1.91M
Category: historyhistory

ХІХ ғасырдағы Ресей

1.

Тақырыбы:
ХІХ ғасырдағы
Ресей.

2.

3.

щелкните мышью
Жоспары

Второй уровень
структуры
Третий уровень
• Әлеуметтік экономикалық дамуы
структуры
• 1861 ж реформа
– Четвёртый
• Ауыл шаруашылығында капитализмнің
уровень
структуры
дамуы
Пятый
• Сауда қатынастарының дамуы
уровень
• Ресейде марксизмнің дамуы В.И.Ленин
структуры
• 1905-1907 жылдардағы революция Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

4.

щелкните мышью
1861 жылғы реформаның сипаты
және негізгі
– Второй уровень
принциптері
структуры
• 1861 жылы 19 ақпанда
II Александр патша
басыбайлықты жою
туралы манифестке
және «Шаруалардың
жаңа құрыымы туралы
ережеге» қол қойды
• Алайда құжат тек 1861
жылы 5 наурызда
жарияланады
Третий уровень
структуры
– Четвёртый
уровень
структуры
● Пятый
уровень
структуры
● Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

5.

щелкните мышью
Шаруаларға жеке бас
бостандығы
берілді(сатуға,
сатып алуға,
сыйлыққа беруге
тыйым салынды)

Второй уровень
Шаруалар
структуры
толығымен
патшалық
Третий
уровень
әкімшілікке
структуры
бағынды
– Четвёртый
«1861 жылдың 19
ақпан ережесі»
бойынша
Шаруалар
«салықтық
сословие»
жатқызылды
уровень
структуры
● Пятый
уровень
структуры
Реформаның
● Шестой
басты мәселесі –
уровень
жер мәселесі
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

6.

щелкните мышью
Шаруалардың
ғасырлар бойы
өндеген жерін,
помещиктердің
меншігі болып
жарияланды

Второй уровень
Шаруаларға тек
структуры
тұрақты
пайдалануға
Третий
уровень
берілді
структуры
– Четвёртый
«1861 жылдың 19
ақпан ережесі»
бойынша
Бүкіл Ресей
бойынша
помещиктер
шаруалардың
18% астам жерін
тартып алған
уровень
структуры
● Пятый
уровень
Шаруаларға
структуры
бұрынғыдай
помещиктерге
● Шестой
оброк төлеп
уровень
тұруға
міндетті
структуры
болды
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

7.

щелкните мышью
Второй уровень
структуры
• ХІХ ғ., 60-ж.- Халықшылдар қозғалысы
● Третий уровень
• 1874 ж.- «Халыққа» деген үндеудің
таралуы.
структуры

• 1875 ж.- «Жұмысшылардың Оңтүстік Ресей
– Четвёртый
одағы» құрылды
уровень
• 1878 ж. – «Жұмысшылардың солтүстік
одағы»
структуры
құрылды
Пятый
уровень
• 1883 ж. – «Халықты азат ету» тобы құрылды.
структуры
Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

8.

щелкните мышью

«Жұмысшылардың
Оңтүстік Ресей
одағының» жарғысы үш
негізгі мақсатты
жариялады
Второй уровень
структуры
Третий уровень
структуры
Қалыптасқан экономикалық
және саяси тәртіпке қарсы
күрес
Жұмысшыларды капиталдың,
езуші таптардың езгісінен босату
идеясын үгіттеу
– Четвёртый
уровень
структуры
● Пятый
уровень
структуры
● Шестой
Оңтүстік Ресей аймағы
уровень
жұмысшыларын біріктіру
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

9.

Ресейге марскизмнің
таралуы
щелкните мышью

Второй уровень
структуры
Третий уровень
структуры
– Четвёртый
XIX ғасырдың 80
жылдарының басында
марсизмнің ірі теоретигі
және көрнекті үгітшісі
Г.В. Плеханов (18561918) саяси сахнаға
шықты
уровень
структуры
● Пятый
уровень
структуры
● Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
Г.В. Плеханов текста
структурыОбразец

10.

щелкните мышью
• Марксизм — 19 ғасырдың 40-жылдары
– Второй уровень
Карл Маркс пен Фридрих Энгельс негізін
структурыэкономикалық және
қалаған философиялық,
әлеуметтік-саяси көзқарастар жүйесі.
● Третий уровень
• Марксизмнің теориялық қайнар көзі —
структуры
классикалық неміс
философиясы (Г. Гегель,
Л. Фейербах), классикалық ағылшын саяси
– Четвёртый
экономиясы (А. Смит
және Д. Рикардо) және
француз утопиялық
социализм ілімі (Ш.
уровень
Фурье, Р.Оуэнструктуры
және Сен-Симон).
• Марксизмнің мақсаты, қоғамның негізгі
● Пятый
қозғаушы күші ретінде
жұмысшы табының
маңызын теориялықуровень
негіздеу болды
Карл Маркс
структуры
Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

11.

щелкните мышью
• 1883 жылы
П.Б.Аксельрод,
В.И.Засулич,
Г.В.Плеханов «Еңбекті
азат ету» тобы
ұйымдастырады
• «Еңбекті азат ету» тобы
– орыстың тұнғыш
маркстік ұйымы.
Г.В.Плеханов басқарған
орыс эмигранттары
тобы Женевада
ұйымдастырды

Второй уровень
структуры
Третий уровень
структуры
– Четвёртый
уровень
структуры
● Пятый
уровень
структуры
● Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
П.Б.Аксельрод
структурыОбразец
текста

12.

щелкните мышью

Второй уровень
структуры
Третий уровень
структуры
– Четвёртый
уровень
структуры
● Пятый
уровень
1888 жылы 13 (25) қыркүйекте жарияланған «Қазіргі заман социализмі
кітапханасы»
деген атпен әдебиет шығару туралы құлақтандыруда «Еңбекті азаструктуры
ету» тобының негізгі
принциптері мен мақсаты баяндалды:
Шестой
К.Маркс пен Ф.Энгельстің аса маңызды шығармаларын орыс● тіліне
аудару жолымен
ғылми социализм идеяларын тарату; уровень
Халықшылдықтың қате көзқарастарын сынау және орыстың қоғамдық өмірінің аса
структуры
маңызды мәселелерін ғылми социализм мен Ресейдің еңбекші халқының мүдделері
тұрғысынан талдап
шешу.
• Седьмой
уровень
структурыОбразец текста

13.

щелкните мышью
Плеханов меншевиктердің тобына қосылып, социалистік
– Второй
уровень
снаны көтеруде В.И.Ленин(1870-1924) көзге
түсе бастады
структуры
Ол 1895 жылдың күзінде 20ға жуық петербургтік марстік
үйірмелерді «Жұмысшылар
табынның азаттығы үшін
күрес одағына» біріктіріп,
бұл одақ Ресейде құрылған
марстік партияның негізі
болды
Третий уровень
структуры
– Четвёртый
уровень
структуры
● Пятый
уровень
структуры
● Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

14.

щелкните мышью

Второй уровень
структуры
1898 жылы наурызда күрес
● Третий уровень
одағының өкілдері
Минскіде
РСПРП-ның съезінструктуры
өткізіп,
Ресей социолистік– Четвёртый
демократиялық жұмысшы
уровень
партиясының құрылғандығын
жариялады структуры
● Пятый
1903 жылы шілде-тамызда
РСДРП-ның съезі Брюссельуровень
мен
Лондонда өтіп, партияның
структуры
бағдарламасы мен жарғысын
● Шестой
қабылдады
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

15.

щелкните мышью
Орыс- жапон соғысы

Второй уровень
структуры
Третий уровень
структуры
көтерілістң
– Қытайдағы
Четвёртый
пайдаланып, Ресей
уровень
Маньчжурияны басып
структуры
алады.
Бұл жағдай Тынық
● Пятый
мұхиты бассейіндегі
империалист
уровень
мемлекеттердің
структуры
қайшылығын тугызады
Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

16.

щелкните мышью
• Англия 1902 жылы Жапониямен Ресейге қарсы келісімге
– Второй уровень
келіп, соғысқа айдап салады
структуры
• 1904 жылы 24 қаңтарда Ресеймен өтіп
жатқан келісімді
доғарып, 27 қаңтарда Жапония Порт ●Артурға
шабуыл
Третий уровень
жасады
структуры
– Четвёртый
уровень
структуры
● Пятый
уровень
структуры
● Шестой
уровень
структуры
• Седьмой уровень
структурыОбразец текста

17.

Сергіту сәті

18.

Мағынаны тану
Оқулықпен жұмыс
Мәтінді түртіп алу әдісі бойынша өз бетімен
оқиды.Топта түрткен белгілерін салыстырып
талқылайды.

19.

Шығармашылық жұмыс
І топ
Егер сіздер патша өкіметінің
І топ
орнында болсаңыздар орысжапон соғысын қалай
жүргізер едіңіздер?
Ресейдің жағдайын
қалай жақсартар
едіңіздер?
ІІ топ
Егер сіздер ХХ ғасырдың
басында Ресей үкіметінің
басында болсаңыздар
революцияны болдырмау
үшін не істер едіңіздер?

20.

Ой- толғаныс
Білетінім
Үйренгенім
Үйренгім
келеді

21.

Венн диаграммасы

22.

Үйге тапсырма
Мәтінді түсініп оқу
Қосымша мәліметтер
жинап келу
English     Русский Rules