Тұлға бұзылыстары
Психопатия
Психопатияның П.Б.Ганнушкин бойынша диагонстикалық критерийі
Психопатиялардың түрлері
Психастеникалық психопатия клиникасы
Қозғыш психопатияның клиникасы
Истериялық психопатия клиникасы
Паранойялық психопатия клиникасы
Шизоидтты психопатия клиникасы
Мінез акцентуациясының типтері
2.48M
Category: psychologypsychology

Психопатия

1. Тұлға бұзылыстары

ТҰЛҒА БҰЗЫЛЫСТАРЫ

2. Психопатия

ПСИХОПАТИЯ
Туа пайда болған немесе ерте жаста
қоршаған орта әсерінен пайда болатын
тұлға аномалиясы, жоғарғы нерв
жүйесінің психикалық толымсыздығы.

3. Психопатияның П.Б.Ганнушкин бойынша диагонстикалық критерийі

П С И ХО П АТ И Я Н Ы Ң
П . Б . ГА Н Н У Ш К И Н Б О Й Ы Н Ш А
Д И А ГО Н С Т И К А Л Ы Қ К Р И Т Е Р И Й І
I.
Айқын патологиялық процесстер салдарынан
адаптацияның бұзылуы
II. Психопатиялық ерекшеліктің тотальділігі
III. Олардың салыстырмалы тұрақтылығы мен
аз қайтымдылығы.

4. Психопатиялардың түрлері

ПСИХОПАТИЯЛАРДЫҢ
ТҮРЛЕРІ
•Психастениялық,;
•Қозғыштық;
•Истериялық;
•Паранойялық;
•Шизоидты психопатия.

5. Психастеникалық психопатия клиникасы

Жоғарғы қозғыштық деңгейімен, психотравматикалық
жағдайға жоғары сезімталдықпен, жасқаншақтықпен,
сенімсіздікпен ерекшеленеді. Екіншілік сигналдық жүйенің
және қыртысасты жүйенің функциональдық
басымдылығы, жоғарғы нерв жүйесінің жоғарғы
энергетикалықәлсіздігін көрсетеді. Олардың мотивациялық
ортасы тоқырауымен және қозумен сипатталады.

6. Қозғыш психопатияның клиникасы

ҚОЗ Ғ Ы Ш П С И ХО П АТ И Я НЫ Ң
КЛ И Н И КАС Ы
Адеккватсыз ұстамаларға дейін баратын, қозғыш эмоциональды
реактивтілікпен тұрақты псиқикалық қысым жағдайында
жоғарғы тітіркенгіштікпен ерекшеленеді. Сенімсіздік және
күиәнділік, шектен тыс эгоисттікпен, өзімшілдік,
айналасындағыларға жоғары талап қоюмен сипатталады. Олар
жиі ашулану жағдайынан дисфория қалпына түседі. Олар қырсық,
конфликтқа жиі түседі, ұсақ-түйекшіл, билік құмар. Қарым
қатынас барысында дөрекі, агресивті, қатыгез, өлтіру барысында
да тоқтамайды.

7.

8. Истериялық психопатия клиникасы

ИСТЕРИЯЛЫҚ ПСИХОПАТИЯ
КЛИНИКАСЫ
Сыртқы жасандылыққа, театральды
қойылымға бейім. Асыра өтірік айтады,
бірден қуанады және жабырқайды.
Олардың өмірлік мақсаты барлығының
өзіне назар аударғанын қалайды; әр түрлі
нәрселерді фантазиялайды, үнемі өтірік
айтады.

9.

10. Паранойялық психопатия клиникасы

ПАРАНОЙЯЛЫҚ
ПСИХОПАТИЯ КЛИНИКАСЫ
Ойлау қабілетінің төмендігімен,
қызығушылығының жоқтығымен, өзімшілдікпен,
эгоисттік, басқа амдарға күмәншіл қарым
қатынас тән. Үнемі конфликтта түседі.

11.

12. Шизоидтты психопатия клиникасы

Ш И З О И Д Т Т Ы П С И ХО П АТ И Я
К Л И Н И К АС Ы
Жоғары сезімтал, эмоциясы шектелген,
икемсіз, қоршаған ортаға қарым қатынасы
шектеулі. Олар суық, қатыгез, мәдинетсіз,
дөрекі, ішкі жан дүниесі түсінксіз, бағдары
жоқ.

13.

14.

Мінездің акцентуациялануы - адамның әрекеті мен істеріңде көрініс
беретін мінез ерекшеліктеріне қарағанда жиі басымдылық
танытатын, күшті дамыған мінез ерекшеліктері. Мінездің
акцентуацияланған типтері — әртүрлі жағдайлардағы адамның
қылығын анықтайтын, мінездердің басқа қасиеттеріне қарағанда
жетекші орын алатын және басқалардың жәрдемімен ерекше
дамитын мінездің типтік қиылысқан көрсеткіші. Мінез
акцентуациясы — психопатиялармен шектесіп, норманың шеткі
варианттарын көрсететін белгілі бір мінез бітістері мен олардың
үйлесімдерінің ерекше көрінісін білдіретін, К. Леонгардпен ұғым.
Акцентуация (Мінезді қараңыз) басқа қасиеттерінен қандай да бір
қасиеттің немесе белгінің бөлініп ерекше дамуы

15. Мінез акцентуациясының типтері

МІНЕ З АКЦЕНТУАЦИЯСЫНЫҢ
ТИПТЕРІ
I.
Интравертті . Бұл типке жататындар тұйық келеді. Олар
өздерімен өздері болып басқалармен жақындасауға
қыйынсынады.
II. Эктраверртті. Адамдарды талғамай араласа береді, мұндай
адамдар сөзшең, көрсе қызар, мақтаншақ.
III. Жүгенсіз типке жататындар, күйгелек, ұрысқақ, жанжал
қой, шыдамсыз.
English     Русский Rules