшілігі тұрақты
болып келеді, олар ұзақ уақыт өзгермей
сақтала алады. Табиғатта радиоактивті
нуклидтерде кездеседі, олардың өмір сүру
уақыты шектеулі болып келеді.

17.

Бір атом ядросының екінші бір атом
ядросына өздігінен сәуле шығару (α,β,γ)
арқылы айналуы

18. Элементар бөлшектер

α- сәуле – оң заряталған бөлшектер
ағыны(гелий атомының ядросы)
β –сәуле – өте шапшаң қозғалатын теріс
зарядталған бөлшектер (электрондар)
γ – сәуле –электромагниттік сәулелену

19.

Ядролық реакцияларда жиі кездесетін
элементар бөлшектер
Элементар бөлшектер
Символы
Протон
p немесе
1
1
Нейтрон
n немесе
1
0
Электрон (бетта
бөлшектер )
Гелий ядросы (альфа
бөлшектер)
e- немесе0
4
2
He or
H
n
немесе
e
-1

20.

21.

22.

23. Kinds of Radioactivity

The three main decays are Alpha, Beta and
Gamma
Science Park HS -- Honors Chemistry

24. Three Common Types of Radioactive Emissions - Penetrability

Alpha particles may be
completely stopped by a sheet of
paper, beta particles by
aluminum shielding. Gamma
rays, however, can only be
reduced by much more
substantial obstacles, such as a
very thick piece of lead.
Science Park HS -- Honors Chemistry

25.

26. Which is more penetrating? Why?

27.

Массасы үлкен,
тұрақсыз атом
ядросы
Массасы кіші,атом
ядросы тұрақты
Альфа бөлшек

28.

29.

30.

31.

32. Another Contribution from Rutherford: Half-life of Radioactive Atoms

The half-life of a radioactive substance, is the time required
for one half of it to decay.
Science Park HS -- Honors Chemistry

33. Тапсырма

209
83
English     Русский Rules