Тақырып: Еңбек нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік
Жоспары:
ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ
ЕҢБЕК ТƏРТІБІ
Еңбек тəртібін қамтамасыз етудің əдістері.
ішкі еңбек тəртібінің ережелерінің бөлімдері:
Қызметкерлердің негізгі міндеттері.
Тəртіптік жазалар
Пайдаланылған әдебиеттер:
145.11K
Category: lawlaw

Еңбек нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік

1. Тақырып: Еңбек нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік

Орындаған: Ағабекова П.А.
Қабылдаған:Есенжолова А.Н.

2. Жоспары:

Еңбек нормаларын бұзған үшін жауаптылықтың
түсінігі мен түрлері.
Еңбек нормаларын бұзған үшін жауапкершілікке
шара қолданудың әдістері.
Еңбек нормаларының сақталуын мемлекеттік
бақылаудың тәртібі.
Еңбек нормаларының сақталуын тексеру, олардың
түрлері, нысандары мен мерзімдері.

3.

Еңбек – бұл еңбек өнімін алу үшін
адамның дене, ақыл-ой, рухани
қабілеттерін жұмсау арқылы жүзеге
асатын мақсатты қызмет. Еңбек
дене, ақыл-ой жəне рухани
қабілеттіктерден туындайды да,
бұлардың нəтижесінде
материалдық, рухани жəне
санаткерлік құндылықтар

4. ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

Еңбек құқығының негізгі қағидаларының түсінігі
жəне мəні. «Қағида» сөзінің өзі латын тіліндегі
«principium» cөзінен туындаған жəне оның аудармасы
«негіз, бастама» дегенді білдіреді. Осылай, «қағида»
түсінігі басшылыққа алынатын идеяны, негізгі
ережені, бастаманы білдіреді. Құқықтық түсініктер
жүйесінде қағида басты түсінік болып табылады,
себебі, ол бүкіл құқықтық жүйенің негізін құрайды
жəне осы құқықтық жүйенің барлық қасиеттерін
өзіне сіңіреді. Басқаша айтар болсақ, еңбек
құқығының қағидалары – бұл еңбек құқығы
нормаларының негізгі бастамасы.

5.

Еңбекті құқықтық реттеудің негізгі қағидалары – бұл
қолданыстағы еңбек заңнамасының мəнін қысқаша
көрсететін басты ережелер. Олар осы құқық
саласының даму негізін құрайды жəне дамуды
бағыттайды. Еңбек құқығының қағидалары ретінде
еңбек құқығы нормаларының мəнін жəне
мемлекеттің еңбек қатынастарын құқықтық реттеу
саласындағы саясатының басты бағыттарын
көрсететін, қолданыстағы заңнамада бекітілген
негіздемелік бастамаларын (идеяларды) түсінуге
болады. Еңбек құқығының қазіргі кездегі
қағидалары еңбекті ұйымдастыру саласындағы
қоғамдық қатынастардың қалыптасқан жүйесінен
көрініс береді. Олар объективтік экономикалық
заңдардың күшіне тығыз байланысты.

6.

Еңбек құқығының қағидалары заңнамадан
көрініс табады жəне заңнамалық тұрғыда
бекітілген, себебі, осы қасиет бұл
қағидалардың құқықтық қағида деп аталуына
негіз болады. Еңбек құқығының негізгі
қағидалары ҚР Конституциясында жəне осы
құқық саласының маңызды заң шығарушы
актілерінде бекітілген. Мысалы, ҚР «ҚР еңбек
туралы» заңының 2-бабының 1-тармағында
республика қызметінің негіздемелік
қағидалары, ал 2-бөлімде еңбек
бостандығы қағидасы бекітілген.

7.

Қолданыстағы заңнамаға талдау жасайтын болсақ, еңбек
құқығының қазіргі кездегі қағидаларына келесі белгілер тəн: ·
олар экономикалық жəне саяси жағдайлармен байланысты,
себебі, қағидалардың өзі мемлекеттік саясаттың негізінде
анықталады;
олардың мазмұнына ортақтық тəн, себебі, қағидалар əрқашанда
құқықтың бір ғана емес, бірқатар нормалар тобының мəнін
көрсетеді; мемлекеттік нормативтілікке ие, себебі, қағидаларды
мемлекет құқық нормаларында бекітеді жəне санкциялайды,
қағидалар ортақтық пен міндеттілікке, реттеушілік сипатқа ие
бастамашылық идеялар болып табылады; · олардың жиынтығы
жүйе болып табылады, себебі, олар құқық нормасының белгілі
бір құқық жүйесінің шегіндегі өзге нормалармен арақатынасы
жағдайындағы мəнін ашады; · мақсаттылыққа ие, себебі, құқық
нормаларының динамикадағы, қозғалыстағы, белгілі бір
мəселелерді шешудегі мəнін көрсетеді; · тұрақтылыққа ие,
себебі, құқық қағидалары ұзақ уақыт бойы əрекет етеді жəне
өзінің табиғаты бойынша құқық нормаларына қарағанда
өзгеріссіз сипатқа ие.

8.

Ұзақ уақыт бойы оқу əдебиеттерінде еңбек құқығы
саласының қағидалары өте қарапайым тұрғыда
түсіндірілді. Оларды, ең алдымен, ҚР Еңбек туралы
заңдар кодексінің 2-бабының мазмұнымен
байланыстырды, бұл бапта қызметкердің негізгі
құқықтары мен міндеттері анықталған болатын.
Алайда, қағидаларды еңбек құқығының бір субъектісі –
қызметкердің ғана құқықтары мен міндеттерімен
байланыстыруға болмайды. Қағидалардың мазмұны
бұған қарағанда əлдеқайда кеңірек, себебі, олар
өздерінің реттеушілік əсерімен еңбек құқығының
барлық субъектілерін (қызметкерлерді, жұмыс
берушілерді, еңбек ұжымдарын жəне олардың өкілдік
органдарын) қамтиды. Бұл жерде ескеріп өтетін бір
жайт, қағидалар субъектілердің құқықтары мен
міндеттерін жариялап қана қоймауы тиіс, сонымен
қатар, олардың шын мəнінде жүзеге асырылуын да
қамтамасыз етуі қажет.

9. ЕҢБЕК ТƏРТІБІ

Еңбек тəртібінің түсінігі. Бірлескен қызметпен
айналысатын кез келген адамдар тобы өз
қызметінің жəне жүріс-тұрыстарының үйлесуін
жəне олардың белгілі бір тəртіпке бағынуын қажет
етеді. Əрекеттердің, мүдделердің жəне жүрістұрыстардың үйлесуі адамдардың өндіріс үшін,
материалдық жəне рухани игіліктерді бөлісу үшін
бірігуі кезінде ерекше мəнге ие болады. Еңбек
қызметінің барысына еңбек қатынастарының екі
тарапы қатысатыны белгілі, сондықтан да, еңбек
қызметіндегі жүріс-тұрыс ережелерін екі жақ та
орындауы тиіс.

10.

Еңбек шартын бұзу үшін мына 3 шарт қажет:
Жұмыскер еңбек міндетін кінәлі түрде және орынсыз,
яғни құқыққа қайшы орындамаған;
Еңбек міндеттерін орындамау үнемі болған;
Жұмыскерге мұнан бұрын тәртіптік немесе қоғамдық
жаза шаралары қолданылған; Еңбек тәртібін
бұзғандығы үшін жаза шараларын әкімшіліктен басқа
қоғам ұйымдары (кәсіподақ ұйымдары, еңбек ұжымы,
жолдастық сот т.б) қолданылуы мүмкін.Әкімшілік бір
ай мерзім көлемінде жұмыскерді еңбек тәртібін
бұзғандығы үшін жұмыстан шығару үшін кәсіподақ
ұйымының жазбаша түрде пікірін алуға тиіс.

11.

Сол себепті де, қызметкердің негізгі міндеттерінің
бірі болып еңбек тəртібінің талаптарын, яғни,
еңбек қызметі барысындағы өзі үшін міндетті
жүріс-тұрыс ережелерін орындау табылады. Егер
нақты атайтын болсақ, қызметкердің міндеттеріне
мыналар жатады:
- еңбек функцияларын (яғни, нақты бір мамандық,
біліктілік, лауазым бойынша жұмысын) мұқият
орындау;
- ішкі еңбек тəртібіне бағыну; - жұмыс берушінің
бұйрықтарын (өзі үшін міндетті) орындау;

12.

Алайда, жұмысшылардың еңбек тəртібін орындауының
маңызды алғышарты болып еңбек үрдісін ұтымды
ұйымдастыру, яғни жұмыс беруші қызметкерлердің
еңбегін ұтымды жəне дұрыс ұйымдастыру қажет. Ол үшін
жұмыс беруші:
- қызметкерге еңбек ақысын төлеу қажет;
- еңбек туралы заңдарда, ұжымдық шартта жəне
тараптардың келісімінде көзделген еңбек жағдайларын
қамтамасыз ету қажет. Сондықтан да, еңбек тəртібі
дегеніміз – ол екі жақты процесс жəне оның жүзеге
асырылуы екі тараптың да жүріс-тұрысына тікелей
тəуелді. Яғни, еңбек тəртібі жұмыс берушінің белгілі бір
жүріс-тұрыс ережелерін бекіту құқығын ғана емес,
сонымен қатар, қызметкерге қалыпты еңбек жағдайын
қамтамасыз ету міндетін де қамтиды. Осындай жағдайда
ғана қызметкерден жақсы нəтиже күтуге болады.

13.

Еңбек тəртібі технологиялық жəне өндірістік тəртіп
түсініктерімен тығыз байланысты. Технологиялық тəртіп
– бұл еңбек тəртібінің өндірістегі техникалық ережелерді
сақтаумен байланысты бөлігі. Технологиялық тəртіптің
құрамына станокпен, машиналармен, құрылғылармен,
агрегаттармен, өзге де механизмдермен жəне
құралдармен жұмыс істеу ережелері кіреді. Өндірістік
тəртіп – бұл өндірістегі тəртіпті сақтау. Оның құрамына
еңбек тəртібі кіріп кетеді, тіпті, өндірістік тəртіптің шегі
еңбек тəртібіне қарағанда əлдеқайда кең. Сонымен қатар,
өндірістік тəртіпке ұйымның нақты, белсенді жəне
үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, қызметкерлерді
шикізатпен, электр энергиясымен, құралдармен,
материалдармен, үздіксіз жұмыспен уақтылы қамтамасыз
ету де енеді. Байқағанымыздай, өндірістік тəртіп көп
жағдайда жұмыс берушіге жəне оның əкімшілігіне тəуелді
болып келеді.

14. Еңбек тəртібін қамтамасыз етудің əдістері.

Еңбек тəртібін қамтамасыз ету еңбек үрдісінің
басшыларының басты функцияларының бірі болып
табылады жəне бұл мəселеге əрқашанда ерекше көңіл
бөлінетін. Тіпті, аталған мəселеге қатысты əр түрлі
қызық оқиғалар да орын алап жататын. Мысалы, 80жылдардың басында өндірістің ұйымдастырушылық
жағы жəне еңбек тəртібі өндірістік жаққа қарағанда
басты болып саналатын. Андроповтың басшылық
еткен кезінде жұмыс уақытында дүкендерде,
моншаларда, кинотеатрларда жəне өзге де жерлерде
жүрген адамдарды бақылау органдары өкілдерінің
ұстап, оларды еңбек тəртібін бұзғаны үшін жазаға тарту
жағдайлары жиі орын алатын.

15. ішкі еңбек тəртібінің ережелерінің бөлімдері:

Ішкі еңбек тəртібінің ережелері – бұл қызметкер
қызмет етіп жатқан ұйымның ішінде белгіленген
тəртіп.
1. жалпы ережелер (ережелердің күші жөнінде);
2. қызметкерлерді қызметке алу жəне жұмыстан босату
тəртібі;
3. қызметкерлердің негізгі міндеттері;
4. жұмыс берушінің негізгі міндеттері;
5. жұмыс уақыты жəне оны пайдалану;
6. жұмыстағы жетістіктері үшін көтермелеу;
7. еңбек тəртібін бұзғаны үшін жауапкершілік.

16. Қызметкерлердің негізгі міндеттері.

Қызметкерлердің негізгі міндеттері бірқатар
нормативтік- құқықтық актілермен реттелген.
Солардың ішінде басты орынға ҚР «Еңбек туралы»
заңы ие. Ең алдымен, жеке еңбек шартын бекіте
отырып, қызметкер өзіне басты міндетті жүктейді. Ол
міндет – нақты бір мамандық, біліктілік, лауазым
бойынша жұмысты орындау жəне өзі жұмыс істейтін
ұйымның ішкі еңбек тəртібінің ережелеріне бағыну.
Қызметкердің өз мамандығы бойынша орындауы тиіс
міндеттерінің шеңбері біліктілік сипаттамасында
(лауазымдық нұсқау) көрсетіледі. Жұмыс беруші
қызметкерді қызметке алу кезінде оны осындай
нұсқаумен таныстыруға міндетті.

17.

Əрине, аталған міндеттер осымен шектелмейді.
Сонымен қатар, атап өтетін бір жайт, жоғарыдағы
міндеттердің бірқатары декларативтік сипатқа ие,
құқықтық сипатқа ие емес жəне жалпы алғанда
моральдық міндеттер болып табылады. Нақты атап
өтетін болсақ, моральдық сипатқа ие міндеттер
мыналар: еңбек өнімділігін арттыру, өзінің
біліктілігін тұрақты түрде көтеріп отыру, ортада
өзін мəдениетті ұстау жəне т.б. Бұл талаптар жұмыс
беруші тарапынан қызметкердің өз əрекеттері мен
жүріс-тұрысын қызметтік этиканың талаптарымен
өлшеу қажеттігін байқатады. Ал аталған
ережелерді бұзу тек моральдық тұрғыдан кінəлауға
ғана
емес, сонымен қатар, еңбек тəртібін бұзудағы

18.

Əрине, жұмыс берушінің де кейбір міндеттері
декларативтік сипатқа ие, мысалы,
қызметкерлердің қажеттіліктері мен мүдделеріне
мұқият бақылау жасау. Соған қарамастан, жұмыс
берушінің еңбек заңдарын, ұжымдық немесе жеке
еңбек шартын бұзуы қызметкердің талабы
бойынша мерзімді еңбек шартын мерзімінен
бұрын бұзуына негіз болып табылды.

19.

Еңбек заңдарын бұзған, ұжымдық шарт бойынша
өз міндеттерін орындамаған жұмыс беруші
белгіленген тəртіп бойынша тəртіптік
жауапкершілікке тартылуы мүмкін (ҚР
Президентінің 1995 жылғы
19 маусымдағы «Мемлекеттік кəсіпорын туралы»
заң күшіне ие Жарлығының 8-бабы).

20. Тəртіптік жазалар

1. Еңбек тəртібін бұзғаны үшін, яғни қызметкердің
кінəсінен оған жүктелген еңбек міндеттерінің
орындалмағаны немесе тиісінше орындалмағаны
үшін жұмыс беруші тəртіптік жазалардың мынадай
түрлерін қолдануға: 1) ескерту жасауға;
2) сөгіс беруге; 2-1) қатаң сөгіс беруге; 3) осы
заңның 26-бабының 9)-12) тармақшаларына сəйкес
жеке еңбек шартын бұзуға құқылы.

21.

Байқап отырғанымыздай, бұл бапта жазаның үш түрі
көрсетілген: ескерту, сөгіс жариялау жəне қызметінен босату
(жеке еңбек шартын бұзу). Бұл жерде ескеріп өтетін бір жайт,
тəртіптік жазалар түрлерінің тізімі осымен шектеледі, яғни,
аталған баптың 2-тармағында аталып өткендей, тəртіптік
жазаның өзге түрлерін қолдануға жол берілмейді ( бұл ереже
арнайы тəртіптік жауапкершілікке таралмайды). Жоғарыда
келтірілген баптан көрініп тұрғандай, жұмыстан босату (жеке
еңбек шартын бұзу) басқа жазаларға қарағанда ауыр болып
табылады жəне бұл шара еңбек тəртібін бұзу барысында, яғни,
қызметкер еңбек функцияларын орындау кезінде жүріс-тұрыс
ережелерін бұзған жағдайда өзге де шараларды қолдану ешбір
нəтиже бермесе ғана қолданылады. Бұл жағдайда еңбек тəртібін
бұзу, тəртіптік теріс қылық ретінде жұмысқа себепсіз шықпау,
кешігіп келу, жұмыс орнына мас күйде немесе есірткі
пайдаланып келу, жұмыс нормасын орындамау, сапасыз өнімдер
жасау, заңсыз ереуілге шығу, жеке еңбек шарты бойынша өзіне
жүктелген міндеттерін орындамау түсіндіріледі.

22.

Бұл ретте қасақана немесе абайсыздықпен
жасалған əрекеттер мен əрекетсіздіктер кінəлі
ретінде танылады. Қасақаналық жағдайында
қызметкер өз əрекетінің жағымсыз салдарын
біледі немесе алдын-ала біледі жəне еңбек тəртібін
саналы түрде бұзады, сөйтіп белгілі бір зиянның
келуіне не өз əрекетінің қандай бір жағымсыз
салдарына жағдай жасайды. Тəртіптік теріс
қылықты абайсыз жасаған кезде қызметкер өз
əрекетінің нəтижесінде жағымсыз салдар мен зиян
келудің орын алдын-ала білмейді (алайда, мұндай
жағдайда алдын-ала көріп-білуге мүмкіндігі болса
да).

23.

Алайда, қызметкер өзінің жұмыстағы міндеттерін
өзіне тəуелсіз жағдайлардың салдарынан тиісті
түрде орындай алмай, сол арқылы зиянның орын
алуына жағдай жасаса да, мұндай əрекеттер кінəлі
ретінде танылмайды, себебі, бұл жағдайда оның
кінəсі жоқ.
Сондықтан, қызметкердің əрекетінің салдарынан
тəртіптік жауапкершілік туындамайды. Сонымен
қатар, қызметкер əкімшіліктің заңсыз өкімдері мен
бұйрықтарын орындаудан бас тартқаны үшін де
тəртіптік жауапкершілікке тартылмайды. Мысалы,
жеке еңбек шартында көзделмеген жұмыстарды
істеу туралы бұйрықтарды орындамау.

24.

Сонымен қатар, еңбек тəртібін бұзу яғни тəртіптік
теріс қылық болып жұмыс берушінің заңсыз
қызметті жүзеге асыруға бағытталған əрекеттері де
табылады. Жұмыс берушінің мұндай тəртіптік теріс
қылықтары, ҚР Президентінің 1995 жылғы 19
маусымдағы «Мемлекеттік кəсіпорын туралы»
заң күшіне ие Жарлығының 8-бабына сəйкес
тəртіптік жауапкершілік шараларын қолдануға
негіз болып табылады

25.

Бір тəртіптік теріс қылық үшін тек бір тəртіптік
жаза ғана тағайындалады. Мысалы, қызметкердің
жұмысқа себепсіз жағдаймен келмегені үшін оған
сөгіс жариялап, қызметінен босатуға болмайды.
Алайда, қызметкерге бір тəртіптік теріс қылығы
үшін бір тəртіптік жазамен қатар өзге де тəртіптік
емес шараларды қолдануға болады. Мысалы, егер
қызметкердің тəртіптік теріс қылығының
нəтижесінде жұмыс берушіге қандай да бір
материалдық зиян келтірілген болса, онда
қызметкер тəртіптік жауапкершілікпен қатар
материалдық жауапкершілікке да тартылады.

26.

Тəртіптік жазаларды тағайындау құқығы жұмыс
берушіге жəне (немесе) оның əкімшілігіне тиесілі. Егер
ұйымның жарғысында көзделсе немесе оларға жұмыс
беруші арнайы құқықтарды тиесілі етсе, өзге де
лауазымды тұлғалар мұндай құқықты иеленуі мүмкін.
Тəртіптік жазаны тағайындау кезінде жұмыс беруші
қызметкер кінəсінің дəрежесін, əрекеттің ауырлығын
жəне оның келтірген зиянының мөлшерін, əрекеттің
жасалу жағдайларын, əрекетті жасағанға дейінгі
қызметкердің жүріс-тұрысын жəне жұмысын, оның
жұмыстағы міндеттеріне деген қатынасын, сонымен
қатар, тəртіптік жазаның жасалған теріс қылықтың
ауырлығына сəйкестігін ескеруге міндетті.

27.

Бұл ережеден шығатын қорытынды: жұмыс беруші
ҚР «Еңбек туралы» заңының 94-бабында көзделген
жазалау шараларының кезектілігін сақтауға
міндетті емес. Ал қызметкерді қызметінен босату
тəртіптік жазаның ең ауыр түріне жататындықтан,
жұмыстан босату туралы шешім аса
жауапкерлікпен қабылдануы жəне жасалған
тəртіптік теріс қылықтың ауырлығына сай болуы
тиіс.

28.

Заңнамада тəртіптік жазаларды тағайындаудың
бірыңғай тəртібі көзделген. Жалпы ереже
бойынша, тəртіптік жаза тəртіптік теріс қылық
жасалған соң бірден, бірақ теріс қылық
анықталған күннен бастап бір ай мерзімнен
кешіктірілмей тағайындалады жəне теріс қылық
жасалған күннен бастап алты ай уақыт өткеннен
кейін, ал тексеру немесе қаржылық-шаруашылық
қызметтің нəтижелері бойынша екі жыл мерзім
өткен соң оны қолдануға жол берілмейді. Бұл
мерзімдерге қылмыстық іс бойынша өндірістің
жүргізілген уақыты енбейді.

29.

Жазаны тағайындағанға дейін құқық бұзушыдан жазбаша
түрдегі, өз қолымен жазылған түсіндірме талап етіледі.
Мұндай түсіндірмелердің мақсаты – қызметкер шынымен де
осы əрекетті жасады ма, ол осы əрекетті жасағаны үшін өзін
кінəлі деп санай ма жəне т.б. осындай мəселелерді анықтау.
Қызметкердің жазбаша түсіндірме беруден бас тартуы жаза
тағайындауға кедергі болмайды, алайда бұл жағдайда тиісті
акт толтырылуы тиіс. Құқықтық салдармен байланысты
барлық заңды фактілер сияқты, жазалау да тиісті түрде
бекітілуі керек. Сол себепті, жазалау бұйрық немесе өкім
арқылы шығарылып, қызметкер қол қоя отырып
хабарландыруы тиіс. Бұл мəселенің маңыздылығын келесі
мысалдан байқауға болады. Егер қызметкер тəртіптік құқық
бұзушылықты алғашқы рет жасап, оған тəртіптік жаза
тағайындалса, алайда, бұл жаза тиісті түрде рəсімделмесе,
яғни, қызметкерге қол қойғыза отырып хабарландырылмаса,
онда қызметкердің келесі тəртіптік теріс қылығы екінші
құқық бұзушылық ретінде қарастырылмайды.

30.

Қызметкер өзіне қатысты тəртіптік жаза тағайындау
туралы бұйрыққа қол қоюдан бас тартуы мүмкін,
мұндай жағдайда бас тарту тиісті актімен рəсімделуі
тиіс. Аталған талаптардың кем дегенде біреуін бұза
отырып қызметкерге қатысты тағайындалған
тəртіптік жаза жарамсыз деп танылады. Мысалы,
алдын-ала жазбаша түсіндірмені талап етпей немесе
мерзімдерді бұза отырып жарияланған тəртіптік
шаралардың заңды күші болмайды. Мұндай тəртіптік
шаралар ҚР «Еңбек туралы» заңының 26-бабының 8тармағы бойынша жұмыстан босату туралы мəселені
шешуде жəне еңбек тəртібін бірнеше рет бұзған
жағдайда ескерілмейді.

31.

Көтермелеу шараларымен салыстырғанда тəртіптік
жазалар, жұмыстан босатуды есептемегенде, еңбек
кітапшасына енгізілмейді. Бұны мына жағдаймен
түсіндіруге болады, егер тəртіптік жаза тағайындалғаннан
кейін қызметкер бір жыл ішінде жаңа тəртіптік жазаға
тартылмаса, ол тəртіптік жазаға тартылмаған тұлға
ретінде саналады.
Тəртіптік жаза бір жыл өтпей де алынып тасталуы мүмкін.
Егер жазаланған тұлға жаза тағайындалған кезден соң
жаңа тəртіптік теріс қылық жасамаса жəне өзін тəртіпті
қызметкер ретінде көрсете білсе, орган, лауазымды тұлға
немесе жұмыс беруші өз бастамасы бойынша, жазаланған
қызметкердің тікелей бастығының немесе еңбек
ұжымының өтініші бойынша тəртіптік жазаны мерзімінен
бұрын алып тастауға құқылы. Тəртіптік жазаны
мерзімінен бұрын алып тастау жұмыс берушінің
бұйрығымен рəсімделуі тиіс.
Алайда, тəртіптік жазаның бүкіл мерзімінде жазаланған
тұлғаға көтермелеу шаралары қолданылмайды.

32.

Еңбек кодексінің 33б. 3-тармағында былай
делінген:
‘Жұмысшы немесе қызметші өзіне еңбек шартымен
немесе ішкі еңбек тәртібінің ережелерімен
жүктелген міндеттерді дәлелсіз себептермен үнемі
орындамаса, егер жұмысшыға немесе қызметшіге
мұнан бұрын тәртіптік немесе қоғамдық жаза
шаралары қолданылған болса’.

33.

26 бап. Кəсіпорынның еңбекті қорғау
талаптарын қамтамасыз етпегені үшін
экономикалық жауаптылық. Қадағалау жəне
бақылау органдары еңбекті қорғау туралы
заңның бұзылғанын анықтаған кезде
кəсіпорындар өз қаржылары есебінен еңбекті
қорғау қорларына Қазақстан Республикасының
заңдарымен белгіленген тəртіп пен айыппұл
төлейді.

34.

27 бап. Кəсіпорындардың өндірістік бағыттағы,
еңбекті қорғау талаптарына жауап бермейтін өнімдер
шығарғаны жəне өткізгені үшін экономикалық
жауаптылығы Еңбекті қорғау талаптарына жауап
бермейтін жаңа техниканы технологияны, өндірістік
объектілерді жасаушылар мен дайындаушылар
əлеуметтік сақтандыру органдары мен
тұтынушылардың осы тəртіп бұзушылықты жоюдан
шеккен зиянын, соның ішінде жазатайым жағдай
мен кəсіби аурулар нəтижесінде зардап шеккендерге
төленетін өтемдік төлемдерге байланысты
шығындарды өтейді. Зиян мөлшерін белгілеген
тəртіппен төрелік сот белгілейді жəне өндіреді. Өндіріс
құралдары мен технологиялардың жоболарын еңбекті
қорғау нормалары мен талаптарын бұза отырып
жасаған жəне оларды өндіріске енгізуді талап еткен

35.

Ғылыми-зерттеу жəне жобалау-конструкторлық
ұйымдар тапсырыс берушілерге осы тəртіп
бұзушылықты жою жөнінде келтірілген зиянды
өтеуге міндетті. Зиян мөлшерін белгілеген
тəртіппен төрелік сот белгілейді жəне өндіреді.
Еңбекті қорғау жөніндегі стандарттардың,
ережелер мен нормалардың белгіленген
талаптарына сай келмейтін, соның ішінде
шетелден сатып алынған өнімді өндіру,
жарнамалау жəне сату заңсыз болып табылады.
Кəсіпорынның мұндай қызмет нəтижесінде
тапқан пайдасы еңбекті қорғау қорына алып
қоюға жатады.

36.

28 бап. Лауазымды адамдардың еңбекті қорғау
жөніндегі заң жəне өзге де нормативік актілерді
бұзғаны үшін жауаптылығы Еңбекті қорғау
жөніндегі заң жəне өзге де нормативтік актілерді
бұзуға кінəлі не қадағалау мен бақылауға
кедергі келтіруші лауазымды адамдар заңдарда
белгіленген тəртіппен əкімшілік, тəртіптік,
материалдық немесе қылмыстық жауапқа
тартылады.

37.

29 бап. Қызметкерлердің еңбекті қорғау
талаптарын бұзғаны үшін жауаптылығы Еңбекті
қорғау жөніндегі нормативтік актілердің
талаптарын бұзғаны үшін кəсіпорын
қызметкерлері Қазақстан Республикасының
заңдарына сəйкес жауапқа тартылады.

38.

75 бап.
1. Еңбек нормалары (жұмыс істеу, уақыт, қызмет көрсету
нормалары) еңбек шығынының өлшемі болып табылады
жəне қызметкер үшін техниканың, технологияның, еңбек
өндірісін ұйымдастырудың қол жеткен деңгейіне сəйкес
белгіленеді.
2. Еңбек нормаларын енгізуді, ауыстыруды жəне қайта
қарауды жұмыс беруші жүргізеді. Еңбектің жаңа
нормаларының енгізілетіні туралы қызметкерлерге
кемінде бір ай бұрын хабарланады.
3. Қызметкерлердің жұмыс істеу нормаларын орындау
үшін жұмыс беруші қалыпты еңбек жағдайларын
қамтамасыз етуге міндетті.
4. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер үшін жұмыс істеу
нормалары жеке еңбек шартына сəйкес он сегіз жасқа
толмаған адамдарға арналған жұмыс уақытының
ұзақтығына бара-бар қысқартылған ересек
қызметкерлерге арналған жұмыс істеу нормаларын негізге
ала отырып белгіленеді

39.

94 бап. Тəртіптік жазалар
1. Еңбек тəртібін бұзғаны үшін, яғни қызметкердің
кінəсінен оған жүктелген еңбек міндеттерінің
орындалмағаны немесе тиісінше орындалмағаны
үшін жұмыс беруші тəртіптік жазалардың мынадай
түрлерін қолдануға: 1) ескерту жасауға; 2) сөгіс
беруге; 3) осы Заңның 26-бабының 9) – 12)
тармақшаларына сəйкес жеке еңбек шартын бұзуға
құқылы.
2. Осы Заңда көзделмеген тəртіптік жазалау
шараларын қолдануға жол берілмейді.

40.

95 бап. Тəртіптік жазалар қолдану жəне оған шағым жасау
тəртібі
1. Тəртіптік жазаны қолданудан бұрын қызметкерден жазбаша
түсініктеме талап етілуге тиіс.
2. Тəртіптік жаза теріс əрекет байқалған күннен бастап бір айдан
кешіктірілмей қолданылады жəне оны теріс əрекет жасалған
күннен бастап алты айдан кешіктіріп қолдануға болмайды.
3. Əрбір жолсыздық үшін бір ғана тəртіптік жаза қолданылуы
мүмкін.
4. Тəртіптік жаза қолдану туралы бұйрық жазаға тартылған
қызметкерлерге қол қойғызылып жарияланады.
5. Тəртіптік жаза қолданылған жағдайда жұмыс беруші
жасалған теріс əрекеттің ауырлығын, оның жасалу мəнжайларын, қызметкердің соның алдындағы мінез-құлқын,
еңбекке көзқарасын, сондай-ақ тəртіптік жазаның жасалған
теріс əрекеттің ауырлығынан сəйкестігін ескеруге тиіс.
6. Тəртіптік жазаға еңбек дауларын қарау үшін белгіленген
тəртіппен шағым жасалуы мүмкін.

41.

96 бап. Тəртіптік жазаның қолданылу мерзімі
1. Тəртіптік жазаның қолданылу мерзімі оны
қолданған күннен бастап алты айдан аспауға тиіс.
Егер осы мерзім ішінде қызметкер жаңа тəртіптік
жазаға тартылмаса, ол тəртіптік жазасы жоқ деп
есептеледі.
2. Қызметкерге тəртіптік жаза қолданған жұмыс
беруші оны өз бастамасымен, қызметкердің немесе
оның тікелей басшысының өтініші бойынша,
қызметкерлер мен олардың өкілдерінің өтініш
жасауы бойынша мерзімінен бұрын алып тастауға
құқылы.

42.

Қорытынды
Еңбек нормалары бұзылғанда жалпы
мемлекет тарапынан белгіленетін заңдар
арқылы жазаланады. Алайда, бұл жағдайды
ішкі тәртіп, яғни әрбір мекеме
қызметкерлердің еңбек нормаларын
бұзбауға жағдай жасауға болады.
Мысалы: Әрбір қызметкерге
жауапкершілік бағытын жете түсіндіру.

43.

Ұсыныс
- Еңбек нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілікті
мемлекет арқылы бақылауды нығайту;
- ҚР-ның Конституциясында көрсетілген
нормалардың орындалуын, қызмет аясында
қолданылуын бақылау, нәтижелігін сараптау
қажет;
- Шетелдік заңнамаларды осы бағыт бойынша
сараптап, тәжірибе алмасып, керекті
заңнамаларды қолданысқа енгізу, нәтиже шығару;
- Тиімді еңбек тәртібін ұйымдастыру және екі жақты
келісім арқылы еңбек нормаларының жүзеге
асырылуын қадағалау;

44. Пайдаланылған әдебиеттер:

www.google.kz
Ахметов А., Ахметова Г.
ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ
Шайбеков К.А.
English     Русский Rules