Музичне мистецтво доби бароко
Опера – провідний жанр епохи бароко
Реформатор жанру опери Клаудіо Монтеверді
Опера К. Монтеверді «Коронація Поппеї»
Жанр ораторії у творчості Георга Генделя
Ораторія Г.Генделя «Мессія»
Інструментальна музика жанр концерту
Жанр концерту в творчості Антоніо Вівальді
«Пори року»
Інструментальна музика жанр сонати
Жанр сонати в творчості Доменіко Скарлатті
Сонати Д. Скарлатті
Інструментальна музика органна музика , жанр фуги
Інструментальна музика клавірна музика
Жанр сюїти у творчості Франсуа Куперена
Інструментальна музика у творчості Йоган Себастьян Баха
Інструментальна музика Й.С. Баха
Інструментальна музика Й. Баха
Дайте відповіді на запитання:
14.67M
Category: musicmusic

Музичне мистецтво доби бароко

1. Музичне мистецтво доби бароко

2.

Бароко - дуже насичений подіями, багатобарвний і
строкатий період музичного життя і творчості.
Барокова музика слідує за музикою епохи Відродження і
передує класичній музиці, це період між 1600 р. та 1750 р.
Найбільш значні події:
розквіт світського музичного мистецтва,
зародження жанру опери,
інтенсивний розвиток
інструментальної музики.
Термін «бароко»
вперше використав
німецький музикознавець
Курт Закс у 1919р.

3.

Визначальними в музиці бароко
стають піднесені, величні
образи, сильні почуття й емоції.
Тому провідними є
монументальні, масштабні
жанри, в яких людський голос
поєднується з оркестром і хором
- опера, ораторія, меса.
З'явилися твори, написані на
релігійні тексти, але не
призначені для обов’язкового
виконання в церкві: кантата й
ораторія.
Зародилися нові музичні жанри,
наприклад, інструментальний
концерт

4. Опера – провідний жанр епохи бароко

Перші опери писалися переважно на героїко-міфологічні чи
історичні сюжети з чітким розподілом сценічної дії і музики.
Серед авторів барокових опер такі майстри, як
А.Скарлатті , Г. Гендель, К. Монтеверді та інші.
Найвищого розквіту опера досягла в Італії.
Італійська опера пройшла
шлях від переважання
зовнішньої декоративності
до глибокого драматизму
та реалістичних тенденцій.

5. Реформатор жанру опери Клаудіо Монтеверді

Він вважається реформатором жанру
опери, будучи представником раннього
бароко.
Поглибив образний зміст опери, розширив
1567 – 1643
Італійський
композитор,
музикант, співак
виразні засоби і форми вокальних і
оркестрових партій.
К. Монтеверді ввів у оперу увертюру та
дует, створив новий тип арії – «тужливий
гімн».
Створив «схвильований стиль», що
передавав драматизм і напруженість дії,
глибину пристрасних почуттів і переживань.

6. Опера К. Монтеверді «Коронація Поппеї»

7. Жанр ораторії у творчості Георга Генделя

Серед інших монументальних
жанрів епохи бароко —
жанр ораторії.
Г. Гендель – представник пізнього
бароко, створив новий музичний
жанр - «Англійську ораторію», що
відрізняється піднесеною
мелодикою і монументальним
аранжуванням.
Його творчий доробок охоплює
(1685-1759)
німецький композитор
42 опери та 25 ораторій, серед
яких найбільш відома — «Месія».

8. Ораторія Г.Генделя «Мессія»

Ораторія «Месія» з хором «Алілуя!»
на тексти Біблії короля Якова, яка зазвичай
виконується на Різдво Христове.

9. Інструментальна музика жанр концерту

Провідним інструментальним жанром
бароко став концерт.
Спочатку концерт пишеться для невеликого, камерного
оркестру, частіше струнного, в якому обов'язково присутній
клавесин. Такий ансамбль називався "капела".
В епоху бароко існували три різновиди концерту, які
визначаються його виконавським складом:
для оркестру,
для соліста з оркестром,
сольний концерт.

10. Жанр концерту в творчості Антоніо Вівальді

Відомий приклад жанру концерту з
солюючим інструментом
(скрипкою) - "Пори року" Антоніо
Вівальді.
Інструментальний стиль Вівальді –
це своєрідна предформа того виду
жанру, який сьогодні є твором для
сольного інструменту з оркестром.
А.Вівальді - автор більш як
сорока опер, кантат, ораторій,
творець жанру сольного
інструментального концерту.
(1678-1741)
італійський композитор,
скрипаль-віртуоз

11. «Пори року»

«Чотири пори року» - цикл із чотирьох
скрипкових концертів А. Вівальді.
Кожен концерт присвячений одній із пір
року і складається із трьох частин, що
відповідають кожному місяцеві.
До того ж кожний концерт супроводжує
сонет, авторство яких іноді
приписується самому композиторові.
Партитура оркестру складається з
солюючої партії скрипки, групи перших і
других скрипок, альтів і віолончелей, що
дублюються basso continuo.

12.

13.

14.

15.

16. Інструментальна музика жанр сонати

Перспективним для всієї
подальшої історії
виявляється жанр
сонати.
Термін "соната" (sonare звучати) виник наприкінці
XVI ст. для позначення
будь-якого
інструментального твору
(переважно
ансамблевого), на відміну
від вокальної кантати
(cantare - співати).

17. Жанр сонати в творчості Доменіко Скарлатті

Високих творчих вершин у жанрі
(1685-1757)
італійський композитор
й клавесиніст епохи бароко
сонати досяг Доменіко
Скарлатті.
У добу бароко ім'я Скарлатті було
широко відоме в музичній Європі.
Проте за життя композитора був
опублікований лише його
невеликий збірник клавесинних
п'єс - "Вправи для гравічембало",
який ми зараз називаємо
сонатами.

18. Сонати Д. Скарлатті

Скарлатті написав більше п'яти сотень сонат, більшість мають
одночастинну форму, з незмінним темпом.
Деякі з них показують сміливу роботу з гармонією, що виражається як у
використанні дисонансу й кластерів, так й у несподіваних модуляціях у
непаралельні тональності.

19. Інструментальна музика органна музика , жанр фуги

Інструментальна музика епохи
бароко вражає розмаїттям
жанрів, форм та
інструментальних ансамблів.
З минулих віків у XVII ст.
перейшов орган - клавішнодуховий інструмент.
Головним жанром органної
музики стала фуга (біг, швидка
течія) - найбільш розвинута
форма поліфонічної музики.

20. Інструментальна музика клавірна музика

Популярним інструментом
епохи бароко були також
клавікорд і клавесин попередники фортепіано.
У клавірному репертуарі
велике місце посідали
танці, які об'єднувались у
сюїту.
Сюїта - це одна з
різновидів
багаточастинних форм
інструментальної музики.

21. Жанр сюїти у творчості Франсуа Куперена

Якщо Італія славилася
струнними інструментами скрипкою, альтом, віолончеллю,
то у Франції панівним
інструментом був клавесин.
Уже в XVI ст. він користувався
популярністю і в городян, і при
королівському дворі.
Вершиною клавесинного
мистецтва вважається Франсуа
Куперен. Саме в його творчості
отримав досконале втілення
стиль рококо.
(1668-1733)
французький композитор,
органіст і клавесиніст

22. Інструментальна музика у творчості Йоган Себастьян Баха

За своє життя Й. Бах написав
(1685-1750)
німецький композитор,
органіст, скрипаль
дуже багато музичних творів
– більше 1000.
У його творчості представлені
усі значимі жанри епохи
бароко, окрім опери.
Він узагальнив досягнення
музичного мистецтва періоду
бароко.

23. Інструментальна музика Й.С. Баха

Інструментальна музика
Баха написана
для органа (прелюдії, токати,
фантазії, фуги тощо),
для клавесина («Добре
темперований клавір» - 48
прелюдій і фуг, «Мистецтво
фуги», 6 партит, 6
французьких сюїт, 6
англійських сюїт тощо).

24. Інструментальна музика Й. Баха

Також Й.Бах створив
- сонату для скрипки соло,
- сюїти для віолончелі соло,
- музику для оркестру (6 «Бранденбурзьких
концертів», 4 сюїти),
- концерти для скрипки з оркестром,
- концерти для клавесина з оркестром та інші.
Інструментальні твори Баха стали джерелом
транскрипцій багатьох композиторів, зокрема
Ференца Ліста, Феруччо Бузоні, Сергія
Рахманінова.

25.

26.

27. Дайте відповіді на запитання:

1. Про яких композиторів епохи бароко
згадувалося у презентації?
2. Назвіть найпоширеніші
інструментальні музичні жанри бароко.
3. Який інструментальний твір епохи
бароко Вам найбільше подобається?
English     Русский Rules