4.78M
Category: chemistrychemistry

Атомдағы электрондар. Электрондардың атомда орналасуы (бірінші 20 элемент үшін)

1.

Атомдағы электрондар.
Электрондардың атомда
орналасуы
(бірінші 20 элемент үшін)

2.

Оқу мақсаттары:
- бірінші 20 элементтің электрондар санын
атай білу
- атомдағы электрондардың ядродан
арақашықтықтары алыстай түсетін
орбитальдар бойында орналасатындығын
түсіну
- әрбір электрондық қабат белгілі электрон
сиымдылығына ие екендігін түсіну
- меңгерілген білімдерді электрондардың
электрондық қабаттарда орналасуының
модельдерін салу үшін қолдану

3.

Қайталау сұрақтары
• Атом деген не?
• Атом құрылысын сипаттаңыздар.
• Протон деген не?
• Нейтрон жайлы не білесіздер?
• Электронның массасы, заряды,
атомдағы орналасуы жайлы баяндап
беріңіздер.
• Атомдағы электрондар санын қалай
анықтауға болады?

4.

Сөздік
электрондық
қабат
электронная
оболочка
electron shell
валенттік
электрондар
валентный
электрон
valence
electron
ион
ион
ion
катион
катион
cation
анион
анион
anion
асыл газдар
благородные
газы
noble gases

5.

Атом деген не?
https://twig-bilim.kz/kz/film/what-is-an-atom

6.

• Атом – күрделі бөлшек.
• Оның ортасында оң зарядты ядро
орналасқан, ал оны теріс зарядты
электрондар айналып қозғалып жүреді.
• Электрон ең кіші теріс зарядқа ие, оның
шартты шамасы -1-ге тең. Электрондар
саны элементтің ядро зарядына тең, ал ядро
заряды элементтің реттік нөміріне сәйкес
келеді.
• Химиялық элементті сипаттайтын және
қасиеттерін айқындайтын атомның ядро
зарядының мөлшері болып табылады.

7.

«Атом құрылысы» тапсырма

8.

9.

Электрондық бұлт
Атомдағы электрондар
қозғалысының траекториясы
белгісіз, электрондар болу
ықтималдығын – электрондық
бұлт , ядро маңындағы
электронның болу
ықтималдығы 90 % жоғары
кеңістікті орбиталь деп атайды.

10.

Электрондық қабат
деп бір энергетикалық
деңгейдегі
электрондардың
жиынтығын айтады.

11.

«Электрондық қабат»
• https://twig-bilim.kz/kz/film/atom-structureelectron-shells

12.

Электрондар
ядроның
айналасында,
электрондық қабат деп те аталатын,
белгілі бір энергетикалық деңгейлерде
жоғары жылдамдықпен қозғалады. Жеке
деңгейшелер электрондардың шектелген
және нақты анықталған санына ие бола
алады.
Атомның
энергетикалық
деңгейлерінде
энергиясы
жуық
электрондар
орналасады.
Атомдағы
электрон қабатының саны период нөміріне
сәйкес келеді.

13.

Тапсырма
Мына элементтерді электрон қабат саны
қанша?
He,Be, Si, Ca

14.

He – 1 себебі периодтық кестеде
бірінші периодта орналасқан
Be – 2 себебі периодтық кестеде
екінші периодта орналасқан
Si – 3 себебі периодтық кестеде
үшінші периодта орналасқан
Ca – 4 себебі периодтық кестеде
төртінші периодта орналасқан

15.

Электрон бұлты болатын кеңістікті
орбиталь деп атаймыз.

16.

Электрондық қауыз
• Атомның барлық электрондары жиналып
электрондық қауызын құрайды.
• Өзара энергиясы жуық электрондар атомның
электрондық қабатын түзеді.
• Электрондық қабаттар рет нөміріне қарай
1,2,3,4… деп белгіленеді.
• Әр қабаттағы орбитальдардың өзіндік энергиясы
мен пішіндері болады.
• Шар тәрізді электрон бұлтын s-электрондар деп,
ал орбитальдарды s-орбиталь д.а.

17.

Кейбір электрондар ядро маңында гантель тәрізді бұлт түзіп
қозғалады, ондай электрондар
p – орбитальдарын береді. Кеңістікте координаттардың 3 осі (x,y,z)
бойынша орналасатындықтан рx,рy,рz орбитальдары деп бөлінеді

18.

Электрондар өздерінің энергияларына сай ядроны
белгілі бір ара қашықтықта айналып жүреді, мұны
энергетикалық деңгей деп атайды
Ағылшын және
орыс тілді
оқулықтарда
энергетикалық
деңгейді латын
әріптерімен
белгілейтін
нұсқасы
кездеседі
Энергетикалық деңгей саны период нөмірімен анықталады, яғни период
санына тең болады

19.

Электрондық қабат – ядроны айналып қозғалатын
электрондар жиынтығы
Бір
электрондар
энергетикалық
саны (N)деңгейдің
келесі
деңгейлерде
формула
Период
Топтың
n Электрондар
–деңгейдегі
бас саны
квант
нөмірі
саны
элементтің
соңғы
– энергетикалық
энергетикалық
энергетикалық
деңгейлер
деңгейдегі
бойынша
орналасады
есептеледі
санына
электрондар
нөмірін
тең
көрсетеді
болады
санын көрсетеді
2
N = 2n
Период
2
5
n = 2, N = 2 . 22 = 8
8
15
Жалпы электрондар саны
е=
Топ
V
3
n = 1, N = 2 . 12 = 2
Р
30,9748
Тексеру
Фосфор
15

20.

Атом құрылысының моделі
Ядро
1s орбиталь
2s орбиталь
2p орбиталь
3s орбиталь
3p орбиталь
3d орбиталь
Э
Л
Қ
Е
А
К
Б
Т
А
Р
Т
О
Т
Н
А
Д
Р
Ы
Қ

21.

- Бір
квант ұяшығында
тек 2 электрон
орналасуытұрады
- Энергетикалық
деңгейлер
орбитальдардан
- Орбиталь квант ұяшықтардан құралған
мүмкін
Бірінші деңгей
31
+15
Р
0
s – орбиталь
3p3
2
3s
Екінші
еңгей
2 8 5
2
- квант2s
ұяшығы
1s2
3d0
2p6
s – орбиталь
p – орбиталь
Үшінші деңгей
s – орбиталь
- Қысқаша электрондық жазылым
p – орбиталь
d – орбиталь

22.

• Периодтың нөмірі - энергетикалық
деңгейлер (электрондық қабат)
санына тең
• Бір
энергетикалық
деңгейдегі
максималды электрондар саны
N = 2n2
• Топтың нөмірі – сыртқы
энергетикалық деңгейдегі
электрондар саны

23.

Тапсырма
Таңдап алған элементтеріңіздің
электрондық қабатты көрсете отырып,
атом үлгілерінің сызбаларын
салуыңыздар
Li,Na,K,Ca,Be,B,F,O,N,C,Si,P,Mg,S,
Al, He,Ne,CI,Ar,H

24.

25.

Металдық және бейметалдық
қасиеттер
• Периодтар мен топтарда металдық және
бейметалдық қасиеттердің периодты түрде
өзгереді.
• Жоғарыдан төменге қарай – металдық
қасиет артады; бейметалдық қасиет кемиді.
• Солдан оңға қарай – металдық қасиет
кеміп, бейметалдық қасиет артады.

26.

Атомдар инертті газдардың конфигурациясына ие болып
тұрақтану үшін сыртқы қабаттағы электрондардарын беріп
жіберіп немес соның үстіне қосып алып иондар түзеді.
Иондар дегеніміз электронды қосып алу немесе беріп
жіберу нәтижесінде пайда болған зарядталған бөлшектер.
Сыртқы қабаттағы электрон саны аз болып , атом радиусы
үлкен болатын болса , онда элемент сыртқы қабаттағы
электронын беріп оң зарядты ионға айналады.
Сыртқы қабаттағы электрон саны көп болып , атом
радиусы кішкентай болатын болса , онда элемент сыртқы
қабатына электронды қосып алып теріс зарядты ионға
айналады.
Ортада 4-ші топта тұрған элементтер беріп жіберуге
немесе қосып алуға да бейім

27.

28.

Оң заряд пен теріс зарядтар бірін –
бірі тартады және нәтижесінде
қосылыстар түзеді. Қосылыстар заряды жоқ молекулалар .

29.

Видео
Иондар түзілуі
• https://www.youtube.com/watch?v=7BF4prQ
Uymk

30.

Төрт электронмен алмасу –
максималды болып табылады

31.

Мысалы, натрий хлориді
Натрий хлоридінің формуласы - NaCl. Ceбебі натрийдің
валенттік электрондық қабатында бір электрон бар, ал
хлорда жеті электрон бар. Олар асыл газдар сияқты
тұрақтылыққа ие болу үшін натрий өзінің валенттік
электрондық қабатындағы бір электронын хлорға беріп оң,
ал хлор бір электрон қосып алып, теріс зарядталады. Ас
тұзы натрий катионы мен хлор анионынан тұрады.

32.

Асыл газдар
• https://bilimland.kz/ru/courses/chemistryru/neorganicheskaya-ximiya/ehlementy-i-ixsoedineniya/lesson/inertnye-gazy

33.

Заттардың формуласын құрастыру алгоритмі
Бинарлы заттардың формулаларын құрастыру:
1.Затты құрайтын элементтердің таңбаларын бір қатарға жазамыз: мысалы,
NaO
+
2-
2.Химиялық элементтердің жоғары жағына ион зарядын қоямыз : NaO
3. Ион зарядының кіші ортақ еселігін табамыз: 2
4. Ең кіші ортақ еселігін элементтердің ион зарядтарына бөліп, индекстерін
табамыз:
+
2-
NaO
2: 1 =2 (Na)
2: 2 =1 (О)
формула – Na2O.

34.

«Нөлдік сома» әдісімен формуланы жазу
+ 1∙1 + (-1)∙1 = 0
1+
Na
1CI
NaCI

35.

Тұрмыста кездесетін заттардың
формулалары

36.

NaCl
ас тұзы

37.

су

38.

С12Н22О11

39.

Көмірқышқыл газы

40.

Құм
SiO2

41.

(C6H10O5)n

42.

Негізгі терминдер
Химиялық формула – химиялық жеке заттар
молекуласының құрамын химиялық таңба және сан
арқылы белгілеу. Химиялық формула молекуланың
сапалық және сандық құрамын көрсетеді.
Индекс – зат формуласындағы химиялық элемент
атомдарының саны
Коэффициент – теңдеудегі заттың алдына қойылатын
және молекулалар санын көрсететін сан
Мысалы:
коэффициент
химиялық таңба
2О2
индекс

43.

Тексеру
Келесі заттардың химиялық формулаларын
құрастырып, нөлдік сома әдісімен тексеру
өткізіңіздер
CxOy
SixOy
CaxNy

44.

Бірінші
қосынды Al O

45.

Екінші
қосынды –
NaH

46.

Үшінші
қосынды –
CaN

47.

Төртінші
қосынды –
HS

48.

Бесінші
қосынды –
LiN

49.

Алтыншы
қосынды –
SiO

50.

1.Тапсырма
Мынадай жай заттар қосылғанда түзілетін
биэлементті қосылыстардың формуласын
жазыңыздар.
Кальций
мен оттек
СаО
Алюминий
3
мен хлор
АІСІ
Сутек пен
фтор
Магний мен
оттек
Кальций
2
мен хлор
Натрий мен
2
оттек
MgO
СаCl
НF
Nа О

51.

2.Тапсырма
Берілген оттекті қосылыстардағы мыс,
темір элементтерінің ионын табыңыздар
Сu
Сu21+
O
Сu
СuO
2+
Fe
FeO
2+
Fe23+
O3

52.

3.Тапсырма
Берілген қосылыстардың формуласы бойынша
бірінші тұрған элементтің иондарын анықтаңыз
1+
К
КСІ
MgСІ
Mg 2+2
Al
Al2S3+3

53.

4. Тапсырма
Берілген молекулалардың түзілуін иондар
тұрғысынан түсініп, мысал келтіріңдер
Мысалы:
АВ, АВ2, АВ3, А2В3,
NaCl, СаСІ2, АІF3,
АВ4
Аl2O3, CH4

54.

Li+
Cl-
LiCl
Литий хлориді

55.

Мыс сульфаты
Cu2+
SO42-
Cu2+
CuSO4
SO42-

56.

Темір (ІІІ) оксиді
Fe3+
O2-
Fe3+
O2O2-
Fe3+
Fe2O3
O2-

57.

ионы Н+
OHClFBrNO3SO42S2CO32PO43-
Li+
NH4+
K+
Na+
Ca2+ Ba2+ Al3+
Zn2+

58.

Үй тапсырмасы
Өтілген тақырыпты
қайталау

59.

Массалық үлес

60.

Ойланыңыз
• өзіңіздің бөлмеңіз үйдің барлық
ауданының қанша үлесін алып
жатқандығын есептеңіз.
• Бұл алгоритмді күрделі қосылыстардың
құрамына кіретін элементтердің массалық
үлесін табуға айналдырыңыз.

61.

Массалық үлес формуласы
• k – осы элементтің молекуладағы атомдар
саны.

62.

Су құрамындағы атомдар

63.

Химиялық формулалар бойынша
есептеулер
• MgO, CO2, Al2O3, KMnO4 барлық
элементтердің массалық үлесін есептеп
шығарыңыз.
English     Русский Rules