Частина 2. Економіка торговельного підприємства
1. Поняття фінансово-майнового стану торговельного підприємства, мета та завдання його дослідження
416.50K

Фінансово-майновий стан торговельного підприємства та методи його оцінювання. (Лекція 16)

1. Частина 2. Економіка торговельного підприємства

Тема 16. Фінансово-майновий стан
торговельного підприємства та
методи його оцінювання

2. 1. Поняття фінансово-майнового стану торговельного підприємства, мета та завдання його дослідження

3.

4.

Задачі дослідження фінансово-майнового стану підприємства

5.

6.

2. Фактори, що визначають
фінансово-майновий стан
торговельного підприємства

7.

8.

Зовнішніми стосовно підприємства є ті фактори, на які воно не може
впливати або цей вплив може бути незначним (ендогенні).

9.

До внутрішніх факторів належать ті, що безпосередньо залежать від форм,
методів та організації роботи на самому підприємстві (ендогенні).

10.

3. Сутність та показники оцінки
елементів фінансового стану
торговельного підприємства

11.

12.

Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства
Найменування показника
1. Загальний коефіцієнт покриття
2.Проміжний коефіцієнт покриття
3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності
4.Коефіцієнт відволікання оборотних
активів у запаси
5.Коефіцієнт відволікання оборотних
активів у дебіторську заборгованість
Умовні позначення:
ОА-оборотні активи,
ПЗ- поточні зобов’язання,
ГК- грошові кошти, їх еквіваленти
ПФІ- поточні фінансові інвестиції,
З- сума запасів,
ДЗ-сума дебіторської заборгованості
Алгоритм розрахунку
ОА
ПЗ
ГК ПФІ ДЗ
К пр
ПЗ
ГК ПФІ
К ал
ПЗ
З
КВз
ОА
ДЗ
К вдз
ОА
Кп

13.

Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
1.
Коефіцієнт
фінансової
автономії
(незалежності)
2. Коефіцієнт покриття боргу (коефіцієнт
фінансування)
3. Коефіцієнт фінансового левериджу
4.Коефіцієнт структури позикового капіталу
5.Коефіцієнт фінансової стійкості
6. Коефіцієнт кредиторської заборгованості
ВК
К
ВК
К пб
ПК
ПК
К фл
ВК
ДПК
К спк
ПК
ВК ДПК
К фс
К
КЗ
К кз
КПК
КЗпр
К кз
КЗ
К фа
7. Коефіцієнт простроченої кредиторської
заборгованості
Умовні позначення:
ВК- сума власного капіталу,
ПК- сума позикового капіталу,
К-загальна сума капіталу,
ДПК- сума довгострокового позикового капіталу,
КЗ- сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
КПК- сума короткострокового позикового капіталу,
КЗпр- сума простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги

14.

Показники оцінки рентабельності підприємства
1. Рентабельність діяльності
2. Рентабельність витрат
3.Рентабельність активів
4. Рентабельність власного капіталу
5.Економічна рентабельність
ЧП
100
ОД
ЧП
100
В
ЧП
100
Ас
Рд
Рв
Ра
ЧП
100
ВК с
ПЗД до ФВ
ЕР
100
Ас
Рвк
Умовні позначення:
ЧП- сума чистого прибутку,
ОД- обсяг виручки від реалізації продукції,
В- сума витрат
Ас-середня сума активів
ВКс-середня сума власного капіталу
ПЗД до- прибуток від звичайної діяльності до оподаткування,
ФВ- сума фінансових витрат

15.

Показники оцінки ділової активності підприємства
1. Коефіцієнт оборотності капіталу,
разів
2. Коефіцієнт оборотності власного
капіталу, разів
3. Коефіцієнт оборотності
позикового капіталу, разів
4. Коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості, разів
5. Період обороту капіталу, днів
6.Період обороту власного капіталу,
днів
Од
Кс
ОД
КОвк
ВК с
ОД
КОпк
ПК с
К ок
КОкз
ОД с
КЗс
Кс
Д
ОД
ВК с
ПОвк
Д
ОД
П ок
7.Період обороту позикового
капіталу, днів
ПОпк
ПК с
Д
ОД
8. Період обороту кредиторської
заборгованості, днів
ПОкз
КЗс
Д
ОД с
Умовні позначення:
Кс- середня сума капіталу
ВКс-середня сума власного капіталу,
ПКс- середня сума позикового капіталу,
КЗс-середня сума кредиторської заборгованості,
Д-кількість днів у досліджуваному періоді

16.

4. Методи комплексного
оцінювання фінансовомайнового стану
торговельного підприємства

17.

Метою оцінки фінансового стану є ідентифікація існуючого стану
господарсько-фінансової діяльності, виявлення проблемних аспектів
(слабких місць); пошук резервів її подолання.

18.

19.

Загальна модель аналізу фінансового стану підприємства
Аналіз майна
підприємства
Аналіз
використання,
розміщення засобів
Стан необоротних
активів
Стан оборотних
активів
Аналіз джерел
покриття засобів
Власні
кошти
Оборотність оборотних
активів
Аналіз
платоспроможності
(ліквідності)
Аналіз
грошових
потоків
Аналіз сталості
економічного
зростання
Аналіз фінансової
стабільності
Позиковий
капітал
Аналіз
кредитоспроможності
Заходи щодо
поліпшення
фінансового стану
English     Русский Rules