9.80M
Category: biologybiology

Суцвіття. Квіткові рослини

1.

2.

- Розширити знання учнів про
квіткові рослини.
-Ознайомити із різноманітністю суцвіть.
-Дати поняття прості і складні суцвіття.
-Розкрити значення суцвіть у природі.
-Розвивати уміння порівнювати та визна
чати значення біологічних об’єктів у при
роді та житті людини.
-Виховувати бережливе ставлення
д
о рослинного світу планети.

3.

Суцвіття – це сукупність квіток, розміще
них на загальній осі у певному порядку.
Суцвіття забезпечують краще пристосув
ання квіток до запилення і цим зумовлю
ють утворення більшої кількості плодів
та насіння.

4.

Суцвіття поділяють на прості та склад
ні у залежності від галуження осі суцвіт
тя та розташування квіток.

5.

Прості суцвіття – це суцвіття з однією
віссю. До них належать:
- китиця;
- колос;
- щиток;
- зонтик;
- початок;
- головка;
- кошик.

6.

Прості суцвіття

7.

Складні суцвіття – це суцвіття, у яких
на головній осі розміщені не окремі квіт
ки, а прості суцвіття. До них належать: волоть;
- складний колос;
- складний зонтик;
- складний щиток;
- складна китиця;
- сережка.

8.

Складні суцвіття

9.

10.

Китиця – суцвіття, у якому н
а видовженій головній
осі
почергово розміщені квітки н
а квітконіжках. Таке суцвітт
я мають:
біла акація
конвалія
іван-чай
черемха
смородина

11.

Колос - суцвіття, у якому на видовжен
ій осі почергово розміщені квітки без кв
ітконіжок. Таке суцвіття мають:
вербена
осока
подорожник

12.

Щиток – це суцвіття, на головній осі я
кого розташовані квітки на квітконіжка
х різної довжини.
Таке суцвіття ма
ють:
яблуня
груша
пижмо

13.

Зонтик - суцвіття, у якому квітки сидя
ть на верхівці вкороченої головної осі на
квітконіжках однакової довжини. Таке с
уцвіття мають:
первоцвіт
вишня

14.

Початок – суцвіття з потовщеною віссю,
на якій розташовані квітки без квітконі
жок. Таке суцвіття мають:
рогіз
кали
кукурудза
спатифілум

15.

Головка – суцвіття з потовщеною віссю,
на якій сидять квітки на
вкорочени
х квітконіжках,
наприклад, у коню
шини і
ворсянки

16.

Кошик – суцвіття із сидячих квіток, які
розташовані на розширеній тарілкоподі
бній головній осі.
Таке суцвіття м
ають:
ромашка
ехінацея
волошка
соняшник

17.

Складний колос – суцвіття, у якого
н
а головній осі розташовані прості колоск
и. Таке суцвіття мають:
пшениця
ячмінь
жито

18.

Складний зонтик – суцвіття, бічні осі як
ого закінчуються простими зонтиками,
як у:
кропу
моркви
петрушки

19.

Волоть – суцвіття, я
ке складається з прост
их китиць або колоскі
в, що розташовані на
бічних розгалудження
х головної осі.
Та
ке суцвіття у:
винограду
бузку
полину

20.

Складний щиток – суцвіття, яке складає
ться з простих щитків (горобина, бузина)
або кошиків (деревій).
горобина
бузина
деревій

21.

Сережка – суцвіття, у якому на звисаючі
й видовженій головній осі розташовані г
рупи одностатевих квіток без квітконіжо
к, як у берези та ліщини.
береза
ліщина

22.

Завійка – це суцвіття, яке утворене квіт
ками, що прикріплюються
по че
рзі колоподібно одна за
одну свої
ми квітконіжками.

23.

Які суцвіття зображені?
??
??
??
??

24.

Які суцвіття прості, а
які складні?
5
1
2
3
4
6

25.

Вибрати серед малюнків прості суцвіття.
1
4
2
5
3
6

26.

Вибрати серед малюнків складні суцвіття.
1
2
4
3
5
6

27.

Порівняти суцвіття
бузку
зозулинця

28.

Порівняти суцвіття
арума
пшениці

29.

Визначити
Які це суцвіття?
1) ……………
2) ……………
3) ……………
4) ……………

30.

Визначити
Які це суцвіття?
1) ……………
2) ……………
3) ……………
4) ……………
5) ……………

31.

Встановити відповідність
Щиток
Китиця
Кошик

32.

Яке суцвіття мають ці рослини?
……………..

33.

Яке суцвіття мають ці рослини?
……………..

34.

Доповнити речення
1. Щиток – це суцвіття, на головній осі я
кого розташовані квітки ….....…………
……………………………………………. .
2. Суцвіття, у якому квітки сидять на ве
рхівці вкороченої головної осі на квітко
ніжках однакової довжини називаєтьс
я …………………….. .
English     Русский Rules