Тема 1. Теоретичні основи інновацій та інноваційної діяльності
План
1. Сутність сфери інноваційної діяльності
Нововведення можуть оформлятися у вигляді:
Об’єктами інноваційної діяльності є:
2. Фази інноваційного процесу
Інноваційний процес складається з таких взаємодіючих стадій:
Розвиток інноваційного процесу охоплює чотири фази, сутність яких полягає в наступному:
3. Система класифікації інновацій
Перша класифікація інновацій, яка стала класичною і використовувалася до кінця 60-х років XX ст., належить Й. Шумпетеру. Він
Класифікація інновацій
4. Життєвий цикл інновацій
Стадії і цикли випуску продукції А, Б, В.
Характер збуту і прибутків протягом життєвого циклу товару
Етапи життєвого циклу:
Узагальнена схема життєвого циклу інновацій в організації
Дякую за увагу!
0.98M
Category: managementmanagement

Теоретичні основи інновацій та інноваційної діяльності

1. Тема 1. Теоретичні основи інновацій та інноваційної діяльності

2. План

1. Сутність сфери інноваційної
діяльності.
2. Фази інноваційного процесу.
3. Система класифікації інновацій.
4. Життєвий цикл інновацій.

3. 1. Сутність сфери інноваційної діяльності

4.

Нововведення – це оформлений результат
фундаментальних, прикладних досліджень або
експериментальних робіт у будь-якій сфері
діяльності, спрямованих на підвищення її
ефективності.
Інновація

кінцевий
результат
упровадження нововведення з метою зміни
об’єкта управління й одержання економічного,
соціального, екологічного, науково-технічного
або іншого виду ефекту.

5. Нововведення можуть оформлятися у вигляді:

відкриттів, винаходів;
патентів, товарних знаків, раціоналізаторських
пропозицій;
документації на новий або вдосконалений процес;
організації, виробництва або іншої структури;
“ноу-хау”;
понять;
наукових підходів або принципів;
документа (стандарту, методики, інструкції тощо);
результатів маркетингових досліджень.

6. Об’єктами інноваційної діяльності є:

інноваційні програми і проекти;
нові знання та інтелектуальні продукти;
виробниче обладнання та процеси;
інфраструктура виробництва і
підприємництва;
сировинні ресурси, засоби їх видобування і
перероблення;
товарна продукція;
механізми формування споживчого ринку і
збуту товарної продукції.

7.

Суб’єкти інноваційної діяльності –
фізичні або юридичні особи, які провадять
інноваційну діяльність і (або) залучають
майнові та інтелектуальні цінності, вкладають
власні чи позичені кошти в реалізацію
інноваційних
проектів.
Процес
стратегічного
маркетингу,
НДДКР, організаційно-технічної підготовки
виробництва, виробництва й оформлення
нововведень,
їх
впровадження
(або
перетворення в інновацію) і поширення в інші
сфери (дифузія) називається інноваційною
діяльністю.

8. 2. Фази інноваційного процесу

9.

Інноваційна сфера – система взаємодії
інноваторів, інвесторів, товаровиробників
конкурентоспроможної
продукції
та
розвинутої інфраструктури.
Інноваційний процес – це процес
отримання та комерціалізації винаходу, нових
технологій, видів продукції чи послуг, рішень
виробничого, фінансового характеру та інших
результатів інтелектуальної діяльності.

10. Інноваційний процес складається з таких взаємодіючих стадій:

виникнення ідеї (“дологічне” дослідження) (ДЛД);
фундаментальні дослідження (ФД);
прикладні дослідження (ПД);
технічні розробки (ТР);
дослідне виробництво (ДВ);
дослідно-конструкторські розробки (ДКР);
масове виробництво (MB);
маркетинг (М);
споживання (СП).

11. Розвиток інноваційного процесу охоплює чотири фази, сутність яких полягає в наступному:

Перша фаза – це фаза науково-дослідної,
дослідно-конструкторської
роботи
і
освоєння виробництва, тобто включає
фундаментальні та прикладні дослідження,
конструкторські та технологічні розробки і
впровадження новацій у виробництво. Ця фаза
є збитковою.

12.

Друга фаза – це фаза продовження освоєння та
зростання виробництва, досягнення запланованого
рівня рентабельності. На цій фазі проводять технічне
й організаційне підготування виробництва (МТЗ,
створення допоміжних матеріалів, напівфабрикатів);
масове виробництво.
Цей етап охоплює кілька стадій:
- дослідження ринку
- конструювання
- ринкове планування
- дослідне виробництво
- ринкове випробовування
- комерційне виробництво

13.

Третя фаза – фаза зрілості. Вона
характеризується
зменшенням
темпів
виробництва,
стабілізацією.
Основним
напрямком роботи на даній фазі стає
вдосконалення продукту, покращення його
якісних
характеристик,
подальша
модифікація.
Четверта фаза – фаза занепаду: моральне
старіння
продукту.
Попит
падає,
нововведення
втрачає
свою
конкурентоспроможність
і
витісняється
іншими новаціями.

14. 3. Система класифікації інновацій

15. Перша класифікація інновацій, яка стала класичною і використовувалася до кінця 60-х років XX ст., належить Й. Шумпетеру. Він

виокремив п’ять типів інновацій:
Виробництво невідомого споживачам нового продукту
або продукту з якісно новими властивостями.
Впровадження нового засобу виробництва, в основу
якого покладено нове наукове відкриття або новий
підхід щодо комерційного використання продукції.
Освоєння нового ринку збуту певною галуззю
промисловості країни, незалежно від того, існував цей
ринок раніше чи ні.
Залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів,
незалежно від того, існували ці джерела раніше чи ні.
Впровадження нових організаційних форм.

16. Класифікація інновацій

Класифікаційна
ознака
1
За сферою
діяльності
підприємства
Класифікація інновацій
Вид інновацій
2
– інновації на вході в підприємство як систему – цільові, якісні або кількісні
зміни у виборі чи використанні матеріалів, сировини, обладнання,
інформації, працівників чи інших видів ресурсів;
– інновації на виході з підприємства – зміни в результатах виробничої
діяльності, якими можуть бути вироби, послуги, технології;
– інновації структури підприємства – цільові зміни у виробничих,
обслуговуючих і допоміжних процесах.За змістом
діяльностітехнологічні інновації – спрямовані на створення і освоєння виробництва
нової продукції, технологій і матеріалів, модернізацію обладнання,
реконструкцію споруд, реалізацію заходів з охорони довкілля;
виробничі інновації – орієнтовані на розширення виробничих потужностей,
диверсифікацію виробничої діяльності, зміну структури виробництва тощо;
економічні інновації – спрямовані на зміну методів і способів планування
всіх видів виробничо-господарської діяльності, зниження виробничих витрат,
вдосконалення матеріального стимулювання, раціоналізацію системи обліку;
торговельні – використання нових методів цінової політики, нових форм
взаємовідносин з постачальниками і замовниками; надання чи отримання
фінансових ресурсів у формі кредитів; Інтернет-магазини тощо;
соціальні – пов’язані з поліпшенням умов і характеру праці, соціального
забезпечення, психологічного клімату у колективі тощо;
управлінські – націлені на вдосконалення організаційної структури, стилю і
методів прийняття рішень, використання нових засобів обробки інформації і
документації, раціоналізацію канцелярських робіт.

17.

За інтенсивністю
інноваційних змін
За рівнем
об’єктивного та
суб’єктивного
сприйняття

За причинами
виникнення

інновації нульового порядку (регенерування вихідних властивостей) – цільова зміна, що
зберігає й оновлює існуючі функції виробничої системи чи її частини, наприклад нова
фарба для автомобіля;
інновації першого порядку (кількісна зміна) – просте цільове пристосування до
кількісних вимог при збереженні функцій виробничої системи чи її частини, наприклад
розширення ринків збуту;
інновації другого порядку (перегрупування чи організаційні зміни) – прості
організаційні зміни, наприклад поділ відділу маркетингу на підрозділ досліджень ринку і
підрозділ стимулювання збуту;
інновації третього порядку (адаптаційні зміни) – зміни, викликані взаємним
пристосуванням елементів виробничої системи, наприклад адаптація допоміжних
процесів до змін у основних виробничих процесах у зв’язку з удосконаленням випуску
продукції;
інновації четвертого порядку (новий варіант) – найпростіша якісна зміна, що перевищує
межі простих адаптивних змін, наприклад оснащення певної моделі автомобіля
потужнішим двигуном;
інновації п’ятого порядку (“нове покоління”) – змінюються всі або більшість
функціональних властивостей виробничої системи, але базова структурна концепція
зберігається, наприклад упровадження програмного управління верстатом;
інновації шостого порядку (новий “вид”) – якісна зміна функціональних властивостей
виробничої системи чи її частини; змінюється вихідна концепція, але функціональний
принцип залишається, наприклад стільниковий зв’язок;
інновації сьомого порядку (новий “рід”) – докорінна зміна функціональних властивостей
виробничої системи або її частини, що змінює її основний функціональний принцип,
наприклад поява транзисторів, інтегральних схем, упровадження гнучких виробничих
ліній, транспорт на магнітній чи повітряній подушці тощо.
абсолютна новизна – фіксується за відсутності аналогів даної новації;
відносна новизна – інновацію було застосовано на інших об’єктах або ж здійснено
оновлення одного з елементів виробу системи в процесі поточної модернізації;
умовна новизна – виникає внаслідок незвичайного сполучення раніше відомих
елементів;
суб’єктивна новизна – новизна для певних споживачів, які раніше не були знайомі з
даним продуктом.
реактивні – інновації, що забезпечують виживання та конкурентоспроможність фірми на
ринку, виникаючи як реакція на нові перетворення, здійснювані основними
конкурентами;
стратегічні – інновації, впровадження яких має випереджувальний характер з метою
отримання вирішальних конкурентних переваг у перспективі.

18. 4. Життєвий цикл інновацій

19.

Життєвий цикл інновації – це
період від зародження ідеї, створення
новинки та її практичного використання
до моменту зняття з виробництва.

20.

Згідно з сучасною теорією економічної науки і
вимогами практичної підприємницької діяльності, в
кожний конкретний період часу конкурентоспроможна
виробнича
одиниця
(фірма,
організація,
підприємство), що спеціалізується на виготовленні
продукції для задоволення визначених суспільних
потреб, повинна працювати одночасно над трьома
видами товарів: А – минулого періоду, виробництво
яких скорочується, Б – сучасного (домінуючого) і В –
перспективного, виробництво яких налагоджується і
буде оптимально розвинуте в наступному періоді.
Вказаний цикл виробничої діяльності
конкурентоспроможної фірми (підприємства) можна
відобразити графічно.

21. Стадії і цикли випуску продукції А, Б, В.

Б
Q
В
А
t
t0
t1
t2
t3

22. Характер збуту і прибутків протягом життєвого циклу товару

Збут і
прибутки в
грошовому
вираженні
Збут
Прибуток
0
Етап
розроблення
товару
Збитки і
капіталовкладення
в грошовому
вираженні
Етап
виведення на
ринок
Етап
зростання
Етап
зрілості
Етап
занепаду

23. Етапи життєвого циклу:

Етап розроблення. Включає стадії зародження ідеї, проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для
перетворення ідеї на придатний для промислового виготовлення
продукт, розроблення технології його виробництва.
Етап виведення на ринок. На цьому етапі відбуваються
налагодження технологічного процесу, випуск пробної партії та її
ринкова апробація, формування стратегії та каналів збуту. На
цьому етапі прибуток відсутній, оскільки витрати перевищують
доходи від продажу.
Етап зростання. Період швидкого сприйняття нового товару
ринком і швидкого зростання прибутків.
Етап зрілості. Характеризується уповільненням темпів збуту
внаслідок придбання товару більшістю покупців. Товар перестає
бути новинкою. Прибуток стабілізується або зменшується у
зв’язку зі зростанням витрат на його захист від конкурентів. Цим
етапом життєвий цикл інновації фактично завершується.
Етап занепаду. Різке падіння збуту і зниження прибутків. Товар
знімають з виробництва.

24. Узагальнена схема життєвого циклу інновацій в організації

Ідея інновації
Розроблення інженерних
пропозицій, ескізний або
технічний проект
Накопичений досвід і
рекомендації для нової
розробки
Розроблення технологічної
документації, виготовлення
дослідних зразків
Макетування,
випробовування, експлуатація
обладнання
Моделювання, випробування
дослідних зразків
Ергономічна експертиза
Нові знання і принципи
Нове обладнання
Нові матеріали
Нова продукція
Нові знання і принципи
Створення інститутів і засобів
підготовки і профвідбору
Підготовка виробництва
Коректування технічної
документації
Виробництво і тиражування.
Модифікація
Ремонт, модернізація,
утилізація
Ринок і споживач

25. Дякую за увагу!

English     Русский Rules