МАЗМҰНЫ
Ғылыми жұмыстың мақсаты
Зерттеудің міндеттері:
ОҚО-да туризм дамуының қазіргі жағдайын талдау
ОҚО-ындағы туристік өнімдерге сұранысты зерттеу және дамыту жолдары
 ҚОРЫТЫНДЫ
  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.99M
Category: geographygeography

Оңтүстік қазақстан облысының туризмінің даму мүмкіншіліктері

1.

Қ А З А Қ С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы Б І Л І М Ж Ә Н Е Ғ Ы Л Ы М М И Н И С Т РЛ І Г І
М . С А П А Р Б А Е В АТ Ы Н Д А Ғ Ы О Қ Г И - Н Ы Ң « П А РА С АТ » К О Л Л Е Д Ж І
«АРНАЙЫ ПӘНДЕР» ПЦК
ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС
ТА Қ Ы Р Ы Б Ы : « О Ң Т Ү С Т І К Қ АЗ А Қ С ТА Н О БЛ Ы С Ы Н Ы Ң
ТУРИЗМІНІҢ ДАМУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ»
О Р Ы Н Д А Ғ А Н : УА Л И Г. С .
ЖЕТЕКШІСІ:ЖҮНІС Ұ.Ж
ШЫМКЕНТ 2017

2. МАЗМҰНЫ

I КІРІСПЕ..............................................................................................................3-6
II НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.ОҚО-да туризм дамуының қазіргі жағдайын талдау.....................................7-9
2.ОҚО-ындағы туристік өнімдерге сұранысты зерттеу және дамыту
жолдары...............................................................................................................9-13
III Қорытынды.......................................................................................................14
IV Пайдаланған әдебиеттер..................................................................................15

3. Ғылыми жұмыстың мақсаты

Ғылыми жұмыстың мақсаты.Қазақстандық және
шетелдік азаматтардың әр түрлі туристік
қызметтерге қажеттілігін қанағаттандыру үшін кең
мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы
тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік
кешен құру, саланы дамытудың экономикалық және
құқықтық тетіктерін әзірлеу әрі Оңтүстік
Қазақстанның туристік өнімінің сапасын қамтамасыз
ету жөнінде мемлекеттік деңгейдегі шараларды іске
асыру.Елімізде оның ішінде Оңтүстік Қазақстан
облысында өте маңызды тарихи есерткіштерімізді,
тарихи қалаларымызды ескере отырып, тарихимәдени туризмді дамыту.

4. Зерттеудің міндеттері:

- мәдени-тарихи және табиғи рекреациялық
ресурстарды сақтау және ұтым-ды пайдалануын
зерттеу;
- халық арасында туризмнің құндылықтарын
насихаттауды және қоршаған ортаға ұқыпты қарауды
қамтамасыз етуді қадағалау;
- Ұлы Жібек жолы бойындағы археологиялық,
архитектуралық, құрылыстық обьектілерді зерттеу;
- ұлттық, туристік өнімді жылжытудың жаңа
ақпараттык технологияларын пайдалану деңгейін
есептеу.

5. ОҚО-да туризм дамуының қазіргі жағдайын талдау

6. ОҚО-ындағы туристік өнімдерге сұранысты зерттеу және дамыту жолдары

7.

8.

9.  ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОРЫТЫНДЫ
Міне, бір ғана оңтүстік өңірінде қаншама тарихи орындарымыз бола тұра,
«Қазақстанда баратын жер жоқ» дегеніміз шынымен қисынсыз. Сондықтан,
экономиканың басты тетігі – ішкі туризм жұмысына бүгіннен мән беру қажет.
Облыстық кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы
басшысының орынбасары Қарлығаш Бекбаеваның айтуынша, қазір осы саланы
дамытудың бас жоспары дайындалуда. Әзірге туристер үшін екі бағыт – тарихи
ескерткіштер мен экологиялық туризм жобасы жасақталды. Мұны іске асыруда
оңтүстіктіктермен тәжірибе алмасып, бірлесе қызмет атқару қажет.Оңтүстік
Қазақстан облысы ЮНЕСКО-ның қайта өркендету бағдарламасына енген Ұлы
Жібек жолының мемориялдық трассасында орналасқан. Облыс шкарасында 837 –
археологиялықескерткіштер, 155 - құрылыс және архитектуралар, 5 - тарихи, 7 монументалдық қол өнерлер анықталып есепке алынған. Аймақта тарихи
орталықтарды қайта өркендету және туризм инфрақұрлымын дамыту, мәдени,
әлеуметтік-экономикалық мәселелерді кешендік шешуге мүмкіндік береді.
Облыстағы тарихи-мәдени ескерткіштердің кейбіреулері әлемдік тарихта жоғары
бағаланып, ЮНЕСКО-ның құрамына енген. Облыс біздің мемелекетіміздің
қалалық мәдениетінің бесігі болып есептеледі. Нақ осы жерде қазақ тарихындағы
ең маңызды қалалар орналасқан. Бұл дегеніміз елімізде ішкі және сыртқы
туризмді дамытуға үлкен тірек болады және бағдарламамыз туризмді дамыту
мақсатын жүзеге асыруды, халықаралық стандартқа сай туристік қызмет өндірісі
бойынша өзімздің дамыған туристік индустриямызды қалыптастыруды
қамтамасыз етеді.

10.   ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.Азар В.И. Экономика и организация туризма.- Москва., 1993 г.- 298 с.
2.Ғаламтор ресурстары
3. Адасбаева Е. По Шелковому пути // Понорама – 2001 г. - 7 декабрь.
4. Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом
Шелковом пути.- Алматы: Ғылым, 1998 г.- 216 с.
5.http://upload.wikimedia.org/wikipedia
6. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие.
– М.:Финансы и статистика. 2000-176с.
7. История культуры: Учебник / под ред. В.А. Слепова, М.: 2007
8. Родионов, М. В. Туризм и туристская деятельность. Конспект лекций /
М. В. Родионов. - М. : А-Приор, 2010. - 128 с

11.

Назарларыңызға рахмет!
English     Русский Rules